13.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 284/9


Paziņojums par antidempinga procedūras sākšanu attiecībā uz Krievijas, Trinidādas un Tobāgo un Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes urīnvielas un amonija nitrāta maisījumu importu

(2018/C 284/08)

Eiropas Komisija (“Komisija”) ir saņēmusi sūdzību, kura atbilst 5. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulā (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un kurā apgalvots, ka importētie Krievijas, Trinidādas un Tobāgo un Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi (“s”) tiek pārdoti par dempinga cenām, tādējādi nodarot būtisku kaitējumu (2) Savienības ražošanas nozarei.

1.   Sūdzība

Sūdzību 2018. gada 29. jūnijā iesniedza Eiropas Mēslošanas līdzekļu ražotāju apvienība Fertilizers Europe (“sūdzības iesniedzējs”) to ražotāju vārdā, kuri pārstāv vairāk nekā 50 %no kopējā urīnvielas un amonija nitrāta maisījumu ražošanas apjoma Savienībā.

Dokumentos, kuri pieejami ieinteresētajām personām, iekļauta sūdzības atklātā versija un analīze par to, cik liels ir Savienības ražotāju atbalsts sūdzībai. Šā paziņojuma 5.6. punktā ir sniegta informācija par piekļuvi dokumentiem, kas pieejami ieinteresētajām personām.

2.   Izmeklējamais ražojums

Ražojums, uz kuru attiecas šī izmeklēšana, ir urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā.

Visām ieinteresētajām personām, kuras vēlas iesniegt informāciju par ražojuma klāstu, tas jāizdara 10 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas dienas (3).

3.   Apgalvojums par dempingu

Ražojums, par kuru tiek apgalvots, ka to pārdod par dempinga cenām, ir Krievijas, Trinidādas un Tobāgo un Amerikas Savienoto Valstu (“attiecīgās valstis”) izcelsmes izmeklējamais ražojums, kuru patlaban klasificē ar KN kodu 3102 80 00. KN kods ir norādīts vienīgi informācijai.

Apgalvojums par dempingu, ko īsteno Amerikas Savienoto Valstis, balstīts uz eksportam uz Savienību pārdotā izmeklējamā ražojuma iekšzemes cenas salīdzinājumu ar eksporta cenu (EXW līmenī).

Tā kā nav ticamu datu par cenām Trinidādas un Tobāgo iekšzemes tirgū, tad apgalvojums par dempingu ir balstīts uz saliktās normālās vērtības (ražošanas izmaksas, pārdošanas, vispārējās un administratīvās izmaksas un peļņa) salīdzinājumu ar eksporta cenu (EXW līmenī) attiecībā uz izmeklējamā ražojuma pārdošanu eksportam uz Savienību.

Apgalvojums par dempingu, ko īsteno Krievija, balstīts uz eksportam uz Savienību pārdotā izmeklējamā ražojuma iekšzemes cenas salīdzinājumu ar eksporta cenu (EXW līmenī) un saliktās normālās vērtības (ražošanas izmaksas, pārdošanas, vispārējās un administratīvās izmaksas un peļņa, koriģējot gāzes, vispārējās un administratīvās izmaksas un peļņu) salīdzinājumu ar eksporta cenu (EXW līmenī) attiecībā uz eksportam uz Savienību pārdoto izmeklējamo ražojumu. Abi salīdzinājumi liecina par dempingu.

Šādi aprēķinātās dempinga starpības visām attiecīgajām valstīm ir ievērojamas.

4.   Apgalvojums par kaitējumu/cēloņsakarību un izejvielu tirgus kropļojumiem

4.1.    Apgalvojums par kaitējumu un cēloņsakarību

Sūdzības iesniedzējs ir sniedzis pierādījumus par to, ka izmeklējamā ražojuma imports no attiecīgajām valstīm kopumā ir palielinājies gan absolūtā izteiksmē, gan tirgus daļas ziņā.

Sūdzības iesniedzēja sniegtie pierādījumi liecina, ka izmeklējamā ražojuma apjoms un cenas cita starpā ir negatīvi ietekmējušas Savienības ražošanas nozares cenu līmeni un tirgus daļu, tādējādi būtiski un nelabvēlīgi ietekmējot Savienības ražošanas nozares vispārējo darbību un finansiālo stāvokli.

4.2.    Apgalvojums par izejvielu tirgus kropļojumiem

Sūdzības iesniedzējs ir sniedzis pietiekamus pierādījumus par izejvielu tirgus kropļojumiem Krievijā attiecībā uz izmeklējamo ražojumu. Saskaņā ar sūdzībā minētajiem pierādījumiem gāzi, kas veido ievērojami vairāk nekā 17 % no izmeklējamā ražojuma ražošanas izmaksām, Krievijā nosaka divējādas cenas.

Tāpēc saskaņā ar pamatregulas 7. panta 2.a punktu izmeklēšanā tiks pārbaudīti iespējamie kropļojumi, lai novērtētu, vai attiecīgā gadījumā par dempinga starpību mazāks maksājums būtu pietiekams, lai novērstu kaitējumu. Ja izmeklēšanas gaitā Krievijā tiktu konstatēti citi kropļojumi, uz kuriem attiecas pamatregulas 7. panta 2.a punkts, izmeklēšanu var attiecināt arī uz šiem kropļojumiem.

