5.12.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 438/11


Komisijas paziņojums, kas publicēts saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 27. panta 4. punktu lietā AT.40049 – Mastercard II

(2018/C 438/04)

1.   Ievads

1.

Ja Komisija plāno pieņemt lēmumu, ar ko pieprasa pārkāpuma izbeigšanu, un iesaistītās personas piedāvā uzņemties saistības, ar kurām tiek kliedētas bažas, ko Komisija paudusi savā sākotnējā novērtējumā, tad saskaņā ar 9. pantu Padomes 2002. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (1), Komisija var ar lēmumu padarīt šīs saistības attiecīgajiem uzņēmumiem saistošas. Šādu lēmumu var pieņemt uz noteiktu laika posmu, un tajā secina, ka Komisijas rīcībai vairs nav pamata. Saskaņā ar minētās regulas 27. panta 4. punktu Komisija publicē īsu lietas kopsavilkumu un saistību galveno saturu. Ieinteresētās personas savus apsvērumus var iesniegt Komisijas noteiktajā termiņā.

2.   Lietas kopsavilkums

2.

Komisija 2015. gada 9. jūlijā pieņēma iebildumu paziņojumu pret MasterCard Europe S.A.; MasterCard Incorporated un MasterCard International Incorporated (visi kopā – “Mastercard”).

3.

Komisija iebildumu paziņojumā uzsvēra sākotnējo vērtējumu, ka Mastercard noteikumi par daudzpusējās starpbanku komisijas maksām (“MIF” (2)), kas piemērojamas starpreģionāliem darījumiem, kuri EEZ tirdzniecības vietās tiek veikti ar patērētāju debetkartēm un kredītkartēm, kuras izsniedzis izdevējs (kartes īpašnieka banka), kas atrodas ārpus EEZ, pārkāpj LESD 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu. Tas ietver tiešos darījumus ar karti (kas notiek kartes īpašnieka klātbūtnē, piemēram, maksājot veikalā) un attālinātos darījumus ar karti (kas notiek, kartes īpašniekam klāt neesot, un autentifikācijas detaļas tiek nosūtītas, izmantojot internetu, pastu vai telefonu).

4.

Iebildumu paziņojums konstatē, ka uzņēmuma Mastercard noteiktie noteikumi uzliek par pienākumu pieņēmējam (tirgotāja bankai) maksāt izdevējam (kartes īpašnieka bankai) starpreģionālas MIF par katru starpreģionālu darījumu, kas veikts EEZ tirdzniecības vietā, un arī, ka uzņēmuma Mastercard lēmums par starpreģionālo MIF uzskatāms par uzņēmumu asociācijas lēmumu LESD 101. panta 1. punkta un EEZ līguma 53. panta 1. punkta izpratnē.

5.

Kā norādīts iebildumu paziņojumā, kad kartes turētājs izmanto maksājumu karti, lai no tirgotāja iegādātos preces vai pakalpojumus, tirgotājs maksā pieņēmējbankai apkalpošanas maksu. Pieņēmējs patur daļu no šīs maksas (pieņēmēja peļņa), daļu iegūst izdevējs (MIF) un daļu – shēmas operators (šajā gadījumā – Mastercard). Iebildumu paziņojums arī norāda, ka apkalpošanas maksa lielākoties tiek noteikta, balstoties uz MIF. Tomēr Komisija savās iepriekšējās lietās ir piekritusi MIF, kas atbilst tā dēvētajai komersanta izvēles neietekmēšanas metodoloģijai (“MIT”) (3). Saskaņā ar šo metodoloģiju starpbanku komisijas maksai vidēji nevajadzētu pārsniegt ar darījumu saistīto labumu, ko tirgotājs gūst, pieņemot maksājumu kartes. Šāda MIF nodrošina, ka tirgotājiem vidēji nav lielas atšķirības starp to, kā pieņemt maksājumu, proti, ar karti vai citiem maksāšanas līdzekļiem, radot vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp alternatīviem maksājumu instrumentiem.

3.   Piedāvāto saistību galvenais saturs

6.

MasterCard Europe S.A.; MasterCard Incorporated un MasterCard International Incorporated kā procesā iesaistītās puses nepiekrīt Komisijas sākotnējam vērtējumam. Tomēr, lai kliedētu Komisijas bažas par konkurenci, tie piedāvāja uzņemties saistības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. pantu. Turpmāk ir sniegts īss saistību kopsavilkums, un pilns saistību teksts angļu valodā ir publicēts Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/index_lv.html

7.

Sešus mēnešus pēc datuma, kad Mastercard saņems Komisijas Lēmuma saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. pantu oficiālo paziņojumu, Mastercard apņemas ievērot šādas maksimālās robežvērtības:

a)

IIF par starpreģionālajiem tiešajiem darījumiem ar debetkarti – ne vairāk kā 0,2 %; un

b)

IIF par starpreģionālajiem tiešajiem darījumiem ar kredītkarti – ne vairāk kā 0,3 %; un

c)

IIF par starpreģionālajiem attālinātajiem darījumiem ar debetkarti – ne vairāk kā 1,15 %; un

d)

IIF par starpreģionālajiem attālinātajiem darījumiem ar kredītkarti – ne vairāk kā 1,5 %.

