14.9.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 326/114


Komisijas paziņojums saistībā ar direktīvu īstenošanu – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/5/EK par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām un to atbilstības savstarpējo atzīšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK

(Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 326/04)

Direktīva 1999/5/EK

Saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES (1) 48. pantā noteikto pārejas noteikumu dalībvalstis nekavē tādu radioiekārtu pieejamību tirgū vai nodošanu ekspluatācijā, uz kurām attiecas Direktīva 2014/53/ES, kuras atbilst Direktīvas 1999/5/EK (2) noteikumiem un kuras tika laistas tirgū pirms 2017. gada 13. jūnija. Līdz ar to saskaņotie standarti, atsauces uz kuriem ir publicētas saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK un pēdējoreiz minētas sarakstā Komisijas paziņojumā, kas publicēts 2016. gada 8. jūlija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 249 1. lpp., un labotas ar labojumu, kas publicēts 2016. gada 17. septembra Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 342 15. lpp. un labojumu, kas publicēts.2016. gada 1. novembra Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 403 26. lpp., turpina pamatot pieņēmumu par atbilstību minētajai direktīvai līdz 2017. gada 12. jūnijam.

Direktīva 2014/53/ES

(Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)

ESO (3)

Standarta numurs un nosaukums

(un atsauces dokuments)

Pirmā publikācija OV

Aizstātā standarta numurs

Aizstātā standarta atbilstības prezumpcijas beigu datums,

1. piezīme

Direktīvas 2014/53/ES pants(-i), uz kuru(-iem) standarts attiecas

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Cenelec

EN 50360:2017

Izstrādājuma standarts, lai apliecinātu mobilo telefonu atbilstību pamatierobežojumiem, kas saistīti ar elektromagnētiskā lauka (300 MHz–3 GHz) iedarbību uz cilvēku

17.11.2017.

 

 

3. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Cenelec

EN 50385:2017

Izstrādājuma standarts, lai apliecinātu radio bāzu staciju un bezvadu tālsakaru sistēmu stacionāro galastaciju atbilstību pamatierobežojumiem vai atskaites līmeľiem radiofrekvenču elektromagnētisko lauku (110 MHz–40 GHz) iedarbībai uz cilvēku – Plaša sabiedrība

17.11.2017.

 

 

3. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Cenelec

EN 50401:2017

Izstrādājumstandarts, kā ekspluatācijā pierādīt bezvadu sakaru tīkliem paredzētu stacionāru radioraidiekārtu (110 MHz–40 GHz) atbilstību etalonlīmeņiem vai pamatierobežojumiem attiecībā uz radiofrekvenču diapazona elektromagnētisko lauku iedarbību uz iedzīvotājiem

17.11.2017.

 

 

3. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Cenelec

EN 50566:2017

Izstrādājuma standarts, lai apliecinātu plaši publiski lietojamu rokā turamu un pie ķermeņa piestiprinātu bezvadu sakaru aparātu radīto augstfrekvences lauku atbilstību pamatierobežojumiem (30 MHz–6 GHz)

17.11.2017.

 

 

3. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Cenelec

EN 55035:2017

Multimediālo iekārtu elektromagnētiskā saderība. Traucējumnoturības prasības

CISPR 35:2016 (ar grozījumiem)

17.11.2017.

 

 

3. panta 1. punkta b) apakšpunkts

ETSI

EN 300 065 V2.1.2

Šaurjoslas tiešdrukas telegrāfa iekārtas meteoroloģiskās vai navigācijas informācijas uztveršanai (NAVTEX). Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta un 3. panta 3. punkta g) apakšpunkta būtiskajām prasībām

8.7.2016.

 

 

3. panta 2. punkts; 3. panta 3. punkta g) apakšpunkts

ETSI

EN 300 086 V2.1.2

Sauszemes mobilais dienests. Radioiekārtas ar iekšēju vai ārēju radiofrekvences pieslēgvietu, kas sākotnēji paradzētas analogai runas pārraidei. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

9.12.2016.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 300 113 V2.2.1

Sauszemes mobilais dienests. Datu (un/vai runas) pārraidei paredzētās radioiekārtas, kas izmanto modulāciju ar pastāvīgu vai nepastāvīgu apliecēju un kam ir antenas pieslēguma ligzda. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 300 219 V2.1.1

Sauszemes mobilais dienests. Radioiekārtas, kas raida signālus, lai izsauktu īpašu uztvērēja reakciju. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 300 220-2 V3.1.1

Maza darbības attāluma iekārtas (SRD), kas darbojas frekvenču joslā no 25 MHz līdz 1 000  MHz. 2. daļa: Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

10.3.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 300 220-3-1 V2.1.1

Maza darbības attāluma ierīces (SRD), kas darbojas frekvenču diapazonā no 25 MHz līdz 1 000  MHz. 3-1. daļa: Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām. Zema darba cikla augstas uzticamības iekārtas, sociālās trauksmes signalizācijas iekārtas, kas darbojas izraudzītajā frekvenču joslā (869,200  MHz līdz 869,250  MHz)

10.3.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 300 220-3-2 V1.1.1

Maza darbības attāluma ierīces (SRD), kas darbojas frekvenču diapazonā no 25 MHz līdz 1 000  MHz. 3-2. daļa: Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām. Bezvadu signalizācija, kas darbojas LDC/AP frekvenču joslās 868,60  MHz līdz 868,70  MHz, 869,25  MHz līdz 869,40  MHz, 869,65  MHz līdz 869,70  MHz

10.3.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 300 220-4 V1.1.1

Maza darbības attāluma ierīces (SRD), kas darbojas frekvenču diapazonā no 25 MHz līdz 1 000  MHz. 4. daļa: Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām. Mērīšanas ierīces, kas darbojas izraudzītajā joslā 169,400  MHz līdz 169,475  MHz

10.3.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 300 224 V2.1.1

Sauszemes mobilais dienests. Radioiekārtas, ko lieto peidžeru sistēmās frekvenču diapazonā no 25 MHz līdz 470 MHz. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

13.10.2017.

EN 300 224-2 V1.1.1

2.1. piezīme

28.2.2019.