5.   Procedūra

Pēc apspriešanās ar dalībvalstīm konstatējusi, ka sūdzību iesniedza Savienības ražošanas nozare vai tā iesniegta Savienības ražošanas nozares vārdā un ka ir pietiekami pierādījumi, kas pamato procedūras sākšanu, Komisija ar šo sāk izmeklēšanu atbilstoši pamatregulas 5. pantam.

Izmeklēšanā tiks noteikts, vai izmeklējamo ražojumu, kura izcelsme ir attiecīgajās valstīs, pārdod par dempinga cenām un vai imports par dempinga cenām ir radījis kaitējumu Savienības ražošanas nozarei.

Ja konstatējumi būs apstiprinoši, izmeklēšanā pārbaudīs, vai pasākumu noteikšana nav pret Savienības interesēm kā minēts pamatregulas 21. pantā. Attiecībā uz Krieviju – ja piemēro pamatregulas 7. panta 2.a punktu – izmeklēšanā tiks veikta šīs regulas 7. panta 2.b punktā minētā Savienības interešu pārbaude.

Kā jau minēts (4), ar tā dēvēto TAI modernizācijas paketi (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/825, kas stājās spēkā 2018. gada 8. jūnijā (5)) cita starpā ieviesa būtiskas izmaiņas agrāk antidempinga procedūrās piemērotajos grafikos un termiņos. Īpaši izmeklēšanas tiks veiktas bez kavēšanās, un pagaidu pasākumi, ja tādi būs, tiks ieviesti līdz diviem mēnešiem agrāk nekā iepriekš. Termiņš, kurā ieinteresētās personas vat pieteikties, ir saīsināts; īpaši tas attiecas uz izmeklēšanas agrīno posmu. Ņemot vērā šīs izmaiņas, Komisija uzskata, ka ir lietderīgi izveidot strukturētāku laika ietvaru antidempinga izmeklēšanu veikšanai, lai nodrošinātu, ka procedūras var pabeigt obligātajā termiņā, pilnībā ievērojot ieinteresēto personu tiesības uz aizstāvību. Kā tas noteikts šajā paziņojumā, šīs izmeklēšanas grafikā iekļauti konkrēti norādījumi informācijas iesniegšanai izmeklēšanas dažādos posmos un uzklausīšanu rīkošanai. Arī saistībā ar termiņu pagarinājumu tiks noteiktas stingrākas prasības.

5.1.    Izmeklēšanas periods un attiecīgais periods

Dempinga un kaitējuma izmeklēšana aptvers laikposmu no 2017. gada 1. jūlija līdz 2018. gada 30. jūnijam (“izmeklēšanas periods”). Kaitējuma novērtēšanai būtisko tendenču pārbaude aptvers laikposmu no 2015. gada 1. janvāra līdz izmeklēšanas perioda beigām (“attiecīgais periods”).

5.2.    Piezīmes par sūdzību un izmeklēšanas sākšanu

Visām ieinteresētajām personām, kas vēlas izteikt piezīmes par sūdzību (tostarp par jautājumiem, kas attiecas uz kaitējumu un cēloņsakarību) vai jebkādiem aspektiem attiecībā uz izmeklēšanas sākšanu (tostarp, cik lielā mērā tiek atbalstīta šī sūdzība), tas jāizdara 37 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas dienas.

Visi uzklausīšanas pieprasījumi par izmeklēšanas sākšanu jāiesniedz 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas dienas.

5.3.    Dempinga noteikšanas procedūra

Komisijas veiktajā izmeklēšanā ir aicināti piedalīties izmeklējamā ražojuma ražotāji eksportētāji (6) no attiecīgajām valstīm.

5.3.1.   Izmeklēšana attiecībā uz ražotājiem eksportētājiem

5.3.1.1.   Procedūra izmeklējamo ražotāju eksportētāju atlasei attiecīgajās valstīs

a)   Atlase

Ņemot vērā, ka šajā procedūrā varētu būt iesaistīts liels skaits attiecīgo valstu ražotāju eksportētāju, un lai izmeklēšanu pabeigtu tiesību aktos noteiktajā termiņā, Komisija var ierobežot izmeklējamo ražotāju eksportētāju skaitu, no pietiekama skaita ražotāju veidojot izlasi (šo procesu sauc arī par “atlasi”). Atlasi veic saskaņā ar pamatregulas 17. pantu.

Lai Komisija varētu lemt, vai ir vajadzīga atlase, un vajadzības gadījumā veidot izlasi, visi ražotāji eksportētāji vai pārstāvji, kas darbojas to vārdā, ar šo tiek aicināti septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas dienas sniegt Komisijai šā paziņojuma I pielikumā prasīto informāciju par savu uzņēmumu vai uzņēmumiem.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu ražotāju eksportētāju atlasei, tā arī ir sazinājusies ar attiecīgo valstu iestādēm un var sazināties ar visām zināmajām ražotāju eksportētāju apvienībām.

Ja ir vajadzīga izlase, tad ražotājus eksportētājus var atlasīt, ņemot vērā uz Savienību eksportēto lielāko reprezentatīvo apjomu, ko paredzētajā termiņā iespējams izmeklēt. Visiem zināmajiem ražotājiem eksportētājiem, attiecīgo valstu iestādēm un ražotāju eksportētāju apvienībām vajadzības gadījumā ar attiecīgo valstu iestāžu starpniecību Komisija paziņos, kuri uzņēmumi ir iekļauti izlasē.

