Briselē, 4.1.2019

COM(2018) 854 final

2018/0430(NLE)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā parakstītu protokolu Sadarbības nolīgumam civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (FMT:ItalicGNSS) jomā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas, Horvātijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

Pievienotais priekšlikums ir juridisks instruments, kas vajadzīgs, lai parakstītu protokolu Sadarbības nolīgumam civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (GNSS) jomā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas, Horvātijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai.

Saskaņā ar Bulgārijas Republikas, Rumānijas un Horvātijas Republikas pievienošanās aktiem minētās trīs dalībvalstis pievienojas Eiropas Savienības un tās dalībvalstu parakstītajiem vai noslēgtajiem starptautiskajiem nolīgumiem, pievienojot minētajiem nolīgumiem protokolu.

Padome 2006. gada 23. oktobrī un 2012. gada 14. septembrī pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar iesaistītajām trešām valstīm par attiecīgajiem protokoliem attiecīgi saistībā ar Bulgārijas Republikas, Rumānijas un Horvātijas Republikas pievienošanos.

Sadarbības nolīgums civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (GNSS) jomā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, tika parakstīts 2006. gada 9. septembrī un stājās spēkā 2016. gada 1. jūlijā.

Sarunas ar Korejas Republiku tika sekmīgi pabeigtas ar verbālnotu apmaiņu.

Komisija uzskata sarunu iznākumu par apmierinošu un ierosina Padomei Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā parakstīt protokolu. Pēc protokola parakstīšanas Padomei Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā protokols būtu jānoslēdz.

2.PRIEKŠLIKUMA JURIDISKIE ASPEKTI

Ierosinātais protokols padara Bulgārijas Republiku, Rumāniju un Horvātijas Republiku par nolīguma līgumslēdzējām pusēm un uzliek Eiropas Savienībai saistības nodrošināt nolīguma autentisko versiju bulgāru, rumāņu un horvātu valodā.

Komisija ierosina atļaut Padomei Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā parakstīt protokolu Sadarbības nolīgumam civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (GNSS) jomā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas, Horvātijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai.

Pēc protokola parakstīšanas Padome noteiktā kārtībā izskatīs otru priekšlikumu, proti, par protokola noslēgšanu.

2018/0430 (NLE)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā parakstītu protokolu Sadarbības nolīgumam civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (GNSS) jomā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas, Horvātijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 172. pantu sasaistē ar tā 218. panta 5. punktu,

ņemot vērā Aktu par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos un Aktu par Horvātijas Republikas pievienošanos un jo īpaši to 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)Sadarbības nolīgums civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (GNSS) jomā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses ("nolīgums"), tika parakstīts 2006. gada 9. septembrī un stājās spēkā 2016. gada 1. jūlijā.

(2)Bulgārija un Rumānija kļuva par Savienības dalībvalstīm 2007. gada 1. janvārī, un Horvātija — 2013. gada 1. jūlijā.

(3)Saskaņā ar Bulgārijas, Horvātijas un Rumānijas attiecīgajiem pievienošanās aktiem, proti, to 6. panta 2. punktu, par pievienošanos nolīgumam ir jāvienojas ar minētā nolīguma protokola ("protokols") palīdzību. Saskaņā ar pievienošanās akta 6. panta 2. punktu attiecībā uz šādu pievienošanos ir jāpiemēro vienkāršota procedūra, saskaņā ar kuru Padomei, pieņemot vienprātīgu lēmumu dalībvalstu vārdā, un attiecīgajām trešām valstīm ir jānoslēdz protokols.

(4)Padome 2006. gada 23. oktobrī un 2012. gada 14. septembrī pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar attiecīgajām trešām valstīm, lai noslēgtu protokolus starptautiskajiem nolīgumiem, ko noslēgusi Savienība un tās dalībvalstis.

(5)Sarunas ar Koreju tika sekmīgi pabeigtas ar verbālnotu apmaiņu.

