24.9.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 340/10


Komisijas lēmuma kopsavilkums

(2018. gada 24. jūlijs)

par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu

(Lieta AT.40181 – Philips (vertikālie ierobežojumi))

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 4797 final)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(2018/C 340/07)

Komisija 2018. gada 24. jūlijā pieņēma lēmumu par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu. Atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 (1) 30. panta noteikumiem Komisija ar šo publicē pušu nosaukumus un lēmuma galveno saturu, tostarp visus uzliktos sodus, ņemot vērā uzņēmumu likumīgās intereses savu komercnoslēpumu aizsargāšanā.

1.   IEVADS

1.

Šis lēmums ir adresēts Koninklijke Philips N.V. un Philips France S.A.S. (kopā saukti “Philips”). Koninklijke Philips N.V. ir tehnoloģiju uzņēmums, kura galvenā mītne ir Nīderlandē. Pārkāpuma periodā Philips France S.A.S. bija Koninklijke Philips N.V. pilnībā piederošs meitasuzņēmums.

2.

Lēmums attiecas uz vienotu un turpinātu Līguma par Eiropas Savienības darbību (“LESD”) 101. panta pārkāpumu. Uzņēmums Philips France S.A.S., pārkāpdams LESD 101. pantu, attiecībā uz savas komercstruktūras Consumer Lifestyle tirgotajiem ražojumiem piekopa praksi, kuras mērķis bija ierobežot Francijas mazumtirgotāju iespējas neatkarīgi noteikt tālākpārdošanas cenas.

2.   LIETAS APRAKSTS

2.1.   Procedūra

3.

Lieta pret Philips tika uzsāka pēc tam, kad 2013. gada 3. decembrīPhilips telpās Nīderlandē un Philips S.p.A telpās Itālijā notika nepieteiktas inspekcijas, jo bija aizdomas par Philips ražojumu līnijas Consumer Lifestyle tālākpārdošanas cenas uzturēšanu (“TCU”). Pēc tam Philips izrādīja interesi sadarboties ar Komisiju un iesniedza vēl citus pierādījumus par šādu praksi.

4.

2015. gada 10. martā Komisija rīkoja nepieteiktu inspekciju Francijā tāda tiešsaistes mazumtirgotāja telpās, kas cita starpā tirgo arī Philips ražojumus.

5.

2017. gada 2. februārī Komisija sāka procedūru, lai pieņemtu lēmumu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1/2003 III nodaļai.

6.

Pēc tam Philips iesniedza oficiālu piedāvājumu sadarboties saistībā ar lēmuma pieņemšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 7. un 23. pantu.

7.

Komisija 2018. gada 7. jūnijā pieņēma Philips adresētu iebildumu paziņojumu. 2018. gada 15. jūnijāPhilips iesniedza atbildi uz iebildumu paziņojumu.

8.

Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēja komiteja 2018. gada 10. jūlijā sniedza labvēlīgu atzinumu.

9.

Lēmumu Komisija pieņēma 2018. gada 24. jūlijā.

2.2.   Adresāti un ilgums

10.

Šis uzņēmums ir pārkāpis LESD 101. pantu, proti, norādītajā periodā piekopis pret konkurenci vērstu praksi:

Uzņēmums

Pārkāpuma ilgums

Philips France S.A.S.

2011. gada 21. novembris – 2013. gada 20. novembris

2.3.   Pārkāpuma kopsavilkums

11.

Attiecīgā vietējā pārdošanas organizācija ir Philips komercstruktūra Francijā Consumer Lifestyle, kuru pārkāpuma periodā pārvaldīja Philips France S.A.S.

12.

Philips Francijas komercstruktūras Consumer Lifestyle darbinieki un augstākā vadība regulāri sekoja līdzi mazumtirgotāju tālākpārdošanas cenām un regulāri pieprasīja un arī saņēma mazumtirgotāju piekrišanu paaugstināt tālākpārdošanas cenas. To panāca ar komerciālu spiedienu uz mazumtirgotājiem ar zemākajām cenām un dažos gadījumos ar pretpasākumiem pret tiem mazumtirgotājiem, kas nepiekrita cenas paaugstināt.

13.

Iejaukšanās notika arī pēc mazumtirgotāju sūdzību saņemšanas par konkurentu tālākpārdošanas cenām.

14.

Cieši sekojot līdzi mazumtirgotāju tālākpārdošanas cenām un mēģinot panākt, ka mazumtirgotāji paaugstina cenas, Philips Francijas komercstruktūra Consumer Lifestyle tiecās novērst vai palēnināt tiešsaistes cenu “eroziju” visā savā (tiešsaistes) mazumtirdzniecības tīklā.

2.4.   Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

15.

Ar lēmumu piemēro 2006. gada Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai (2).

2.4.1.   Naudas soda pamatsumma

16.

Nosakot naudas sodu, Komisija ņēma vērā pārdoto preču vērtību 2012. gadā – pēdējā pilnajā finanšu gadā, kurā Philips France S.A.S. komercstruktūra Consumer Lifestyle bija iesaistīta pārkāpumā.

17.

Komisija ņēma vērā faktu, ka TCU pēc būtības ierobežo konkurenci LESD 101. panta 1. punkta nozīmē un ka vertikālas vienošanās un saskaņotas darbības, tādas kā TCU, bieži vien konkurencei kaitē mazāk nekā horizontālas vienošanās. Ņemot vērā šos faktorus un lietas specifiskos apstākļus, tika noteikts, ka daļa no pārdošanas vērtības būs 7 %.

18.

Komisija ņēma vērā vienotā un turpinātā pārkāpuma ilgumu, kas norādīts iepriekš.

2.4.2.   Naudas soda pamatsummas korekcijas

19.

Šajā lietā nav atbildību pastiprinošu vai mīkstinošu apstākļu.

2.4.3.   Apgrozījuma 10 % robežas piemērošana

20.

Aprēķinātais naudas sods nepārsniedz 10 % no Philips apgrozījuma pasaulē.

2.4.4.   Naudas soda samazināšana sadarbības dēļ

21.

Komisija secina: lai atspoguļotu faktu, ka Philips faktiski sadarbojās ar Komisiju pat lielākā mērā, nekā bija tā juridiskais pienākums, naudas sods būtu jāsamazina par 40 % saskaņā ar 37. punktu Pamatnostādnēs naudas soda aprēķināšanai.

3.   SECINĀJUMS

22.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Philips saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 23. panta 2. punkta a) apakšpunktu par vienotu un turpinātu pārkāpumu ir uzlikts naudas sods, kura galīgā summa ir 29 828 000 EUR.

(1)  OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.

(2)  OV C 210, 1.9.2006., 2. lpp.