Briselē, 31.1.2019

COM(2019) 35 final

2019/0016(NLE)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu dažus noteikumus Nolīgumā starp Eiropas Savienību un Lihtenšteinas Firstisti attiecībā uz dažu noteikumu piemērošanu, kas noteikti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši — apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

Priekšlikuma pamatojums un mērķi

Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmums 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību 1 (“Prīmes lēmums”), tika pieņemts, lai Eiropas Savienības tiesiskajā regulējumā iekļautu iepriekšējā Prīmes Līguma noteikumus par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu, pārrobežu noziedzību un nelegālu migrāciju, par ko 2005. gada 27. maijā vienojās septiņas Eiropas valstis. Tajā pašā dienā Padome pieņēma arī 2008. gada 23. jūnija Lēmumu 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši — apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību 2 (“Prīmes īstenošanas lēmums”), kurā ir paredzēti tehniskie noteikumi, kas vajadzīgi, lai īstenotu Lēmumu 2008/615/TI.

Prīmes lēmums un Prīmes īstenošanas lēmums ir paredzēti, lai uzlabotu informācijas apmaiņu starp iestādēm, kas ir atbildīgas par noziedzīgu nodarījumu novēršanu un izmeklēšanu, un uzlabotu policijas un tiesu iestāžu pārrobežu sadarbību starp Savienības dalībvalstīm. Prīmes lēmums, inter alia, ietver noteikumus, saskaņā ar kuriem dalībvalstis savstarpēji piešķir cita citai piekļuves tiesības savām automatizētajām DNS analīzes datnēm, automatizētajām pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmām un transportlīdzekļu reģistrācijas datiem. Datu salīdzināšanā iegūtā informācija dos iespēju izmantot jaunus izmeklēšanas paņēmienus, un tādējādi tai būs ļoti svarīga nozīme, palīdzot dalībvalstu tiesībaizsardzības un tiesu iestādēm.

Padome 2009. gada 30. novembrī pieņēma Padomes Pamatlēmumu 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības 3 (“Tiesu ekspertīzes lēmums”). Minētajā Padomes pamatlēmumā ir paredzētas prasības DNS un pirkstu nospiedumu datu apmaiņai ar mērķi nodrošināt, lai attiecīgās par noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu atbildīgās iestādes atzītu, ka akreditēta tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēja laboratorijas darbību rezultāti, kas gūti vienā dalībvalstī, ir vienlīdz uzticami kā laboratorijas darbību rezultāti, kuras jebkurā citā dalībvalstī veicis tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzējs, kurš ir akreditēts kā atbilstīgs EN ISO/IEC 17025.

Komisija 2015. gada oktobrī iesniedza Padomei ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas nolīgumu noslēgšanai ar Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti attiecībā uz dažu noteikumu piemērošanu, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši — apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, ieskaitot pielikumu (Sarunu norādes).

Padome 2016. gada 10. jūnijā pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti attiecībā uz dažu noteikumu piemērošanu, kas noteikti Padomes Lēmumā 2008/615/TI, Padomes Lēmumā 2008/616/TI un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības. Sarunas ar abām valstīm tika sekmīgi pabeigtas, un 2018. gada 24. maijā tās parafēja nolīgumus.

Komisija uzskata, ka mērķi, kurus Padome bija izvirzījusi sarunu norādēs, tika sasniegti un ka Nolīguma projekts ir Savienībai pieņemams.

Šā starptautiskā nolīguma starp ES un Lihtenšteinu mērķis ir uzlabot un vienkāršot automatizēto informācijas un izlūkdatu apmaiņu starp dalībvalstu un šīs asociētās valsts tiesībaizsardzības iestādēm, lai veicinātu policijas starptautisko sadarbību. Lai veicinātu policijas pārrobežu sadarbību, bez šaubām, būtiska ir visu dalībvalstu iespēja piekļūt Šveices Konfederācijas un Lihtenšteinas Firstistes 4 datubāzēm attiecībā uz DNS, pirkstu nospiedumu un transportlīdzekļu reģistrācijas datiem un otrādi. Rīkojoties atsevišķi, dalībvalstis nevar pietiekami uzlabot informācijas apmaiņu tiesībaizsardzības jomā, lai saglabātu drošību Eiropas Savienībā, ņemot vērā starptautiskās noziedzības būtību, kuru neaptur ES robežas.

Saskanība ar spēkā esošajiem noteikumiem politikas jomā

Lihtenšteinas Firstiste ir pievienojusies 2004. gada 26. oktobra asociācijas nolīgumam ar Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā 5 . Tādējādi Lihtenšteinas Firstiste ir pievienojusies Padomes 2006. gada 18. decembra Pamatlēmumam 2006/960/TI par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu 6 , proti, tā sauktajai “Zviedrijas iniciatīvai”, kas ir Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana.

