7.12.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 441/31


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.9187 – Autolaunch / Beijing Electric Vehicle Co / JVs)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 441/09)

1.   

Komisija 2018. gada 23. novembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

Autolaunch Ltd (“Autolaunch”, Īrija), ko kontrolē uzņēmums Magna International Inc. (“Magna”),

Beijing Electric Vehicle Co., Ltd (“BJEV”, Ķīna), kas pieder uzņēmumam Beijing Automotive Group Co., Ltd (“BAIC Group”),

Magna Blue Sky NEV Technology (Zhenjiang) Co., Ltd (“Tech-JV”),

Blue Sky NEV Manufacturing Co., Ltd (“CM-JV”).

Uzņēmumi Autolaunch un BJEV Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 3. panta 4. punkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār uzņēmumiem Tech-JV un CM-JV.

Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties daļas.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Autolaunch ražo instrumentus un sniedz ar tiem saistītus pakalpojumus. Tas ir uzņēmumam Cosma Tooling Ireland Unlimited pilnībā piederošs meitasuzņēmums, savukārt Cosma Tooling Ireland Unlimited tieši pieder globālam autobūves nozares piegādātājam Magna,

BJEV galvenokārt darbojas transportlīdzekļu sistēmu integrācijas un saskaņošanas jomā, kā arī ražo transportlīdzekļu vadības sistēmas, elektriskās piedziņas sistēmas un pilnībā elektrisku vieglo automobiļu sistēmas. BJEV ir BAIC grupai pilnībā piederošs meitasuzņēmums,

Tech-JV sniegs inženiertehniskos pakalpojumus, kas paredzēti vieglajiem elektromobiļiem, savukārt CM-JV Ķīnā ražos un piegādās vieglos elektromobiļus.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši procedūrai, kas paredzēta šajā paziņojumā.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.9187 – Autolaunch / Beijing Electric Vehicle Co / JVs

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzam izmantot šādu kontaktinformāciju.

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss: +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.