(6)Tāpēc protokols būtu jāparaksta Eiropas Savienības un dalībvalstu vārdā, ņemot vērā tā noslēgšanu vēlāk,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības un tās dalībvalstu vārdā apstiprina Sadarbības nolīguma civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (GNSS) jomā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, protokola parakstīšanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas, Horvātijas Republikas un Rumānijas pievienošanos, ņemot vērā minētā protokola noslēgšanu vēlāk.

Parakstāmā protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes Ģenerālsekretariāts izveido instrumentu, ar ko nolīguma sarunu vadītāja norādītajai(-ām) personai(-ām) piešķir visas pilnvaras parakstīt protokolu Savienības un tās dalībvalstu vārdā, ņemot vērā tā noslēgšanu.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē,

   Padomes vārdā —

   priekšsēdētājs


Briselē, 4.1.2019

COM(2018) 854 final

PIELIKUMS

dokumentam

priekšlikums
PADOMES LĒMUMS

par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā parakstītu protokolu Sadarbības nolīgumam civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (GNSS) jomā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas, Horvātijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai


PROTOKOLS

SADARBĪBAS NOLĪGUMAM

CIVILĀS GLOBĀLĀS NAVIGĀCIJAS PAVADOŅU SISTĒMAS (GNSS) JOMĀ

STARP EIROPAS SAVIENĪBU UN TĀS DALĪBVALSTĪM, NO VIENAS PUSES,

UN KOREJAS REPUBLIKU, NO OTRAS PUSES, 

LAI ŅEMTU VĒRĀ BULGĀRIJAS REPUBLIKAS, HORVĀTIJAS REPUBLIKAS UN RUMĀNIJAS PIEVIENOŠANOS EIROPAS SAVIENĪBAI

   


EIROPAS SAVIENĪBA

un

BEĻĢIJAS KARALISTE,

BULGĀRIJAS REPUBLIKA,

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

HORVĀTIJAS REPUBLIKA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UNGĀRIJA,

MALTAS REPUBLIKA,


NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

RUMĀNIJA,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,

turpmāk "dalībvalstis",

no vienas puses, un

KOREJAS REPUBLIKA,

no otras puses,


ATGĀDINOT par Sadarbības nolīgumu civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (GNSS) jomā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses (turpmāk "nolīgums"), kas tika parakstīts 2006. gada 9. septembrī un stājās spēkā 2016. gada 1. jūlijā, un jo īpaši tā 18. panta 3. punktu,

ŅEMOT VĒRĀ Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai 2007. gada 1. janvārī un Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai 2013. gada 1. jūlijā,

VĒLOTIES, lai Bulgārijas Republika, Horvātijas Republika un Rumānija pievienotos

nolīgumam,

IEVĒROJOT 6. panta 2. punktu Aktā par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanās nosacījumiem, 6. panta 2. punktu Aktā par Horvātijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumus līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā, par šo valstu pievienošanos nolīgumam ir jāvienojas, noslēdzot nolīguma protokolu,

IR VIENOJUŠĀS ŠĀDI.

1. PANTS

Bulgārijas Republika, Horvātijas Republika un Rumānija ir Puses Sadarbības nolīgumam civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (GNSS) jomā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, un tāpat kā pārējās dalībvalstis attiecīgi pieņem un ievēro nolīguma tekstu.

2. PANTS

Šis protokols ir nolīguma neatņemama sastāvdaļa.

3. PANTS

Nolīguma teksts bulgāru, horvātu un rumāņu valodā ir pievienots šim protokolam.

4. PANTS

Šis protokols stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko dienai, kurā Puses, izmantojot diplomātiskās notas, ir paziņojušas nolīguma depozitāram par Pušu attiecīgo iekšējo juridisko procedūru pabeigšanu attiecībā uz šā protokola stāšanos spēkā.

TO APLIECINOT, attiecīgo valdību pienācīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo protokolu.

SAGATAVOTS divos eksemplāros [xxxx] 20zz. gada [xx. mm] angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru valodā un korejiešu valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

EIROPAS SAVIENĪBAS UN TĀS DALĪBVALSTU VĀRDĀ —

KOREJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ —