23.8.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 285/3


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.9483 – Engie/Powerlines)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2019/C 285/04)

1.   

Komisija 2019. gada 16. augustā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

Engie S.A. (Francija, “Engie”),

Powerlines Group (Austrija, “Powerlines”).

Engie Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst pilnīgu kontroli pār uzņēmumu Powerlines.

Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties daļas.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Engie ir rūpniecības uzņēmums, kas darbojas gāzes, elektroenerģijas un energopakalpojumu jomā. Tas darbojas visā enerģijas vērtības ķēdē,

Powerlines darbojas dzelzceļu elektrifikācijas un gaisvadu kontakttīklu risinājumu jomā galvenokārt Apvienotajā Karalistē, Vācijā un Austrijā un darbojas elektroenerģijas pārvades un sadales līniju instalēšanas jomā Vācijā un Austrijā.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.9483 – Engie/Powerlines

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzu, izmantojiet šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).