Briselē, 1.8.2018

COM(2018) 568 final

2018/0299(COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1316/2013 sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

(Dokuments attiecas uz EEZ)


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

Priekšlikuma pamatojums un mērķi

Eiropas Transporta tīkla (TEN-T) politikā ir atzīta visas Eiropas transporta infrastruktūras tīkla izveides stratēģiskā nozīme Savienības sabiedrībā un saimniecībā. ES tiesību aktos ir noteikti pabeigšanas termiņi pamattīklam (2030. gads) un visaptverošajam tīklam (2050. gads).

Pamattīkla koridori, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 1316/2013 (“Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumenta regula” jeb “EISI regula”) 1 I pielikumā, ir instruments, kas palīdz koordinēt pamattīkla īstenošanu. Transporta koridori ir vērsti uz transporta veidu integrāciju, savstarpēju izmantojamību un koordinētu infrastruktūras attīstību, īpaši pārrobežu posmos un vājas caurlaidības vietās. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1315/2013 2  44. panta 1. punktu dalībvalstīm ir jāpiedalās pamattīkla koridoros.

Apvienotā Karaliste ietilpst pamattīkla Ziemeļjūras–Vidusjūras koridorā (“koridorā NSM”). Koridors NSM aptver savienojumus starp Belfāstu, Dublinu un Korku Īrijas salā un savienojumus Lielbritānijas salā no Glāzgovas un Edinburgas ziemeļos līdz Folkstonai un Duvrai dienvidos. Turklāt Apvienotās Karalistes posmi un mezgli ir iekļauti koridora NSM tabulā "Iepriekš definēti posmi, tostarp projekti".

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste uz Līguma par Eiropas Savienību 50. panta pamata iesniedza paziņojumu par nodomu no Savienības izstāties. Tas nozīmē, ka no 2019. gada 30. marta ("izstāšanās datuma") 3 Savienības primāro un sekundāro tiesību kopums Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistošs, ja vien izstāšanās līgumā 4 nebūs noteikts cits datums. Apvienotā Karaliste kļūs par "trešu valsti" un nebūs Savienības locekle.

Ja nebūs izstāšanās līgumā noteiktu pārejas pasākumu, Apvienotā Karaliste no 2019. gada 30. marta vairs nebūs koridora NSM dalībniece. Tās iestādes un ieinteresētās personas vairs nepiedalīsies ar koridoru saistītās sanāksmēs un pasākumos.

Ņemot vērā Īrijas un Apvienotās Karalistes ekonomikas integrācijas pakāpi un Īrijas atrašanos Savienības ģeogrāfiskā nomalē, Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības Īriju būtiski ietekmēs. Apvienotā Karaliste ir būtisks transporta savienojums starp Īriju un kontinentu. Tāpēc ir vajadzīgs pārskatīt koridora NSM maršrutu izvietojumu, lai nepieļautu, ka koridors tiek sadalīts divās atsevišķās daļās un Īrija vairs nav saistīta ar ES kontinentālo daļu.

Tirdzniecībā ar Eiropas kontinentālo daļu Īrija plaši izmanto tuvjūras konteineru pārvadājumus un prāmju pārvadājumus. Tuvjūras konteineru pārvadājumi ir svarīgi tirdzniecībā ar trešām valstīm caur centriem, kas atrodas Eiropas kontinentālajā daļā, toties prāmju pakalpojumus izmanto arī tirdzniecībā ar Apvienoto Karalisti.

Galvenais līdzeklis to problēmu risināšanai, ko izraisa Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības, būs transporta savienojumu uzlabošana Īrijas salā un augošo tirdzniecības apjomu apkalpošana Īrijas ostās.

Atšķirībā no daudziem koridora reģioniem Īrija ir atkarīga nevis no tiešiem tāljūras konteinerkuģu pakalpojumiem, bet no fīderkuģu pakalpojumiem, kas savieno tās ostas ar globāliem konteineru tīkliem, tāpēc, uzlabojot iekšzemes un jūras satiksmes (ieskaitot “jūras maģistrāles”) piekļuvi galvenajām ostām, tiek sperts svarīgs solis ceļā uz lielāku kohēziju koridora ietvaros.

Ierosinātā regula koriģētu transporta koridora NSM maršrutu izvietojumu, pievienojot jaunus jūras savienojumus starp Īrijas galvenajām ostām Dublinā un Korkā un koridora NSM ostām Beļģijā (Zēbrigē, Antverpenē) un Nīderlandē (Roterdamā). Tā stātos spēkā dienā, kad EISI regula vairs nebūtu piemērojama Apvienotajai Karalistei un tādēļ Apvienotā Karaliste vairs neietilptu koridorā NSM.

