Briselē, 30.11.2018

COM(2018) 900 final

Eiropas Savienības
2019. finanšu gada
vispārējā budžeta otrais PROJEKTS

VISPĀRĪGAIS IEVADS


DOKUMENTI

       

Eiropas Savienības
2019. finanšu gada
vispārējā budžeta otrais PROJEKTS

VISPĀRĪGS IEVADS

2019. GADA VISPĀRĒJĀ BUDŽETA PROJEKTS

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS PA IEDAĻĀM

Ņemot vērā:

Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 314. pantu saistībā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. 1  gadam (“DFS regula”), un jo īpaši tās 13. pantu,

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestāžu 2013. gada 2. decembra nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību 2 ,

Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu 3 ,

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2013, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 4 ,

Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta sākotnējo projektu, ko Komisija iesniedza 2018. gada 21. jūnijā 5 ,

Padomes 2018. gada 4. septembrī pieņemto nostāju par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta sākotnējo projektu 6 ,

2019. gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstuli Nr. 1, ko Komisija iesniedza 2018. gada 16. oktobrī 7 ,

Eiropas Parlamenta 2018. gada 25. oktobrī pieņemtos grozījumus Padomes nostājā par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta sākotnējo projektu 8 ,

Eiropas Komisija ar šo iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 2019. gada vispārējā budžeta otrā projekta vispārīgo ievadu.

Vienlaicīgi ar šo vispārīgo ievadu pilnīga informācija pa 2019. gada budžeta otrā projekta iedaļām ir pieejama EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lv.htm ) visās valodu versijās.SATURS

1.    Ievads    

2.    Daudzgadu finanšu shēma un 2019. gada budžeta otrais projekts    

2.1.    Daudzgadu finanšu shēmā noteiktās maksimālās robežvērtības 2019. gada budžetam    

2.2.    Pārskats par 2019. gada budžeta otro projektu    

3.    Budžeta otrā projekta priekšlikuma galvenie elementi    

3.1.    Horizontālie jautājumi    

3.1.1.    Decentralizētās aģentūras    

3.1.2.    Izpildaģentūras    

3.1.3.    Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības    

3.2.    Vispārējā pieeja saistību apropriācijām    

3.2.1.    1.a izdevumu kategorija — Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai    

3.2.2.    1.b izdevumu kategorija — Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija    

3.2.3.    2. izdevumu kategorija — Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi    

3.2.4.    3. izdevumu kategorija – Drošība un pilsoniskums    

3.2.5.    4. izdevumu kategorija — Globālā Eiropa    

3.2.6.    5. izdevumu kategorija — Administrācija    

3.2.7.    Īpašie instrumenti: EGF, EAR un ESSF    

3.3.    Vispārīgā pieeja attiecībā uz maksājumu apropriācijām    

3.4.    Rezerves    

3.5.    Nomenklatūras un budžeta piezīmju izmaiņas    

3.5.1.    Budžeta piezīmes    

3.5.2.    Nomenklatūra    

4.    Noslēguma piezīmes    

5.    2019. gada otrais budžeta projekts pa finanšu shēmas izdevumu kategorijām un galvenajām programmām    

1.Ievads

Komisija 2018. gada 21. jūnijā nosūtīja 2019. gada budžeta projektu visās oficiālajās valodās 9 . Padome 2018. gada 4. septembrī pabeidza savu budžeta projekta lasījumu, un Eiropas Parlaments 2018. gada 25. oktobrī tās lasījumu pieņēma. Komisija 16. oktobrī nosūtīja 2019. gada grozījumu vēstuli Nr. 1 ar atjauninātām aplēsēm par 2019. gadu. Tā kā Eiropas Parlaments budžeta projektā pieņēma tādus grozījumus, kuriem Padome nevarēja piekrist, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 314. panta 4. punkta c) apakšpunktu tika sasaukta Samierināšanas komiteja.

Samierināšanas komiteja strādāja divdesmit vienu dienu — no 2018. gada 30. oktobra līdz 19. novembrim. Lai gan apspriežu laikā tika panākts ievērojams progress, Eiropas Parlamenta un Padomes nostājas šajā periodā nebija iespējams saskaņot, jo īpaši attiecībā uz Finanšu regulas jaunā 15. panta 3. punkta piemērošanu attiecībā uz kārtību, kādā atceltajām saistībām atbilstošās apropriācijas dara atkal pieejamas pētniecības projektiem. Tomēr Eiropas Parlaments un Padome vienojās par 2018. gada budžeta grozījuma Nr. 6 10  projektu 11 .