Zviedrijas iniciatīva zināmā mērā ir saistīta ar Prīmes lēmumu, jo Zviedrijas iniciatīvā ir paredzēti noteikumi, saskaņā ar kuriem dalībvalstu un asociēto valstu tiesībaizsardzības iestādes var efektīvi veikt apmaiņu ar informāciju un izlūkdatiem, izmeklējot noziedzīgus nodarījumus vai vācot izlūkdatus par tiem. Saskaņā ar Zviedrijas iniciatīvas 5. panta 1. punktu informāciju un izlūkdatus var pieprasīt, lai atklātu, novērstu vai izmeklētu nodarījumu, ja ir faktiski iemesli uzskatīt, ka attiecīgā informācija un izlūkdati ir pieejami citā dalībvalstī. Automatizētā informācijas apmaiņa saskaņā ar Prīmes lēmumu ir piemērota šādu faktisko iemeslu konstatēšanai.

Turklāt saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 603/2013 7  20. panta 1. punktu, pirms veikt piekļuves pieprasījumu Eurodac tiesībaizsardzības nolūkos, dalībvalstīm vispirms jāpārbauda pirkstu nospiedumu datubāzes, kas ir pieejamas saskaņā ar valsts tiesību aktiem, un jāsalīdzina pirkstu nospiedumu datu kopa ar citu dalībvalstu automatizētajām pirkstu nospiedumu datubāzēm saskaņā ar Prīmes lēmumu. Dalībvalstis, kuras neatbilst priekšnosacījumam, lai veiktu Prīmes pārbaudi, kas ir obligāts priekšnoteikums, nevarēs iesniegt pieprasījumu par piekļuvi Eurodac tiesībaizsardzības nolūkos.

Padome 2015. gada 14. decembrī pilnvaroja Komisiju sākt sarunas par nolīgumiem starp Savienību, no vienas puses, un Dāniju, Islandi, Norvēģiju, Šveici un Lihtenšteinu, no otras puses, par kārtību, kādā šīs valstis piedalās Regulas (ES) Nr. 603/2013 VI nodaļā minētajā procedūrā salīdzināšanai un datu pārsūtīšanai tiesībaizsardzības nolūkos.

2010. gada 26. jūlijā tika noslēgts starptautiskais Nolīgums starp Eiropas Savienību un Islandi un Norvēģiju attiecībā uz dažu noteikumu piemērošanu, kas noteikti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību.

Saskaņā ar 3. pantu Protokolā Nr. 21 8 par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un triju mēnešu laikā pēc tam, kad Komisija pieņēmusi šo Padomes lēmuma priekšlikumu, šīs dalībvalstis paziņo, ka tās vēlas piedalīties tā pieņemšanā un piemērošanā.

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 22 9 par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un Dānijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

2.JURIDISKAIS PAMATS, SUBSIDIARITĀTE UN PROPORCIONALITĀTE

Juridiskais pamats

Šā Padomes lēmuma priekšlikuma juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 82. panta 1. punkta d) apakšpunkts un 87. panta 2. punkta a) apakšpunkts saistībā ar 218. panta 5. punktu.

Subsidiaritāte (neekskluzīvas kompetences gadījumā)

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu Nolīguma mērķus var sasniegt tikai Savienības līmenī.

Proporcionalitāte

Lai veicinātu starptautisko sadarbību šajā jomā, ir būtiski svarīgi, lai visi dalībnieki, kas veic datu apmaiņu saskaņā ar Prīmes sistēmu, īstenotu vienus un tos pašus tehniskos, procesuālos un datu aizsardzības standartus un prasības nolūkā nodrošināt ātru, efektīvu un precīzu informācijas apmaiņu. Priekšlikums ir saskaņā ar proporcionalitātes principu, jo tajā paredzēti vienīgi tie pasākumi, kas ir vajadzīgi, lai sasniegtu mērķus — Lihtenšteinas Firstistes efektīvu dalību Prīmes lēmumu un Tiesu ekspertīzes lēmuma īstenošanā.

Juridiskā instrumenta izvēle

Saskaņā ar LESD 218. panta 5. punktu ir nepieciešams Padomes lēmums, ar kuru atļauj parakstīt Nolīgumu.

3.EX POST NOVĒRTĒJUMU, APSPRIEŠANĀS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMU REZULTĀTI

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām

Padome ir informēta, un ar to apspriedās attiecīgajā Padomes darba grupā (DAPIX). Eiropas Parlaments (LIBE komiteja) ir informēts.

Pamattiesības

Nolīgums pilnībā atbilst pamattiesībām un datu aizsardzības principiem, kas noteikti Prīmes lēmumā (6. nodaļa).

