31.10.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 395/22


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.8907 – Aperam/VDM)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 395/06)

1.   

Komisija 2018. gada 23. oktobrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

Aperam S.A. (“Aperam”, Luksemburga) un

VDM Metals Holding GmbH (“VDM”, Vācija).

Uzņēmums Aperam Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst pilnīgu kontroli pār uzņēmumu VDM. Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties daļas.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Aperam ir pasaules mēroga uzņēmums nerūsējošā tērauda, elektrotehniskā tērauda un speciālā tērauda jomā, kas aktīvi nodarbojās arī ar niķeļa sakausējumu un korozijizturīgu materiālu ražošanu un pārdošanu,

VDM ir viens no lielākajiem augstas efektivitātes materiālu ražotājiem, kas izgatavo produkciju no niķeļa un niķeļa sakausējumiem, speciālā nerūsējošā tērauda, cirkonija un kobalta bāzes sakausējumiem.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.8907 – Aperam/VDM

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzam izmantot šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss: +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).