27.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 113/3


Komisijas paziņojums saistībā ar Padomes Direktīvas 89/686/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem īstenošanu

(Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 113/03)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta. Regulas (ES) 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK (1) 47. panta pārejas noteikumu dalībvalstis neliedz darīt pieejamus tirgū ražojumus, uz kuriem attiecas Padomes Direktīva 89/686/EEK (2), kuri atbilst minētās direktīvas prasībām un kuri laisti tirgū pirms 2019. gada 21. aprīļa.. Tādējādi uz saskaņotajiem standartiem, uz kuriem atsauces ir publicētas atbilstoši Direktīvai 89/686/EEK, kā norādīts šā Komisijas paziņojuma 2. ailē, turpina attiecināt prezumpciju par atbilstību tikai minētajai direktīvai un tikai līdz 2019. gada 20. aprīlim.. Šāda Direktīvā 89/686/EEK paredzētā atbilstības prezumpcija vairs nav spēkā no 2019. gada 21. aprīļa..

ESO (3)

Standarta numurs un nosaukums

(un atsauces dokuments)

Pirmā publikācija OV

Aizstātā standarta numurs

Aizstātā standarta atbilstības prezumpcijas beigu datums 1. piezīme

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 132:1998

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Terminu definīcijas un piktogrammas

4.6.1999.

EN 132:1990

2.1. piezīme

30.6.1999.

CEN

EN 133:2001

Elpošanas ceļu aizsargierīces – Klasifikācija

10.8.2002.

EN 133:1990

2.1. piezīme

10.8.2002.

CEN

EN 134:1998

Elpošanas ceļu aizsargierīces – Atsevišķu sastāvdaļu nosaukumi

13.6.1998.

EN 134:1990

2.1. piezīme

31.7.1998.

CEN

EN 135:1998

Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi – Pēc nozīmes vienādu jēdzienu saraksts

4.6.1999.

EN 135:1990

2.1. piezīme

30.6.1999.

CEN

EN 136:1998

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Pilnās sejas maskas – Prasības, testēšana, marķēšana

13.6.1998.

EN 136:1989

EN 136-10:1992

2.1. piezīme

31.7.1998.

 

EN 136:1998/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Autonomie atklātās cirkulācijas saspiestā gaisa elpošanas aparāti ar pilnu sejas masku – Prasības, testēšana, marķēšana

23.11.2007.

EN 137:1993

2.1. piezīme

23.11.2007.

CEN

EN 138:1994

Elpošanas ceļu aizsargierīces – Svaigā gaisa uzsūcējšļūtenes ierīce ar pilnu sejas masku, pusmasku vai iemutni – Prasības, pārbaudes, marķēšana

16.12.1994.

 

 

CEN

EN 140:1998

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Pusmaskas un ceturtdaļmaskas – Prasības, testēšana, marķēšana

6.11.1998.

EN 140:1989

2.1. piezīme

31.3.1999.

 

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi – Iemutņu komplekti – Prasības, testēšana, marķēšana

10.4.2003.

EN 142:1989

2.1. piezīme

10.4.2003.

CEN

EN 143:2000

Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi – Sīku piesārņojuma daļiņu filtri – Prasības, testēšana, marķēšana

24.1.2001.

EN 143:1990

2.1. piezīme

24.1.2001.

 

EN 143:2000/A1:2006

21.12.2006.

3. piezīme

21.12.2006.

 

EN 143:2000/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 144-1:2000

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Gāzes balonu ventiļi. 1. daļa: Konektoru vītnes

24.1.2001.

EN 144-1:1991

2.1. piezīme

24.1.2001.

 

EN 144-1:2000/A1:2003

21.2.2004.

3. piezīme

21.2.2004.

 

EN 144-1:2000/A2:2005

6.10.2005.

3. piezīme

31.12.2005.

CEN

EN 144-2:1998

Elpošanas aizsargierīces. Gāzes balonu vārsti. 2. daļa: Izplūdes savienojumi

4.6.1999.

 

 

CEN

EN 144-3:2003

Elpošanas ceļu aizsargierīces – Gāzes balona ventiļi – 3. daļa: Izplūdes savienojumi niršanai paredzētiem slāpekļa–skābekļa gāzu maisījumam un skābeklim

21.2.2004.

 

 

 

EN 144-3:2003/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Slēgtās cirkulācijas elpošanas aparāti saspiesta skābekļa vai saspiesta skābekļa–slāpekļa tips – Prasības, testēšana, marķēšana

19.2.1998.

EN 145:1988

EN 145-2:1992

2.1. piezīme

28.2.1998.

 

EN 145:1997/A1:2000

24.1.2001.

3. piezīme

24.1.2001.

CEN

EN 148-1:1999

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Vītnes sejas aizsarglīdzekļos – 1. daļa: Standarta vītņu savienojums

4.6.1999.

EN 148-1:1987

2.1. piezīme

31.8.1999.

CEN

EN 148-2:1999

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Vītnes sejas aizsarglīdzekļos – 2. daļa: Centrālās vītnes savienojums

4.6.1999.

EN 148-2:1987

2.1. piezīme

31.8.1999.

CEN

EN 148-3:1999

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Vītnes sejas aizsarglīdzekļos – 3. daļa: Vītņu savienojums M 45 x 3

4.6.1999.

EN 148-3:1992

2.1. piezīme

31.8.1999.

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Elpošanas aizsargierīces. Filtrējošas pusmaskas aizsardzībai pret sīkajām daļiņām. Prasības, pārbaude, marķēšana

6.5.2010.

EN 149:2001

2.1. piezīme

6.5.2010.

CEN

EN 166:2001

Individuālā acu aizsardzība – Specifikācijas

10.8.2002.

EN 166:1995

2.1. piezīme

10.8.2002.

CEN

EN 167:2001

Individuālā acu aizsardzība – Optiskās testēšanas metodes

10.8.2002.

EN 167:1995

2.1. piezīme

10.8.2002.

CEN

EN 168:2001

Individuālā acu aizsardzība – Acu testēšanas metodes (izņemot optiskās metodes)

10.8.2002.

EN 168:1995

2.1. piezīme

10.8.2002.

CEN

EN 169:2002

Acu aizsardzība – Filtri metināšanai un līdzīgiem tehniskiem darbiem – Prasības attiecībā uz caurlaidību un ieteicamā pielietošana

28.8.2003.

EN 169:1992

2.1. piezīme

28.8.2003.

CEN

EN 170:2002

Individuālā acu aizsardzība – Ultravioletā starojuma filtri – Prasības filtru caurlaidībai un to lietošanas ieteikumi

28.8.2003.

EN 170:1992

2.1. piezīme

28.8.2003.

CEN

EN 171:2002

Individuālā acu aizsardzība – Infrasarkanā starojuma filtri – Prasības filtru caurlaidībai un to lietošanas ieteikumi

10.4.2003.

EN 171:1992

2.1. piezīme

10.4.2003.

CEN

EN 172:1994

Individuālā acu aizsardzība – Saulesbriļļu filtri lietošanai ražošanā

15.5.1996.

 

 

 

EN 172:1994/A2:2001

10.8.2002.

3. piezīme

10.8.2002.

 

EN 172:1994/A1:2000

4.7.2000.

3. piezīme

31.10.2000.

CEN

EN 174:2001

Individuālā acu aizsardzība – Kalnu slēpošanas aizsargbrilles

21.12.2001.

EN 174:1996

2.1. piezīme

21.12.2001.

CEN

EN 175:1997

Individuālie aizsarglīdzekļi – Acu un sejas aizsarglīdzekļi metināšanas un ar to saistīto procesu laikā

19.2.1998.

 

 

CEN

EN 207:2017

Individuālā acu aizsardzība. Filtri un acu aizsarglīdzekļi pret lāzera radiāciju (lāzera acu aizsargi)

13.10.2017.

EN 207:2009

2.1. piezīme

30.10.2017.

CEN

EN 208:2009

Individuālā acu aizsardzība. Acu aizsarglīdzekļi regulēšanas darbam ar lāzeriem un lāzeru sistēmām (lāzera regulēšanas acu aizsarglīdzekļi)

6.5.2010.

EN 208:1998

2.1. piezīme

30.6.2010.

CEN

EN 250:2014

Elpošanas ierīces. Autonomas iekārtas niršanai ar saspiestu gaisu. Prasības, pārbaude, marķēšana

12.12.2014.

EN 250:2000

2.1. piezīme

31.12.2014.

CEN

EN 269:1994

Elpošanas orgānu aizsargierīces – Svaiga gaisa spiediena šļūtenes ierīces ar galvassegu – Prasības, testēšana, marķēšana

16.12.1994.

 

 

CEN

EN 342:2017

Aizsargapģērbs. Apģērbu komplekti un atsevišķi apģērbi aizsardzībai pret aukstumu

Šī ir pirmā publikācija

EN 342:2004

2.1. piezīme

31.5.2018.

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Aizsargapģērbs – Aizsardzība pret lietu

8.3.2008.

EN 343:2003

2.1. piezīme

8.3.2008.

 

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 348:1992

Aizsargapģērbs – Testa metode: Materiālu izturības noteikšana pret kausēta metāla sīku šļakatu ietekmi

23.12.1993.

 

 

 

EN 348:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Dzirdes aizsargi – Drošības prasības un testēšana – 1. daļa: Austiņas

28.8.2003.

EN 352-1:1993

2.1. piezīme

28.8.2003.

CEN

EN 352-2:2002

Dzirdes aizsargi – Vispārīgās prasības – 2. daļa: Ausu ieliktņi

28.8.2003.

EN 352-2:1993

2.1. piezīme

28.8.2003.

CEN

EN 352-3:2002

Dzirdes aizsargi – Vispārīgās prasības – 3. daļa: Austiņas, kas piestiprinātas pie rūpniecības aizsargķiverēm

28.8.2003.

EN 352-3:1996

2.1. piezīme

28.8.2003.

CEN

EN 352-4:2001

Dzirdes aizsargi – Drošības prasības un testēšana – 4. daļa: Efektīvie ausu aizsargi

10.8.2002.

 

 

 

EN 352-4:2001/A1:2005

19.4.2006.

3. piezīme

30.4.2006.

CEN

EN 352-5:2002

Dzirdes aizsargi – Drošības prasības un testēšana – 5. daļa: Aktīvas trokšņa samazināšanas austiņas

28.8.2003.

 

 

 

EN 352-5:2002/A1:2005

6.5.2010.

3. piezīme

6.5.2010.

CEN

EN 352-6:2002

Dzirdes aizsargi – Drošības prasības un testēšana – 6. daļa: Austiņas ar sakaru ierīcēm

28.8.2003.

 

 

CEN

EN 352-7:2002

Dzirdes aizsargi – Drošības prasības un testēšana – 7. daļa: Efektīvie ausu ieliktņi

28.8.2003.

 

 

CEN

EN 352-8:2008

Dzirdes aizsargi. Drošuma prasības un testēšana. 8. daļa: Izklaides audioaparatūras austiņas

28.1.2009.

 

 

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Individuālie aizsarglīdzekļi pret kritieniem no augstuma. Vadāma tipa kritiena aizturētāji ar balsta līniju. 1. daļa: Vadāma tipa kritiena aizturētāji ar stingu balsta līniju

Šī ir pirmā publikācija

EN 353-1:2014

2.1. piezīme

30.6.2018.

CEN

EN 353-2:2002

Individuālās aizsardzības iekārtas kritienu novēršanai no augstuma – 2. daļa: Pamattipi kritiena apturēšanai kustīgā balsta līnijā

28.8.2003.

EN 353-2:1992

2.1. piezīme

28.8.2003.

CEN

EN 354:2010

Individuālie aizsarglīdzekļi kritiena novēršanai. Virves

9.7.2011.

EN 354:2002

2.1. piezīme

9.7.2011.

CEN

EN 355:2002

Individuālās aizsardzības iekārtas kritiena novēršanai no augstuma – Enerģijas absorbētāji

28.8.2003.

EN 355:1992

2.1. piezīme

28.8.2003.

CEN

EN 358:1999

Personiskās aizsardzības līdzekļi kritiena novēršanai no augstuma un līdzekļi darba pozīcijām – Drošības jostas un to elementi

21.12.2001.

EN 358:1992

2.1. piezīme

21.12.2001.

CEN

EN 360:2002

Individuālās aizsardzības priekšmeti kritienu novēršanai no augstuma – Ievelkoša tipa kritienu blokatori

28.8.2003.

EN 360:1992

2.1. piezīme

28.8.2003.

CEN

EN 361:2002

Individuālās aizsardzības iekārtas kritienu novēršanai no augstuma – Pilns ķermeņa ekipējums

28.8.2003.

EN 361:1992

2.1. piezīme

28.8.2003.

CEN

EN 362:2004

Individuālās aizsardzības priekšmeti kritienu novēršanai no augstuma – Savienotāji

6.10.2005.

EN 362:1992

2.1. piezīme

6.10.2005.

CEN

EN 363:2008

Individuālie aizsarglīdzekļi pret nokrišanu no augstuma. Individuālās kritienaizsardzības sistēmas

20.6.2008.

EN 363:2002

2.1. piezīme

31.8.2008.

CEN

EN 364:1992

Individuālās aizsardzības ierīces kritienu novēršanai no augstuma – Pārbaudes metodes

23.12.1993.

 

 

 

EN 364:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 365:2004

Individuālās aizsardzības ierīces kritienu novēršanai no augstuma – Vispārējas prasības lietošanas, apkopes, periodiskās pārbaudes, remonta, marķēšanas un iesaiņošanas instrukcijām

6.10.2005.

EN 365:1992

2.1. piezīme

6.10.2005.

 

EN 365:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 374-1:2016

Aizsargcimdi pret bīstamām ķīmiskām vielām un mikroorganismiem. 1. daļa: Terminoloģija un veiktspējas prasības ķīmisko riska faktoru gadījumā (ISO 374-1:2016)

12.4.2017.

EN 374-1:2003

2.1. piezīme

31.5.2017.

CEN

EN 374-2:2003

Aizsargcimdi pret ķimikālijām un mikroorganismiem – 2. daļa: Iekļūšanas pretestības noteikšana

6.10.2005.

EN 374-2:1994

2.1. piezīme

6.10.2005.

CEN

EN 374-3:2003

Aizsargcimdi pret ķimikālijām un mikroorganismiem – 3. daļa: Necaurlaidīguma noteikšana pret ķimikālijām

6.10.2005.

EN 374-3:1994

2.1. piezīme

6.10.2005.

 

EN 374-3:2003/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 374-4:2013

Aizsargcimdi pret ķimikālijām un mikroorganismiem. 4. daļa: Ķīmiskās degradācijas pretestības noteikšana

11.4.2014.

 

 

CEN

EN ISO 374-5:2016

Aizsargcimdi pret bīstamām ķīmiskām vielām un mikroorganismiem. 5. daļa: Terminoloģija un veiktspējas prasības mikroorganismu riska faktoru gadījumā (ISO 374-5:2016)

12.4.2017.

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Individuālā acu aizsardzība. Automātiskie metināšanas filtri

6.5.2010.

EN 379:2003

2.1. piezīme

6.5.2010.

CEN

EN 381-1:1993

Aizsargapģērbs rokas motorzāģu lietotājiem – 1. daļa: Testēšanas ekipējums pretestības noteikšanai pret sagriešanos ar motorzāģi

23.12.1993.

 

 

CEN

EN 381-2:1995

Aizsargapģērbs rokas motorzāģu lietotājiem – 2. daļa: Kāju aizsargu testēšanas metodes

12.1.1996.

 

 

CEN

EN 381-3:1996

Aizsargdrēbes rokas ķēdes zāģu lietotājiem – 3. daļa: Pārbaudes metodes apaviem

10.10.1996.

 

 

CEN

EN 381-4:1999

Aizsargapģērbs strādājot ar rokas motorzāģiem – 4. daļa: Testa metodes aizsargcimdiem

16.3.2000.

 

 

CEN

EN 381-5:1995

Aizsargapģērbs rokas motorzāģu lietotājiem – 5. daļa: Prasības kāju aizsargiem

12.1.1996.

 

 

CEN

EN 381-7:1999

Aizsargapģērbs strādājot ar rokas motorzāģiem – 7. daļa: Prasības aizsargcimdiem

16.3.2000.

 

 

CEN

EN 381-8:1997

Aizsargapģērbs rokas motorzāģu lietotājiem – 8. daļa: Testēšanas prasības motorzāģu aizsarggetrām

18.10.1997.

 

 

CEN

EN 381-9:1997

Aizsargapģērbs rokas motorzāģu lietotājiem – 9. daļa: Prasības motorzāģu aizsarggetrām

18.10.1997.

 

 

CEN

EN 381-10:2002

Aizsargapģērbs rokas motorzāģu lietotājiem – 10. daļa: Ķermeņa augšdaļas aizsargu testēšanas metode

28.8.2003.

 

 

CEN

EN 381-11:2002

Aizsargapģērbs rokas motorzāģu lietotājiem – 11. daļa: Prasības ķermeņa augšdaļas aizsargiem

28.8.2003.

 

 

CEN

EN 388:2016

Aizsargcimdi pret mehāniskiem riskiem

12.4.2017.

EN 388:2003

2.1. piezīme

31.5.2017.

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Industriālās aizsargķiveres

20.12.2012.

EN 397:2012

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN 402:2003

Elpošanas ierīces pašizglābšanai – Aparāti ar saspiesta gaisa rezervuāriem ar pilnu masku vai iemutni – Prasības, pārbaude, marķēšana

21.2.2004.

EN 402:1993

2.1. piezīme

21.2.2004.

CEN

EN 403:2004

Elpošanas ierīces pašizglābšanai – Filtra iekārtas ar kapuci pašizglābšanai ugunsgrēku gadījumos – Prasības, pārbaude, marķēšana

6.10.2005.

EN 403:1993

2.1. piezīme

6.10.2005.

CEN

EN 404:2005

Elpošanas ierīces pašizglābšanai. Aizsardzībai pret oglekļa monoksīdu paredzētas ar iemutni aprīkotas pašizglābšanās filtra iekārtas

6.10.2005.

EN 404:1993

2.1. piezīme

2.12.2005.

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Elpošanas aizsargierīces. Filtrējošās pusmaskas ar ventiļiem aizsardzībai pret gāzi un piemaisījumiem. Prasības, pārbaude, marķēšana

6.5.2010.

EN 405:2001

2.1. piezīme

6.5.2010.

CEN

EN 407:2004

Aizsargcimdi pret termoriskiem (karstums un/vai uguns)

6.10.2005.

EN 407:1994

2.1. piezīme

6.10.2005.

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Aizsargcimdi. Vispārīgas prasības un testēšanas metodes

6.5.2010.

EN 420:2003

2.1. piezīme

31.5.2010.

CEN

EN 421:2010

Aizsargcimdi pret jonizējošo radiāciju un radioaktīvo piesārņojumu

9.7.2011.

EN 421:1994

2.1. piezīme

9.7.2011.

CEN

EN 443:2008

Ēku un citu būvju ugunsdzēsības aizsargķiveres

20.6.2008.

EN 443:1997

2.1. piezīme

31.8.2008.

CEN

EN 458:2004

Dzirdes aizsarglīdzekļi – Rekomendācijas attiecībā uz to izvēli, izmantošanu, kopšanu un apkopi – Vadošais dokuments

6.10.2005.

EN 458:1993

2.1. piezīme

6.10.2005.

CEN

EN 464:1994

Aizsargapģērbs lietošanai pret šķidrajām un gāzveida ķimikālijām, ieskaitot aerosolus un cietās daļiņas – Noplūdes vietas noteikšana gāzes necaurlaidīgā aizsargapģērbā (Iekšējā spiediena tests)

16.12.1994.

 

 

CEN

EN 469:2005

Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs – Veiktspējas prasības ugunsdzēsēju aizsargapģērbam

19.4.2006.

EN 469:1995

2.1. piezīme

30.6.2006.

 

EN 469:2005/AC:2006

 

 

 

 

EN 469:2005/A1:2006

23.11.2007.

3. piezīme

23.11.2007.

CEN

EN 510:1993

Specifikācija attiecībā uz aizsargapģērbu, kas izmantojams tur, kur pastāv risks nonākt saskarē ar kūstošām daļām

16.12.1994.

 

 

CEN

EN 511:2006

Aizsargcimdi pret aukstumu

21.12.2006.

EN 511:1994

2.1. piezīme

21.12.2006.

CEN

EN 530:2010

Aizsargapģērba materiāla nodilumizturība. Testa metodes

9.7.2011.

EN 530:1994

2.1. piezīme

9.7.2011.

CEN

EN 564:2014

Alpīnisma inventārs. Palīgvirve. Drošuma prasības un testēšanas metodes

11.12.2015.

EN 564:2006

2.1. piezīme

31.1.2016.

CEN

EN 565:2017

Alpīnisma inventārs. Lente. Drošuma prasības un testēšanas metodes

15.12.2017.

EN 565:2006

2.1. piezīme

28.2.2018.

CEN

EN 566:2017

Alpīnisma inventārs. Stropes. Drošuma prasības un testēšanas metodes

13.10.2017.

EN 566:2006

2.1. piezīme

30.10.2017.

CEN

EN 567:2013

Alpīnisma aprīkojums. Virvju skavas. Drošuma prasības un testēšanas metodes

28.6.2013.

EN 567:1997

2.1. piezīme

30.9.2013.

CEN

EN 568:2015

Alpīnisma inventārs. Ledus āķi. Drošības prasības un testēšanas metodes

9.9.2016.

EN 568:2007

2.1. piezīme

9.9.2016.

CEN

EN 569:2007

Alpīnisma inventārs – Ieliktņi – Drošības prasības un testēšana

8.3.2008.

EN 569:1997

2.1. piezīme

8.3.2008.

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Ugunsdzēsēju aizsargcimdi

20.6.2008.

EN 659:2003

2.1. piezīme

30.9.2008.

 

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 795:2012

Individuālie aizsarglīdzekļi kritienu novēršanai no augstuma. Piekares ierīces

11.12.2015.

EN 795:1996

2.1. piezīme

9.9.2016.

Uzmanību! Šī publikācija neattiecas uz šādām ierīcēm:

A tips (piekares ierīces ar vienu vai vairākiem nekustīgiem atbalsta punktiem un ar nepieciešamību pēc atbalsta punktiem vai stiprinājuma elementiem piestiprināšanai pie konstrukcijas), kas minēts 3.2.1., 4.4.1. un 5.3. punktā;

C tips (piekares ierīces ar horizontālām, elastīgām trosēm), kas minēts 3.2.3., 4.4.3. un 5.5. punktā;

D tips (piekares ierīces ar horizontālām, nekustīgām sliedēm), kas minēts 3.2.4, 4.4.4. un 5.6. punktā;

jebkura minēto tipu kombinācija.

Attiecībā uz A, C un D tipu šī publikācija neattiecas uz 4.5., 5.2.2., 6. un 7. punktu, A un ZA pielikumu.

Tādēļ uz iepriekšminētajām iekārtām neattiecas pieņēmums par atbilstību Direktīvas 89/686/EEK noteikumiem, jo tās nav uzskatāmas par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

CEN

EN 812:2012

Industriālās aizsargcepures pret triecieniem

20.12.2012.

EN 812:1997

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN 813:2008

Individuālie aizsarglīdzekļi pret nokrišanu no augstuma. Sēdiejūgi

28.1.2009.

EN 813:1997

2.1. piezīme

28.2.2009.

CEN

EN 863:1995

Aizsargapģērbs – Mehāniskās īpašības – Testa metode: Caurduršanas izturība

15.5.1996.

 

 

CEN

EN 892:2012+A1:2016

Alpīnisma inventārs. Dinamiskās alpīnisma virves. Drošuma prasības un testēšanas metodes

12.4.2017.

EN 892:2012

2.1. piezīme

31.5.2017.

CEN

EN 893:2010

Alpīnisma aprīkojums. Dzelkšņi. Drošības prasības un testēšanas metodes

9.7.2011.

EN 893:1999

2.1. piezīme

9.7.2011.

CEN

EN 943-1:2015

Aizsargapģērbs pret šķidrajām un gāzveida ķimikālijām, ieskaitot šķidros aerosolus un cietās daļiņas. 1. daļa: Veiktspējas prasības ventilējamiem un neventilējamiem “gāzes necaurlaidīgiem” (1. tips) aizsargtērpiem

9.9.2016.

EN 943-1:2002

2.1. piezīme

9.9.2016.

CEN

EN 943-2:2002

Aizsargapģērbs pret šķidrajām un gāzveida ķimikālijām, ieskaitot šķidros aerosolus un cietās daļiņas – 2. daļa: Darbspējas prasības avārijas brigādēm paredzētiem “gāzes necaurlaidīgiem” (1. tips) aizsargtērpiem pret ķimikālijām

10.8.2002.

 

 

CEN

EN 958:2017

Alpīnisma inventārs. Triecienu amortizatori kalnā kāpšanai pa Via Ferrata. Drošuma prasības un testēšanas metodes

13.10.2017.

EN 958:2006+A1:2010

2.1. piezīme

13.10.2017.

CEN

EN 960:2006

Galvas formas aizsargķiveru testēšanai

21.12.2006.

EN 960:1994

2.1. piezīme

31.12.2006.

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Aviosportā lietojamās aizsargķiveres

20.12.2012.

EN 966:2012

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN 1073-1:1998

Aizsargapģērbs pret radioaktīvo saindēšanos – 1. daļa: Prasības un testa metodes ventilētam aizsargapģērbam pret saindēšanos ar radioaktīvām daļiņām

6.11.1998.

 

 

CEN

EN 1073-2:2002

Aizsargapģērbs pret radioaktīvo saindēšanos – 2. daļa: Prasības un testa metodes neventilētam aizsargapģērbam pret saindēšanos ar radioaktīvām daļiņām

28.8.2003.

 

 

CEN

EN 1077:2007

Kalnu slēpotāju un snovbordistu aizsargķiveres

8.3.2008.

EN 1077:1996

2.1. piezīme

8.3.2008.

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Aizsargķiveres riteņbraucējiem, skeitbordistiem un skrituļslidotājiem

20.12.2012.

EN 1078:2012

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN 1080:2013

Triecienizturīgas ķiveres maziem bērniem

28.6.2013.

EN 1080:1997

2.1. piezīme

31.8.2013.

CEN

EN 1082-1:1996

Aizsargapģērbs – Cimdi un roku aizsargi, kas aizsargā no rokas nažu griezumiem un dūrieniem – 1. daļa: Bruņu cimdi un roku aizsargi

14.6.1997.

 

 

CEN

EN 1082-2:2000

Aizsargapģērbs – Cimdi un roku aizsarglīdzekļi pret iegriezumiem un ievainojumiem ar galda nazi – 2. daļa: Cimdi un roku aizsarglīdzekļi, kuri izgatavoti no materiāliem, izņemot bruņu materiālus

21.12.2001.

 

 

CEN

EN 1082-3:2000

Aizsargapģērbs – Cimdi un roku aizsarglīdzekļi pret iegriezumiem un ievainojumiem ar galda nazi – 3. daļa: Audumu, ādas un citu materiālu triecientests pret iegriezumu

21.12.2001.

 

 

CEN

EN 1146:2005

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Slēgtie atklātās cirkulācijas saspiestā gaisa elpošanas glābšanas aparāti ar kapuci – Prasības, testēšana, marķēšana

19.4.2006.

EN 1146:1997

2.1. piezīme

30.4.2006.

CEN

EN 1149-1:2006

Aizsargapģērbs – Elektrostatiskās īpašības – 1. daļa: Testa metode virsmas pretestības mērīšanai

21.12.2006.

EN 1149-1:1995

2.1. piezīme

31.12.2006.

CEN

EN 1149-2:1997

Aizsargapģērbs – Elektrostatiskās īpašības – 2. daļa: Testa metode elektriskās pretestības mērīšanai caur materiālu (vertikālā pretestība)

19.2.1998.

 

 

CEN

EN 1149-3:2004

Aizsargapģērbs – Elektrostatiskās īpašības – 3. daļa: Testa metodes lādiņa vājinājuma mērīšanai

6.10.2005.

 

 

CEN

EN 1149-5:2008

Aizsargapģērbs. Elektrostatiskās īpašības. 5. daļa: Materiālu veiktspējas un apģērba konstrukcijas prasības

20.6.2008.

 

 

CEN

EN 1150:1999

Aizsargapģērbs – Ikdienas luminiscējošais apģērbs – Testa metodes un prasības

4.6.1999.

 

 

CEN

EN 1385:2012

Aizsargķiveres smaiļošanai un airēšanas slalomam pa kalnu upēm

20.12.2012.

EN 1385:1997

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN 1486:2007

Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs. Testa metodes un prasības atstarojošam aizsargapģērbam dzēšot specifisku ugunsgrēku

8.3.2008.

EN 1486:1996

2.1. piezīme

30.4.2008.

CEN

EN 1497:2007

Individuālie aizsarglīdzekļi pret nokrišanu no augstuma – Glābšanas jostas

8.3.2008.

 

 

CEN

EN 1621-1:2012

Motociklistu aizsargapģērbs pret mehāniskajiem triecieniem. 1. daļa: Motociklistu ekstremitāšu locītavu triecienu aizsargi. Prasības un testa metodes

13.3.2013.

EN 1621-1:1997

2.1. piezīme

30.6.2013.

CEN

EN 1621-2:2014

Motociklistu aizsargapģērbs pret mehāniskajiem triecieniem. 2. daļa: Motociklistu muguru aizsarglīdzekļi. Prasības un testēšanas metodes

12.12.2014.

EN 1621-2:2003

2.1. piezīme

31.12.2014.

CEN

EN 1731:2006

Individuālie acusargi – Acu un sejas tīklveida aizsargi

23.11.2007.

EN 1731:1997

2.1. piezīme

23.11.2007.

CEN

EN 1809:2014+A1:2016

Niršanas aprīkojums. Peldspējas kompensatori. Funkcionālās un drošuma prasības, testēšanas metodes

9.9.2016.

EN 1809:2014

2.1. piezīme

30.9.2016.

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi. Pusmaskas bez inhalācijas vārstiem un ar atsevišķiem filtriem, kuri aizsargā pret gāzēm vai gāzēm un daļiņām vai tikai daļiņām. Prasības, testēšana, marķēšana

6.5.2010.

EN 1827:1999

2.1. piezīme

6.5.2010.

CEN

EN 1868:1997

Individuālie aizsarglīdzekļi pret kritieniem no augstuma – Ekvivalento jēdzienu saraksts

18.10.1997.

 

 

CEN

EN 1891:1998

Individuālie aizsarglīdzekļi pret kritieniem no augstuma – Zema stiepuma kernmantela virves

6.11.1998.

 

 

CEN

EN 1938:2010

Individuālā acu aizsardzība. Motociklistu un mopēdistu aizsargbrilles

9.7.2011.

EN 1938:1998

2.1. piezīme

9.7.2011.

CEN

EN ISO 4869-2:1995

Akustika – Dzirdes aizsargierīces – 2. daļa: Ar A novērtētā skaņas līmeņa novērtēšana, izmantojot dzirdes aizsargierīces (ISO 4869-2:1994)

15.5.1996.

 

 

 

EN ISO 4869-2:1995/AC:2007

 

 

 

CEN

EN ISO 4869-3:2007

Akustika – Dzirdes aizsargierīces – 3. daļa: Austiņu tipa aizsargu skaņas vājināšanās noteikšanas metode ar akustiskās testēšanas armatūru (ISO 4869-3:2007)

8.3.2008.

EN 24869-3:1993

2.1. piezīme

8.3.2008.

CEN

EN ISO 6529:2001

Aizsargapģērbs – Aizsardzība pret ķimikālijām – Aizsargapģērba gāzu un šķidrumu necaurlaidības noteikšana (ISO 6529:2001)

6.10.2005.

EN 369:1993

2.1. piezīme

6.10.2005.

CEN

EN ISO 6530:2005

Aizsargapģērbs – Aizsargapģērbs pret šķidrajām ķimikālijām – Materiālu pretestības pret šķidrumu iekļūšanu testēšanas metode: (ISO 6530:2005)

6.10.2005.

EN 368:1992

2.1. piezīme

6.10.2005.

CEN

EN ISO 6942:2002

Aizsargapģērbs – Aizsardzība pret karstumu un uguni – Pārbaudes metodes: Materiālu un materiālu kombināciju novērtēšana, kas pakļauti karstumu izstarojošam avotam (ISO 6942:2002)

28.8.2003.

EN 366:1993

2.1. piezīme

28.8.2003.

CEN

EN ISO 9151:2016

Aizsargapģērbs pret karstumu un liesmām. Karstuma pārneses noteikšana liesmu iedarbībā (ISO 9151:2016, labotā redakcija 2017-03)

12.4.2017.

EN 367:1992

2.1. piezīme

30.6.2017.

CEN

EN ISO 9185:2007

Aizsargapģērbs – Materiālu pretestības novērtēšana pret izkausēta metāla šļakatām (ISO 9185:2007)

8.3.2008.

EN 373:1993

2.1. piezīme

8.3.2008.

CEN

EN ISO 10256:2003

Ledus hokejistu galvas un sejas aizsardzība (ISO 10256:2003)

6.10.2005.

EN 967:1996

2.1. piezīme

6.10.2005.

CEN

EN ISO 10819:2013

Mehāniskās vibrācijas un triecieni. Rokas-plaukstas vibrācijas. Cimdu vibrācijas pārneses spējas uz delnu mērīšanu un izvērtēšanu (ISO 10819:2013)

13.12.2013.

EN ISO 10819:1996

2.1. piezīme

13.12.2013.

CEN

EN ISO 10862:2009

Mazizmēra kuģošanas līdzekļi. Trapecveida jostas ātrās atbrīvošanas sistēma (ISO 10862:2009)

6.5.2010.

 

 

CEN

EN ISO 11611:2015

Aizsargapģērbs lietošanai metināšanā un ar to saistītos procesos (ISO 11611:2015)

11.12.2015.

EN ISO 11611:2007

2.1. piezīme

31.1.2016.

CEN

EN ISO 11612:2015

Aizsargapģērbs. Apģērbs aizsardzībai pret karstumu un liesmu. Minimālās veiktspējas prasības (ISO 11612:2015)

11.12.2015.

EN ISO 11612:2008

2.1. piezīme

31.1.2016.

CEN

EN 12021:2014

Elpošanas ierīces. Saspiestas gāzes elpošanas aparātiem

12.12.2014.

 

 

CEN

EN 12083:1998

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Filtri ar elpošanas šļūtenēm – Cieto daļiņu filtri, gāzu filtri un kombinētie filtri – Prasības, testēšana, marķēšana

4.7.2000.

 

 

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 12127-1:2015

Apģērbs aizsardzībai pret karstumu un liesmām. Karstuma kontaktpārejas noteikšana caur aizsargapģērbu vai tā materiāliem. 1. daļa: Kontaktkarstums, ko rada karsējošs cilindrs (ISO 12127-1:2015)

9.9.2016.

EN 702:1994

2.1. piezīme

9.9.2016.

CEN

EN ISO 12127-2:2007

Apģērbs aizsardzībai pret karstumu un liesmām. Karstuma kontaktpārejas noteikšana caur aizsargapģērbu vai tā materiāliem. 2. daļa: Kontaktkarstums, ko rada nelieli krītoši cilindri (ISO 12127-2:2007)

8.3.2008.

 

 

CEN

EN 12270:2013

Alpīnistu aprīkojums. Ķīļi. Drošuma prasības un testa metodes

11.4.2014.

EN 12270:1998

2.1. piezīme

31.5.2014.

CEN

EN 12275:2013

Alpīnisma aprīkojums. Karabīnes. Drošuma prasības un testēšanas metodes

13.12.2013.

EN 12275:1998

2.1. piezīme

13.12.2013.

CEN

EN 12276:2013

Alpīnistu aprīkojums – Frikcijas enkurfiksatori – Drošuma prasības un testa metodes

11.4.2014.

EN 12276:1998

2.1. piezīme

31.5.2014.

CEN

EN 12277:2015

Alpīnisma inventārs. Drošības jostas. Drošības prasības un testēšanas metodes

12.4.2017.

EN 12277:2007

2.1. piezīme

31.5.2017.

CEN

EN 12278:2007

Alpīnistu aprīkojums – Trīši – Drošības prasības un testa metodes

23.11.2007.

EN 12278:1998

2.1. piezīme

30.11.2007.

CEN

EN ISO 12311:2013

Individuālie aizsardzības līdzekļi. Saulesbriļļu un līdzīgu briļļu testēšanas metodes (ISO 12311:2013, labotā redakcija 15.8.2014.)

13.12.2013.

 

 

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Acu un sejas aizsardzība. Saulesbrilles un līdzīgas brilles. 1. daļa: Saulesbrilles vispārējai lietošanai (ISO 12312-1:2013)

13.12.2013.

EN 1836:2005+A1:2007

2.3. piezime

28.2.2015.

 

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

15.12.2017.

3. piezīme

15.12.2017.

CEN

EN ISO 12312-2:2015

Acu un sejas aizsardzība. Saulesbrilles un līdzīgas brilles. 2. daļa: Filtri tiešai saules novērošanai (ISO 12312-2:2015)

11.12.2015.

 

 

CEN

EN ISO 12401:2009

Mazizmēra kuģošanas līdzekļi. Klāja drošības jostas un drošības virves. Drošuma prasības un testēšana (ISO 12401:2009)

6.5.2010.

EN 1095:1998

2.1. piezīme

6.5.2010.

CEN

EN ISO 12402-2:2006

Individuālie peldamības līdzekļi – 2. daļa: Peldvestes, 275. veiktspējas līmenis – Drošuma prasības (ISO 12402-2:2006)

21.12.2006.

EN 399:1993

2.1. piezīme

31.3.2007.

 

EN ISO 12402-2:2006/A1:2010

9.7.2011.

3. piezīme

9.7.2011.

CEN

EN ISO 12402-3:2006

Individuālie peldamības līdzekļi – 3. daļa: Peldvestes, 150. veiktspējas līmenis – Drošuma prasības (ISO 12402-3:2006)

21.12.2006.

EN 396:1993

2.1. piezīme

31.3.2007.

 

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010

9.7.2011.

3. piezīme

9.7.2011.

CEN

EN ISO 12402-4:2006

Individuālie peldamības līdzekļi – 4. daļa: Peldvestes, 100. veiktspējas līmenis – Drošuma prasības (ISO 12402-4:2006)

21.12.2006.

EN 395:1993

2.1. piezīme

31.3.2007.

 

EN ISO 12402-4:2006/A1:2010

9.7.2011.

3. piezīme

9.7.2011.

CEN

EN ISO 12402-5:2006

Individuālie peldamības līdzekļi – 5. daļa: Negrimstības līdzekļi (50. līmenis) – Drošuma prasības (ISO 12402-5:2006)

21.12.2006.

EN 393:1993

2.1. piezīme

31.3.2007.

 

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

 

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

9.7.2011.

3. piezīme

9.7.2011.

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Individuālie peldamības līdzekļi – 6. daļa: Glābšanas vestes un peldlīdzekļi īpašiem nolūkiem – Drošības prasības un papildu testēšanas metodes (ISO 12402-6:2006)

21.12.2006.

 

 

 

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

9.7.2011.

3. piezīme

9.7.2011.

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Individuālie peldamības līdzekļi – 8. daļa: Palīgpiederumi – Drošības prasības, testēšana (ISO 12402-8:2006)

2.8.2006.

EN 394:1993

2.1. piezīme

31.8.2006.

 

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

11.11.2011.

3. piezīme

11.11.2011.

CEN

EN ISO 12402-9:2006

Individuālie peldamības līdzekļi – 9. daļa: Testēšanas metodika (ISO 12402-9:2006)

21.12.2006.

 

 

 

EN ISO 12402-9:2006/A1:2011

11.11.2011.

3. piezīme

11.11.2011.

CEN

EN ISO 12402-10:2006

Individuālie peldamības līdzekļi – 10. daļa: Individuālo peldamības līdzekļu un tamlīdzīgu piederumu izvēle un izmantošana (ISO 12402-10:2006)

2.8.2006.

 

 

CEN

EN 12477:2001

Metinātāju aizsargcimdi

10.8.2002.

 

 

 

EN 12477:2001/A1:2005

6.10.2005.

3. piezīme

31.12.2005.

CEN

EN 12492:2012

Alpīnisma piederumi. Alpīnistu aizsargķiveres. Drošuma prasības un testa metodes

20.12.2012.

EN 12492:2000

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN 12628:1999

Niršanas piederumi – Kombinētās peldspējas nodrošināšanas un glābšanas ierīces – Funkcionālās un drošības prasības, testa metodes

4.7.2000.

 

 

 

EN 12628:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12841:2006

Individuālie aizsarglīdzekļi pret nokrišanu no augstuma – Trosētas piekļuves sistēmas – Trošu noregulēšanas piederumi

21.12.2006.

 

 

CEN

EN 12941:1998

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Ar enerģiju darbināmas filtrēšanas ierīces, kuras pievienotas ķiverei vai kapucei – Prasības, testēšana, marķēšana

4.6.1999.

EN 146:1991

2.1. piezīme

4.6.1999.

 

EN 12941:1998/A1:2003

6.10.2005.

3. piezīme

6.10.2005.

 

EN 12941:1998/A2:2008

5.6.2009.

3. piezīme

5.6.2009.

CEN

EN 12942:1998

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Ar enerģiju darbināmas filtrēšanas ierīces, ieskaitot pilnās sejasmaskas, pusmaskas vai ceturtdaļmaskas – Prasības, testēšana, marķēšana

4.6.1999.

EN 147:1991

2.1. piezīme

4.6.1999.

 

EN 12942:1998/A1:2002

28.8.2003.

3. piezīme

28.8.2003.

 

EN 12942:1998/A2:2008

5.6.2009.

3. piezīme

5.6.2009.

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Aizsargapģērbs pret šķidrajām ķimikālijām. Veiktspējas prasības aizsargapģērbam pret ķimikālijām ar ierobežotu veiktspēju pret šķidrajām ķimikālijām, (6. tips un PB [6] tips) piederumi)

6.5.2010.

EN 13034:2005

2.1. piezīme

6.5.2010.

CEN

EN 13061:2009

Aizsargapģērbs. Futbolistu apakšstilbu aizsargi. Prasības un testa metodes

6.5.2010.

EN 13061:2001

2.1. piezīme

6.5.2010.

CEN

EN 13087-1:2000

Aizsargķiveres – Testa metodes – 1. daļa: Noteikumi un kondicionēšana

10.8.2002.

 

 

 

EN 13087-1:2000/A1:2001

10.8.2002.

3. piezīme

10.8.2002.

CEN

EN 13087-2:2012

Aizsargķiveres. Testa metodes. 2. daļa: Amortizācija

20.12.2012.

EN 13087-2:2000

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN 13087-3:2000

Aizsargķiveres – Testa metodes – 3. daļa: Noturība pret iespiešanos

10.8.2002.

 

 

 

EN 13087-3:2000/A1:2001

10.8.2002.

3. piezīme

10.8.2002.

CEN

EN 13087-4:2012

Aizsargķiveres. Testa metodes. 4. daļa: Aiztures sistēmas efektivitāte

20.12.2012.

EN 13087-4:2000

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN 13087-5:2012

Aizsargķiveres. Testa metodes. 5. daļa: Aiztures sistēmas izturība

20.12.2012.

EN 13087-5:2000

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN 13087-6:2012

Aizsargķiveres. Testa metodes. 6. daļa: Redzes lauks

20.12.2012.

EN 13087-6:2000

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN 13087-7:2000

Aizsargķiveres –Testa metodes – 7. daļa: Ugunsizturība

10.8.2002.

 

 

 

EN 13087-7:2000/A1:2001

10.8.2002.

3. piezīme

10.8.2002.

CEN

EN 13087-8:2000

Aizsargķiveres –Testa metodes – 8. daļa: Elektriskās īpašības

21.12.2001.

 

 

 

EN 13087-8:2000/A1:2005

6.10.2005.

3. piezīme

6.10.2005.

CEN

EN 13087-10:2012

Aizsargķiveres. Testa metodes. 10. daļa: Noturība pret siltuma starojumu

20.12.2012.

EN 13087-10:2000

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN 13089:2011

Alpīnistu aprīkojums. Ledus instrumenti. Drošuma prasības un testēšanas metodes

9.7.2011.

 

 

CEN

EN 13138-1:2008

Peldētmācīšanās palīglīdzekļi. 1. daļa: Valkājamo peldēšanas palīglīdzekļu drošuma prasības un testēšana

5.6.2009.

EN 13138-1:2003

2.1. piezīme

5.6.2009.

CEN

EN 13158:2009

Aizsargapģērbs. Aizsargžaketes, ķermeņa un plecu aizsargi, kurus lieto jāšanā: jātniekiem un tiem darbojoties ar zirgiem un zirgu pajūgu vadītājiem. Prasības un testēšana

6.5.2010.

EN 13158:2000

2.1. piezīme

6.5.2010.

CEN

EN 13178:2000

Individuālā acu aizsardzība – Motorkamanu braucēju acu aizsargi

21.12.2001.

 

 

CEN

EN 13274-1:2001

Elpošanas ceļu aizsargierīces – Testa metodes – 1. daļa: Iekšējā hermētiskuma un kopējā hermētiskuma noteikšana

21.12.2001.

 

 

CEN

EN 13274-2:2001

Elpošanas ceļu aizsargierīces – Testa metodes – 2. daļa: Praktiskā izpildījuma testi

21.12.2001.

 

 

CEN

EN 13274-3:2001

Elpošanas ceļu aizsargierīces – Testa metodes – 3. daļa: Elpošanas noturības noteikšana

10.8.2002.

 

 

CEN

EN 13274-4:2001

Elpošanas ceļu aizsargierīces – Testa metodes – 4. daļa: Ugunsizturības testi

10.8.2002.

 

 

CEN

EN 13274-5:2001

Elpošanas ceļu aizsargierīces – Testa metodes – 5. daļa: Klimatiskie apstākļi

21.12.2001.

 

 

CEN

EN 13274-6:2001

Elpošanas ceļu aizsargierīces – Testa metodes – 6. daļa: Ogļskābās gāzes daudzuma noteikšana ieelpojamajā gaisā

10.8.2002.

 

 

CEN

EN 13274-7:2008

Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi. Testēšanas metodes. 7. daļa: Daļiņu filtra caurlaidības noteikšana

20.6.2008.

EN 13274-7:2002

2.1. piezīme

31.7.2008.

CEN

EN 13274-8:2002

Elpošanas ceļu aizsargierīces – Testa metodes – 8. daļa: Dolomīta putekļu aizsērējuma noteikšana

28.8.2003.

 

 

CEN

EN 13277-1:2000

Austrumu cīņu aizsarglīdzekļi – 1. daļa: Vispārīgās prasības un testa metodes

24.2.2001.

 

 

CEN

EN 13277-2:2000

Austrumu cīņu aizsarglīdzekļi – 2. daļa: Papildu prasības un testa metodes pēdas pacēluma, apakšstilba un apakšdelma aizsargierīcēm

24.2.2001.

 

 

CEN

EN 13277-3:2013

Austrumu cīņu aizsarglīdzekļi. 3. daļa: Papildu prasības un testa metodes ķermeņa aizsargierīcēm

11.4.2014.

EN 13277-3:2000

2.1. piezīme

30.6.2014.

CEN

EN 13277-4:2001

Austrumu cīņu aizsarglīdzekļi – 4. daļa: Papildprasības un testa metodes galvas aizsargiem

10.8.2002.

 

 

 

EN 13277-4:2001/A1:2007

23.11.2007.

3. piezīme

31.12.2007.

CEN

EN 13277-5:2002

Austrumu cīņu aizsarglīdzekļi – 5. daļa: Papildu prasības un testa metodes dzimumorgānu un zemjostasvietas aizsargiem

10.8.2002.

 

 

CEN

EN 13277-6:2003

Austrumu cīņu aizsarglīdzekļi – 6. daļa: Papildu prasības un testa metodes sieviešu krūšu aizsargiem

21.2.2004.

 

 

CEN

EN 13277-7:2009

Austrumu cīņu aizsarglīdzekļi. 7. daļa: Papildprasības un testa metodes roku un kāju aizsargiem

6.5.2010.

 

 

CEN

EN 13277-8:2017

Austrumu cīņu aizsarglīdzekļi. 8. daļa: Papildu prasības un testa metodes karatē sejas aizsargiem

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 13287:2012

Individuālie aizsarglīdzekļi. Apavi. Slīdespretestības testēšana (ISO 13287:2012)

13.3.2013.

EN ISO 13287:2007

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN 13356:2001

Brīdinājuma aprīkojums neprofesionālai lietošanai – Testa metodes un prasības

21.12.2001.

 

 

CEN

EN 13484:2012

Aizsargķiveres sporta kamaniņu braucējiem

20.12.2012.

EN 13484:2001

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN ISO 13506-1:2017

Aizsargapģērbs pret karstumu un uguni. 1. daļa: Pilna apģērba komplekta testēšanas metode. Pārnestās enerģijas mērīšana ar mērierīcēm pieslēgtu manekenu (ISO 13506-1:2017)

15.12.2017.

 

 

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Aizsargapģērbs – Plaukstu, roku, krūškurvja, vēdera, kāju, pēdu un dzimumorgānu aizsargi lauka hokeja vārtsargiem un apakšstilbu aizsargi lauka hokeja spēlētājiem – Prasības un testēšanas metodes

23.11.2007.

EN 13546:2002

2.1. piezīme

31.12.2007.

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Aizsargapģērbs – Plaukstu, roku, krūškurvja, vēdera, kāju, dzimumorgānu un sejas aizsargi paukotājiem – Prasības un testēšanas metodes

23.11.2007.

EN 13567:2002

2.1. piezīme

31.12.2007.

CEN

EN 13594:2015

Aizsargcimdi motobraucējiem profesionāļiem. Prasības un testēšanas metodes

11.12.2015.

EN 13594:2002

2.1. piezīme

31.8.2017.

CEN

EN 13595-1:2002

Aizsargapģērbs motobraucējiem profesionāļiem – Jakas, bikses un viengabala vai dalītie uzvalki – 1. daļa: Vispārīgās prasības

28.8.2003.

 

 

CEN

EN 13595-2:2002

Aizsargapģērbs motobraucējiem profesionāļiem – Jakas, bikses un viengabala vai dalītie uzvalki – 2. daļa: Testēšanas metode trieciena abrazīvās pretestības noteikšanai

28.8.2003.

 

 

CEN

EN 13595-3:2002

Aizsargapģērbs motobraucējiem profesionāļiem – Jakas, bikses un viengabala vai dalītie uzvalki – 3. daļa: Testēšanas metode auduma pārplēšanas izturības noteikšanai

28.8.2003.

 

 

CEN

EN 13595-4:2002

Aizsargapģērbs motobraucējiem profesionāļiem – Jakas, bikses un viengabala vai dalītie uzvalki – 4. daļa: Testēšanas metode auduma triecienpārgriešanas pretošanās spējas noteikšanai

28.8.2003.

 

 

CEN

EN 13634:2017

Aizsargapavi motobraucējiem. Prasības un testēšanas metodes

Šī ir pirmā publikācija

EN 13634:2010

2.1. piezīme

30.6.2018.

CEN

EN ISO 13688:2013

Aizsargapģērbs. Vispārīgās prasības (ISO 13688:2013)

13.12.2013.

EN 340:2003

2.1. piezīme

31.1.2014.

CEN

EN 13781:2012

Aizsargķiveres sniega visurgājēju un bobsleju vadītājiem un pasažieriem

20.12.2012.

EN 13781:2001

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN 13794:2002

Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi – Pašizglābšanas aparāti – Prasības, testēšana, marķēšana

28.8.2003.

EN 400:1993

EN 401:1993

EN 1061:1996

2.1. piezīme

28.8.2003.

CEN

EN 13819-1:2002

Dzirdes aizsargi – Testēšana – 1. daļa: Fizikālās testēšanas metodes

28.8.2003.

 

 

CEN

EN 13819-2:2002

Dzirdes aizsargi –Testēšana – 2. daļa: Akustiskās testēšanas metodes

28.8.2003.

 

 

CEN

EN 13832-1:2006

Apavu aizsardzība pret ķimikālijām – 1. daļa: Terminoloģija un testēšana

21.12.2006.

 

 

CEN

EN 13832-2:2006

Apavu aizsardzība pret ķimikālijām – 2. daļa: Prasības apaviem, kas ir izturīgi pret ķimikālijām laboratorijas apstākļos

21.12.2006.

 

 

CEN

EN 13832-3:2006

Apavu aizsardzība pret ķimikālijām – 3. daļa: Prasības apaviem, kas ir augsti izturīgi pret ķimikālijām laboratorijas apstākļos

21.12.2006.

 

 

CEN

EN 13911:2017

Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs. Prasības un testa metodes ugunsdzēsēju kapucēm

15.12.2017.

EN 13911:2004

2.1. piezīme

28.2.2018.

CEN

EN 13921:2007

Individuālie aizsarglīdzekļi – Ergonomiskie principi

23.11.2007.

 

 

CEN

EN 13949:2003

Elpošanas ierīces – Autonomas iekārtas niršanai ar saspiestu slāpekļa-skābekļa gāzu maisījumu un skābekli – Prasības, testēšana, marķēšana

21.2.2004.

 

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Aizsargapģērbs pret cieto ķīmisko vielu daļiņām – 1. daļa: Veiktspējas prasības pretķīmiskajiem aizsargapģērbiem, ņemot vērā pilnu ķermeņa aizsardzību pret gaisā emitētām cietajām daļiņām (5. tipa apģērbi) (ISO 13982-1:2004)

6.10.2005.

 

 

 

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

9.7.2011.

3. piezīme

9.7.2011.

CEN

EN ISO 13982-2:2004

Aizsargapģērbs pret cieto ķīmisko vielu daļiņām – 2. daļa: Uz iekšu vērstas smalko daļiņu aerosolu noplūdes aizsargapģērbos noteikšanas testa metode (ISO 13982-2:2004)

6.10.2005.

 

 

CEN

EN ISO 13995:2000

Aizsargapģērbs – Mehāniskās īpašības – Testa metode materiālu caursites un dinamiskās saraušanas pretestības noteikšanai (ISO 13995:2000)

6.10.2005.

 

 

CEN

EN ISO 13997:1999

Aizsargapģērbs – Mehāniskās īpašības – Izturības noteikšana pret griešanu ar asiem priekšmetiem (ISO 13997:1999)

4.7.2000.

 

 

 

EN ISO 13997:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Aizsargapģērbs – Priekšauti, bikses un vestes aizsardzībai pret rokas nažu griezumiem un dūrieniem (ISO 13998:2003)

28.8.2003.

EN 412:1993

2.1. piezīme

28.8.2003.

CEN

EN 14021:2003

Akmeņu aizsargi braucēju pasargāšanai no akmeņiem un šķembām motobraukšanai bezceļu apstākļos – Prasības un testēšanas metodes

6.10.2005.

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Paaugstinātas drošības industriālās aizsargķiveres

20.12.2012.

EN 14052:2012

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN 14058:2017

Aizsargapģērbs. Apģērbs aizsardzībai vēsās vidēs

Šī ir pirmā publikācija

EN 14058:2004

2.1. piezīme

31.5.2018.

CEN

EN ISO 14116:2015

Aizsargapģērbs. Aizsardzība pret liesmu. Materiāli, materiālu kombinācijas un apģērbs liesmas izplatīšanās ierobežošanai (ISO 14116:2015)

11.12.2015.

EN ISO 14116:2008

2.1. piezīme

31.1.2016.

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Aizsargapģērbs – Plaukstu locītavu, plaukstu, ceļgalu un elkoņu aizsargi skrituļrīku sportistiem – Prasības un testēšanas metodes

23.11.2007.

EN 14120:2003

2.1. piezīme

31.12.2007.

CEN

EN 14126:2003

Aizsargapģērbs – Veiktspējas prasības un testēšanas metodes aizsargapģērbam pret infekcijas izraisošiem mikroorganismiem

6.10.2005.

 

 

 

EN 14126:2003/AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Elpošanas aprīkojums. Autonomie niršanas aparāti ar reģenerācijas elpošanas ciklu

13.12.2013.

EN 14143:2003

2.1. piezīme

31.1.2014.

CEN

EN 14225-1:2017

Ūdenslīdēju tērpi. 1. daļa: Ūdenscaurlaidīgie hidrotērpi. Prasības un testēšanas metodes

Šī ir pirmā publikācija

EN 14225-1:2005

2.1. piezīme

30.6.2018.

CEN

EN 14225-2:2017

Ūdenslīdēju tērpi. 2. daļa: Ūdensnecaurlaidīgie hidrotērpi. Prasības un testēšanas metodes

Šī ir pirmā publikācija

EN 14225-2:2005

2.1. piezīme

30.6.2018.

CEN

EN 14225-3:2017

Ūdenslīdēju tērpi. 3. daļa: Aktīvi apsildāmu vai dzesējamu tērpu sistēmas un komponenti. Prasības un testēšanas metodes

Šī ir pirmā publikācija

EN 14225-3:2005

2.1. piezīme

30.6.2018.

CEN

EN 14225-4:2005

Ūdenslīdēju tērpi – 4. daļa: Darbam pie normāla (viena atmosfēra) ieelpojamā gaisa spiediena paredzēti tērpi – Cilvēcisko faktoru uzstādītās prasības un testēšanas metodes

6.10.2005.

 

 

CEN

EN 14325:2004

Aizsargapģērbs pret ķimikālijām – Pretķīmisko aizsargapģērbu materiālu, vīļu, izjaucamo un neizjaucamo saistījumu testēšana un kvalificēšana pēc veiktspējas

6.10.2005.

 

 

CEN

EN 14328:2005

Aizsargapģērbs – Cimdi un apakšdelmu aizsargi pret iegriešanu ar energodarbināmiem nažiem – Prasības un testu metodes

6.10.2005.

 

 

CEN

EN 14360:2004

Apģērbs pret lietu. Gatavo apģērbu testēšanas metode – Pilienu triecieni ar spēku no augšas

6.10.2005.

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Gāzmaskas. Pretgāzu filtri un kombinētie filtri. Prasības, testēšana, marķēšana

20.6.2008.

EN 14387:2004

2.1. piezīme

31.7.2008.

CEN

EN 14404:2004+A1:2010

Individuālie aizsarglīdzekļi. Ceļgalu aizsargi darbam pozīcijā uz ceļgaliem

6.5.2010.

EN 14404:2004

2.1. piezīme

31.7.2010.

CEN

EN 14435:2004

Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi – Vienīgi lietošanai ar paaugstinātu spiedienu paredzēti autonomie atklātās cirkulācijas saspiestā gaisa elpošanas aparāti ar pusmasku – Prasības, testēšana, marķēšana

6.10.2005.

 

 

CEN

EN 14458:2004

Individuālie acusargi – Sejsegi un vizieri lietošanai kopā ar ugunsdzēsības, ātrās palīdzības un avārijdienestu darbinieku aizsargcepurēm

6.10.2005.

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Autosacīkšu braucēju aizsargapģērbs – Karstumizturība un ugunsizturība – Ekspluatācijas noteikumi un testa metodes (ISO 14460:1999)

16.3.2000.

 

 

 

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

10.8.2002.

3. piezīme

30.9.2002.

CEN

EN 14529:2005

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Vienīgi glābšanai paredzēti autonomie atklātās cirkulācijas saspiestā gaisa pusmaskas elpošanas aparāti ar iespēju pievienot ar elpošanu vadāmu paaugstināta spiediena vārstu

19.4.2006.

 

 

CEN

EN 14593-1:2005

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Ar automātisko gaisa padeves regulēšanas vārstu aprīkoti saspiestā gaisa elpošanas aparāti – 1. daļa: Aparāti ar pilnu sejas masku. Prasības, testēšana, marķēšana

6.10.2005.

EN 139:1994

2.1. piezīme

2.12.2005.

CEN

EN 14593-2:2005

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi. Ar automātisko gaisa padeves regulēšanas vārstu aprīkoti saspiestā gaisa elpošanas aparāti. 2. daļa: Lietošanai ar paaugstinātu spiedienu paredzēti aparāti ar pusmasku. Prasības, testēšana, marķēšana

6.10.2005.

EN 139:1994

2.1. piezīme

2.12.2005.

 

EN 14593-2:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14594:2005

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Nepārtrauktas plūsmas saspiestā gaisa elpošanas aparāti – Prasības, testēšana, marķēšana

6.10.2005.

EN 139:1994

EN 270:1994

EN 271:1995

EN 1835:1999

EN 12419:1999

2.1. piezīme

2.12.2005.

 

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Aizsargapģērbs pret šķidrajām ķimikālijām. Veiktspējas prasības apģērbiem ar šķidrumu, (3. tips) vai izsmidzinātu šķidrumu (4. tips), necaurlaidīgiem savienojumiem starp dažādām apģērba daļām, ieskaitot vienīgi atsevišķas ķermeņa daļas aizsargājošus apģē

6.5.2010.

EN 14605:2005

2.1. piezīme

6.5.2010.

CEN

EN 14786:2006

Aizsargapģērbs. Kā noteikt noturību pret izsmidzinātu šķidru ķimikāliju, emulsiju un dispersiju iespiešanos – Testēšana ar pulverizatoriem

21.12.2006.

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Aizsargapģērbs abrazīvajām spridzināšanas operācijām, izmantojot granulveida abrazīvus (ISO 14877:2002)

28.8.2003.

 

 

CEN

EN ISO 15025:2002

Aizsargapģērbs – Aizsardzība pret karstumu un liesmu – Liesmas ierobežotas izplatīšanās testēšanas metodes (ISO 15025:2000)

28.8.2003.

EN 532:1994

2.1. piezīme

28.8.2003.

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Hidrotērpi. 1. daļa: Tērpi pastāvīgai nēsāšanai, prasības, ieskaitot drošību (ISO 15027-1:2012)

13.3.2013.

EN ISO 15027-1:2002

2.1. piezīme

31.5.2013.

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Hidrotērpi. 2. daļa: Ātri uzģērbjami tērpi, prasības, ieskaitot drošību (ISO 15027-2:2012)

13.3.2013.

EN ISO 15027-2:2002

2.1. piezīme

31.5.2013.

CEN

EN ISO 15027-3:2012

Hidrotērpi. 3. daļa: Testa metodes (ISO 15027-3:2012)

13.3.2013.

EN ISO 15027-3:2002

2.1. piezīme

31.5.2013.

CEN

EN 15090:2012

Ugunsdzēsēju apavi

20.12.2012.

EN 15090:2006

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN 15151-1:2012

Alpīnisma inventārs. Bremzēšanas ierīces. 1. daļa: Bremzēšanas ierīces ar manuālu bloķēšanu, drošuma prasības un testēšanas metodes

20.12.2012.

 

 

CEN

EN 15333-1:2008

Elpošanas piederumi. Atklātās cirkulācijas saspiestā gaisa niršanas aparāts. 1. daļa: Gaisa padeve

20.6.2008.

 

 

 

EN 15333-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333-2:2009

Elpošanas piederumi. Atklātās cirkulācijas saspiestā gaisa niršanas aparāts. 2. daļa: Brīvplūsmas aparāts

6.5.2010.

 

 

CEN

EN 15613:2008

Ceļgalu un elkoņu aizsargi sportam telpās. Drošuma prasības un testēšana

5.6.2009.

 

 

CEN

EN 15614:2007

Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs – Brīvdabas aizsargapģērbu testēšana laboratorijā un to veiktspējas prasības

23.11.2007.

 

 

CEN

EN ISO 15831:2004

Apģērbs – Fizioloģiskie efekti – Siltumizolētspējas noteikšana ar termomanekenu (ISO 15831:2004)

6.10.2005.

 

 

CEN

EN 16027:2011

Aizsargapģērbs. Cimdi ar aizsargājošu efektu futbola vārtsargiem

16.2.2012.

 

 

CEN

EN 16350:2014

Aizsargcimdi pret elektrostatiskiem riskiem

12.12.2014.

 

 

CEN

EN 16473:2014

Ugunsdzēsēju aizsargķiveres. Aizsargķiveres tehniskās glābšanas darbiem

11.12.2015.

 

 

CEN

EN 16689:2017

Aizsargapģērbs ugunsdzēsējiem. Veiktspējas prasības aizsargapģērbam tehniskās glābšanas darbos

13.10.2017.

 

 

CEN

EN 16716:2017

Alpīnisma inventārs. Gaisa spilvenu sistēmas lavīnu gadījumam. Drošuma prasības un testēšanas metodes

13.10.2017.

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Drošības apavi aizsardzībai pret sagriešanos ar motorzāģi (ISO 17249:2013)

11.4.2014.

EN ISO 17249:2004

2.1. piezīme

30.11.2015.

 

EN ISO 17249:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 17491-3:2008

Aizsargapģērbs. Pretķimikāliju aizsargapģērba testēšanas metodes. 3. daļa: Kā noteikt noturību pret šķidruma strūklas iespiešanos (strūklas tests) (ISO 17491-3:2008)

28.1.2009.

EN 463:1994

2.1. piezīme

28.2.2009.

CEN

EN ISO 17491-4:2008

Aizsargapģērbs. Pretķimikāliju aizsargapģērba testēšanas metodes. 4. daļa: Kā noteikt noturību pret izsmidzināta šķidruma iespiešanos (smidzināšanas tests) (ISO 17491-4:2008)

28.1.2009.

EN 468:1994

2.1. piezīme

28.2.2009.

CEN

EN ISO 19918:2017

Aizsargapģērbs. Aizsardzība pret ķimikālijām. Ķimikāliju kumulējošās caurlaidības mērīšana ar zemu spiedienu caur materiālu (ISO 19918:2017)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 20344:2011

Individuālie aizsarglīdzekļi. Apavu testēšanas metodes (ISO 20344:2011)

16.2.2012.

EN ISO 20344:2004

2.1. piezīme

30.6.2012.

CEN

EN ISO 20345:2011

Individuālie aizsarglīdzekļi. Aizsargapavi (ISO 20345:2011)

16.2.2012.

EN ISO 20345:2004

2.1. piezīme

30.6.2013.

CEN

EN ISO 20346:2014

Individuālie aizsarglīdzekļi. Aizsargājošie apavi (ISO 20346:2014)

12.12.2014.

EN ISO 20346:2004

2.1. piezīme

31.12.2014.

CEN

EN ISO 20347:2012

Individuālie aizsarglīdzekļi. Darba apavi (ISO 20347:2012)

20.12.2012.

EN ISO 20347:2004

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN ISO 20349-1:2017

Individuālie aizsarglīdzekļi. Apavi aizsardzībai pret risku lietuvēs un metināšanas darbos. 1. daļa: Prasības un testēšanas metodes aizsardzībai pret riskiem lietuvēs (ISO 20349-1:2017)

15.12.2017.

EN ISO 20349:2010

2.1. piezīme

20.4.2019.

CEN

EN ISO 20349-2:2017

Individuālie aizsarglīdzekļi. Apavi aizsardzībai pret risku lietuvēs un metināšanas darbos. 2. daļa: Prasības un testēšanas metodes aizsardzībai pret riskiem metināšanas darbos un tiem radniecīgos procesos (ISO 20349-2:2017)

15.12.2017.

EN ISO 20349:2010

2.1. piezīme

31.3.2018.

CEN

EN ISO 20471:2013

Paaugstinātas redzamības apģērbs. Testēšanas metodes un prasības (ISO 20471:2013, labotā redakcija 1.6.2013.)

28.6.2013.

EN 471:2003+A1:2007

2.1. piezīme

30.9.2013.

 

EN ISO 20471:2013/A1:2016

12.4.2017.

3. piezīme

31.5.2017.

CEN

EN 24869-1:1992

Akustika – Dzirdes aizsargi – 1. daļa: Subjektīva skaņas vājināšanās mērīšanas metode (ISO 4869-1:1990)

16.12.1994.

 

 

CEN

EN ISO 27065:2017

Aizsargapģērbs. Veiktspējas prasības pesticīdu lietotāju aizsargapģērbam un darbiniekiem, kas pakļauti pesticīdu iedarbībai (ISO 27065:2017)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

Cenelec

EN 50286:1999

Elektroizolējoši aizsargapģērbi darbam zemsprieguma ietaisēs

16.3.2000.

 

 

Cenelec

EN 50321:1999

Elektroizolējoši apavi darbam zemsprieguma ietaisēs

16.3.2000.

 

 

Cenelec

EN 50365:2002

Elektriski izolējošas ķiveres lietošanai zemsprieguma ietaisēs

10.4.2003.

 

 

Cenelec

EN 60743:2001

Darbs zem sprieguma – Instrumentu, iekārtu un ierīču terminoloģija

IEC 60743:2001

10.4.2003.

EN 60743:1996

2.1. piezīme

1.12.2004.

 

EN 60743:2001/A1:2008

IEC 60743:2001/A1:2008

9.7.2011.

3. piezīme

9.7.2011.

Cenelec

EN 60895:2003

Darbs ar elektroierīcēm zem sprieguma. Ekranējošs aizsargapģērbs darbam pie maiņstrāvas nominālā sprieguma līdz 800 kV un pie līdzstrāvas sprieguma līdz 600 kV

IEC

IEC 60895:2002 (Ar grozījumiem)

6.10.2005.

EN 60895:1996

2.1. piezīme

1.7.2006.

Cenelec

EN 60903:2003

Darbs ar elektroierīcēm zem sprieguma. Izolējoši cimdi

IEC

IEC 60903:2002 (Ar grozījumiem)

6.10.2005.

EN 50237:1997

EN 60903:1992

+ A11:1997

2.1. piezīme

1.7.2006.

Cenelec

EN 60984:1992

Izolējoša materiāla piedurknes darbam zem elektrosprieguma

IEC 60984:1990 (Ar grozījumiem)

4.6.1999.

 

 

 

EN 60984:1992/A11:1997

4.6.1999.

3. piezīme

4.6.1999.

 

EN 60984:1992/A1:2002

IEC 60984:1990/A1:2002

10.4.2003.

3. piezīme

6.10.2005.

1. piezīme.

Parasti atbilstības prezumpcijas beigu datums ir atsaukšanas datums (“dow” – date of withdrawal), ko noteikusi Eiropas standartizācijas organizācija, bet standartu lietotājiem jāievēro, ka dažos izņēmuma gadījumos var būt citādi.

2.1. piezīme.

Jaunajam (vai grozītajam) standartam ir tāda pati darbības joma kā aizstātajam standartam. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

2.2. piezīme.

Jaunajam standartam ir plašāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

2.3. piezīme.

Jaunajam standartam ir šaurāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā (daļēji) aizstātais standarts zaudē prezumpciju par atbilstību attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām un citām prasībām attiecībā uz tiem ražojumiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas jaunais standarts. Prezumpcija par atbilstību attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām attiecībā uz tiem ražojumiem vai pakalpojumiem, uz ko joprojām attiecas (daļēji) aizstātais standarts, bet uz ko neattiecas jaunais standarts, paliek nemainīga.

3. piezīme.

Grozījumu gadījumā atsauces standarta numurs ir EN CCCCC:YYYY, iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, un attiecīgie jaunie grozījumi. Aizstātais standarts ir attiecīgi EN CCCCC:YYYY un tā iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, bet bez jaunā grozījuma. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

PIEZĪME:

Informāciju, kas attiecas uz standartu pieejamību, var iegūt no Eiropas standartizācijas organizācijām vai no valstu standartizācijas organizācijām, kuru saraksts ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1025/2012 27. pantam (4).

Eiropas standartizācijas organizācijas standartus pieņem angļu valodā (CEN un Cenelec standartus publicē arī franču un vācu valodā). Pēc tam valsts standartizācijas iestādes standartu nosaukumus tulko visās attiecīgajās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par to nosaukumu pareizību, kuri iesniegti publicēšanai Oficiālajā Vēstnesī.

Atsauces uz labojumiem “…/AC:YYYY” publicē tikai informācijai. Ar labojumu standarta tekstā novērš drukas, valodas vai līdzīgas kļūdas, un tas var attiekties uz Eiropas standartizācijas organizācijas pieņemtā standarta vienu vai vairākām valodu versijām (angļu, franču un/vai vācu valodu).

Atsauces numuru publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nenozīmē, ka standarti ir pieejami visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

Ar šo sarakstu aizstāj visus iepriekšējos sarakstus, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Sīkāka informācija par saskaņotajiem standartiem un citiem Eiropas standartiem ir pieejama:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  OV L 81, 31.3.2016., 51. lpp.

(2)  OV L 399, 30.12.1989., 18. lpp.

(3)  ESO: Eiropas standartizācijas organizācijas:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Brussels, BELGIUM. Tālr.: +32 25500811; fakss: +32 25500819 (http://www.cen.eu),

Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Brussels, BELGIUM. Tālr.: +32 25500811; fakss: +32 25500819 (http://www.cenelec.eu),

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE. Tālr.: +33 492944200; fakss: +33 493654716 (http://www.etsi.eu).

(4)  OV C 338, 27.9.2014., 31. lpp.