4.IETEKME UZ BUDŽETU

Nolīguma 8. apsvērumā ir noteikts, ka Lihtenšteinas Firstistei būtu jāsedz izmaksas, kas radušās tās iestādēm saistībā ar šā nolīguma piemērošanu. Nolīguma 1. panta 1. punktā ir uzskaitīti Prīmes lēmuma piemērojamie panti, tostarp 34. pants, kurā noteikts, ka katra dalībvalsts sedz operatīvos izdevumus, kas to iestādēm radušies saistībā ar Prīmes lēmuma piemērošanu. Nolīguma 1. panta 4. punktā dalībvalstīm ir noteikts līdzīgs pienākums attiecībā uz Tiesu ekspertīzes lēmumu. Tādējādi Savienības budžets netiek ietekmēts.

5.CITI ELEMENTI

Īstenošanas plāni un uzraudzīšanas, izvērtēšanas un ziņošanas kārtība

Īstenošana, tostarp iepriekšēja izvērtēšana, ko veic Padome un dalībvalstis, paziņojumi un deklarācijas ir aprakstītas Nolīguma 8. pantā.

Detalizēts konkrētu priekšlikuma noteikumu skaidrojums

Nolīgumā ir uzskaitīti Prīmes lēmuma, Prīmes īstenošanas lēmuma un Tiesu ekspertīzes lēmuma noteikumi, kas pēc Nolīguma stāšanās spēkā kļūst piemērojami Lihtenšteinas Firstistei.

Nolīgumā ir arī noteikumi par vienādu piemērošanu (3. pants), strīdu izšķiršanu (4. pants), grozījumiem (5. pants), paziņojumiem un deklarācijām (8. pants). Līgumslēdzējas puses vienojas kopīgi pārskatīt Nolīgumu vēlākais piecus gadus pēc tā stāšanās spēkā (6. pants). Nolīgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku, un viena no Līgumslēdzējām pusēm jebkurā laikā var izbeigt Nolīguma darbību (10. pants).

2019/0016 (NLE)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu dažus noteikumus Nolīgumā starp Eiropas Savienību un Lihtenšteinas Firstisti attiecībā uz dažu noteikumu piemērošanu, kas noteikti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši — apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 82. panta 1. punkta d) apakšpunktu un 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu saistībā ar 218. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)Padome 2016. gada 10. jūnijā pilnvaroja Komisiju sākt sarunas par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Lihtenšteinas Firstisti attiecībā uz dažu noteikumu piemērošanu, kas noteikti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību 10 , Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši — apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību 11 , un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības 12 (“Nolīgums”).

(2)Sarunas tika sekmīgi pabeigtas, un 2018. gada 24. maijā Nolīgums tika parafēts.

(3)Rīkojoties atsevišķi, dalībvalstis nevar pietiekami uzlabot informācijas apmaiņu tiesībaizsardzības jomā, lai saglabātu drošību Savienībā, ņemot vērā starptautiskās noziedzības būtību, kuru neaptur Savienības robežas. Iespēja visām dalībvalstīm un Lihtenšteinas Firstistei nodrošināt savstarpēju piekļuvi valstu datubāzēm attiecībā uz DNS analīzes datnēm, pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmām un transportlīdzekļu reģistrācijas datiem ir ļoti svarīga, lai veicinātu pārrobežu sadarbību tiesībaizsardzības jomā.

(4)[Saskaņā ar 3. pantu Protokolā Nr. 21 par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, minētās dalībvalstis ir paziņojušas, ka tās vēlas piedalīties šā lēmuma pieņemšanā un piemērošanā.]

(5)Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un Dānijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(6)Nolīgums būtu jāparaksta Savienības vārdā, ņemot vērā tā noslēgšanu vēlāk, un pievienotā deklarācija būtu jāapstiprina.

(7)Nolīgumā paredzēta dažu tā noteikumu provizoriska piemērošana. Šie noteikumi būtu jāpiemēro provizoriski, līdz tiek pabeigtas Nolīguma formālās noslēgšanas procedūras un tas ir stājies spēkā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināta Nolīguma starp Eiropas Savienību un Lihtenšteinas Firstisti attiecībā uz dažu noteikumu piemērošanu, kas noteikti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši — apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības (“Nolīgums”), parakstīšana, ņemot vērā tā noslēgšanu.

Parakstāmā Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes Ģenerālsekretariāts izveido instrumentu, kas piešķir Nolīguma sarunu vedēja norādītajai(-ām) personai(-ām) visas pilnvaras parakstīt Nolīgumu, ņemot vērā tā noslēgšanu.

3. pants

Savienības vārdā tiek apstiprināta šim lēmumam pievienotā deklarācija.

4. pants

Nolīguma 5. panta 1. un 2. punktu provizoriski piemēro saskaņā ar nolīguma 8. panta 3. punktu no Nolīguma parakstīšanas dienas līdz tā spēkā stāšanās dienai.

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē,

   Padomes vārdā —

   priekšsēdētājs

(1)    OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.
(2)    OV L 210, 6.8.2008., 12. lpp.
(3)    OV L 322, 9.12.2009., 14. lpp.
(4)    Praksē Lihtenšteinai nav atsevišķu datubāzu, un tā izmanto Šveices datubāzes.
(5)    OV L 160, 18.6.2011., 21. lpp.
(6)    OV L 386, 29.12.2006., 89. lpp.
(7)    Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 603/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1077/2011, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (pārstrādāta versija) (OV L 180, 29.6.2013., 1. lpp.).
(8)    OV C 202, 7.6.2016., 295. lpp.
(9)    OV C 326, 26.10.2012., 299. lpp.
(10)    Padomes Lēmums 2008/615/TI (2008. gada 23. jūnijs) par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.).
(11)    Padomes Lēmums 2008/616/TI (2008. gada 23. jūnijs) par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši — apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (OV L 210, 6.8.2008., 12. lpp.).
(12)    Padomes Pamatlēmums 2009/905/TI (2009. gada 30. novembris) par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības (OV L 322, 9.12.2009., 14. lpp.).

Briselē, 31.1.2019

COM(2019) 35 final

PIELIKUMS

dokumentam

Priekšlikums Padomes lēmumam

par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu dažus noteikumus Nolīgumā starp Eiropas Savienību un Lihtenšteinas Firstisti attiecībā uz dažu noteikumu piemērošanu, kas noteikti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši — apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības


NOLĪGUMS

starp Eiropas Savienību un Lihtenšteinas Firstisti attiecībā uz dažu noteikumu piemērošanu, kas noteikti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši — apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības

EIROPAS SAVIENĪBA, no vienas puses, un

LIHTENŠTEINAS FIRSTISTE, no otras puses, turpmāk “Līgumslēdzējas puses”,

VĒLOTIES uzlabot Eiropas Savienības dalībvalstu un Lihtenšteinas Firstistes policijas un tiesu iestāžu sadarbību, neskarot normas, ar ko aizsargā personisko brīvību,

ŅEMOT VĒRĀ, ka Līgumslēdzēju pušu pašreizējās attiecības, īpaši Nolīgums starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, liecina par ciešu sadarbību cīņā pret noziedzību,

UZSVEROT Līgumslēdzēju pušu kopēju ieinteresētību nodrošināt, lai Eiropas Savienības dalībvalstu un Lihtenšteinas Firstistes policijas sadarbība būtu ātra, efektīva un saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību sistēmu pamatprincipiem un ievērotu individuālās tiesības un principus, kas noteikti Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, kura parakstīta 1950. gada 4. novembrī Romā,

ATZĪSTOT, ka Padomes 2006. gada 18. decembra Pamatlēmumā 2006/960/TI par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu jau izklāstīti noteikumi, ar kuru palīdzību Eiropas Savienības dalībvalstu un Lihtenšteinas Firstistes tiesībaizsardzības iestādes var paātrināti un efektīvi veikt apmaiņu ar informāciju un izlūkdatiem, izmeklējot noziedzīgus nodarījumus vai vācot izlūkdatus par tiem,

ATZĪSTOT, ka efektīvas starptautiskās sadarbības veicināšanai šajā jomā ir ārkārtīgi svarīgi ātri un efektīvi apmainīties ar precīzu informāciju. Mērķis ir ieviest procedūras, lai veicinātu ātrus, efektīvus un lētus datu apmaiņas līdzekļus. Lai varētu kopīgi lietot datus, uz šīm procedūrām būtu jāattiecina pienākums atskaitīties un tajās jāiekļauj atbilstīgas garantijas attiecībā uz datu precizitāti un drošību pārsūtīšanas un glabāšanas laikā, kā arī procedūras datu apmaiņas reģistrācijai un ierobežojumi apmaiņas ceļā iegūtās informācijas izmantošanai,

