11.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 307/7


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.9523 – Munich RE / DIF / Green Investment Group / Covanta / Dublin Waste-To-Energy facility)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2019/C 307/06)

1.   

Komisija 2019. gada 2. septembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (“Munich Re”, Vācija),

DIF Infrastructure V Cooperatief U.A (“DIF”), kuru kontrolē DIF Management Holding BV (Nīderlande),

Green Investment Group Limited (“GIG”, Apvienotā Karaliste), kuru kontrolē Macquarie Group (Austrālija),

Covanta Holding Corporation (“Covanta”, ASV),

Covanta Europe Assets Limited (“Dublin Waste-to-Energy facility”, Īrija).

Uzņēmumi Munich Re, DIF, GIG un Covanta Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kontroli pār Dublin Waste-to-Energy facility. Dublin Waste-to-Energy facility pašreiz kopīgi kontrolē uzņēmumi DIF, GIG un Covanta.

Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties daļas.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Munich Re darbojas galvenokārt pārapdrošināšanas un apdrošināšanas nozarē,

DIF ir infrastruktūras ieguldījumu fonds,

GIG specializējas ar zaļo infrastruktūru saistītu ieguldījumu veikšanā principiāla statusā, projektu īstenošanā un portfeļa pārvaldībā, kā arī saistītu pakalpojumu sniegšanā,

Covanta galvenokārt darbojas atkritumu likvidēšanas un enerģētikas nozarē,

Dublin Waste-to-Energy facility darbojas atkritumu likvidēšanas un elektroenerģijas ražošanas jomās.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši procedūrai, kas paredzēta šajā paziņojumā.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.9523 – Munich RE / DIF / Green Investment Group / Covanta / Dublin Waste-To-Energy Facility

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzu, izmantojiet šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.