Tā kā vienošanās Samierināšanas komitejā netika panākta, Komisija tagad saskaņā ar LESD 314. panta 8. punktu iesniedz 2019. gada budžeta otro projektu. Ar šo priekšlikumu Komisija cenšas saskaņot Eiropas Parlamenta un Padomes nostājas, laika ierobežojumu dēļ nepiemērojot papildu saskaņošanas periodu. Ja līdz 2018. gada beigām vienošanos par budžetu neizdosies panākt, sākot ar 2019. gada 1. janvāri stāsies spēkā provizoriskais divpadsmitdaļu režīms. Tā ir LESD 315. panta 1. punktā izklāstītā procedūra, kas kavētu galveno politikas jomu un programmu īstenošanu, jo īpaši lauksaimniecības jomā, un novērstu jaunu darbību sākšanu.

Ņemot vērā nepieciešamību savlaicīgi pieņemt 2019. gada budžetu, Komisijas priekšlikums par 2019. gada budžeta otro projektu ir balstīts uz Samierināšanas komitejā panākto progresu — lielā mērā atjaunojot Komisijas sākotnējo budžeta projektu — , kā grozīts ar 2019. gada grozījumu vēstuli Nr. 1 12 , ar dažiem būtiskiem palielinājumiem saistību apropriācijās galvenajām programmām, kas veicina izaugsmi un nodarbinātību (piemēram, Erasmus+ un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva), un ar dažiem samazinājumiem un pārvietojumiem, jo īpaši 4. izdevumu kategorijā, pēc sākotnējā budžeta projekta lasījumiem Padomē un Eiropas Parlamentā. Ar Finanšu regulas 15. panta 3. punkta piemērošanu tiek ierosināta programmas “Apvārsnis 2020” mērķtiecīga palielināšana. Kopējais maksājumu līmenis pēc saistībās veiktajām izmaiņām, kā arī dažu uz ātrāku laiku pārceltu maksājumu līdzsvarošanas 2018. gadā, ir mazāks salīdzinājumā ar 2019. gada grozījumu vēstuli Nr. 1.

2.Daudzgadu finanšu shēma un 2019. gada budžeta otrais projekts

2.1.Daudzgadu finanšu shēmā noteiktās maksimālās robežvērtības 2019. gada budžetam

Daudzgadu finanšu shēmā (DFS) noteiktās saistību un maksājumu apropriāciju maksimālās robežvērtības 2019. gada budžeta otrajam projektam 13 ir apkopotas nākamajā tabulā.

Izdevumu kategorija

2019. gada DFS maksimālās robežvērtības

miljonos EUR, faktiskajās cenās

Saistību apropriācijas

1.

Gudra un iekļaujoša izaugsme

79 924,0

1.a

Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai

23 082,0

1.b

Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija

56 842,0

2.

Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi

60 344,0

Tostarp: Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) — ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie maksājumi

43 881,0

3.

Drošība un pilsoniskums

2 801,0

4.

Globālā Eiropa

10 268,0

5.

Administrācija

10 786,0

Tostarp: iestāžu administratīvie izdevumi

8 700,0

6.

Kompensācijas

0,0

KOPĀ SAISTĪBAS

164 123,0

KOPĀ MAKSĀJUMI

166 709,0

DFS noteiktā saistību apropriāciju kopējā maksimālā robežvērtība ir 164 123 miljoni EUR, kas atbilst 1 % no ES nacionālā kopienākuma (NKI). Maksājumu apropriāciju maksimālā robežvērtība ir 166 709 miljoni EUR jeb 1,01 % no NKI.

2.2.Pārskats par 2019. gada budžeta otro projektu

(Saistību apropriācijas (SA) un maksājumu apropriācijas (MA) — miljonos EUR, noapaļoti skaitļi faktiskajās cenās)

Izdevumu kategorija

Budžets

Budžeta otrais projekts

Izmaiņas

Izmaiņas

2018.g. (1)

2019.g.

2019. g. – 2018. g.

2019. g. – 2018. g.

(1)

(2)

(2 – 1)

(2 / 1)

SA

MA

SA

MA

SA

MA

SA

MA

1.

Gudra un iekļaujoša izaugsme

77 531,8

66 622,6

80 337,4

67 556,9

2 805,7

934,4

3,6 %

1,4 %

Tostarp saistību vispārējās rezerves ietvaros

1 111,8

 

413,4

 

 

 

 

 

Maksimālā robežvērtība

76 420,0

 

79 924,0

 

 

 

 

 

Rezerve

 

 

 

 

 

 

 

 

1a

Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai

21 999,6

20 095,3

23 145,4

20 521,5

1 145,9

426,3

5,2 %

2,1 %

Tostarp elastības instrumenta ietvaros

 

 

 

 

 

 

 

 

Tostarp saistību vispārējās rezerves ietvaros

760,6

 

63,4

 

 

 

 

 

Maksimālā robežvērtība

21 239,0

 

23 082,0

 

 

 

 

 

Rezerve

 

 

 

 

 

 

 

 

1b

Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija

55 532,2

46 527,3

57 192,0

47 035,4

1 659,8

508,1

3,0 %

1,1 %

Tostarp saistību vispārējās rezerves ietvaros

351,2

 

350,0

 

 

 

 

 

Maksimālā robežvērtība

55 181,0

 

56 842,0

 

 

 

 

 

Rezerve

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi

59 238,6

56 041,0

59 642,1

57 399,9

403,5

1 358,9

0,7 %

2,4 %

Maksimālā robežvērtība

60 267,0

 

60 344,0

 

 

 

 

 

Rezerve

1 028,4

 

701,9

 

 

 

 

 

Tostarp: Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) — ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie maksājumi

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

- 41,2

- 70,9

-0,1 %

-0,2 %

Pakārtotā maksimālā robežvērtība

44 163,0

 

43 881,0

 

 

 

 

 

3.