Pēc tam, kad Komisija būs saņēmusi informāciju, kas vajadzīga ražotāju eksportētāju izlases izveidei, tā informēs attiecīgās personas, vai tā ir izlēmusi šīs personas iekļaut izlasē. Ja vien nav norādīts citādi, izlasē iekļautajiem ražotājiem eksportētājiem 30 dienu laikā no dienas, kad paziņots lēmums par to iekļaušanu izlasē, būs jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem.

Dokumentiem, kas pieejami ieinteresētajā personām, Komisija pievienos norādi par izveidoto izlasi. Piezīmes par izveidoto izlasi jāsaņem triju dienu laikā no dienas, ka paziņots lēmums par izlasi.

Ražotājiem eksportētājiem aizpildāmā anketa ir iekļauta dokumentos, kas pieejami ieinteresētajām personām, un ir pieejama ĢD TRADE tīmekļa vietnē: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

Anketa būs pieejama arī visām zināmajām ražotāju eksportētāju apvienībām un attiecīgo valstu iestādēm.

Neskarot iespējamu pamatregulas 18. panta piemērošanu, ražotāji eksportētāji, kuri noteiktajā termiņā ir aizpildījuši I pielikumu un piekrituši iekļaušanai izlasē, taču tajā nav iekļauti, tiks uzskatīti par uzņēmumiem, kas sadarbojās (“izlasē neiekļautie ražotāji eksportētāji, kas sadarbojās”). Neskarot 5.3.1. punkta b) apakšpunktu, antidempinga maksājums, kuru varētu piemērot importam, ko veikuši neatlasītie ražotāji eksportētāji, kuri sadarbojās, nepārsniegs vidējo svērto dempinga starpību, kura noteikta izlase iekļautajiem ražotājiem eksportētājiem (7).

b)   Individuālā dempinga starpība ražotājiem eksportētājiem, kuri netika iekļauti izlasē

Saskaņā ar pamatregulas 17. panta 3. punktu izlasē neiekļautie ražotāji eksportētāji, kas sadarbojās, var pieprasīt, lai Komisija tiem noteiktu individuālo dempinga starpību. Ražotājiem eksportētājiem, kuri vēlas pieprasīt individuālu dempinga starpību, jāaizpilda anketa un pienācīgi aizpildīta tā jānosūta atpakaļ 30 dienu laikā no dienas, kad paziņots par iekļaušanu izlasē, ja vien nav norādīts citādi. Ražotājiem eksportētājiem aizpildāmā anketa ir iekļauta dokumentos, kas pieejami ieinteresētajām personām, un ir pieejama ĢD TRADE tīmekļa vietnē: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

Komisija pārbaudīs, vai izlasē neiekļautiem ražotājiem eksportētājiem, kas sadarbojās, var noteikt individuālu maksājumu saskaņā ar pamatregulas 9. panta 5. punktu.

Tomēr izlasē neiekļautiem ražotājiem eksportētājiem, kas sadarbojās, kuri pieprasa individuālo dempinga starpību, ir jāzina, ka Komisija var pieņemt lēmumu noraidīt individuālās dempinga starpības pieprasījumu, ja, piemēram, izlasē neiekļauto ražotāju eksportētāju, kas sadarbojās, skaits ir tik liels, ka šāda noteikšana būtu pārmērīgi apgrūtinoša un kavētu laikus pabeigt izmeklēšanu.

5.3.2.   Izmeklēšana attiecībā uz nesaistītiem importētājiem (8) (9)

Šajā izmeklēšanā ir aicināti piedalīties nesaistīti importētāji, kas importē izmeklējamo ražojumu no attiecīgajām valstīm Savienībā.

Ņemot vērā, ka šajā procedūrā varētu būt iesaistīts liels skaits nesaistītu importētāju, un lai izmeklēšanu pabeigtu tiesību aktos noteiktajā termiņā, Komisija var ierobežot izmeklējamo nesaistīto importētāju skaitu, no pietiekama skaita nesaistīto importētāju veidojot izlasi (šo procesu sauc arī par “atlasi”). Atlasi veic saskaņā ar pamatregulas 17. pantu.

Lai Komisija varētu lemt, vai ir vajadzīga atlase, un vajadzības gadījumā veidot izlasi, visi nesaistītie importētāji vai pārstāvji, kas darbojas to vārdā, ar šo tiek aicināti septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas dienas sniegt Komisijai šā paziņojuma II pielikumā prasīto informāciju par savu uzņēmumu vai uzņēmumiem.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu nesaistītu importētāju atlasei, tā var arī sazināties ar visām zināmajām importētāju apvienībām.

Ja ir vajadzīga izlase, tad importētājus var atlasīt, ņemot vērā Savienībā pārdoto izmeklējamo ražojumu lielāko reprezentatīvo apjomu, ko paredzētajā termiņā iespējams pienācīgi izmeklēt.

Pēc tam, kad Komisija būs saņēmusi informāciju, kas vajadzīga izlases izveidei, tā informēs attiecīgās personas par savu lēmumu attiecībā uz importētāju iekļaušanu izlasē. Dokumentiem, kas pieejami ieinteresētajā personām, Komisija pievienos arī norādi par izveidoto izlasi. Piezīmes par izveidoto izlasi jāsaņem triju dienu laikā no dienas, ka paziņots lēmums par izlasi.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai, tā nosūtīs anketas izlasē iekļautajiem nesaistītajiem importētājiem. Ja vien nav norādīts citādi, šīm personām jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem 30 dienu laikā no dienas, kad paziņots lēmums par izlasi.