NORĀDOT, ka tādēļ Nolīgumā ir iekļauti noteikumi, kuru pamatā ir galvenie noteikumi Padomes Lēmumā 2008/615/TI, Padomes Lēmumā 2008/616/TI un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI, kuru mērķis ir uzlabot informācijas apmaiņu un saskaņā ar kuriem Eiropas Savienības dalībvalstis un Lihtenšteinas Firstiste piešķir cita citai tiesības piekļūt savām automatizētajām DNS analīzes datnēm, automatizētajām pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmām un transportlīdzekļu reģistrācijas datiem. Attiecībā uz datiem, kas iegūti valsts DNS analīzes datnēs un automatizētajās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmās, sistēmai “atbilst/neatbilst” būtu jādod iespēja informācijas meklētājai valstij nākošajā posmā pieprasīt personas datus no tās valsts, kura pārvalda attiecīgo datni, un vajadzības gadījumā pieprasīt papildu informāciju, izmantojot savstarpējās palīdzības procedūras, tostarp tās, kas pieņemtas saskaņā ar Padomes Pamatlēmumu 2006/960/TI,

ŅEMOT VĒRĀ, ka minētie noteikumi ievērojami paātrinātu esošās procedūras, dodot dalībvalstīm un Lihtenšteinas Firstistei iespēju noskaidrot, vai kādai citai valstij ir vajadzīgā informācija un, ja ir, tieši kurai dalībvalstij,

ŅEMOT VĒRĀ, ka pārrobežu datu salīdzināšana pavērs jaunas iespējas noziedzības apkarošanā. Datu salīdzināšanā iegūtā informācija dos iespēju izmantot jaunus izmeklēšanas paņēmienus, un tādējādi tai būs ļoti svarīga nozīme, palīdzot valstu tiesībaizsardzības un tiesu iestādēm,

ŅEMOT VĒRĀ, ka šo noteikumu pamatā ir valstu datubāzu saslēgšana tīklā,

ŅEMOT VĒRĀ, ka ar zināmiem nosacījumiem valstīm vajadzētu būt iespējai sniegt personas datus un citus datus, lai, novēršot noziedzīgus nodarījumus un uzturot sabiedrisko kārtību un drošību, uzlabotu informācijas apmaiņu saistībā ar nozīmīgiem pārrobežu notikumiem,

ATZĪSTOT, ka papildus informācijas apmaiņas uzlabošanai ir nepieciešams reglamentēt ciešākus policijas iestāžu sadarbības veidus, īpaši organizējot kopīgas drošības operācijas (piemēram, kopīgas patruļas),

ŅEMOT VĒRĀ, ka sistēma “atbilst/neatbilst” nodrošina struktūru anonīmu profilu salīdzināšanai, kurā papildu personas datus apmaina tikai pēc atbilstīgu datu atlases, kuru piegādi vai saņemšanu nosaka valsts tiesību aktos, tostarp noteikumos par tiesisko palīdzību. Šāda struktūra nodrošinās atbilstīgu veidu datu aizsardzībai, ar to saprotot, ka personas datu nodošanai citai valstij ir vajadzīgi pietiekami datu aizsardzības standarti saņēmējās valstīs,

ŅEMOT VĒRĀ, ka Lihtenšteinas Firstistei būtu jāsedz izmaksas, kas radušās tās iestādēm saistībā ar Nolīguma piemērošanu,

ATZĪSTOT, ka tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditācija, kuri veic laboratoriju darbības, ir svarīgs solis pretim drošākai un efektīvākai tiesu ekspertīzes informācijas apmaiņai, Lihtenšteinas Firstiste ievēro dažus Padomes Pamatlēmuma 2009/905/TI noteikumus,

ŅEMOT VĒRĀ, ka personas datu apstrādei, ko veic Lihtenšteinas Firstistes iestādes, lai novērstu, atklātu vai izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus saskaņā ar šo nolīgumu, būtu jāpiemēro personas datu aizsardzības standarts saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kuri atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI,

PAMATOJOTIES uz Eiropas Savienības dalībvalstu un Lihtenšteinas Firstistes savstarpēju uzticēšanos savu tiesisko sistēmu uzbūvei un darbībai,

IEVĒROJOT, ka saskaņā ar Nolīgumu starp Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti, kas attiecas uz sadarbību Šveices pirkstu nospiedumu datu un DNS profilu informācijas sistēmas ietvarā, abām valstīm ir kopīga datubāze un sistēmas attiecībā uz informācijas apmaiņu, proti, DNS un pirkstu nospiedumu datiem,

ATZĪSTOT, ka divpusējo un daudzpusējo nolīgumu noteikumus joprojām piemēro visiem jautājumiem, uz ko neattiecas Nolīgums,

IR NOLĒMUŠAS NOSLĒGT ŠĀDU NOLĪGUMU.

1. pants

Priekšmets un mērķis

1.    Ievērojot Nolīguma noteikumus, Lihtenšteinas Firstistes divpusējās attiecībās ar katru no Eiropas Savienības dalībvalstīm piemēro 1.–24. pantu, 25. panta 1. punktu, 26.–32. pantu un 34. pantu Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību.

2.    Ievērojot Nolīguma noteikumus, 1. punktā minētajās attiecībās piemēro 1.–19. pantu un 21. pantu Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, izņemot tā 4. nodaļas 1. punktu.

