21.1.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 23/573


P8_TA(2019)0193

Savienības Muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, pagaidu izmantošanas pagarināšana ***I

Eiropas Parlamenta 2019. gada 13. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, lai pagarinātu Savienības Muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, izmantošanu pagaidu kārtā (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

(2021/C 23/77)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0085),

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 33. un 207. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0097/2018),

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2019. gada 14. februāra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A8-0342/2018),

1.

pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.

apstiprina Parlamenta un Padomes kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai un kas kopā ar galīgo leģislatīvo aktu tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša L sērijas izdevumā;

3.

ņem vērā Komisijas paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai un kas kopā ar galīgo leģislatīvo aktu tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša L sērijā;

4.

prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

5.

uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

P8_TC1-COD(2018)0040

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 13. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/…, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, lai pagarinātu Savienības Muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, izmantošanu pagaidu kārtā

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2019/632.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgs paziņojums

Eiropas Parlaments un Padome atzinīgi vērtē Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 26/2018 “Kāpēc vairākkārt kavējās muitas IT sistēmu ieviešana?” un citus nesenus attiecīgus ziņojumus muitas jomā, jo tie abiem likumdevējiem ir nodrošinājuši labāku pārskatu par kavējumu iemesliem to IT sistēmu ieviešanā, kas ir nepieciešamas, lai uzlabotu muitas operācijas Eiropas Savienībā.

Eiropas Parlaments un Padome uzskata, ka Eiropas Revīzijas palātas jebkādas turpmākas revīzijas, novērtējot ziņojumus, ko Komisija sagatavojusi, pamatojoties uz Savienības Muitas kodeksa 278.a pantu, varētu sniegt ieguldījumu turpmāku kavējumu novēršanā.

Eiropas Parlaments un Padome aicina Komisiju un dalībvalstis pilnībā ņemt vērā šādas revīzijas.

Komisijas paziņojums

Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta un Padomes vienošanos par priekšlikumu pagarināt laikposmu, kurā pagaidu kārtā var izmantot citus līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, kuras paredzētas Savienības Muitas kodeksā.

Komisija ir iepazinusies par Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgo paziņojumu, kurā norādīts, ka ikviens turpmākais Eiropas Revīzijas palātas darbs, izvērtējot ziņojumus, ko Komisija sagatavojusi, pamatojoties uz Savienības Muitas kodeksa 278.a pantu, varētu sniegt pozitīvu ieguldījumu, lai novērstu turpmākus kavējumus.

Ja Revīzijas palāta izlemtu izvērtēt Komisijas ziņojumus, Komisija, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. panta 3. punktā, pilnībā sadarbosies ar Eiropas Revīzijas palātu un pilnībā ņems vērā šos konstatējumus.