23.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 176/8


Eiropas Reģionu komitejas rezolūcija par Komisijas priekšlikumu Padomes lēmumam par konstatēšanu, ka ir droša varbūtība, ka Polija varētu nopietni pārkāpt tiesiskumu

(2018/C 176/03)

EIROPAS REĢIONU KOMITEJA (RK),

ņemot vērā Komisijas 2017. gada 20. decembra priekšlikumu Padomei pieņemt lēmumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 7. panta 1. punktu,

ņemot vērā RK 2017. gada 23. marta rezolūciju “Tiesiskums Eiropas Savienībā no vietējās un reģionālās perspektīvas”,

ņemot vērā RK 2015. gada 12. februāra atzinumu “Vietējās un reģionālās pašvaldības un tiesiskuma un pamattiesību daudzlīmeņu aizsardzība Eiropas Savienībā”,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2017. gada 15. novembra rezolūciju par stāvokli tiesiskuma un demokrātijas jomā Polijā,

ņemot vērā Venēcijas komisijas 113. plenārsesijā, kas notika 2017. gada 8.–9. decembrī, pieņemto Atzinumu par likumprojektu, ar ko groza Likumu par Valsts tiesu padomi, par likumprojektu, ar ko groza Polijas prezidenta ierosināto Likumu par Augstāko tiesu, un par Likumu par parasto tiesu organizāciju;

1.

atkārtoti apliecina apņemšanos ievērot kopīgās pamatvērtības, kuras ir Eiropas Savienības dibināšanas pamatā, tostarp respektu pret demokrātiju un tiesiskumu, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantā, ES Pamattiesību hartā un Eiropas Cilvēktiesību konvencijā (ECTK);

2.

uzskata, ka minētās vērtības veido pamatu savstarpējai uzticībai starp dalībvalstīm, starp dalībvalstīm un ES iestādēm, kā arī starp visiem pārvaldības līmeņiem;

3.

uzsver, ka vairums tiesiskuma pamatprincipu – likumība, pamattiesību ievērošana, vienlīdzība likuma priekšā, vārda brīvība un pulcēšanās brīvība, pārredzamība, pārskatatbildība, varas dalīšana, demokrātisks un plurālistisks likumu ieviešanas process, tiesiska noteiktība, izpildvaras patvaļīgas rīcības aizliegums, neatkarīgas un objektīvas tiesas un efektīva izskatīšana tiesā – tieši un nepastarpināti attiecas uz vietējo un reģionālo pašvaldību darbību un ir priekšnoteikums pašvaldību aktīvai līdzdalībai Eiropas integrācijas procesā;

4.

tāpēc atbalsta Komisijas 2017. gada 20. decembra priekšlikumu Padomei pieņemt lēmumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 7. panta 1. punktu, pamatojoties uz novērtējumu, ka Polijā pastāv nepārprotams nopietna tiesiskuma pārkāpuma risks;

5.

sagaida, ka Polijas valdība un Komisija sāks konstruktīvu dialogu par to, kā situāciju atrisināt līdz 2018. gada 20. martam, it īpaši tādēļ, lai izvairītos no negatīvas ietekmes uz ES lēmumu pieņemšanas procesu, tostarp attiecībā uz priekšlikumiem, ko Komisija iesniegs plānošanas periodam pēc 2020. gada;

6.

noraida visus politiskus ex post nosacījumus, kas nozīmētu, ka vietējās un reģionālās pašvaldības var kļūt par ķīlniecēm valstu valdību īstenotajai politikai, kura būtu par iemeslu apturēt ES finansējumu pilsētām un reģioniem. Kohēzijas politikas īstenošanu nedrīkst kavēt dažādi Eiropas līmeņa nosacījumi, kuru ievērošanu nekādi nevar ietekmēt ne vietējās un reģionālās pašvaldības, ne arī citi līdzekļu saņēmēji. RK tomēr vērš uzmanību uz jau spēkā esošajiem partnerības nolīgumu noteikumiem, kas ļauj apturēt finansējumu, ja tiesiskumu pārkāpj vietējās un reģionālās pašvaldības. Pauž bažas par iespējamo politisko nosacījumu, kas būtu jāievēro pilsētām un reģioniem, lai piekļūtu ES finansējumam, atbilstību proporcionalitātes principam;

7.

uzsver arī, ka pārkāpuma procedūrā pret dalībvalsti Eiropas Savienības Tiesa var nolemt, ka naudas sods jāmaksā centrālajai valdībai;

8.

uzdod RK priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam, Padomes prezidentvalstij Bulgārijai un Eiropadomes priekšsēdētājam.

Briselē, 2018. gada 1. februārī

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs

Karl-Heinz LAMBERTZ