Saskanība ar spēkā esošajiem noteikumiem konkrētajā politikas jomā

Šis priekšlikums pilnībā atbilst pastāvošajam tiesiskajam regulējumam. Šajā priekšlikumā paredzētie koridora NSM maršrutu izvietojuma grozījumi būtu jāņem vērā arī jaunas EISI regulas 5 priekšlikumā.

Atbilstība pārējai Savienības politikai

Šis priekšlikums visādi atbilst Padomes pilnvarojumam sarunām ar Apvienoto Karalisti par tās izstāšanos no Savienības.

2.JURIDISKAIS PAMATS, SUBSIDIARITĀTE UN PROPORCIONALITĀTE

Juridiskais pamats

Priekšlikuma juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 172. pants.

Subsidiaritāte (neekskluzīvas kompetences gadījumā)

Ierosinātais tiesību akts mainītu pastāvoša Savienības akta saturu, un tas izdarāms tikai Savienības līmenī.

Proporcionalitāte

Priekšlikums uzskatāms par proporcionālu, jo nodrošina nepieciešamās tiesiskā regulējuma izmaiņas un tajā pašā laikā nesniedzas tālāk kā nepieciešams, lai sasniegtu mērķi nodrošināt Īrijas savienotību ar Eiropas kontinentālo daļu pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības.

Juridiskā instrumenta izvēle

Tā kā akts groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, vienīgā piemērotā forma ir ierosinātais grozījums.

3.EX POST IZVĒRTĒJUMU, APSPRIEŠANĀS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMU REZULTĀTI

Ex post izvērtējumi / spēkā esošo tiesību aktu atbilstības pārbaudes

Neattiecas.

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām

Problēmas, ko Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības rada koridora NSM transporta plūsmām, "TEN-T dienās" 2018. gada 25. aprīlī tika apspriestas pamattīkla koridora sanāksmē, kurā piedalījās dalībvalstis un ieinteresētās personas no koridora valstīm.

Ieinteresētajām personām bija arī iespēja sniegt atsauksmes par šo iniciatīvu Eiropas Komisijas Labāka regulējuma portālā (“Izsakiet savu viedokli”).

Atsauksmju sniegšanas laikā no 2018. gada 28. jūnija līdz 12. jūlijam tika saņemtas piezīmes no vairākām ieinteresētajām personām, ieskaitot uzņēmumus, uzņēmumu apvienības un publiskās varas iestādes. Nodoms pārskatīt koridora NSM maršrutu izvietojumu tika visnotaļ atbalstīts. Piezīmes galvenokārt attiecās uz to ostu izvēli kontinentā, ar kurām Īrija būtu savienojama. Saņemtās atsauksmes tika ņemtas vērā priekšlikuma izstrādē.

Ekspertu atzinumu pieprasīšana un izmantošana

Neattiecas.

Ietekmes novērtējums

Saskaņā ar "Labāka regulējuma vadlīnijām" ietekmes novērtēšana nav plānota ierosinātā pasākuma īpatnību dēļ. Iespējamas būtiski atšķirīgas politiskas izvēles nav. Paredzētais pasākums ir vienīgais realizējamais politiskais risinājums, kas nodrošina nepārtrauktu savienojumu starp visām Ziemeļjūras–Vidusjūras koridora daļām, rēķinoties ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības.

Pasākums apmierinās nepārtraukto vajadzību saglabāt transporta koridora veselumu un nodrošināt patiesi efektīvus un ilgtspējīgus transporta savienojumus starp Īriju un Eiropas kontinentālo daļu. Pasākums uzsver jūras transporta savienojumu nozīmi to Apvienotās Karalistes izstāšanās izraisīto problēmu risināšanā, kas plānošanas un infrastruktūras ieguldījumu aspektā var nelabvēlīgi ietekmēt arī pārējās koridorā NSM iesaistītās valstis.

Pamattiesības

Šis priekšlikums neietekmē pamattiesību aizsardzību.

4.IETEKME UZ BUDŽETU

Neattiecas.

5.CITI ELEMENTI

Īstenošanas plāni un uzraudzīšanas, izvērtēšanas un ziņošanas kārtība

Neattiecas.

2018/0299 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1316/2013 sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 172. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 6 ,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu 7 ,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste uz Līguma par Eiropas Savienību 50. panta pamata iesniedza Eiropadomei paziņojumu par nodomu no Savienības izstāties. Tas nozīmē, ka no 2019. gada 30. marta Savienības tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši, ja vien izstāšanās līgums vai Eiropadome vienprātīgi, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, nenoteiks citu datumu. Apvienotā Karaliste kļūs par "trešu valsti".

(2)Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1316/2013 8 tika izveidots Savienības finansēšanas instruments "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments". Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta mērķis ir dot iespējas sagatavot un īstenot kopīgu interešu projektus saskaņā ar Eiropas komunikāciju tīklu politiku transporta, telesakaru un enerģētikas nozarē.

(3)Regulas (ES) Nr. 1316/2013 I pielikuma I daļā ir deviņu pamattīkla koridoru saraksts. Šie koridori ir instruments, kas atvieglina koordinētu pamattīkla īstenošanu. Tiem jāveicina pamattīkla kohēzija, uzlabojot teritoriālo sadarbību, jātuvina plašāki transporta politikas mērķi un jāatvieglo savstarpēja izmantojamība, transporta veidu integrācija un multimodālie pārvadājumi.

(4)Apvienotā Karaliste ietilpst pamattīkla Ziemeļjūras–Vidusjūras koridorā, kas aptver savienojumus starp Belfāstu, Dublinu un Korku Īrijas salā un savienojumus Lielbritānijas salā no Glāzgovas un Edinburgas ziemeļos līdz Folkstonai un Duvrai dienvidos. Apvienotās Karalistes posmi un mezgli ietilpst Regulas (ES) Nr. 1316/2013 I pielikuma I daļā iekļautajā pamattīkla koridoru tabulā "Iepriekš definēti posmi, tostarp projekti".

(5)Ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības, pamattīkla Ziemeļjūras–Vidusjūras koridora salāgotās daļas, kuras saistītas ar Apvienoto Karalisti, un Apvienotās Karalistes posmi un mezgli, kuri iekļauti tabulā "Iepriekš definēti posmi, tostarp projekti", kļūs novecojuši un vairs neizraisīs juridiskas sekas no nākamās dienas pēc tam, kad Regula (ES) Nr. 1316/2013 vairs nebūs saistoša Apvienotajai Karalistei.

(6)Lai nepieļautu pamattīkla Ziemeļjūras–Vidusjūras koridora sadalīšanu divās atsevišķās un nesavienotās daļās un nodrošinātu Īrijas savienojamību ar Eiropas kontinentālo daļu, pamattīkla Ziemeļjūras–Vidusjūras koridorā jāiekļauj jūras savienojumi starp galvenajām Īrijas ostām un galvenajām Beļģijas un Nīderlandes ostām.

(7)Savienojuma nodrošināšana starp Īriju un pārējām dalībvalstīm pamattīkla Ziemeļjūras–Vidusjūras koridorā ir būtiska notiekošajiem un gaidāmajiem ieguldījumiem infrastruktūrā un juridiskās skaidrības un noteiktības nodrošināšanai infrastruktūras plānošanā.

(8)Šī regula jāpiemēro no nākamās dienas pēc tam, kad Regula (ES) Nr. 1316/2013 kļūst nesaistoša Apvienotajai Karalistei,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 1316/2013 I pielikums tiek grozīts atbilstoši šās regulas pielikumam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no nākamās dienas pēc tam, kad Regula (ES) Nr. 1316/2013 kļūst nesaistoša Apvienotajai Karalistei.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā –    Padomes vārdā –

priekšsēdētājs    priekšsēdētājs

(1)    Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010.
(2)    Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1315/2013 par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 661/2010/ES.
(3)    Tomēr saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, var vienprātīgi nolemt, ka Līgumi nebūs saistoši no vēlākas dienas.
(4)    Ar Apvienoto Karalisti notiek sarunas, lai panāktu vienošanos par izstāšanās līgumu.
(5)    Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveidiun Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) Nr. 283/2014 atcelšanu (COM/2018/438 final)
(6)    OV C , , . lpp.
(7)    OV C , , . lpp.
(8)    Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 (OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.).

Briselē,1.8.2018

COM(2018) 568 final

PIELIKUMS

dokumentam

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas priekšlikums

par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1316/2013 sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības


PIELIKUMS

I pielikuma I daļas 2) punktā ("Pamattīkla koridori") nodalījumā “Ziemeļjūra–Vidusjūra” aiz rindas "Belfast – Baile Átha Cliath/Dublin – Corcaigh/Cork" iekļauj šādu:

"Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam".