Strasbūrā, 13.11.2018

COM(2018) 744 final

2018/0385(COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti [kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2018/XXX/ES] un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/XXX [Enerģētikas savienības pārvaldība] pielāgošanu, kas vajadzīga sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

(Dokuments attiecas uz EEZ)


PASKAIDROJUMA RAKSTS

“1.PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

Priekšlikuma pamatojums un mērķi

Šis priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko pielāgo Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti [kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2018/XXX/ES 1 ] un Regulu (ES) 2018/XXX [Enerģētikas savienības pārvaldība], vajadzīgs tāpēc, ka tuvojas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības.

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste uz Līguma par Eiropas Savienību 50. panta pamata iesniedza paziņojumu par nodomu no Savienības izstāties. Tātad, ja vien ratificētā izstāšanās līgumā nebūs noteikta cita diena, Savienības primāro un sekundāro tiesību kopums Apvienotajai Karalistei no 2019. gada 30. marta plkst. 00.00 pēc Centrāleiropas laika (“izstāšanās diena”) vairs nebūs saistošs. Ar Apvienoto Karalisti notiek sarunas ar mērķi vienoties par izstāšanās līgumu.

Tomēr saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, var vienprātīgi nolemt, ka Līgumi nebūs saistoši no kādas vēlākas dienas.

Šis priekšlikums attiecas uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti [kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2018/XXX/ES] un Regulu (ES) 2018/XXX [Enerģētikas savienības pārvaldība] 2 . Abos tiesību aktos norādītie 2030. gada energopatēriņa skaitļi attiecas uz 28 dalībvalstīm (ES28).

Direktīvā 2012/27/ES, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2018/XXX/ES, noteikts, ka Savienības energoefektivitātes mērķrādītājs 2030. gadam ir vismaz 32,5 %, un dalībvalstīm prasīts noteikt indikatīvu nacionālo energoefektivitātes devumu. Šajā procesā dalībvalstīm būtu jāņem vērā Savienības energopatēriņš 2030. gadā 3 . Regulā (ES) 2018/XXX [Enerģētikas savienības pārvaldība] dalībvalstīm prasīts, nosakot savu devumu 2030. gadam izvirzītā Savienības energoefektivitātes mērķrādītāja sasniegšanā, ņemt vērā Savienības energopatēriņu 2030. gadā. Energopatēriņš Savienības līmenī ir svarīgs arī Eiropas Komisijas novērtējumam par progresu, kas kopīgi panākts Savienības mērķrādītāju sasniegšanā.

Pārskatītajā Energoefektivitātes direktīvā galvenais 2030. gadam izvirzītais Savienības energoefektivitātes mērķrādītājs — vismaz 32,5 % — izteikts absolūtās vērtībās, proti, Savienībā, kurā ir 28 dalībvalstis, energopatēriņš nedrīkst pārsniegt 1273 Mtoe primārās enerģijas izteiksmē un 956 Mtoe enerģijas galapatēriņa izteiksmē. Šīs vērtības aprēķinātas, PRIMES atsauces scenārija prognozes ES 2030. gadam samazinot par 32,5 %. Attiecīgās absolūtā energopatēriņa līmeņa prognozes ES27, izņemot Apvienoto Karalisti, tātad ir šādas: 2030. gadā energopatēriņš nedrīkst pārsniegt 1128 Mtoe primārās enerģijas izteiksmē un 846 Mtoe enerģijas galapatēriņa izteiksmē.

Apvienotās Karalistes izstāšanās liek Savienības 2030. gada energopatēriņa skaitļus pielāgot situācijai, kad ir 27 dalībvalstis. Tā kā šo izmaiņu pamatā ir tie paši energomodeļa skaitļi, tās var uzskatīt par tehnisku pielāgojumu.

Saskanība ar esošajiem rīcībpolitikas noteikumiem konkrētajā rīcībpolitikas jomā

Neattiecas

Saskanība ar citām Savienības rīcībpolitikām

Neattiecas

“2.JURIDISKAIS PAMATS, SUBSIDIARITĀTE UN PROPORCIONALITĀTE

Juridiskais pamats

Šā priekšlikuma juridiskais pamats ir Līgums par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 192. panta 1. punkts un 194. panta 2. punkts. Tas ir arī ar šo priekšlikumu grozītās Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti [kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2018/XXX/ES] un Regulas (ES) 2018/XXX [Enerģētikas savienības pārvaldība] juridiskais pamats. Tā kā Līgumā ir konkrēts juridiskais pamats enerģētikas jomā, ir lietderīgi to izmantot.

Subsidiaritāte (neekskluzīvas kompetences gadījumā)

Subsidiaritātes un proporcionalitātes principi tiek pilnībā ievēroti. Savienības darbība ir nepieciešama saskaņā ar subsidiaritātes principu (LES 5. panta 3. punkts), jo tas attiecas uz tādu tiesību aktu tehniskiem pielāgojumiem, kurus pieņēmusi Savienība.

Proporcionalitāte

Šajā priekšlikumā ir ievērots proporcionalitātes princips (LES 5. panta 4. punkts), jo tas nepārsniedz to, kas ir nepieciešams izvirzītā mērķa sasniegšanai. Ierosinātie pašreizējā tiesiskā regulējuma grozījumi to pielāgos 2030. gada termiņam un nodrošinās konsekvenci. Ierosināto elementu darbības joma aptver tikai aspektus, kuros vajadzīga Savienības darbība.

Juridiskā instrumenta izvēle

Tā kā ar šo priekšlikumu izdara grozījumus esošā direktīvā un esošā regulā, grozošs Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums ir piemērots juridiskais instruments.

“3.EX POST IZVĒRTĒJUMU, APSPRIEŠANĀS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMU REZULTĀTI

Tā kā šis priekšlikums ir tīri tehnisks un neietver politisku risinājumu izvēli, nebūtu bijis nozīmes rīkot apspriešanos ar ieinteresētajām personām vai sagatavot ietekmes novērtējumu.

Ex post izvērtējumi / spēkā esošo tiesību aktu atbilstības pārbaudes

Neattiecas

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām

Neattiecas

Ekspertu atzinumu pieprasīšana un izmantošana

Neattiecas

Ietekmes novērtējums

Neattiecas

Normatīvā atbilstība un vienkāršošana

Neattiecas

Pamattiesības

Neattiecas

“4.IETEKME UZ BUDŽETU

Priekšlikums neietekmē budžetu.

“5.CITI ELEMENTI

Īstenošanas plāni un uzraudzīšanas, izvērtēšanas un ziņošanas kārtība

Neattiecas

Skaidrojošie dokumenti (direktīvām)

Tā kā šis priekšlikums ir tīri tehnisks, skaidrojoši dokumenti par transponēšanu nav vajadzīgi.

Sīkāks konkrētu priekšlikuma noteikumu skaidrojums

Neattiecas

2018/0385 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti [kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2018/XXX/ES] un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/XXX [Enerģētikas savienības pārvaldība] pielāgošanu, kas vajadzīga sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 192. panta 1. punktu un 194. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 4 ,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu 5 ,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

“1.2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste uz Līguma par Eiropas Savienību 50. panta pamata iesniedza Eiropadomei paziņojumu par nodomu no Savienības izstāties. Tātad, ja vien izstāšanās līgumā nebūs noteikta cita diena vai Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, vienprātīgi nenoteiks citu dienu, Savienības tiesību akti Apvienotajai Karalistei no 2019. gada 30. marta vairs nebūs saistoši. Apvienotā Karaliste kļūs par trešo valsti.

“2.Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvā 2012/27/ES par energoefektivitāti 6 , kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2018/XXX/ES 7 , dalībvalstīm prasīts noteikt indikatīvu nacionālo energoefektivitātes devumu 2030. gadam izvirzītā Savienības energoefektivitātes mērķrādītāja — vismaz 32,5 % — sasniegšanā. Šajā procesā dalībvalstīm būtu jāņem vērā Savienības energopatēriņš 2030. gadā 8 .

“3.Regulā (ES) 2018/XXX [Enerģētikas savienības pārvaldība] 9 dalībvalstīm prasīts, nosakot savu devumu Savienības energoefektivitātes jomas mērķrādītāju sasniegšanā, ņemt vērā Savienības energopatēriņu 2030. gadā 10 . Energopatēriņš Savienības līmenī ir svarīgs arī Komisijas novērtējumam par progresu, kas kopīgi panākts Savienības mērķrādītāju sasniegšanā 11 .

“4.Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības 2030. gada energopatēriņa skaitļu prognozes Eiropas Savienībā ir nepieciešams tehniski pielāgot, lai atspoguļotu to, ka Savienībā ir 27 dalībvalstis (“ES27”). Prognozes attiecībā uz galveno Savienības energoefektivitātes mērķrādītāju — vismaz 32,5 % — liecina, ka 2030. gadā Savienībā, kurā ir 28 dalībvalstis, energopatēriņam vajadzētu būt 1273 miljoni tonnu naftas ekvivalenta (Mtoe) primārās enerģijas izteiksmē un 956 Mtoe enerģijas galapatēriņa izteiksmē. Līdzīgas prognozes ES27, izņemot Apvienoto Karalisti, liecina, ka 2030. gadā energopatēriņam vajadzētu būt 1128 Mtoe primārās enerģijas izteiksmē un 846 Mtoe enerģijas galapatēriņa izteiksmē. Tāpēc jāpielāgo 2030. gada energopatēriņa līmeņa skaitļi.

“5.Tās pašas 2030. gada energopatēriņa prognozes attiecas arī uz Regulas (ES) 2018/XXX [Enerģētikas savienības pārvaldība] 6. un 29. pantu.

“6.Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 2012/27/ES [kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2018/XXX/ES] un Regula (ES) 2018/XXX [Enerģētikas savienības pārvaldība],

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 2012/27/ES [kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2018/XXX/ES] 3. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5. Katra dalībvalsts nosaka indikatīvu nacionālo energoefektivitātes devumu šīs direktīvas 1. panta 1. punktā minēto 2030. gadam izvirzīto Savienības mērķrādītāju sasniegšanā saskaņā ar Regulas (ES) 2018/XXX [Enerģētikas savienības pārvaldība] [4.] un [6.] pantu. Nosakot savu devumu, dalībvalstis ņem vērā, ka 2030. gadā Savienības energopatēriņš nedrīkst pārsniegt 1128 Mtoe primārās enerģijas izteiksmē un/vai 846 Mtoe enerģijas galapatēriņa izteiksmē. Dalībvalstis par šiem devumiem paziņo Komisijai savu integrēto nacionālo enerģijas un klimata plānu ietvaros, kā minēts Regulas (ES) 2018/XXX [Enerģētikas savienības pārvaldība] [3.] un [7.] līdz [12.] pantā un saskaņā ar minētajos pantos noteikto procedūru.”

2. pants

Regulu (ES) 2018/XXX [Enerģētikas savienības pārvaldība] groza šādi:

(a)6. panta 1. punkta pirmajā daļā:

i)skaitli “1273 Mtoe” aizstāj ar “1128 Mtoe”;

ii)skaitli “956 Mtoe” aizstāj ar “846 Mtoe”;

(b)29. panta 3. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Energoefektivitātes jomā, veicot 1. punktā minēto novērtējumu, Komisija novērtē progresu, kas kopīgi panākts attiecībā uz to, lai 2030. gadā Savienības līmenī energopatēriņš nepārsniegtu 1128 Mtoe primārās enerģijas izteiksmē un 846 Mtoe enerģijas galapatēriņa izteiksmē saskaņā ar Direktīvas 2012/27/ES [kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2018/XXX/ES] 3. panta 5. punktu.”

3. pants

Šā lēmuma 1. un 2. pants neskar termiņu, kas noteikts Direktīvas 2012/27/ES [kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2018/XXX/ES] 28. pantā un Regulas (ES) 2018/XXX [Enerģētikas savienības pārvaldība] 59. pantā.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un to piemēro no nākamās dienas pēc dienas, no kuras Savienības tiesības Apvienotajai Karalistei vairs nav saistošas.

Strasbūrā,

Eiropas Parlamenta vārdā –    Padomes vārdā –

priekšsēdētājs    priekšsēdētājs

(1)    OV XXX.
(2)    2018. gada 19. jūnijā līdztiesīgie likumdevēji panāca provizorisku politisku vienošanos par Energoefektivitātes direktīvas un Pārvaldības regulas pārskatīšanu. Paredzams, ka Eiropas Parlamenta plenārsēde, kurā notiks abu tiesību aktu kopīga apspriešana un balsošana pirmajā lasījumā, norisināsies novembrī. Energoefektivitātes direktīvu un Pārvaldības regulu iesniegs Vispārējo lietu padomei, un pēc pieņemšanas tās oficiāli parakstīs abi līdztiesīgie likumdevēji.
(3)    Direktīvas 2012/27/ES, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2018/xx/ES, 3. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 3. panta 5. punkts.
(4)    OV C , , . lpp.
(5)    OV C , , . lpp.
(6)    Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (OV L 315, 14.11.2012., 1.–56. lpp.).
(7)    OV
(8)    Direktīvas 2012/27/ES, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2018/XXX/ES, 3. panta 5. punkts.
(9)    OV …
(10)    Regulas (ES) 2018/XXX [Enerģētikas savienības pārvaldība] 6. panta 1. punkta pirmā daļa.
(11)    Regulas (ES) 2018/XXX [Enerģētikas savienības pārvaldība] 29. panta 3. punkta pirmā daļa.