8.

Minētās saistības ir spēkā piecus gadus un sešus mēnešus pēc saistību lēmuma paziņošanas uzņēmumam Mastercard.

9.

Vēlākais 12 darbdienu laikā pēc saistību lēmuma paziņošanas Mastercard par to informē katru pieņēmēju, kas pieņem starpreģionālus darījumus ar Mastercard kartēm, un nosaka prasību, lai tie visi savukārt nekavējoties paziņotu saviem attiecīgajiem tirgotājiem, ka: i) ir pieņemtas saistības un ka ii) visām IIF tiks noteiktas maksimālās robežvērtības attiecībā uz visiem turpmākajiem starpreģionālajiem darījumiem ar debetkartēm un kredītkartēm visā saistību periodā. Turklāt, vēlākais 12 darbdienu laikā pēc saistību lēmuma paziņošanas Mastercard arī publicē skaidri redzamā un viegli pieejamā veidā uz uzņēmuma Mastercard Eiropas mājas lapas visas IIF par starpreģionālajiem tiešajiem un attālinātajiem darījumiem ar debetkarti un ar kredītkarti.

10.

Mastercard neapiet un nemēģina apiet minētās saistības nedz tieši, nedz arī netieši ar kādu darbību vai bezdarbību. Jo īpaši no saistību lēmuma paziņošanas dienas Mastercard atturēsies no jebkādas prakses, kuras mērķis vai ietekme ir līdzvērtīga IIF piemērošanai. Tas ietver jo īpaši (bet ne tikai) īstenošanas programmas vai jaunus noteikumus, ar kuru palīdzību Mastercard shēmas vai citas maksas no EEZ esošajiem pieņēmējiem pārnes uz izdevējiem ārpus EEZ.

11.

Neapejot savas saistības, Mastercard var pieņemt atbilstošus patērētāju aizsardzības pasākumus, jo īpaši attiecībā uz krāpšanu, valūtas konvertēšanu, atmaksām un atgūšanu, lai nodrošinātu, ka patērētājus nelabvēlīgi neietekmē IIF izmaiņas.

12.

Mastercard ieceļ pilnvarotu uzraudzības personu, kas uzraudzīs Mastercard rīcības atbilstību saistībām. Pirms uzraudzības personas iecelšanas Komisijai ir tiesības apstiprināt vai noraidīt ierosināto kandidatūru.

13.

Pašreiz notiekošā pretmonopola izmeklēšana (sk. iepriekš 2. iedaļu) pret Mastercard paliek atklāta, kamēr tiek gaidīts turpmāks Komisijas novērtējums, kurā, iespējams, tiks ietvertas piezīmes, kas saņemtas, atbildot uz šo paziņojumu.

4.   Aicinājums iesniegt piezīmes

14.

Komisija atkarībā no tirgus pārbaudes rezultātiem plāno pieņemt lēmumu saskaņā ar 9. panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 1/2003, ar ko tā pasludinātu par saistošām iepriekš apkopotās un Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē publicētās saistības.

15.

Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 27. panta 4. punktu aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt savus apsvērumus par ierosinātajām saistībām. Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no šā paziņojuma publicēšanas dienas. Ieinteresētās trešās personas tiek lūgtas iesniegt arī savu piezīmju nekonfidenciālu versiju, kurā informācija, ko tās uzskata par komercnoslēpumiem un cita veida konfidenciālu informāciju, ir svītrota un attiecīgi aizstāta ar nekonfidenciālu kopsavilkumu vai ar vārdiem “komercnoslēpumi” vai “konfidenciāli”.

16.

Atbildes un piezīmes vēlams pamatot un minēt tajās attiecīgos faktus. Ja konstatējat problēmu saistībā ar kādu ierosināto saistību daļu, lūdzam ierosināt iespējamo risinājumu.

17.

Apsvērumus Komisijai ar atsauci AT.40049 – Mastercard II var nosūtīt pa e-pastu (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), pa faksu (+32 22950128) vai pa pastu uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp. No 2009. gada 1. decembra EK līguma 81. un 82. pants kļuva par attiecīgi LESD 101. un 102. pantu. Abi noteikumu kopumi būtībā ir identiski. Šajā paziņojumā atsauces uz LESD 101. un 102. pantu vajadzības gadījumā jāsaprot kā atsauces uz EK līguma 81. un 82. pantu.

(2)  Mastercard definē starpreģionālas MIF kā starpbanku komisijas maksas, kuras noteic Mastercard un kuras attiecas pēc noklusējuma uz starpreģionāliem darījumiem ar patērētāju kredītkartēm un debetkartēm (“IIFs”).

(3)  Informāciju par komersanta izvēles neietekmēšanas metodoloģiju skatīt Komisijas 2015. gada Aptaujas par skaidras naudas un karšu apstrādes izmaksām kopsavilkumā, 3. lpp., kas ir pieejams: http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/dgcomp_final_report_en.pdf.