Importētājiem aizpildāmā anketa ir iekļauta dokumentos, kas pieejami ieinteresētajām personām, un ir pieejama ĢD TRADE tīmekļa vietnē: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

5.4.    Kaitējuma noteikšanas procedūra un izmeklēšana attiecībā uz Savienības ražotājiem

Kaitējumu nosaka, pamatojoties uz apstiprinošiem pierādījumiem, un objektīvi pārbauda gan importa par dempinga cenām apjomu un tā ietekmi uz cenām Savienības tirgū, gan šāda importa turpmāko ietekmi uz Savienības ražošanas nozari. Lai noteiktu, vai Savienības ražošanas nozarei ir nodarīts kaitējums, Komisijas veiktajā izmeklēšanā ir aicināti piedalīties Savienības ražotāji (10), kas ražo izmeklējamo ražojumu.

Ņemot vērā attiecīgo Savienības ražotāju lielo skaitu, un lai izmeklēšanu pabeigtu tiesību aktos noteiktajā termiņā, Komisija ir nolēmusi ierobežot izmeklējamo Savienības ražotāju skaitu, veidojot izlasi (šo procesu sauc arī par “atlasi”). Atlase notiek saskaņā ar pamatregulas 17. pantu.

Komisija ir izveidojusi provizorisku Savienības ražotāju izlasi. Sīkāka informācija atrodama dokumentos, kuri pieejami ieinteresētajām personām. Ar šo ieinteresētās personas tiek aicinātas izteikt piezīmes par provizorisko izlasi. Turklāt citiem Savienības ražotājiem vai pārstāvjiem, kas darbojas to vārdā, kuri uzskata, ka viņi būtu jāiekļauj izlasē, ir jāsazinās ar Komisiju septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas dienas. Ja vien nav norādīts citādi, visas piezīmes par pagaidu izlasi jāiesniedz septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas dienas.

Visiem zināmajiem Savienības ražotājiem un/vai ražotāju apvienībām Komisija paziņos, kuri uzņēmumi ir iekļauti izlasē.

Ja vien nav norādīts citādi, izlasē iekļautajiem Savienības ražotājiem 30 dienu laikā no dienas, kad paziņots lēmums par to iekļaušanu izlasē, būs jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem.

Savienības ražotājiem aizpildāmā anketa ir iekļauta dokumentos, kas pieejami ieinteresētajām personām, un ir pieejama ĢD TRADE tīmekļa vietnē: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

5.5.    Savienības interešu novērtēšanas procedūra

a)   Krievija

Ja konstatēti kropļojumi izejvielu tirgū, kā noteikts pamategulas 7. panta 2.a punktā, Komisija veiks šīs regulas 7. panta 2.b punktā minēto Savienības interešu pārbaudi. Ja Komisija nolemj, aprēķinot maksājumu līmeni atbilstīgi minētās regulas 7. pantam, piemērot minētās regulas 7. panta 2. punktu, tā veiks Savienības interešu pārbaudi saskaņā ar minētās regulas 21. pantu.

Ieinteresētās personas tiek aicinātas sniegt visu attiecīgo informāciju, kas ļautu Komisijai noteikt, vai Savienības interesēs ir noteikt pasākumu apmēru saskaņā ar pamatregulas 7. panta 2.a punktu. Ieinteresētās personas īpaši tiek aicinātas sniegt visu informāciju par neizmantoto jaudu attiecīgajā valstī, konkurenci par izejvielām un ietekmi uz piegādes ķēdēm Eiropas uzņēmumiem. Ja sadarbība nenotiek, Komisija var secināt, ka Savienības interesēs ir piemērot pamatregulas 7. panta 2.a punktu.

Ja Komisija nolems piemērot pamatregulas 7. panta 2. punktu, saskaņā ar 21. pantu tiks pieņemts lēmums par to, vai antidempinga pasākumu pieņemšana nebūtu pretrunā Savienības interesēm. Savienības ražotāji, importētāji un to pārstāvju apvienības, lietotāji un to pārstāvju apvienības, patērētāju pārstāvju organizācijas tiek aicinātas sniegt Komisijai informāciju par Savienības interesēm. Lai piedalītos izmeklēšanā, patērētāju pārstāvju organizācijām jāparāda, ka starp to darbībām un izmeklējamo ražojumu pastāv objektīva saikne.

Ja vien nav norādīts citādi, informācija, kas attiecas uz Savienības interešu novērtējumu, jāiesniedz 37 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas dienas. Šo informāciju var sniegt brīvā formā vai aizpildot Komisijas sagatavoto anketu. Iesniegtā informācija tiks ņemta vērā tikai tad, ja iesniegšanas brīdī būs pamatota ar faktiem.

b)   Trinidāda un Tobāgo un Amerikas Savienotās Valstis

Ja tiks konstatēts dempings un tā izraisīts kaitējums, tad saskaņā ar pamatregulas 21. pantu tiks pieņemts lēmums par to, vai antidempinga pasākumu pieņemšana būtu pretrunā Savienības interesēm. Savienības ražotāji, importētāji un to pārstāvju apvienības, lietotāji un to pārstāvju apvienības, arodbiedrības un patērētāju pārstāvju organizācijas tiek aicinātas sniegt Komisijai informāciju par Savienības interesēm. Lai piedalītos izmeklēšanā, patērētāju pārstāvju organizācijām jāparāda, ka starp to darbībām un izmeklējamo ražojumu pastāv objektīva saikne.