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 300 224-2 V1.1.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Lokālais peidžings. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

8.6.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

Šis saskaņotais standarts neattiecas uz prasībām par uztvērēju veiktspējas parametriem un nesniedz atbilstības prezumpciju attiecībā uz šiem parametriem.

ETSI

EN 300 296 V2.1.1

Sauszemes mobilais dienests. Radioiekārta ar integrētu antenu, kas galvenokārt paredzēta analogai runas pārraidei. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 300 328 V2.1.1

Platjoslas pārraides sistēmas. Datu pārraides iekārtas, kas darbojas 2,4  GHz ISM joslā un izmanto platjoslas modulācijas paņēmienus. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

13.1.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 300 330 V2.1.1

Maza darbības attāluma ierīces (SRD). Radioiekārtas frekvenču joslā no 9 kHz līdz 25 MHz un induktīvās cilpas sistēmas frekvenču joslā no 9 kHz līdz 30 MHz. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

10.3.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 300 341 V2.1.1

Sauszemes mobilais dienests. Radioiekārta ar integrētu antenu, kas raida signālus, lai izsauktu īpašu uztvērēja reakciju. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 300 390 V2.1.1

Sauszemes mobilais dienests. Radioiekārta ar integrētu antenu, kas paredzēta datu (un runas) pārraidei. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 300 422-1 V2.1.2

Bezvadu mikrofoni. Audio PMSE līdz 3 GHz. 1. daļa: A klases uztvērēji. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

10.2.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 300 422-2 V2.1.1

Bezvadu mikrofoni. Audio PMSE līdz 3 GHz. 2. daļa: B klases uztvērēji. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

10.3.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 300 422-3 V2.1.1

Bezvadu mikrofoni. Audio PMSE līdz 3 GHz. 3. daļa: C klases uztvērēji. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

10.3.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 300 422-4 V2.1.1

Bezvadu mikrofoni. Skaņas PMSE līdz 3 GHz. 4. daļa: Dzirdes palīgierīces, tostarp individuālie skaņas pastiprinātāji un induktīvās sistēmas līdz 3 GHz. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

9.2.2018.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 300 433 V2.1.1

Personālo sakaru joslas (CB) radioiekārtas. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 300 440 V2.1.1

Maza darbības attāluma iekārtas (SRD). Radioiekārtas, ko izmanto no 1 GHz līdz 40 GHz frekvenču diapazonā. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

14.7.2017.

EN 300 440-2 V1.4.1

2.1. piezīme

31.12.2018.

3. panta 2. punkts

Attiecībā uz 5. tabulā definēto 2. un 3. uztvērēju kategoriju šis saskaņotais standarts neietver prasības par uztvērēju veiktspējas parametriem un nesniedz atbilstības prezumpciju attiecībā uz šiem parametriem.

ETSI

EN 300 440-2 V1.4.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Maza darbības attāluma ierīces. Radioiekārtas lietošanai frekvenču joslā no 1 GHz līdz 40 GHz. Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

8.6.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

Šis saskaņotais standarts neattiecas uz prasībām par uztvērēju veiktspējas parametriem un nesniedz atbilstības prezumpciju attiecībā uz šiem parametriem.

ETSI

EN 300 454-2 V1.1.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Platjoslas skaņas signālu radiolīnijas. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

8.6.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

Šis saskaņotais standarts neattiecas uz prasībām par uztvērēju veiktspējas parametriem un nesniedz atbilstības prezumpciju attiecībā uz šiem parametriem.

ETSI

EN 300 487 V2.1.2

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts tikai uztverošajām mobilajām Zemes stacijām (ROMES), kas nodrošina datu sakarus un darbojas 1,5  GHz frekvenču joslā. Radiofrekvenču (RF) specifikācijas, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

13.1.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 300 674-2-2 V2.1.1

Ceļu transporta un satiksmes telemātika (TTT). Specializētu maza darbības attāluma sakaru (DSRC) pārraides iekārtas (500 kbiti/250 kbiti), kas darbojas 5 795  MHz līdz 5 815  MHz joslā. 2. daļa: Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām. 2. apakšdaļa: Prasības borta moduļiem (OBU)

9.3.2018.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 300 676-2 V2.1.1

Virszemes ultraīsviļņu (VHF) rokas, mobilie un stacionārie radioraidītāji ar amplitūdas modulāciju gaisa kuģniecības mobilo ultraīsviļņu (VHF) radiosakaru dienestam. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst Direktīvas 2014/53/EK 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

8.7.2016.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 300 698 V2.2.1

Radiotelefona raidītāji un uztvērēji jūras mobilajam dienestam, kas strādā VHF joslās un tiek izmantoti iekšzemes ūdeņos. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta un 3. panta 3. punkta g) apakšpunkta pamatprasībām

15.12.2017.

EN 300 698 V2.1.1

2.1. piezīme

31.5.2018.

3. panta 2. punkts; 3. panta 3. punkta g) apakšpunkts

ETSI

EN 300 718-2 V1.1.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Lavīnu bākas. Raidītāju–uztvērēju sistēmas. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

8.6.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

Šis saskaņotais standarts neattiecas uz prasībām par uztvērēju veiktspējas parametriem un nesniedz atbilstības prezumpciju attiecībā uz šiem parametriem.

ETSI

EN 300 718-2 V2.1.1

Lavīnu radiobākas, kas darbojas 457 kHz frekvencē. Raiduztvērēju sistēmas. 2. daļa: Harmonizēts standarts avārijas dienestu darbībai

9.3.2018.

EN 300 718-3 V1.2.1

2.1. piezīme

30.9.2019.

3. panta 3. punkta g) apakšpunkts

ETSI

EN 300 718-3 V1.2.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Lavīnu bākas. Raidītāju–uztvērēju sistēmas. 3. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3. panta 3. punkta e) apakšpunkta būtiskajām prasībām

8.6.2017.

 

 

3. panta 3. punkta g) apakšpunkts

ETSI

EN 300 720 V2.1.1

Decimetru viļņu (UHF) kuģa borta sakaru sistēmas un iekārtas. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

10.3.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 025 V2.1.1

Ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta vispārējiem sakariem un saistītā iekārta “D” klases ciparu selektīvajam izsaukumam (DSC). Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta un 3. panta 3. punkta g) apakšpunkta būtiskajām prasībām

12.8.2016.

 

 

3. panta 2. punkts; 3. panta 3. punkta g) apakšpunkts

ETSI

EN 301 025 V2.2.1

Ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta vispārējiem sakariem un saistītā iekārta “D” klases ciparu selektīvajam izsaukumam (DSC). Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta un 3. panta 3. punkta g) apakšpunkta būtiskajām prasībām

12.4.2017.

EN 301 025 V2.1.1

2.1. piezīme

30.11.2018.

3. panta 2. punkts; 3. panta 3. punkta g) apakšpunkts

ETSI

EN 301 091-2 V1.3.2

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Maza darbības attāluma iekārtas (SRD). Ceļu transporta un satiksmes telemātika (RTTT). Radaru iekārtas, kas strādā frekvenču joslā no 76 GHz līdz 77 GHz. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

8.6.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

Šis saskaņotais standarts neattiecas uz prasībām par uztvērēju veiktspējas parametriem un nesniedz atbilstības prezumpciju attiecībā uz šiem parametriem.

ETSI

EN 301 166 V2.1.1

Sauszemes mobilais dienests. Analogo un/vai ciparu sakaru (runas un/vai datu) radioiekārtas, kas darbojas šaurjoslas kanālos un kam ir antenas pieslēgvieta. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

10.2.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 178 V2.2.2

Portatīvās ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārtas jūras mobilajam dienestam, kas darbojas VHF frekvenču joslās (bet, ko neizmanto GMDSS). Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

12.5.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 357 V2.1.1

Bezvadu skaņas iekārtas diapazonā no 25 MHz līdz 2 000  MHz. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

14.7.2017.

EN 301 357-2 V1.4.1

2.1. piezīme

28.2.2019.

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 357-2 V1.4.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Bezvadu skaņas iekārtas diapazonā no 25 MHz līdz 2 000  MHz. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3. panta 2. punktam

8.6.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

Šis saskaņotais standarts neattiecas uz prasībām par uztvērēju veiktspējas parametriem un nesniedz atbilstības prezumpciju attiecībā uz šiem parametriem.

ETSI

EN 301 360 V2.1.1

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts satelītu interaktīvajām galiekārtām (SIT) un satelītu lietotāju galiekārtām (SUT), kas raida uz satelītiem ģeostacionārā orbītā un darbojas 27,5  GHz līdz 29,5  GHz frekvenču joslās un atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

11.11.2016.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 406 V2.2.2

Ciparu uzlabotie bezvadu telesakari (DECT). Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst Direktīvas 2014/53/EK 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

11.11.2016.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 426 V2.1.2

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizētais standarts zema datu pārraides ātruma sauszemes mobilajām satelītu Zemes stacijām (LMES) un jūras mobilajām satelītu Zemes stacijām (MMES), kas nav paredzētas briesmu un drošības sakariem un darbojas 1,5  GHz/1,6  GHz frekvenču joslās un, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

13.1.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 427 V2.1.1

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts zema datu pārraides ātruma mobilajām satelītu Zemes stacijām (MES), izņemot gaisa kuģniecības mobilās satelītu Zemes stacijas, kas darbojas 11/12/14 GHz frekvenču joslās un atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 428 V2.1.2

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts ļoti mazas apertūras galiekārtām (VSAT). Tikai raidošās, raidošās/uztverošās vai tikai uztverošās satelītu Zemes stacijas, kas darbojas 11/12/14 GHz frekvenču joslās un atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

8.6.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 430 V2.1.1

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts satelītu ziņu vākšanas transportējamām Zemes stacijām (SNG TES), kas darbojas 11 GHz līdz 12 GHz/13 GHz līdz 14 GHz frekvenču joslās un atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

14.10.2016.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 441 V2.1.1

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts mobilajām Zemes stacijām (MES), ieskaitot rokas Zemes stacijas, satelītu personālo sakaru tīkliem (S-PCN), kas darbojas 1,6  GHz/2,4  GHz frekvenču joslā mobilajā satelītu dienestā (MSS), kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 442 V2.1.1

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts NGSO mobilajām Zemes stacijām (MES), ieskaitot rokas Zemes stacijas, satelītu personālo sakaru tīkliem (S-PCN), kas darbojas 1 980  MHz līdz 2 010  MHz (Zeme–izplatījums) un 2 170  MHz līdz 2 200  MHz (izplatījums–Zeme) frekvenču joslās mobilajā satelītu dienestā (MSS), kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 443 V2.1.1

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts ļoti mazas apertūras galiekārtām (VSAT). Tikai raidošās, raidošās/uztverošās vai tikai uztverošās satelītu Zemes stacijas, kas darbojas 4 GHz un 6 GHz frekvenču joslās un atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 444 V2.1.2

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts Sauszemes mobilajām Zemes stacijām (LMES), kas darbojas 1,5  GHz un1,6  GHz joslās, nodrošinot balss un/vai datu sakarus un atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

13.1.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 447 V2.1.1

Satelītu zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts satelītu zemes stacijām uz kuģiem (ESVs), kas darbojas 4/6 GHz joslās, nodrošina fiksētos satelītu sakarus (FSS) un atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 459 V2.1.1

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts satelītu interaktīvajām galiekārtām (SIT) un satelītu lietotāju galiekārtām (SUT), kas raida uz satelītiem ģeostacionārā orbītā frekvenču joslā 29,5 līdz 30,0  GHz un atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

14.10.2016.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 473 V2.1.2

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts gaisa kuģu Zemes stacijām (AES), kas nodrošina gaisa kuģniecības mobilo satelītu dienestu (AMSS) / mobilo satelītu dienestu (MSS) un/vai gaisa kuģniecības mobilo satelītu trases dienestu (AMS (R) S) / mobilo satelītu dienestu (MSS), kas darbojas frekvenču joslā zem 3 GHz un, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

13.1.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 502 V12.5.2

Globālā mobilo sakaru sistēma (GSM). Bāzes staciju (BS) iekārtas. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 511 V9.0.2

Globālā mobilo sakaru sistēma (GSM). GSM 900 un GSM 1800 joslu mobilo staciju harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas (1999/5/EC) 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

Norāde. Šis saskaņotais standarts sniedz pieņēmumu par atbilstību Direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām, ja piemēro arī 4.2.20., 4.2.21. un 4.2.26. klauzulas uztvērēja parametrus

ETSI

EN 301 511 V12.5.1

Globālā mobilo sakaru sistēma (GSM). Mobilo staciju (MS) iekārtas. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

9.2.2018.

EN 301 511 V9.0.2

2.1. piezīme

30.4.2019.

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 559 V2.1.1

Maza darbības attāluma ierīces (SRD). Ļoti zemas jaudas aktīvo medicīnisko implantu (ULP-AMI) un to perifērisko ierīču (ULP-AMI-P) radioiekārtas, kas darbojas frekvenču joslā 2 483,5  MHz līdz 2 500  MHz. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

13.1.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 598 V1.1.1

Baltās vietas ierīces (WSD). Bezvadu piekļuves sistēmas, kas darbojas 470 MHz līdz 790 MHz frekvenču joslā. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām.

8.6.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

Šis saskaņotais standarts neattiecas uz prasībām par uztvērēju veiktspējas parametriem un nesniedz atbilstības prezumpciju attiecībā uz šiem parametriem.

ETSI

EN 301 681 V2.1.2

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts Ģeostacionāro mobilo satelītu sistēmu mobilajām Zemes stacijām (MES), ieskaitot rokas Zemes stacijas, satelītu personālo sakaru tīkliem (S-PCN), kas darbojas 1,5  GHz un 1,6  GHz joslās Mobilajā satelītu dienestā (MSS), kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

13.1.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 721 V2.1.1

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts mobilajām Zemes stacijām zema bitu ātruma datu sakariem (LBRDC), izmantojot zemas Zemes orbītas (LEO) satelītus frekvenču joslā zem 1 GHz, kas atbilst Direktīvas 2014/53/EU 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 783 V2.1.1

Rūpnieciskās radioamatieru iekārtas. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

8.7.2016.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 839 V2.1.1

Ļoti zemas jaudas aktīvo medicīnisko implantu (ULP-AMI) un to perifērisko ierīču (ULP-AMI-P) radioiekārtas, kas darbojas frekvenču joslā 402 MHz līdz 405 MHz. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

8.7.2016.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 841-3 V2.1.1

VHF gaiss–zeme 2. veida ciparlīnija (VDL). Uz zemes izvietotās iekārtas tehniskie parametri un mērīšanas metodes. 3. daļa: Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

13.1.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 842-5 V2.1.1

VHF gaisa–zemes ciparlīnijas (VDL) 4. veida radioiekārtas. Uz zemes izvietotās iekārtas tehniskie parametri un mērīšanas metodes. 5. daļa: Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

13.1.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 893 V2.1.1

5 GHz augstas veiktspējas vietējās radiopiekļuves tīkls (RLAN). Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

8.6.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 908-1 V11.1.1

IMT šūnu tīkls. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām. 1. daļa: Ievads un vispārīgās prasības

9.12.2016.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.1

IMT šūnu tīkls. Harmonizēts standarts, kas atbilst Radioiekārtu direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām. 2. daļa: Tiešās secības CDMA (UTRA FDD) lietotāju iekārtas (UE)

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.2

IMT šūnu tīkls. Harmonizēts standarts, kas atbilst Radioiekārtu direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām. 2. daļa: Tiešās secības CDMA (UTRA FDD) lietotāju iekārtas (UE)

13.10.2017.

EN 301 908-2 V11.1.1

2.1. piezīme

28.2.2019.

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 908-3 V11.1.3

IMT šūnu tīkls. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām. 3. daļa: CDMA tiešās secības (UTRA FDD) bāzes stacijas (BS)

12.5.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 908-10 V4.2.2

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). IMT-2000 trešās paaudzes šūnu tīklu bāzes stacijas (BS), retranslatori un lietotāja iekārtas (UE). 10. daļa: Harmonizēts IMT-2000 standarts FDMA/TDMA (DECT), kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

13.1.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 908-11 V11.1.2

IMT šūnu tīkls. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām. 11. daļa: Tiešās secības CDMA (UTRA FDD) retranslatori

10.2.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 908-12 V7.1.1

IMT šūnu tīkls. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām. 12. daļa: Daudznesēju CDMA (cdma2000) retranslatori

9.9.2016.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.1

IMT šūnu tīkls. Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst Radioiekārtu direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām. 13. daļa: Attīstītas universālās zemes radiopiekļuves (E-UTRA) lietotāju iekārtas (UE)

12.5.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.2

IMT šūnu tīkls. Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst Radioiekārtu direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām. 13. daļa: Attīstītas universālās zemes radiopiekļuves (E-UTRA) lietotāju iekārtas (UE)

13.10.2017.

EN 301 908-13 V11.1.1

2.1. piezīme

28.2.2019.

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 908-14 V11.1.2

IMT šūnu tīkls. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām. 14. daļa: Attīstīta universālā zemes radiopiekļuve (E-UTRA), bāzes stacijas (BS)

12.5.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 908-15 V11.1.2

IMT šūnu tīkls. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām. 15. daļa: Attīstīta universālā zemes radiopiekļuve (E-UTRA FDD), retranslatori

10.2.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 908-18 V11.1.2

IMT šūnu tīkls. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām. 18. daļa: E-UTRA, UTRA un GSM/EDGE daudzstandartu radiosistēmu (MSR) bāzes stacija (BS)

12.5.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 908-19 V6.3.1

IMT šūnu tīkls. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām. 19. daļa: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) TDD lietotāja iekārtas (UE)

8.6.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 908-20 V6.3.1

IMT šūnu tīkls. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām. 20. daļa: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) TDD bāzes stacijas (BS)

14.10.2016.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 908-21 V6.1.1

IMT šūnu tīkls. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām. 21. daļa: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) FDD lietotāja iekārtas (UE)

14.10.2016.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 908-22 V6.1.1

IMT šūnu tīkls. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām. 22. daļa: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) FDD bāzes stacijas (BS)

9.12.2016.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 929 V2.1.1

Radiotelefona raidītāji un uztvērēji piekrastes stacijām Globālajai jūras avāriju un drošības sistēmai (GMDSS) un citam lietojumam. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 017 V2.1.1

Amplitūdas modulācijas (AM) raidošās iekārtas skaņas apraidei. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

12.5.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 018 V2.1.1

Raidošās iekārtas frekvenču modulācijas (FM) skaņas apraides dienestam. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

8.6.2017.

EN 302 018-2 V1.2.1

2.1. piezīme

31.12.2018.

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 018-2 V1.2.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Raidošās iekārtas frekvences modulētajam (FM) radio apraides dienestam. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3. panta 2. punkta pamatprasībām

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 054 V2.1.1

Meteoroloģiskie palīglīdzekļi (Met AIDS). Radiozondes, ko lieto 400,15  MHz līdz 406 MHz frekvenču diapazonā ar jaudas līmeni līdz 200 mW. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

15.12.2017.

EN 302 054-2 V1.2.1

2.1. piezīme

31.5.2018.

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 054 V2.2.1

Meteoroloģiskie palīglīdzekļi (Met AIDS). Radiozondes, ko lieto 400,15  MHz līdz 406 MHz frekvenču diapazonā ar jaudas līmeni līdz 200 mW. Harmonizēts standarts piekļuvei radiofrekvenču spektram

9.3.2018.

EN 302 054 V2.1.1

2.1. piezīme

31.10.2018.

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 064-2 V1.1.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Bezvadu videolīnijas (WVL), kas darbojas 1,3  GHz līdz 50 GHz frekvenču joslā. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3. panta 2. punkta prasībām

8.6.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

Šis saskaņotais standarts neattiecas uz prasībām par uztvērēju veiktspējas parametriem un nesniedz atbilstības prezumpciju attiecībā uz šiem parametriem.

ETSI

EN 302 065-1 V2.1.1

Maza darbības attāluma ierīces (SRD), kas izmanto ultraplatjoslas tehnoloģiju (UWB). Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām. 1. daļa: Prasības vispārējām UWB lietojumprogrammām

10.3.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 065-2 V2.1.1

Maza darbības attāluma ierīces (SRD), kas izmanto ultraplatjoslas tehnoloģiju (UWB). Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām. 2. daļa: Prasības UWB atrašanās vietu noteikšanai

10.3.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 065-3 V2.1.1

Maza darbības attāluma ierīces (SRD), kas izmanto ultraplatjoslas tehnoloģiju (UWB). Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām. 3. daļa: Prasības UWB ierīcēm stacionāram lietojumam

10.3.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 065-4 V1.1.1

Maza darbības attāluma ierīces (SRD), kas izmanto ultraplatjoslas tehnoloģiju (UWB). Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām. 4. daļa: Materiālu izpētes ierīces, kas izmanto UWB tehnoloģiju zem 10,6  GHz

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 066-2 V1.2.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Pamatu un sienu zondēšanas radaru GPR/WPR attēlu veidošanas sistēmas. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

8.6.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

Šis saskaņotais standarts neattiecas uz prasībām par uztvērēju veiktspējas parametriem un nesniedz atbilstības prezumpciju attiecībā uz šiem parametriem.

ETSI

EN 302 077-2 V1.1.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Raidošās iekārtas zemes ciparu skaņas apraides (T-DAB). 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3. panta 2. punktam

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 186 V2.1.1

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts satelītu mobilajām gaisa kuģu Zemes stacijām (AESs), kas darbojas 11/12/14 GHz frekvenču joslās un atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 194-2 V1.1.2

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Navigācijas radars, ko izmanto iekšējos ūdensceļos. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

8.6.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

Šis saskaņotais standarts neattiecas uz prasībām par uztvērēju veiktspējas parametriem un nesniedz atbilstības prezumpciju attiecībā uz šiem parametriem.

ETSI

EN 302 195 V2.1.1

Ļoti zemas jaudas aktīvo medicīnisko implantu (ULP-AMI) un to perifērisko ierīču (ULP-AMI-P) radioiekārtas, kas darbojas frekvenču joslā 9 kHz līdz 315 kHz; Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

11.11.2016.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 208 V3.1.1

Radiofrekvenču identifikācijas iekārtas, kas darbojas joslā 865 MHz līdz 868 MHz ar jaudas līmeni līdz 2 W un joslā 915 MHz līdz 921 MHz ar jaudas līmeni līdz 4 W. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 217-2 V3.1.1

Fiksētās radiosistēmas. Parametri un prasības punkta–punkta iekārtām un antenām. 2. daļa: Iekārtas, kas darbojas frekvenču joslās no 1,3  GHz to 86 GHz. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

8.6.2017.

EN 302 217-2-2 V2.2.1

2.1. piezīme

31.12.2018.

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Fiksētās radiosistēmas. Parametri un prasības punkta–punkta iekārtām un antenām. 2-2. daļa: Ciparu sistēmas, kas darbojas frekvenču joslās, kurās veic frekvenču koordinēšanu. Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

Norāde. Šis saskaņotais standarts sniedz pieņēmumu par atbilstību Direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām, ja piemēro arī 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 un 4.3.4 klauzulas uztvērēja parametrus

ETSI

EN 302 245-2 V1.1.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). DRM apraides raidošās iekārtas. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3. panta 2. punkta

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 248 V2.1.1

Navigācijas radari lietošanai uz SOLAS konvencijai nepakļautiem kuģiem. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

10.3.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 264-2 V1.1.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Maza darbības attāluma ierīces. Ceļu transporta un kustības telemātika (RTTT). Maza darbības attāluma radaru iekārtas, kas darbojas 77 GHz līdz 81 GHz joslā. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

8.6.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

Šis saskaņotais standarts neattiecas uz prasībām par uztvērēju veiktspējas parametriem un nesniedz atbilstības prezumpciju attiecībā uz šiem parametriem.

