31.10.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 395/19


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.9077 – PSPIB / Brookfield / QuadReal / BREP Brazil / Brookfield Brazil Retail)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 395/04)

1.   

Komisija 2018. gada 23. oktobrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

Public Sector Pension Investment Board (“PSPIB”, Kanāda),

Brookfield Asset Management Inc (“Brookfield”, Kanāda),

QuadReal Property Group Limited Partnership (“QuadReal”, Kanāda), ko kontrolē British Columbia Investment Management Corporation (“BCI”, Kanāda),

BREP Brazil Private Limited (“BREP”, Singapūra), ko kontrolē GIC Realty Private Limited (“GIC Realty”, Singapūra),

Brookfield Brazil Retail Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia (“Brookfield Brazil Retail Fund”, Barazīlija).

PSPIB, Brookfield, QuadReal un BREP Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 3. panta 4. punkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār Brookfield Brazil Retail Fund, ko pašlaik kontrolē Brookfield.

Koncentrācija tiek veikta ar līgumu.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

—    PSPIB : pensiju ieguldījumu pārvaldītājs ar diversificētu globālu ieguldījumu portfeli, kas ietver akcijas, obligācijas un citus fiksēta ienākuma vērtspapīrus, kā arī ieguldījumus privātajā kapitālā, nekustamajā īpašumā, infrastruktūrā, dabas resursos un privātā sektora parādsaistībās,

—    Brookfield : ieguldījumi nekustamajā īpašumā, infrastruktūrā, atjaunojamos energoresursos un privātā pašu kapitālā,

—    QuadReal : nekustamā īpašuma aktīvu pārvaldība un ar to saistītie pakalpojumi British Columbia Investment Management Corporation,

—    BREP : tādu nekustamā īpašuma aktīvu īpašumtiesības, kurus Singapūras valdības vārdā tur GIC Realty,

—    Brookfield Brazil Retail Fund : netieši pieder tirdzniecības centri Brazīlijā, un tas nodrošina to darbību.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši procedūrai, kas paredzēta šajā paziņojumā.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.9077 – PSPIB / Brookfield / QuadReal / BREP Brazil / Brookfield Brazil Retail

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzu, izmantojiet šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss: +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.