Ja vien nav norādīts citādi, informācija, kas attiecas uz Savienības interešu novērtējumu, jāiesniedz 37 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas dienas. Šo informāciju var sniegt brīvā formā vai aizpildot Komisijas sagatavoto anketu. Visa informācija, kas iesniegta saskaņā ar pamatregulas 21. pantu, tiks ņemta vērā tikai tad, ja iesniegšanas brīdī būs pamatota ar faktiem.

5.6.    Ieinteresētās personas

Lai piedalītos izmeklēšanā, ieinteresētajām personām, piemēram, ražotājiem eksportētājiem, Savienības ražotājiem, importētājiem un to pārstāvju apvienībām, lietotājiem un to pārstāvju apvienībām un patērētāju pārstāvju organizācijām vispirms ir jāpierāda, ka pastāv objektīva saikne starp to darbībām un izmeklējamo ražojumu.

Ražotāji eksportētāji, Savienības ražotāji, importētāji un to pārstāvju apvienības, kuri snieguši informāciju saskaņā ar 5.3., 5.4. un 5.5. punktā aprakstītajām procedūrām, tiks uzskatīti par ieinteresētajām personām, ja būs objektīva saikne starp to darbībām un izmeklējamo ražojumu.

Pārējās personas var piedalīties izmeklēšanā tikai ieinteresēto personu statusā no brīža, kad tās piesakās, un ar nosacījumu, ka pastāv objektīva saikne starp to darbībām un izmeklējamo ražojumu. Personas atzīšana par ieinteresēto personu neskar pamatregulas 18. panta piemērošanu.

Ieinteresētajām personām pieejamajiem dokumentiem var piekļūt lapā Tron.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Lai saņemtu piekļuves tiesības, lūdzam sekot norādījumiem minētajā lapā.

5.7.    Uzklausīšanas iespēja, ko nodrošina Komisijas izmeklēšanas dienesti

Visas ieinteresētās personas var pieprasīt, lai tās uzklausītu Komisijas izmeklēšanas dienesti.

Uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz rakstiski un tajā jānorāda pieprasījuma iesniegšanas iemesli, kā arī kopsavilkums par to, ko ieinteresētā persona uzklausīšanā vēlas apspriest. Uzklausīšanā tiks aplūkoti tikai tie jautājumi, ko ieinteresētās personas būs iepriekš iesniegušas rakstiski.

Uzklausīšanas laika ietvars ir šāds:

lai pirms pagaidu pasākumu noteikšanas notiktu uzklausīšanas, 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas dienas būtu jāiesniedz pieprasījums, un uzklausīšana parasti notiek 60 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas dienas,

pēc pagaidu posma piecu dienu laikā no “pagaidu informācijas izpaušanas” vai informācijas dokumenta iesniegšanas dienas būtu jāiesniedz pieprasījums, un uzklausīšana parasti notiek 15 dienu laikā no paziņošanas par informācijas izpaušanu vai informācijas dokumenta datuma,

noslēguma posmā pieprasījums jāiesniedz triju dienu laikā no galīgās nodošana atklātībai, un uzklausīšana parasti notiek termiņā, kas piešķirts, lai sniegtu piezīmes par galīgo nodošanu atklātībai. Ja notiek papildu informācijas galīgā nodošana atklātībā, pieprasījums jāiesniedz tūlīt pēc tam, kad saņemta šī papildu galīgā nodošana atklātībai, un uzklausīšana parasti notiek termiņā, kas paredzēts, lai sniegtu piezīmes par šo nodošanu atklātībai.

Norādītais laika ietvars neskar Komisijas dienestu tiesības pienācīgi pamatotos gadījumos pieņemt uzklausīšanu ārpus minētā laika ietvara un Komisijas tiesības noraidīt uzklausīšanu pienācīgi pamatotos gadījumos. Ja Komisijas dienesti noraida uzklausīšanas pieprasījumu, attiecīgā persona tiek informēta par šāda atteikuma iemesliem.

Uzklausīšanā principā nevar sniegt faktu informāciju, kas vēl nav iekļauta lietas materiālos. Tomēr labas pārvaldības labad un lai Komisijas dienesti varētu turpināt izmeklēšanu, ieinteresētās personas var tikt aicinātas iesniegt jauno faktu informāciju pēc uzklausīšanas.

5.8.    Norādes rakstisku dokumentu iesniegšanai, atbilžu uz anketas jautājumiem un sarakstes nosūtīšanai

Uz informāciju, ko tirdzniecības aizsardzības izmeklēšanu vajadzībām iesniedz Komisijai, neattiecas autortiesības. Ieinteresētajām personām, pirms tās iesniedz Komisijai informāciju un/vai datus, uz kuriem attiecas trešās personas autortiesības, no autortiesību īpašnieka ir jāprasa īpaša atļauja, kas nepārprotami ļauj a) Komisijai šīs tirdzniecības aizsardzības procedūras vajadzībām izmantot informāciju un datus un b) sniegt informāciju un/vai datus šīs izmeklēšanas ieinteresētajām personām tādā veidā, kas tām ļauj izmantot tiesības uz aizstāvību.

Visi rakstiski iesniegtie dokumenti, tostarp šajā paziņojumā prasītā informācija, kā arī ieinteresēto personu atbildes uz anketas jautājumiem un sarakste, kurai lūgts saglabāt konfidencialitāti, ir ar norādi Limited (11). Personas, kas šīs izmeklēšanas gaitā iesniedz informāciju, ir aicinātas pamatot savu lūgumu saglabāt konfidencialitāti.

Personām, kuras sniedz informāciju ar norādi Limited, saskaņā ar pamatregulas 19. panta 2. punktu jāsagatavo tās nekonfidenciāls kopsavilkums ar norādi For inspection by interested parties. Šim kopsavilkumam jābūt tik detalizētam, lai no tā varētu pienācīgi saprast konfidenciāli iesniegtās informācijas būtību.

Ja persona, kas iesniedz konfidenciālu informāciju, nenorāda pamatotu iemeslu, kāpēc tā lūdz saglabāt konfidencialitāti, vai nesagatavo tās nekonfidenciālu kopsavilkumu un neiesniedz to noteiktajā formātā un kvalitātē, Komisija šādu konfidenciālu informāciju var neņemt vērā, ja vien no uzticamiem avotiem nevar pietiekami pierādīt, ka informācija ir pareiza.

Ieinteresētās personas tiek aicinātas visu informāciju un pieteikumus, tostarp skenētas pilnvaras un izziņas, iesniegt pa e-pastu, savukārt liela apjoma atbildes – CD-ROM vai DVD, ko iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu ar ierakstītu vēstuli. Ja ieinteresētās personas atbild pa e-pastu, tās piekrīt noteikumiem, kas piemērojami dokumentu elektroniskai iesniegšanai saskaņā ar noteikumiem dokumentā “SARAKSTE AR EIROPAS KOMISIJU TIRDZNIECĪBAS AIZSARDZĪBAS LIETĀS”, kas publicēts Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Ieinteresētajām personām ir jānorāda savs nosaukums/vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un derīga e-pasta adrese un ir jānodrošina, ka norādītā e-pasta adrese ir funkcionējoša, oficiāla darba e-pasta adrese un ka e-pasts ik dienu tiek pārbaudīts. Kad būs iesniegta kontaktinformācija, Komisija sazināsies ar ieinteresētajām personām tikai pa e-pastu, ja vien tās nebūs nepārprotami paudušas prasību visus dokumentus no Komisijas saņemt ar citiem saziņas līdzekļiem vai ja nosūtāmā dokumenta veida dēļ tas jāsūta ar ierakstītu vēstuli. Iepriekšminētajās instrukcijās par saziņu ar ieinteresētajām personām ieinteresētās personas var iepazīties ar papildu noteikumiem un informāciju par saraksti ar Komisiju, arī ar principiem, kas piemērojami pa e-pastu sūtāmai informācijai.

Komisijas adrese sarakstei

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pasti:

 

TRADE-UAN-DUMPING-RUSSIA@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-DUMPING-TT@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-DUMPING-USA@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-INJURY@ec.europa.eu

6.   Izmeklēšanas grafiks

Izmeklēšana saskaņā ar pamatregulas 6. panta 9. punktu parasti tiks pabeigta 13, bet ne vēlāk kā 14 mēnešu laikā no šā paziņojuma publicēšanas dienas. Saskaņā ar pamatregulas 7. panta 1. punktu pagaidu pasākumus parasti var noteikt ne vēlāk kā septiņu mēnešu laikā un katrā ziņā ne vēlāk kā astoņu mēnešu laikā no šā paziņojuma publicēšanas.

Saskaņā ar pamatregulas 19.a pantu Komisija sniegs informāciju par plānoto pagaidu maksājumu noteikšanu trīs nedēļas pirms pagaidu pasākumu noteikšanas. Ieinteresētajām personām triju darbdienu laikā rakstiski jāsniedz piezīmes par aprēķinu precizitāti.

Ja Komisija neplāno noteikt pagaidu maksājumus, bet gan turpināt izmeklēšanu, ieinteresētās personas ar informācijas dokumentu tiks informētas par maksājumu nenoteikšanu trīs nedēļas pirms termiņa beigām saskaņā ar pamatregulas 7. panta 1. punktu.

Ieinteresētām personām būtībā tiks dotas 15 dienas, lai rakstiski sniegtu piezīmes par pagaidu konstatējumiem vai informācijas dokumentu, un 10 dienas, lai rakstiski sniegtu piezīmes par galīgajiem konstatējumiem, ja vien nav norādīts citādi. Papildu informācijas galīgās nodošanas atklātībā gadījumā precizēs termiņu, līdz kuram ieinteresētajām personām rakstiski jāsniedz piezīmes.

7.   Informācijas iesniegšana

Parasti ieinteresētās personas var iesniegt informāciju tikai laika ietvarā, kas precizēts šā paziņojuma 5. un 6. punktā. Iesniedzot jebkuru citu informāciju, kas nav minēta šajos punktos, būtu jāievēro šāds laika grafiks:

jebkura informācija par pagaidu konstatējumu posmu jāiesniedz līdz 70. dienai no šā paziņojuma publicēšanas dienas, ja vien nav norādīts citādi,

ja vien nav norādīts citādi, ieinteresētām personām nav jāiesniedz jauna faktu informācija pēc termiņa beigām, kas paredzēts, lai sniegtu piezīmes par “pagaidu informācijas izpaušanu” vai informācijas dokumentu pagaidu posmā. Pēc šā termiņa beigām ieinteresētās personas var iesniegt jaunu faktu informāciju, ja šīs personas var pierādīt, ka šāda jauna faktu informācija ir vajadzīga, lai atspēkotu citu ieinteresēto personu faktu apgalvojumus, un ja šādu jauno faktu informāciju var pārbaudīt laikā, kas pieejams izmeklēšanas savlaicīgai pabeigšanai.

Lai izmeklēšanu pabeigtu obligātajā termiņā, Komisija vairs nepieņems dokumentus no ieinteresētajām personām pēc termiņa, kurā sniedzamas piezīmes par informācijas galīgo nodošanu atklātībā, vai attiecīgā gadījumā pēc termiņa, kurā sniedzamas piezīmes par papildu informācijas galīgo nodošanu atklātībā.

8.   Iespēja iesniegt piezīmes par citu personu iesniegto informāciju

Lai nodrošinātu tiesības uz aizstāvību, ieinteresētajām personām būtu vajadzīga iespēja sniegt piezīmes par informāciju, ko iesniegušas pārējās ieinteresētās personas. To darot, ieinteresētās personas var aplūkot tikai tos jautājumus, kas jau apskatīti pārējo ieinteresēto personu iesniegtajā informācijā, un nevar izvirzīt jaunus jautājumus.

Šādas piezīmes jāiesniedz šādā laika ietvarā:

piezīmes par informāciju, ko iesniegušas citas ieinteresētās personas pirms pagaidu pasākumu noteikšanas, jāizdara līdz 75. dienai no šā paziņojuma publicēšanas dienas, ja vien nav norādīts citādi,

piezīmes par informāciju, ko, reaģējot uz izpaustajiem pagaidu konstatējumiem vai informācijas dokumentu, sniegušas pārējās ieinteresētās personas, jāiesniedz septiņu dienu laikā no termiņa, kad iesniedzamas piezīmes par pagaidu konstatējumiem vai informācijas dokumentu, ja vien nav norādīts citādi,

piezīmes par informāciju, ko, reaģējot uz izpaustajiem galīgajiem konstatējumiem, sniegušas pārējās ieinteresētās personas, jāiesniedz triju dienu laikā no termiņa, kad iesniedzamas piezīmes par galīgajiem konstatējumiem, ja vien nav norādīts citādi. Ja notiek papildu galīgā nodošana atklātībai, tad piezīmes par sniegto informāciju, ko, reaģējot uz papildu galīgo nodošanu atklātībai, sniedz pārējās ieinteresētās personas, jāiesniedz vienas dienas laikā no termiņa, kad iesniedzamas piezīmes par minēto nodošanu atklātībai, ja vien nav norādīts citādi.

Izklāstītais laika ietvars neskar Komisijas tiesības pienācīgi pamatotos gadījumos no ieinteresētajām personām pieprasīt papildu informāciju.

9.   Šajā paziņojumā noteikto termiņu pagarināšana

Pieprasīt jebkura šajā paziņojumā noteikta termiņa pagarinājumu var tikai ārkārtas apstākļos, un pagarinājums tiek piešķirts tikai ar pienācīgu pamatojumu.

Pagarināt termiņu, kurā sniedzamas atbildes uz anketas jautājumiem, var tikai tad, ja ir pienācīgs pamatojums, un parasti pagarinājums nepārsniedz trīs papildu dienas. Šādi pagarinājumi nekādā gadījumā nepārsniedz septiņas dienas. Tā termiņa pagarinājums, kurā iesniedzama pārējā šajā paziņojumā norādītā informācija, nepārsniedz trīs dienas, ja vien netiek pierādīts, ka bijuši ārkārtas apstākļi.

10.   Nesadarbošanās

Ja ieinteresētā persona liedz piekļuvi nepieciešamajai informācijai, nesniedz to noteiktajā termiņā vai ievērojami kavē izmeklēšanu, tad saskaņā ar pamatregulas 18. pantu pagaidu vai galīgus apstiprinošus vai noraidošus konstatējumus var sagatavot, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem.

Ja tiek konstatēts, ka ieinteresētā persona ir sniegusi nepatiesu vai maldinošu informāciju, šo informāciju var neņemt vērā un izmantot pieejamos faktus.

Ja ieinteresētā persona nesadarbojas vai sadarbojas tikai daļēji un tāpēc konstatējumi saskaņā ar pamatregulas 18. pantu ir pamatoti ar pieejamajiem faktiem, rezultāts šai personai var būt mazāk labvēlīgs nekā tad, ja tā būtu sadarbojusies.

Ja atbilde netiek sniegta elektroniskā veidā, to neuzskata par nesadarbošanos, ja ieinteresētā persona pierāda, ka atbildes sniegšana prasītajā veidā sagādātu nesamērīgu papildu apgrūtinājumu vai nesamērīgus papildu izdevumus. Ieinteresētajai personai būtu nekavējoties jāsazinās ar Komisiju.

11.   Uzklausīšanas amatpersona

Ieinteresētās personas var lūgt tirdzniecības procedūru uzklausīšanas amatpersonas iesaistīšanos. Uzklausīšanas amatpersona izskata pieprasījumus par piekļuvi lietai, strīdus par dokumentu konfidencialitāti, pieprasījumus pagarināt termiņu un visus pārējos pieprasījumus par ieinteresēto personu un trešo personu tiesībām uz aizstāvību, kuri varētu rasties procedūras gaitā.

Uzklausīšanas amatpersona var rīkot uzklausīšanu un mediāciju starp ieinteresēto(-ajām) personu(-ām) un Komisijas dienestiem, lai pilnībā tiktu īstenotas ieinteresētās personas tiesības uz aizstāvību. Uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz rakstiski un tajā jānorāda pieprasījuma iemesli. Uzklausīšanas amatpersona izskata pieprasījumu pamatojumu. Šādai uzklausīšanai būtu jānotiek tikai tad, ja pienācīgā laikā jautājumi nav atrisināti ar Komisijas dienestiem.

Lai neapdraudētu pareizu procedūras norisi, visi pieprasījumi ir jāiesniedz laikus un bez kavēšanās. Tālab ieinteresētajām personām uzklausīšanas amatpersonas iesaistīšanās jāpieprasa iespējami drīz pēc notikuma, kura dēļ vajadzīga šāda iesaistīšanās. Lai pieprasītu uzklausīšanu ar Komisijas dienestiem, 5.7. punktā paredzētais laika ietvars mutatis mutandis attiecas uz uzklausīšanas pieprasījumiem ar uzklausīšanas amatpersonu. Ja uzklausīšanas pieprasījumi ir novēloti, uzklausīšanas amatpersona, pienācīgi ņemot vērā labas pārvaldības intereses un izmeklēšanas savlaicīgu pabeigšanu, izskatīs šādu kavētu pieprasījumu iemeslus, izvirzīto jautājumu raksturu un šo jautājumu ietekmi uz aizstāvības tiesībām.

Papildu informācija un kontaktinformācija pieejama uzklausīšanas amatpersonas tīmekļa lapās ĢD TRADE tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Personas datu apstrāde

Šajā izmeklēšanā savāktos personas datus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (12).


(1)  OV L 176, 30.6.2016., 2. lpp.

(2)  Vispārīgais termins “kaitējums” nozīmē būtisku kaitējumu un būtiska kaitējuma draudus vai ražošanas nozares veidošanās būtisku aizkavēšanu, kā tas izklāstīts pamatregulas 3. panta 1. punktā.

(3)  Atsauces uz šā paziņojuma publicēšanu ir atsauces uz šā paziņojuma publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(4)  “Īss pārskats par izmeklēšanas procesa termiņiem un grafikiem”, Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regula (ES) 2018/825, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (OV L 143, 7.6.2018., 1. lpp.).

(6)  Ražotājs eksportētājs ir attiecīgo valstu uzņēmums, kas ražo izmeklējamo ražojumu un tieši vai ar trešās personas starpniecību eksportē to uz Savienības tirgu, ieskaitot visus saistītos uzņēmumus, kuri piedalās izmeklējamā ražojuma ražošanā, pārdošanā iekšzemes tirgū vai eksportēšanā. Šī definīcija attiecas uz integrētiem UAN ražotājiem (kas ražo urīnvielu un amonija nitrātu) un neintegrētiem UAN ražotājiem.

(7)  Saskaņā ar pamatregulas 9. panta 6. punktu netiks ņemtas vērā nulles un de minimis starpības un pamatregulas 18. pantā aprakstītajos apstākļos konstatētās starpības.

(8)  Šis punkts attiecas tikai uz importētājiem, kas nav saistīti ar ražotājiem eksportētājiem. Importētājiem, kas ir saistīti ar ražotājiem eksportētājiem, jāaizpilda šiem ražotājiem eksportētājiem paredzētais I pielikums. Saskaņā ar 127. pantu Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, divas personas uzskata par saistītām, ja: a) viena persona ir otras personas uzņēmuma amatpersona vai direktors; b) tās ir juridiski atzīti uzņēmējdarbības partneri; c) tās ir darba devējs un darba ņēmējs; d) trešai personai tieši vai netieši pieder, tā pārvalda vai tur 5 % vai vairāk no abu personu balsstiesīgajām apgrozībā esošajām akcijām vai daļām; e) viena no personām tieši vai netieši kontrolē otru; f) abas personas tieši vai netieši kontrolē kāda trešā persona; g) kopā abas personas tieši vai netieši kontrolē trešo personu; vai h) tās ir vienas ģimenes locekļi (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.). Par vienas ģimenes locekļiem uzskata tikai tādas personas, kuru starpā pastāv šādas attiecības: i) vīrs un sieva; ii) tēvs vai māte un bērns; iii) brālis un māsa vai pusbrālis un pusmāsa; iv) vectēvs vai vecāmāte un bērna bērns; v) tēva vai mātes brālis vai māsa un brāļa vai māsas bērns; vi) vīra vai sievas tēvs vai māte un znots vai vedekla; vii) svainis un svaine. Saskaņā ar 5. panta 4. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, “persona” ir fiziska persona, juridiska persona un jebkura personu apvienība, kam nav juridiskas personas statusa, bet kas saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem ir tiesīga veikt juridiskas darbības (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).

(9)  Nesaistīto importētāju sniegto informāciju var izmantot arī saistībā ar citiem šīs izmeklēšanas aspektiem, ne tikai dempinga konstatēšanu.

(10)  Termins “Savienības ražotāji” attiecas uz integrētiem UAN ražotājiem (kas ražo urīnvielu un amonija nitrātu) un neintegrētiem UAN ražotājiem.

(11)  Dokumentu ar norādi Limited uzskata par konfidenciālu saskaņā ar pamategulas 19. pantu un 6. pantu PTO Nolīgumā par 1994. gada GATT VI panta īstenošanu (Antidempinga nolīgums). Tas ir aizsargāts arī atbilstoši 4. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/2001 (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti, OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

II PIELIKUMS

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu