12.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 94/2


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOMES ATZINUMS

(2019. gada 6. marts)

par Padomes ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu

(CON/2019/11)

(2019/C 94/02)

Ievads un tiesiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2019. gada 20. februārī saņēma Eiropadomes priekšsēdētāja lūgumu sniegt atzinumu par Padomes Ieteikumu (2019. gada 12. februāris) par Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu amatā (1).

ECB Padomes kompetence sniegt atzinumu balstās Līguma par Eiropas Savienības darbību 283. panta 2. punktā.

Vispārīgi apsvērumi

1.

Padomes ieteikums, kurš iesniegts Eiropadomē un par kuru notiek apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un ECB Padomi, iesaka no 2019. gada 1. jūnija ECB Valdes locekļa amatā uz astoņu gadu pilnvaru laiku iecelt Philip R. LANE kungu.

2.

ECB Padome atzīst, ka piedāvātais kandidāts ir persona ar nevainojamu reputāciju un profesionālu pieredzi monetāros vai banku jautājumos, kā tas prasīts Līguma 283. panta 2. punktā.

3.

ECB Padome neiebilst pret Padomes ieteikumu ECB Valdes locekļa amatā iecelt Philip R. LANE kungu.

Frankfurtē pie Mainas, 2019. gada 6. martā

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  OV C 60, 15.2.2019., 1. lpp.