22.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 107/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS IETEIKUMS

(2018. gada 9. marts)

Eiropas Savienības Padomei par Banque de France ārējiem revidentiem

(ECB/2018/9)

(2018/C 107/01)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtus un jo īpaši to 27.1. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Centrālās bankas (ECB) un dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku pārskatus revidē neatkarīgi ārējie revidenti, kurus ieteikusi ECB Padome un apstiprinājusi Eiropas Savienības Padome.

(2)

Saskaņā ar Naudas un finanšu kodeksa L.142-2. pantu Banque de France Ģenerālpadome ieceļ divus tiesību aktos paredzētus revidentus, kas revidē Banque de France pārskatus.

(3)

Banque de France ārējo revidentu pilnvaras beigsies pēc 2017. finanšu gada revīzijas pabeigšanas. Tādēļ jāieceļ ārējie revidenti laika posmam, kas sākas 2018. finanšu gadā.

(4)

Banque de France par saviem ārējiem revidentiem 2018.–2023. finanšu gadam izvēlējusies Mazars un KPMG S.A.,

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

1.

Tiek ieteikts par Banque de France ārējiem revidentiem 2018.–2023. finanšu gadam iecelt Mazars un KPMG S.A.

Frankfurtē pie Mainas, 2018. gada 9. martā

ECB prezidents

Mario DRAGHI