3.    Deklarācijas, ko dalībvalstis iesniegušas saskaņā ar Padomes Lēmumu 2008/616/TI un 2008/615/TI, piemēro arī to attiecībās ar Lihtenšteinas Firstisti.

4.    Ievērojot Nolīguma noteikumus, 1. punktā minētajās attiecībās piemēro 1.–5. panta un 6. panta 1. punkta saturu Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības.

2. pants

Definīcijas

1.    “Līgumslēdzējas puses” ir Eiropas Savienība un Lihtenšteinas Firstiste.

2.    “Dalībvalsts” ir Eiropas Savienības dalībvalsts.

3.    “Valsts” ir dalībvalsts vai Lihtenšteinas Firstiste.

3. pants

Vienāda piemērošana un interpretācija

1.    Līgumslēdzējas puses, lai sasniegtu mērķi — panākt cik vien iespējams vienādu 1. pantā minēto noteikumu piemērošanu un interpretāciju —, pastāvīgi pārskata Eiropas Savienības Tiesas judikatūras attīstību, kā arī Lihtenšteinas Firstistes kompetento tiesu judikatūras attīstību attiecībā uz šādiem noteikumiem. Šim nolūkam izveido mehānismu, lai nodrošinātu šādas tiesu judikatūras regulāru savstarpēju apmaiņu.

2.    Lihtenšteinas Firstiste var iesniegt lietas izklāstus vai rakstiskus apsvērumus Tiesā, ja jautājumu tai ir adresējusi dalībvalsts tiesa vai tribunāls par prejudiciālu nolēmumu saistībā ar jebkura 1. pantā minētā noteikuma interpretāciju.

4. pants

Strīdu izšķiršana

Jebkuru strīdu starp Lihtenšteinas Firstisti un kādu dalībvalsti attiecībā uz Nolīguma vai 1. pantā minēto noteikumu interpretāciju vai piemērošanu, kā arī to grozīšanu viena no strīdā iesaistītajām pusēm var nodot apspriešanai Eiropas Savienības dalībvalstu un Lihtenšteinas Firstistes valdību pārstāvju sanāksmē, lai strīdu ātri izšķirtu.

5. pants

Grozījumi

1.    Ja ir nepieciešams grozīt 1. pantā minētos noteikumus, Eiropas Savienība iespējami drīz informē Lihtenšteinas Firstisti un apkopo tās iespējamās piezīmes.

2.    Tiklīdz grozījums ir pieņemts, Lihtenšteinas Firstistei paziņo visus 1. pantā minēto noteikumu grozījumus, ko veic Eiropas Savienība.

Lihtenšteinas Firstiste neatkarīgi lemj par grozījuma satura pieņemšanu un īstenošanu savā iekšējā tiesību sistēmā. Par šo lēmumu Eiropas Savienībai paziņo trīs mēnešos no paziņošanas dienas.

3.    Ja grozījums Lihtenšteinas Firstistei var kļūt saistošs tikai pēc konstitucionālo prasību izpildes, Lihtenšteinas Firstiste informē par to Eiropas Savienību tā paziņošanas laikā. Lihtenšteinas Firstiste nekavējoties rakstiski informē Eiropas Savienību par visu konstitucionālo prasību izpildi. Gadījumā, ja nav nepieciešams referendums, paziņojumu sniedz tūlīt pēc referenduma ierosināšanas termiņa beigām. Ja referendums ir vajadzīgs, Lihtenšteinas Firstistes rīcībā ir ne vairāk kā 18 mēneši no paziņošanas dienas, ko veic Eiropas Savienība, kuros darīt zināmu savu paziņojumu. Sākot no noteiktās dienas, kurā grozījumam jāstājas spēkā attiecībā uz Lihtenšteinas Firstisti, un līdz brīdim, kad tā paziņo par konstitucionālo prasību izpildi, Lihtenšteinas Firstiste pēc iespējas un provizoriski piemēro grozījuma saturu.

4.    Ja Lihtenšteinas Firstiste neakceptē grozījumu, Nolīguma darbību aptur. Sasauc Līgumslēdzēju pušu sanāksmi, lai izskatītu visas turpmākās iespējas, kā Nolīgums var turpināt darboties, tostarp iespēju atzīt tiesību aktu līdzvērtību. Nolīguma darbības apturēšanu atceļ, tiklīdz Lihtenšteinas Firstiste paziņo par to, ka pieņem grozījumu, vai ja Līgumslēdzējas puses nolemj atkal piemērot Nolīgumu.

5.    Ja pēc sešu mēnešu apturēšanas perioda Līgumslēdzējas puses nav nolēmušas atkal piemērot Nolīgumu, to beidz piemērot.

6.    Šā panta 4. un 5. punktu nepiemēro grozījumiem, kas veikti Padomes Lēmuma 2008/615/TI 3., 4. un 5. nodaļā vai Padomes Lēmuma 2008/616/TI 17. pantā, par ko Lihtenšteinas Firstiste paziņojusi Eiropas Savienībai, ka tā nepieņem grozījumus, norādot iemeslus. Minētajā gadījumā un neskarot 10. pantu, attiecīgo noteikumu saturu pirms to grozījumiem turpina piemērot attiecībās starp Lihtenšteinas Firstisti un dalībvalstīm.

6. pants

Pārskatīšana

Līgumslēdzējas puses vienojas kopīgi pārskatīt Nolīgumu vēlākais piecus gadus pēc tā stāšanās spēkā. Šo pārskatīšanu veic attiecībā uz Nolīguma praktisko īstenošanu, interpretāciju un papildināšanu, un tā var būt saistīta arī ar tādiem jautājumiem kā Eiropas Savienības attīstības sekas saistībā ar Nolīguma priekšmetu.

7. pants

Saistība ar citiem instrumentiem

1.    Lihtenšteinas Firstiste joprojām var piemērot tādus divpusējus vai daudzpusējus nolīgumus vai režīmus par pārrobežu sadarbību ar dalībvalstīm, kas ir spēkā Nolīguma noslēgšanas dienā, ciktāl tādu nolīgumu vai režīmu mērķi nav pretrunā ar Nolīguma mērķiem. Lihtenšteinas Firstiste paziņo Eiropas Savienībai par visiem šādiem nolīgumiem vai režīmiem, ko turpinās piemērot.

2.    Lihtenšteinas Firstiste pēc Nolīguma stāšanās spēkā var noslēgt vai nodrošināt, ka stājas spēkā turpmāki divpusēji vai daudzpusēji nolīgumi vai režīmi par pārrobežu sadarbību ar dalībvalstīm, ciktāl tādos nolīgumos vai režīmos paredzēts paplašināt Nolīguma mērķus vai pagarināt to īstenošanas termiņus. Lihtenšteinas Firstiste paziņo Eiropas Savienībai par visiem šādiem nolīgumiem vai režīmiem trīs mēnešos pēc to parakstīšanas vai — attiecībā uz instrumentiem, kas parakstīti pirms Nolīguma stāšanās spēkā, — trijos mēnešos pēc to stāšanās spēkā.

3.    Šā panta 1. un 2. punktā minētie nolīgumi un režīmi nevar ietekmēt attiecības ar dalībvalstīm, kuras nav to puses.

4.    Nolīgums neskar spēkā esošus nolīgumus par tiesisko palīdzību vai tiesas spriedumu savstarpēju atzīšanu.

8. pants

Paziņojumi, deklarācijas un stāšanās spēkā

1.    Līgumslēdzējas puses cita citai paziņo par to procedūru pabeigšanu, kas vajadzīgas, lai izteiktu savu piekrišanu pievienoties Nolīgumam.

2.    Eiropas Savienība var izteikt piekrišanu pievienoties Nolīgumam arī tad, ja lēmumi attiecībā uz to personas datu apstrādi, kas tiek vai tika sniegti saskaņā ar Padomes Lēmumu 2008/615/TI, vēl nav pieņemti attiecībā uz visām dalībvalstīm.

3.    Pielikuma 5. panta 1. un 2. punktu piemēro provizoriski no Nolīguma parakstīšanas dienas.

4.    Pielikuma 5. panta 2. punkta pēdējā teikumā minēto trīs mēnešu periodu attiecībā uz grozījumiem, kas izdarīti pēc Nolīguma parakstīšanas, bet pirms tā stāšanās spēkā, skaita no dienas, kad Nolīgums stājas spēkā.

5.    Veicot paziņošanu saskaņā ar 1. punktu vai vēlāk, ja tā noteikts, Lihtenšteinas Firstiste nāk klajā ar Nolīgumā paredzētajām deklarācijām.

6.    Nolīgums stājās spēkā tā trešā mēneša pirmajā dienā, kas seko dienai, kurā tika veikts pēdējais paziņojums saskaņā ar 1. punktu.

7.    Personas datu sniegšana, ko dalībvalstis un Lihtenšteinas Firstiste veic saskaņā ar Nolīgumu, var notikt tikai pēc tam, kad to valstu tiesību aktos, kuras ir iesaistītas šajā datu sniegšanā, ir īstenoti Padomes Lēmuma 2008/615/TI 6. nodaļas noteikumi.

8.    Lai pārliecinātos, vai tas ir veikts Lihtenšteinas Firstistē, notiks izvērtējuma inspekcija un izmēģinājuma darbība, ņemot vērā apstākļus un mehānismus un saskaņā ar apstākļiem un mehānismiem, kuriem ir piekritusi Lihtenšteinas Firstiste un kuri ir līdzīgi tiem, kas noslēgti attiecībā uz dalībvalstīm saskaņā ar Padomes Lēmuma 2008/616/TI pielikuma 4. nodaļu.

Pamatojoties uz vispārēju izvērtējuma ziņojumu un pēc tiem pašiem pasākumiem kā attiecībā uz datu automatizēto apmaiņu dalībvalstīs, Padome noteiks dienu vai dienas, no kuras vai kurām dalībvalstis saskaņā ar Nolīgumu varēs sniegt personas datus Lihtenšteinas Firstistei.

9.    Lihtenšteinas Firstiste īsteno un piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/680 noteikumus. Lihtenšteinas Firstiste paziņo Eiropas Komisijai galvenos noteikumus, kas pieņemti jomā, uz kuru attiecas direktīva.

10.    Lihtenšteinas Firstiste īsteno un piemēro 1. panta 4. punktā minētā Padomes Pamatlēmuma 2009/905/TI noteikumus. Lihtenšteinas Firstiste paziņo Eiropas Komisijai galvenos noteikumus, kas pieņemti jomā, uz kuru attiecas Padomes pamatlēmums.

11.    Lihtenšteinas Firstistes kompetentās iestādes nedrīkst piemērot Padomes Lēmuma 2008/615/TI 2. nodaļas noteikumus, pirms Lihtenšteinas Firstiste nav transponējusi un piemērojusi 9. un 10. punktā minētos pasākumus.

9. pants

Pievienošanās

Jaunu dalībvalstu pievienošanās Eiropas Savienībai rada tiesības un pienākumus saskaņā ar Nolīgumu starp minētajām jaunajām dalībvalstīm un Lihtenšteinas Firstisti.

10. pants

Izbeigšana

1.    Nolīguma darbību jebkurā brīdī var izbeigt viena no Līgumslēdzējām pusēm.

2.    Nolīguma darbības izbeigšana atbilstoši 1. punktam stājas spēkā sešus mēnešus pēc izbeigšanas paziņojuma deponēšanas.

Sagatavots [vieta] [datums] divos eksemplāros bulgāru, spāņu, čehu, dāņu, vācu, igauņu, grieķu, angļu, franču, horvātu, itāļu, latviešu, lietuviešu, ungāru, maltiešu, holandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu un zviedru valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Eiropas Savienības vārdā —

Lihtenšteinas Firstistes vārdā —

DEKLARĀCIJA, KAS JĀPIEŅEM, PARAKSTOT NOLĪGUMU

Eiropas Savienība un Lihtenšteinas Firstiste, Līgumslēdzējas puses Nolīgumā attiecībā uz dažu noteikumu piemērošanu, kas noteikti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši — apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības (turpmāk “Nolīgums”),

deklarē:

DNS, pirkstu nospiedumu un transportlīdzekļu reģistrācijas datu apmaiņas īstenošanai saskaņā ar Nolīgumu būs nepieciešams, lai Lihtenšteinas Firstiste izveidotu divpusējus sakarus attiecībā uz katru no šīm datu kategorijām ar katru dalībvalsti.

Lai nodrošinātu un atvieglotu šo darbu, Lihtenšteinas Firstistei tiks nodrošināti visi pieejamie dokumenti, programmatūras produkti un kontaktinformācijas saraksti. Lihtenšteinas Firstistei būs iespēja izveidot neformālu partnerību ar dalībvalstīm, kuras jau ir ieviesušas šādu datu apmaiņu, lai dalītos pieredzē un saņemtu praktisku un tehnisku atbalstu. Sīkāk par šādām partnerībām ir jānoskaidro tiešā saziņā ar attiecīgajām dalībvalstīm.

Lihtenšteinas eksperti jebkurā laikā var sazināties ar Padomes prezidentvalsti, Eiropas Komisiju vai vadošajiem ekspertiem šajos jautājumos, lai iegūtu informāciju, paskaidrojumus vai jebkādu citu atbalstu. Tāpat arī Komisija, sagatavojot priekšlikumus vai paziņojumus, sazināsies ar dalībvalstu pārstāvjiem un izmantos iespēju sazināties arī ar Lihtenšteinas Firstistes pārstāvjiem.

Lihtenšteinas ekspertus var uzaicināt apmeklēt sanāksmes, kurās dalībvalstu eksperti Padomē apspriež tehniskos aspektus, kas ir tieši saistīti ar iepriekš minēto Padomes lēmumu satura pienācīgu piemērošanu un papildināšanu.

PIELIKUMS […]