ETSI

EN 302 288-2 V1.6.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Maza darbības attāluma ierīces. Ceļu transporta un kustības telemātika (RTTT). Maza darbības attāluma radaru iekārtas, kas darbojas 24 GHz diapazonā. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām.

8.6.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

Šis saskaņotais standarts neattiecas uz prasībām par uztvērēju veiktspējas parametriem un nesniedz atbilstības prezumpciju attiecībā uz šiem parametriem.

ETSI

EN 302 296-2 V1.2.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Zemes ciparu televīzijas apraides (DVB-T) raidošās iekārtas. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām.

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 326-2 V1.2.2

Fiksētās radiosistēmas. Daudzpunktu iekārtas un antenas. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3. panta 2. punkta būtiskām prasībām attiecībā uz ciparu daudzpunktu radio iekārtām

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 340 V2.1.1

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts kuģu satelītu Zemes stacijām (ESVs), kas darbojas fiksētajam satelītu dienestam (FSS) iedalītās 11/12/14 GHz frekvenču joslās, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 372 V2.1.1

Maza darbības attāluma ierīces (SRD). Tvertņu līmeņa zondēšanas radaru (TLPR) iekārtas, kas darbojas frekvenču joslās 4,5  GHz līdz 7 GHz, 8,5  GHz līdz 10,6  GHz, 24,05  GHz līdz 27 GHz, 57 GHz līdz 64 GHz, 75 GHz līdz 85 GHz. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

10.3.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 448 V2.1.1

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Vilcienos uzstādītu sakaru Zemes staciju (ESTs), kas darbojas 14/12 GHz frekvenču joslās, harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 454 V2.1.1

Meteoroloģiskie palīglīdzekļi (Met AIDS). Radiozondes, ko lieto 1 668,4  MHz līdz 1 690  MHz frekvenču diapazonā. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

15.12.2017.

EN 302 454-2 V1.2.1

2.1. piezīme

31.5.2018.

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 454 V2.2.1

Meteoroloģiskie palīglīdzekļi (Met AIDS). Radiozondes, ko lieto 1 668,4  MHz līdz 1 690  MHz frekvenču diapazonā. Harmonizēts standarts piekļuvei radiofrekvenču spektram

Šī ir pirmā publikācija

EN 302 454 V2.1.1

2.1. piezīme

31.5.2019.

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 480 V2.1.2

Harmonizēts standarts mobilai sakaru sistēmai gaisa kuģī (MCOBA), kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

10.3.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 502 V2.1.1

Bezvadu piekļuves sistēmas (WAS). 5,8  GHZ fiksētās platjoslas datu pārraides sistēmas. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

12.5.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 510-2 V1.1.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Radioiekārta frekvenču intervālā no 30 MHz līdz 37,5  MHz ļoti zemas jaudas aktīvo medicīnisko membrānu implantiem un piederumiem. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

8.6.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

Šis saskaņotais standarts neattiecas uz prasībām par uztvērēju veiktspējas parametriem un nesniedz atbilstības prezumpciju attiecībā uz šiem parametriem.

ETSI

EN 302 536-2 V1.1.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Maza darbības attāluma ierīces (SRD). Radioiekārtas, kas darbojas frekvenču joslā 315 kHz līdz 600 kHz. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

8.6.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

Šis saskaņotais standarts neattiecas uz prasībām par uztvērēju veiktspējas parametriem un nesniedz atbilstības prezumpciju attiecībā uz šiem parametriem.

ETSI

EN 302 537 V2.1.1

Ļoti zemas jaudas medicīnisko datu pakalpojumu sistēmas (MEDS), kas darbojas frekvenču diapazonā no 401 MHz līdz 402 MHz un no 405 MHz līdz 406 MHz. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

13.1.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 561 V2.1.1

Sauszemes mobilais dienests. Radioiekārtas ar konstantu vai nekonstantu modulācijas sistēmu, kas darbojas kanālā ar joslas platumu 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz vai 150 kHz. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 567 V1.2.1

Platjoslas radiopiekļuves tīkli (BRAN) – 60 GHz WAS/RLAN (bezvadu piekļuves sistēmas / vietējais radiotīkls) sistēmas ar vairāku gigabitu ātrumu – Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

8.6.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

Šis saskaņotais standarts neattiecas uz prasībām par uztvērēju veiktspējas parametriem un nesniedz atbilstības prezumpciju attiecībā uz šiem parametriem.

ETSI

EN 302 571 V2.1.1

Inteliģentās transporta sistēmas (ITS). Radiosakaru iekārtas, kas darbojas frekvenču joslā no 5 855  MHz līdz 5 925  MHz. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

8.6.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 574-1 V2.1.2

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts satelītu Zemes stacijām (MES), kas darbojas MSS 2 GHz frekvenču joslā. 1. daļa: Papildinošais zemes komponents (CGC) platjoslas sistēmām, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 574-2 V2.1.2

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts satelītu Zemes stacijām (MES), kas darbojas MSS 2 GHz frekvenču joslās. 2. daļa: Lietotāja iekārtas (UE) platjoslas sistēmām, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 574-3 V2.1.1

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts satelītu Zemes stacijām (MES), kas darbojas MSS 1 980  MHz līdz 2 010  MHz (Zeme–izplatījums) un 2 170  MHz līdz 2 200  MHz (izplatījums–Zeme) frekvenču joslās. 3. daļa: Lietotāja iekārtas (UE) šaurjoslas sistēmām, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 608 V1.1.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi. Maza darbības attāluma ierīces (SRD). Radioiekārtas dzelzceļa Eirobalises sistēmām. Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3. panta 2. punkta būtiskām prasībām

8.6.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

Šis saskaņotais standarts neattiecas uz prasībām par uztvērēju veiktspējas parametriem un nesniedz atbilstības prezumpciju attiecībā uz šiem parametriem.

ETSI

EN 302 609 V2.1.1

Maza darbības attāluma ierīces (SRD). Radioiekārtas dzelzceļa Eirocilpas sistēmām. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

8.6.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 617 V2.3.1

Uz zemes izvietoti amplitūdas modulācijas UHF radioraidītāji, uztvērēji un raiduztvērēji gaisa kuģniecības mobilajam dienestam UHF diapazonā. Harmonizēts standarts piekļuvei radiofrekvenču spektram

Šī ir pirmā publikācija

EN 302 617-2 V2.1.1

2.1. piezīme

31.3.2019.

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 617-2 V2.1.1

Uz zemes izvietoti amplitūdas modulācijas UHF radioraidītāji, uztvērēji un raiduztvērēji gaisa kuģniecības mobilajam dienestam UHF diapazonā. 2. daļa: Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

13.1.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 686 V1.1.1

Intelektiskās transporta sistēmas (ITS). Radiosakaru iekārtas, kas darbojas frekvenču joslā no 63 GHz līdz 64 GHz. Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām.

8.6.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

Šis saskaņotais standarts neattiecas uz prasībām par uztvērēju veiktspējas parametriem un nesniedz atbilstības prezumpciju attiecībā uz šiem parametriem.

ETSI

EN 302 729 V2.1.1

Maza darbības attāluma ierīces (SRD). Līmeņa zondēšanas radaru (LPR) iekārtas, kas darbojas frekvenču diapazonos 6 GHz līdz 8,5  GHz, 24,05  GHz līdz 26,5  GHz, 57 GHz līdz 64 GHz, 75 GHz līdz 85 GHz. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

12.5.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 752 V1.1.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Aktīvie radara mērķa pastiprinātāji. Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

8.6.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

Šis saskaņotais standarts neattiecas uz prasībām par uztvērēju veiktspējas parametriem un nesniedz atbilstības prezumpciju attiecībā uz šiem parametriem.

ETSI

EN 302 858-2 V1.3.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Ceļu transporta un satiksmes telemātika (RTTT). Automobiļu radara iekārtas, kas darbojas 24,05  GHz līdz 24,25  GHz vai 24,50  GHz frekvenču joslās. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

8.6.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

Šis saskaņotais standarts neattiecas uz prasībām par uztvērēju veiktspējas parametriem un nesniedz atbilstības prezumpciju attiecībā uz šiem parametriem.

ETSI

EN 302 885 V2.1.1

Portatīvās ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārtas jūras mobilajam dienestam, kas darbojas VHF joslās ar integrētu rokas D klases DSC. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta un 3. panta 3. punkta g) apakšpunkta būtiskajām prasībām

13.1.2017.

 

 

3. panta 2. punkts; 3. panta 3. punkta g) apakšpunkts

ETSI

EN 302 885 V2.2.2

Portatīvās ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārtas jūras mobilajam dienestam, kas strādā VHF joslās ar integrētu rokas H klases DSC. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta un 3. panta 3. punkta g) apakšpunkta pamatprasībām

12.4.2017.

EN 302 885 V2.1.1

2.1. piezīme

31.12.2018.

3. panta 2. punkts; 3. panta 3. punkta g) apakšpunkts

ETSI

EN 302 885 V2.2.3

Portatīvās ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārtas jūras mobilajam dienestam, kas strādā VHF joslās ar integrētu rokas H klases DSC. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. un 3. panta 3. punkta g) apakšpunkta pamatprasībām

12.5.2017.

EN 302 885 V2.2.2

2.1. piezīme

31.1.2019.

3. panta 2. punkts; 3. panta 3. punkta g) apakšpunkts

ETSI

EN 302 961 V2.1.2

Jūras personiskā pievedbāka, kas paredzēta lietošanai 121,5  MHz frekvenču joslā tikai meklēšanas un glābšanas nolūkam. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

11.11.2016.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 302 977 V2.1.1

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Transportlīdzekļos uzstādītu Zemes staciju (VMES), kas darbojas 11/12/14 GHz frekvenču joslās, harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 303 039 V2.1.2

Sauszemes mobilais dienests. Daudzkanālu raidītāja specifikācija PMR lietojumam. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

11.11.2016.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 303 084 V2.1.1

VHF zemes–gaisa datu apraides (VDB) uz zemes izvietotā paplašinošā sistēma (GBAS). Uz zemes izvietotās iekārtas tehniskie parametri un mērīšanas metodes. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. punkta būtiskajām prasībām

11.11.2016.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 303 098 V2.1.1

Jūras mazjaudas personu atrašanās vietas noteikšanas ierīces, kas izmanto AIS. 2. daļa: Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

13.1.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 303 132 V1.1.1

Jūras mazjaudas ultraīsviļņu (VHF) personu atrašanās vietas noteikšanas ierīces, kas izmanto ciparu selektīvo izsaukumu (DSC). Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

12.5.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 303 135 V2.1.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Piekrastes uzraudzība, kuģu satiksmes sistēmas un ostas radari (CS/VTS/AP). Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

13.1.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 303 203 V2.1.1

Maza darbības attāluma ierīces (SRD). Medicīniskās ķermeņa virspuses tīkla sistēmas (MBANSs), kas darbojas 2 483,5  MHz līdz 2 500  MHz diapazonā. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

12.8.2016.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 303 204 V2.1.2

Attālinātās maza darbības attāluma ierīces (SRD). Radioiekārtas, ko lieto 870 MHz līdz 876 MHz frekvenču joslā, ar jaudu līdz 500 mW. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

11.11.2016.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 303 213-6-1 V2.1.1

Uzlabota virszemes kustības vadības un kontroles sistēma (A-SMGCS). 6. daļa: Izvietotu virszemes kustības radaru sensoru harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām. 1. apakšdaļa: X-diapazona sensori impulsu signāliem un raidāmajai jaudai līdz 100 kW

13.1.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 303 276 V1.1.1

Jūras platjoslas radiolīnija, kas darbojas 5 852  MHz līdz 5 872  MHz un/vai 5 880  MHz līdz 5 900  MHz frekvenču diapazonā kuģiem un piekrastes iekārtām, kas iesaistītas saskaņotā darbībā. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

15.12.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 303 339 V1.1.1

Platjoslas tiešie gaiss-zeme sakari. Iekārtas, kas darbojas 1 900  MHz līdz 1 920  MHz un 5 855  MHz līdz 5 875  MHz frekvenču joslās. Antenas ar fiksētu diagrammu. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

11.11.2016.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 303 340 V1.1.2

Digitālie Zemes TV apraides uztvērēji. Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst Direktīvas 2014/53/EK 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

11.11.2016.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 303 354 V1.1.1

Pastiprinātāji un aktīvās antenas TV apraides uztveršanai dzīvojamās telpās. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

12.5.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 303 372-1 V1.1.1

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Satelīta apraides uztveršanas iekārtas. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām. 1. daļa: Ārpustelpu iekārtas, kas uztver 10,7  GHz līdz 12,75  GHz frekvenču joslā

13.1.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 303 372-2 V1.1.1

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Satelīta apraides uztveršanas iekārtas. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām. 2. daļa: Iekštelpu iekārtas

9.9.2016.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 303 402 V2.1.2

Jūras mobilie raidītāji un uztvērēji lietošanai MF un HF joslās. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta un 3. panta 3. punkta g) apakšpunkta pamatprasībām

13.10.2017.

 

 

3. panta 2. punkts; 3. panta 3. punkta g) apakšpunkts

ETSI

EN 303 406 V1.1.1

Maza darbības attāluma iekārtas (SRD). Sociālās signalizācijas iekārtas, kas darbojas frekvenču diapazonā no 25 MHz līdz 1 000  MHz. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

12.4.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 303 413 V1.1.1

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) uztvērēji. Radioiekārtas, kas darbojas no 1 164  MHz līdz 1 300  MHz un no 1 559  MHz līdz 1 610  MHz frekvenču joslās. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta pamatprasībām

15.12.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 303 520 V1.1.1

Maza darbības attāluma ierīces (SRD). Ļoti zemas jaudas (ULP) bezvadu medicīnas kapsulas endoskopijas ierīces, kas darbojas 430 MHz līdz 440 MHz diapazonā. Harmonizēts standarts piekļuvei radiofrekvenču spektram

Šī ir pirmā publikācija

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 303 609 V12.5.1

Globālā mobilo sakaru sistēma (GSM). GSM retranslatori. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

13.1.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 303 978 V2.1.2

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts Zemes stacijām uz mobilas platformas (ESOMP), kuras raida uz satelītiem ģeostacionārajā orbītā 27,5  GHz līdz 30,0  GHz frekvenču joslās, un atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

11.11.2016.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 303 979 V2.1.2

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Uz mobilajām platformām (ESOMP) uzstādītu sakaru Zemes staciju, kas raida uz satelītiem ārpus ģeostacionārās orbītas 27,5  GHz līdz 29,1  GHz un 29,5 līdz 30,0  GHz frekvenču joslās, harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

11.11.2016.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 305 550-2 V1.2.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Maza darbības attāluma ierīces (SRD). Radioiekārtas, ko lieto 40 GHz līdz 246 GHz frekvenču joslā. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

8.6.2017.

 

 

3. panta 2. punkts

Šis saskaņotais standarts neattiecas uz prasībām par uztvērēju veiktspējas parametriem un nesniedz atbilstības prezumpciju attiecībā uz šiem parametriem.

1. piezīme:

Parasti atbilstības prezumpcijas beigu datums ir atsaukšanas datums (“dow” – date of withdrawal), ko noteikusi Eiropas standartizācijas organizācija, bet standartu lietotājiem jāievēro, ka dažos izņēmuma gadījumos var būt citādi.

2.1. piezīme:

Jaunajam (vai grozītajam) standartam ir tāda pati darbības joma kā aizstātajam standartam. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

2.2. piezīme:

Jaunajam standartam ir plašāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

2.3. piezīme:

Jaunajam standartam ir šaurāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā (daļēji) aizstātais standarts zaudē prezumpciju par atbilstību attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām un citām prasībām attiecībā uz tiem ražojumiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas jaunais standarts. Prezumpcija par atbilstību attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām attiecībā uz tiem ražojumiem vai pakalpojumiem, uz ko joprojām attiecas (daļēji) aizstātais standarts, bet uz ko neattiecas jaunais standarts, paliek nemainīga.

3. piezīme:

Grozījumu gadījumā atsauces standarta numurs ir EN CCCCC:YYYY, iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, un attiecīgie jaunie grozījumi. Aizstātais standarts ir attiecīgi EN CCCCC:YYYY un tā iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, bet bez jaunā grozījuma. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

PIEZĪME:

Informāciju, kas attiecas uz standartu pieejamību, var iegūt no Eiropas standartizācijas organizācijām vai no valstu standartizācijas organizācijām, kuru saraksts ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1025/2012 (4) 27. pantam.

Eiropas standartizācijas organizācijas standartus pieņem angļu valodā (CEN un Cenelec standartus publicē arī franču un vācu valodā). Pēc tam valsts standartizācijas iestādes standartu nosaukumus tulko visās attiecīgajās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par to nosaukumu pareizību, kuri iesniegti publicēšanai Oficiālajā Vēstnesī.

Atsauces uz labojumiem “…/AC:YYYY” publicē tikai informācijai. Ar labojumu standarta tekstā novērš drukas, valodas vai līdzīgas kļūdas, un tas var attiekties uz Eiropas standartizācijas organizācijas pieņemtā standarta vienu vai vairākām valodu versijām (angļu, franču un/vai vācu valodu).

Atsauces numuru publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nenozīmē, ka standarti ir pieejami visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

Šis saraksts aizstāj visus iepriekšējos sarakstus, kas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK un Direktīvu 2014/53/ES. Šā saraksta atjaunināšanu nodrošina Eiropas Komisija.

Sīkāka informācija par saskaņotajiem standartiem un citiem Eiropas standartiem ir pieejama:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  OV L 153, 22.5.2014., 62. lpp.

(2)  OV L 91, 7.4.1999., 10. lpp.

(3)  ESO: Eiropas standartizācijas organizācijas:

CEN: Rue de la Science/Wetenschapsstraat 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tālr. +32 25500811; fakss +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Rue de la Science/Wetenschapsstraat 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tālr. +32 25500811; fakss +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, tālr. +33492944200; fakss +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(4)  OV C 338, 27.9.2014., 31. lpp.