Drošība un pilsoniskums

3 493,2

2 980,7

3 786,6

3 527,4

293,4

546,7

8,4 %

18,3%

Tostarp elastības instrumenta ietvaros

837,2

 

985,6

 

 

 

 

 

Maksimālā robežvērtība

2 656,0

 

2 801,0

 

 

 

 

 

Rezerve

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Globālā Eiropa

10 068,8

8 906,1

11 319,3

9 358,3

1 250,4

452,2

12,4 %

5,1 %

Tostarp saistību vispārējās rezerves ietvaros

243,8

 

1 051,3

 

 

 

 

 

Maksimālā robežvērtība

9 825,0

 

10 268,0

 

 

 

 

 

Rezerve

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Administrācija

9 665,5

9 666,3

9 943,0

9 944,9

277,5

278,6

2,9 %

2,9 %

Maksimālā robežvērtība

10 346,0

 

10 786,0

 

 

 

 

 

Tostarp kompensēts no neparedzēto izdevumu rezerves

- 318,0

 

- 253,9

 

 

 

 

 

Rezerve

362,5

 

589,1

 

 

 

 

 

Tostarp: iestāžu administratīvie izdevumi

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

Pakārtotā maksimālā robežvērtība

8 360,0

 

8 700,0

 

 

 

 

 

Tostarp kompensēts no neparedzēto izdevumu rezerves

- 318,0

 

- 253,9

 

 

 

 

 

Pakārtotā rezerve

462,1

 

698,8

 

 

 

 

 

1. līdz 6. izdevumu kategorijas apropriācijas

159 998,0

144 216,7

165 028,4

147 787,4

5 030,4

3 570,8

3,1 %

2,5 %

Tostarp elastības instrumenta ietvaros

837,2

678,3

985,6

909,8

 

 

 

 

Tostarp saistību vispārējās rezerves ietvaros

1 355,6

 

1 464,7

 

 

 

 

 

Tostarp neparedzēto izdevumu rezerves ietvaros

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksimālā robežvērtība

159 514,0

154 565,0

164 123,0

166 709,0

 

 

 

 

Tostarp kompensēts no neparedzēto izdevumu rezerves

- 318,0

 

- 253,9

 

 

 

 

 

Rezerve

1 390,9

11 026,7

1 291,1

19 831,4

 

 

 

 

Apropriācijas, izteiktas % no NKI (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

Citi īpašie instrumenti(3)

698,5

551,2

577,2

411,5

- 121,3

- 139,7

-17,4 %

-25,3 %

Apropriācijas kopā

160 696,5

144 767,9

165 605,6

148 198,9

4 09,2

3 431,0

3,1 %

2,4 %

Apropriācijas, izteiktas % no NKI (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

(1)

2018. gada budžetā iekļauti budžeta grozījumi Nr. 1–5, kā arī budžeta grozījuma Nr. 6 projekts.

(2)

Budžeta otrā projekta pamatā ir NKI prognoze, kas iekļauta DFS tehniskajā korekcijā, kura pieņemta 2018. gada 23. maijā (COM(2018) 282).

(3)

“Citi īpaši instrumenti” ietver šādus elementus: “Rezerve palīdzībai ārkārtas gadījumos” (EAR), “Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF)” un “Eiropas Savienības Solidaritātes fonds (ESSF)”.

Attiecībā uz saistību apropriācijām (tostarp īpašiem instrumentiem) kopējie izdevumi, kas ierosināti 2019. gada budžeta otrajā projektā (BP), ir 165 605,6 miljoni EUR, kas atbilst 1,00 % no NKI, t. i., par 4 909,2 miljoniem EUR vairāk nekā 2018. gadā (+ 3,1 %), ja iekļauj 2018. gada budžeta grozījumus Nr. 1 līdz 5 un 2018. gada budžeta grozījuma Nr. 6 projektu. Kopumā tas rada kopējo rezervi 1 291,1 miljona EUR apmērā DFS dažādo izdevumu kategoriju maksimālo robežvērtību ietvaros, ņemot vērā saistību vispārējās rezerves izmantošanu (1 464,7 miljoni EUR), elastības instrumenta izmantošanu (985,6 miljoni EUR) un neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2017. gadā izmantotajiem izdevumiem saistībā ar migrāciju (253,9 miljoni EUR).

Attiecībā uz maksājumu apropriācijām (tostarp īpašiem instrumentiem) pieprasītie kopējie izdevumi ir 148 198,9 miljoni EUR, kas atbilst 0,90 % no NKI. Tas ir palielinājums par 3 431,0 miljoniem EUR salīdzinājumā ar 2018. gadu (+ 2,4 %), ja ietver 2018. gada budžeta grozījumus Nr. 1 līdz 5 un 2018. gada budžeta grozījuma Nr. 6 projektu. Tas rada rezervi 19 831,4 miljonu EUR apmērā DFS maksimālās robežvērtības ietvaros, ņemot vērā elastības instrumenta izmantošanas 2016., 2017., 2018. un 2019. gadā (909,8 miljoni EUR) ietekmi uz 2019. gada maksājumu apropriācijām.

Saistību apropriācijas kategorijā “Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai” (1.a izdevumu kategorija) ir noteiktas 23 145,4 miljonu EUR apmērā. Tas ir palielinājums par 5,2 % salīdzinājumā ar 2018. gadu un galvenokārt attiecas uz Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (EISI), programmu “Apvārsnis 2020”, Erasmus un Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmu (EDIDP), neatstājot nekādu rezervi šajā izdevumu kategorijā un paredzot, ka jāizmanto vispārējā rezerve saistībām (63,4 miljoni EUR). Maksājumu apropriācijas palielinās par 2,1 % līdz 20 521,5 miljoniem EUR.

Kategorijā “Ekonomiskā , sociālā un teritoriālā kohēzija” (1.b izdevumu kategorija) saistību apropriācijas palielinās par 3,0 % līdz 57 192,0 miljoniem EUR, neatstājot rezervi šajā izdevumu kategorijā pēc tam, kad izmantota vispārējā rezerve saistībām, lai finansētu Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu (350,0 miljoni EUR). Maksājumu apropriācijas palielinās par 1,1 % līdz 47 035,4 miljoniem EUR.

Saistību apropriācijas 59 642,1 miljona EUR apmērā ir ierosinātas kategorijā “Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi” (2. izdevumu kategorija). Šis izdevumu līmenis ir 0,7 % palielinājums salīdzinājumā ar 2018. gadu, rezultātā maksimālās robežvērtības ietvaros atstājot ievērojamu rezervi 701,9 miljonu EUR apmērā. Maksājumu apropriācijas ir 57 399,9 miljoni EUR, kas salīdzinājumā ar 2018. gadu ir palielinājums par 2,4 %. Integrējot jaunāko atjaunināto informāciju par piešķirtajiem ieņēmumiem, finansējums ar tirgu saistītajiem izdevumiem un tiešajam atbalstam ir 43 191,9 miljoni EUR saistību apropriācijās un 43 116,4 miljoni EUR maksājumu apropriācijās.

Kategorijā “Drošības un pilsoniskums”(3. izdevumu kategorija) saistību apropriācijas tiek palielinātas par 8,4 %, sasniedzot 3 786,6 miljonus EUR un pēc tam, kad ir izmantots elastības instruments (985,6 miljoni EUR), šajā izdevumu kategorijā neatstājot rezervi. Maksājumu apropriācijas palielinās par 18,3 % līdz 3 527,4 miljoniem EUR.

Kategorijā “Globālā Eiropa” (4. izdevumu kategorija) saistību apropriācijas palielinās par 12,4 % līdz 11 319,3 miljoniem EUR (ieskaitot ietekmi, ko rada Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā pagarināšana), neatstājot nekādu rezervi šajā izdevumu kategorijā un paredzot, ka jāizmanto vispārējā rezerve saistībām (1 051,3 miljoni EUR). Maksājumu apropriācijas palielinās par 5,1 % līdz 9 358,3 miljoniem EUR.

Saistību un maksājumu apropriācijas kategorijā “Administrācija” (5. izdevumu kategorija) visām iestādēm kopā, tostarp pensijām un Eiropas skolām, palielinās par 2,9 % gan saistību (9 943,0 miljoni EUR), gan maksājumu apropriācijām (9 944,9 miljoni EUR). Rezultātā nesadalītā rezerve ir 589,1 miljons EUR pēc tam, kad tika kompensēta neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana ar migrāciju saistītiem izdevumiem 2017. gadā (253,9 miljoni EUR).

3.Budžeta otrā projekta priekšlikuma galvenie elementi

Kopumā budžeta otrā projekta pamatā ir progress, kas panākts Samierināšanas komitejā. Turpmāk tekstā ir izklāstīta sīkāka informācija par ierosinātajiem grozījumiem sākotnējā budžeta projektā, kas labots ar 2019. gada grozījumu vēstuli Nr. 1.

3.1.Horizontālie jautājumi

3.1.1.Decentralizētās aģentūras

Decentralizētajām aģentūrām ES iemaksa (saistību apropriācijās un maksājumu apropriācijās) un amata vietu skaits ir ierosināts tāds pats kā sākotnējā budžeta projektā, kas grozīts ar 2019. gada grozījumu vēstuli Nr. 1, taču ar šādiem grozījumiem:

·1.a izdevumu kategorija:

oEiropas GNSS aģentūra (GSA, budžeta 02 05 11. pants), kurai ierosināts piešķirt vēl 5 papildu amata vietas, un saistību un maksājumu apropriāciju apmēru ierosināts palielināt par 357 500 EUR.

oEiropas Darba iestāde (ELA, budžeta 04 03 15. pants), kurai saistību un maksājumu apropriāciju līmeni ierosināts samazināt par 8 947 000 EUR.

oEiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA, budžeta 09 02 03. pants), kurai saistību un maksājumu apropriācijas ierosināts palielināt par 400 000 EUR.

oEiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde (BEREC, budžeta 09 02 04. pants), kurai ierosināts piešķirt 2 papildu amata vietas un saistību un maksājumu apropriācijas ierosināts palielināt par 143 000 EUR.

oEiropas Banku iestāde (EBI, budžeta 12 02 04. pants), kurai štatu sarakstu ierosināts samazināt par 2 amata vietām.

oEiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI, budžeta 12 02 05. pants), kurai štatu sarakstu ierosināts samazināt par 4 amata vietām un saistību un maksājumu apropriāciju līmeni ierosināts samazināt par 1 100 000 EUR.

oEiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI, budžeta 12 02 06. pants), kurai štatu sarakstu ierosināts samazināt par 23 amata vietām un saistību un maksājumu apropriāciju līmeni ierosināts samazināt par 11 000 000 EUR.

·3. izdevumu kategorijā:

oEiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols, budžeta 18 02 04. pants), kurai ierosināts piešķirt 10 papildu amata vietas un saistību un maksājumu apropriācijas ierosināts palielināt par 8 357 500 EUR.

oEiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA, budžeta 18 02 07. pants), kurai saistību un maksājumu apropriācijas ierosināts palielināt par 4 000 000 EUR.

oEiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO, budžeta 18 03 02. pants), kuram saistību un maksājumu apropriācijas ierosināts noteikt tādā līmenī, kādu Komisija ierosināja sākotnējā budžeta projektā. Eiropas Komisija pārskatīs EASO finansējuma prasības 2019. finanšu gadam, tiklīdz tiks pieņemts 2018. gada 12. septembra tiesību akta priekšlikums par aģentūras operatīvo atbalsta spēju stiprināšanu. Vajadzības gadījumā Komisija ierosinās atbilstīgus budžeta priekšlikumus.

oEiropas Savienības Tiesu sadarbības vienība (Eurojust, budžeta 33 03 04. pants), kurai tiek ierosināts piešķirt 5 papildu amata vietas un saistību un maksājumu apropriācijas ierosināts palielināt par 357 500 EUR.

3.1.2.Izpildaģentūras

Attiecībā uz izpildaģentūrām ES iemaksu (saistību apropriācijās un maksājumu apropriācijās) un amata vietu skaitu ierosina noteikt sākotnējā budžeta projekta līmenī, kas grozīts ar 2019. gada grozījumu vēstuli Nr. 1.

3.1.3.Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības

Budžeta otrajā projektā ir iekļauti 75 izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības par kopējo summu 114,9 miljoni EUR saistību apropriācijās, atspoguļojot Eiropas Parlamenta sākotnējā budžeta projekta lasījumu.3.2.Vispārējā pieeja saistību apropriācijām

3.2.1. 1.a izdevumu kategorija — Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai

Attiecībā uz 1.a izdevumu kategoriju saistību apropriācijas ierosināts noteikt sākotnējā budžeta projekta līmenī, kas grozīts ar 2019. gada grozījumu vēstuli Nr. 1, ar turpmāk tabulā ietvertajiem grozījumiem.

EUR

Budžeta pozīcija/programma

Nosaukums

Saistību apropriāciju palielinājums

BP 2019 (iesk. groz. vēstuli Nr. 1)

2019. gada budžeta otrais projekts

Izmaiņas

1.1.12.

Starptautiskais eksperimentālais kodoltermiskais reaktors (ITER)

-3 500 000

32 05 01 02

ITER iekārtu būvniecība, ekspluatācija un izmantošana – ITER Eiropas kopuzņēmums – Kodolsintēze enerģētikas vajadzībām (F4E)

354 658 200

351 158 200

-3 500 000

1.1.13.

Eiropas Zemes novērošanas programma (Copernicus)

-17 500 000

02 06 01

Darbības pakalpojumu sniegšana, kuru pamatā ir novērošana no kosmosa un in situ dati (Copernicus)

189 755 000

188 255 000

-1 500 000

02 06 02

Savienības autonomas Zemes novērošanas spējas izveide (Copernicus)

686 315 000

670 315 000

-16 000 000

1.1.4.

Uzņēmumu konkurētspēja un mazie un vidējie uzņēmumi (COSME)

5 000 000

02 02 01

Uzņēmējdarbības veicināšana un Savienības uzņēmumu konkurētspējas un piekļuves tirgiem uzlabošana

128 039 000

130 039 000

2 000 000

02 02 02

Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) piekļuves uzlabošana finansējumam kapitāla un aizdevumu veidā

221 430 000

224 430 000

3 000 000

1.1.5.

Izglītība, arodmācība un sports (Erasmus+)

200 000 000

15 02 01 01

Izcilības un sadarbības veicināšana Eiropas izglītības un apmācības nozarē un šīs nozares atbilstības darba tirgum veicināšana

2 217 836 200

2 411 836 200

194 000 000

15 02 01 02

Izcilības un sadarbības veicināšana Eiropas jauniešu vidū un jauniešu dalības Eiropas demokrātiskajā dzīvē sekmēšana

169 070 000

175 070 000

6 000 000

1.1.6.

Nodarbinātības un sociālā inovācija (EaSI)

6 300 000

04 01 04 02

Atbalsta izdevumi Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmai

2 950 000

3 400 000

450 000

04 03 02 01

Progress – Savienības nodarbinātības un sociālās politikas un tiesību aktu par darba apstākļiem izstrādes, īstenošanas, uzraudzības un novērtēšanas atbalsts

77 373 225

78 873 225

1 500 000

04 03 02 02

EURES – Darba ņēmēju brīvprātīgās ģeogrāfiskās mobilitātes veicināšana un nodarbinātības iespēju palielināšana

28 626 491

32 976 491

4 350 000

1.1.DAG

Decentralizētās aģentūras

-20 146 500

02 05 11

Eiropas GNSS aģentūra

32 270 863

32 628 363

357 500

09 02 03

Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)

15 424 465

15 824 465

400 000

09 02 04

Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru organizācija (BEREC) – Birojs

5 534 665

5 677 665

143 000

12 02 05

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)

13 474 234

12 374 234

-1 100 000

12 02 06

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)

38 235 160

27 235 160

-11 000 000

04 03 15

Eiropas Darba iestāde (EDI)

11 071 650

2 124 650

-8 947 000

1.1.OTH

Citi pasākumi un programmas

227 000

04 03 01 03

Brīva darbaspēka kustība, sociālā nodrošinājuma shēmu koordinēšana un pasākumi migrantiem, tostarp migrantiem no trešām valstīm

7 998 950

9 285 950

1 287 000

29 02 01

Nodrošināt kvalitatīvu statistikas informāciju, īstenot jaunas Eiropas statistikas sagatavošanas metodes un pastiprināt partnerību Eiropas Statistikas sistēmas ietvaros

73 245 000

72 185 000

-1 060 000

1.1.PPPA

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas pasākumi

72 258 000

1.1.SPEC

Darbības, kuras finansē saskaņā ar Komisijas prerogatīvām, un Komisijai piešķirtās īpašās pilnvaras

-1 210 000

01 02 01

Koordinēšana, uzraudzība un saziņa saistībā ar ekonomikas un monetāro savienību, tostarp euro

12 000 000

11 730 000

-270 000

04 03 01 06

Uzņēmumu pārstāvju informēšana, konsultēšana un līdzdalība

7 903 000

7 103 000

-800 000

04 03 01 08

Darba attiecības un sociālais dialogs

16 000 000

15 000 000

-1 000 000

06 02 05

Eiropas transporta politikas un pasažieru tiesību atbalsta darbības, ietverot pasākumus komunikācijas jomā

11 500 000

12 860 000

1 360 000

09 02 01

Savienības politikas definēšana un īstenošana elektronisko sakaru jomā

3 765 000

3 265 000

-500 000

Kopā

241 428 500

Tādējādi saistību apropriācijas ierosināts noteikt 23 145,4 miljonu EUR apmērā, neatstājot rezervi 1.a izdevumu kategorijas izdevumu maksimālās robežvērtības ietvaros, un izmantot vispārējo rezervi saistībām par summu 63,4 miljonu EUR apmērā.

Pēc 2017. gadā atceltajām saistībām (412,8 miljoni EUR) sakarā ar pētniecības projektu pilnīgu vai daļēju neīstenošanu un saskaņā ar Finanšu regulas 14 15. panta 3. punktu, kas attiecas vienīgi uz pētniecību, Komisija ierosina darīt pieejamus 100 miljonus EUR saistību apropriācijās, lai stiprinātu izmēģinājuma iniciatīvu par Eiropas Inovācijas padomi MVU instrumenta budžeta 08 02 08 pozīcijā: 15  

EUR

Budžeta pozīcija/programma

Nosaukums

Apropriācijas, kas atkārtoti jādara pieejamas

1.1.31.

Apvārsnis 2020

100 000 000

08 02 08

MVU instruments

100 000 000

Kopā

100 000 000

Budžeta piezīmes ir ierosināts attiecīgi pielāgot.

3.2.2.1.b izdevumu kategorija — Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija

Attiecībā uz 1.b izdevumu kategoriju saistību apropriācijas ierosināts noteikt sākotnējā budžeta projekta līmenī, kas grozīts ar 2019. gada grozījumu vēstuli Nr. 1, ar turpmākajā tabulā ietvertajiem grozījumiem.

EUR

Budžeta pozīcija/programma

Nosaukums

Saistību apropriāciju palielinājums

BP 2019 (iesk. groz. vēstuli Nr. 1)

2019. gada budžeta otrais projekts

Izmaiņas

1.2.31.

Tehniskā palīdzība

-1 744 903

04 02 63 01

Eiropas Sociālais fonds – Operatīvā tehniskā palīdzība

25 078 000

23 333 097

-1 744 903

1.2.5.

Jaunatnes nodarbinātības ierosme (īpašs papildu piešķīrums)

116 666 667

04 02 64

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva:

233 333 333

350 000 000

116 666 667

1.2.PPPA

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības

3 675 000

Kopā

118 596 764

Tādējādi saistību apropriācijas ierosināts noteikt 57 192,0 miljonu EUR apmērā, neatstājot rezervi 1.b izdevumu kategorijas izdevumu maksimālās robežvērtības ietvaros, un izmantot vispārējo rezervi saistībām par summu 350,0 miljonu EUR apmērā.

3.2.3.2. izdevumu kategorija — Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi

Attiecībā uz 2. izdevumu kategoriju saistību apropriācijas ierosināts noteikt sākotnējā budžeta projekta līmenī, kas grozīts ar 2019. gada grozījumu vēstuli Nr. 1, ar turpmākajā tabulā ietvertajiem grozījumiem.

EUR

Budžeta pozīcija/programma

Nosaukums

Saistību apropriāciju palielinājums

BP 2019 (iesk. groz. vēstuli Nr. 1)

2019. gada budžeta otrais projekts

Izmaiņas

2.0.10

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) — ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie maksājumi

-237 500 000

05 02 06 99

Citi pasākumi attiecībā uz olīveļļu

100 000

600 000

500 000

05 02 15 99

Citi pasākumi attiecībā uz cūkgaļu, mājputnu gaļu, olām, biškopības un citiem dzīvnieku izcelsmes produktiem

13 000 000

28 000 000

15 000 000

05 03 01 10

Pamata maksājuma shēma (PMS)

16 464 000 000

16 211 000 000

-253 000 000

2.0.4

Vides un klimata pasākumu programma (LIFE)

4 000 000

07 02 01

Ieguldījumi zaļākā un resursefektīvākā ekonomikā un Savienības vides politikas un tiesību aktu izstrādē un īstenošanā

148 835 000

150 335 000

1 500 000

07 02 02

Bioloģiskās daudzveidības zaudēšanas apturēšana un tās atjaunošana

211 620 000

213 620 000

2 000 000

07 02 03

Atbalsts labākai vides pārvaldībai un informācijai visos līmeņos

47 500 000

48 000 000

500 000

2.0.PPPA

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības

13 500 000

Kopā

-220 000 000

Saistību apropriāciju samazinājums ir pilnībā saistīts ar lielākiem piešķirtajiem ieņēmumiem, kas radušies no ELGF pārpalikuma 2018. gada 31. oktobrī un kuri segs visas nozares vajadzības, kā tika precizēts 2019. gada grozījumu vēstulē Nr. 1.

Tādējādi saistības ierosināts noteikt 59 642,1 miljona EUR apmērā, atstājot rezervi 701,9 miljonu EUR apmērā 2. izdevumu kategorijas maksimālās robežvērtības ietvaros.

3.2.4.3. izdevumu kategorija – Drošība un pilsoniskums

Attiecībā uz 3. izdevumu kategoriju saistību apropriācijas ierosināts noteikt sākotnējā budžeta projekta līmenī, kas grozīts ar 2019. gada grozījumu vēstuli Nr. 1, ar turpmākajā tabulā ietvertajiem grozījumiem.

EUR

Budžeta pozīcija/programma

Nosaukums

Saistību apropriāciju palielinājums

BP 2019 (iesk. groz. vēstuli Nr. 1)

2019. gada budžeta otrais projekts

Izmaiņas

3.0.11.

Radošā Eiropa

3 000 000

09 05 01

Apakšprogramma MEDIA – Darbība pārrobežu un starptautiskā līmenī un pārrobežu aprites un mobilitātes veicināšana

117 260 000

120 260 000

3 000 000

3.0.2.

Iekšējās drošības fonds

5 000 000

18 02 01 01

Atbalsts robežas pārvaldībai un kopējai vīzu politikai, lai atvieglotu likumīgu ceļošanu

330 317 547

335 317 547

5 000 000

3.0.8.

Pārtika un barība

-8 000 000

17 04 01

Augstāka dzīvnieku veselības statusa un augsta dzīvnieku aizsardzības līmeņa nodrošināšana Savienībā

163 500 000

155 500 000

-8 000 000

3.0.DAG

Decentralizētās aģentūras

-42 285 000

18 02 04

Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols)

128 789 065

137 146 565

8 357 500

18 02 07

Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (“eu-LISA”)

291 350 509

295 350 509

4 000 000

18 03 02

Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)

149 032 843

94 032 843

-55 000 000

33 03 04

Eiropas Savienības Tiesu sadarbības vienība (Eurojust)

37 316 059

37 673 559

357 500

3.0.PPPA

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības

15 075 000

3.0.SPEC

Darbības, kuras finansē saskaņā ar Komisijas prerogatīvām, un Komisijai piešķirtās īpašās pilnvaras

3 000 000

09 05 05

Rīcība saistībā ar multividi

20 346 000

23 546 000

3 200 000

16 03 01 03

Informācijas izplatīšanas tīkli

15 800 000

15 600 000

-200 000

Kopā

-24 210 000

Tādējādi tiek ierosināts saistību līmeni noteikt 3 786,6 miljonu EUR apmērā, neatstājot rezervi 3. izdevumu kategorijas maksimālās robežvērtības ietvaros, un elastības instrumenta izmantošanu 985,6 miljonu EUR apmērā.

3.2.5.4. izdevumu kategorija — Globālā Eiropa

Attiecībā uz 4. izdevumu kategoriju saistību apropriācijas ierosināts noteikt sākotnējā budžeta projekta līmenī, kas grozīts ar 2019. gada grozījumu vēstuli Nr. 1, ar turpmākajā tabulā ietvertajiem grozījumiem.

EUR

Budžeta pozīcija/programma

Nosaukums

Saistību apropriāciju palielinājums

BP 2019 (iesk. groz. vēstuli Nr. 1)

2019. gada budžeta otrais projekts

Izmaiņas

4.0.1.

Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA II)

-138 700 000

05 05 04 02

Turcija — atbalsts ekonomikas, sociālajai un teritoriālajai attīstībai un ar to saistītai pakāpeniskai likumdošanas pielāgošanai Savienības acquis

56 800 000

40 000 000

-16 800 000

22 02 01 01

Rietumbalkāni — atbalsts politiskajām reformām un ar tām saistītai pakāpeniskai likumdošanas pielāgošanai Savienības acquis

189 267 000

193 267 000

4 000 000

22 02 01 02

Rietumbalkāni — atbalsts ekonomikas, sociālajai un teritoriālajai attīstībai un ar to saistītai pakāpeniskai likumdošanas pielāgošanai Savienības acquis

306 439 000

310 439 000

4 000 000

22 02 03 01

Turcija — atbalsts politiskajām reformām un ar tām saistītai pakāpeniskai likumdošanas pielāgošanai Savienības acquis

244 100 000

160 000 000

-84 100 000

22 02 03 02

Turcija — atbalsts ekonomikas, sociālajai un teritoriālajai attīstībai un ar to saistītai pakāpeniskai likumdošanas pielāgošanai Savienības acquis

944 500 000

898 700 000

-45 800 000

4.0.10.

Makrofinansiāls atbalsts (MFA)

-15 000 000

01 03 02

Makrofinansiālā palīdzība

42 000 000

27 000 000

-15 000 000

4.0.11.

Garantiju fonds ārējai darbībai (GF)

-48 222 935

01 03 06

Finansējums Garantiju fondam ārējai darbībai

48 222 935

0

-48 222 935

4.0.2.

Eiropas Kaimiņattiecību instruments (EKI)

97 119 000

22 04 01 01

Vidusjūras reģiona valstis – cilvēktiesības, laba pārvaldība un mobilitāte

125 838 308

133 923 308

8 085 000

22 04 01 02

Vidusjūras reģiona valstis – Nabadzības mazināšana un ilgtspējīgas attīstības veicināšana

629 108 985

668 160 985

39 052 000

22 04 01 03

Vidusjūras reģiona valstis – Uzticēšanās veidošanas pasākumi, drošība un konfliktu novēršana un risināšana

415 324 409

423 718 409

8 394 000

22 04 01 04

Atbalsts miera procesam un finansiāla palīdzība Palestīnai un ANO Palīdzības un darba aģentūrai Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos (UNRWA)

308 811 939

329 811 939

21 000 000

22 04 02 01

Austrumu partnerība — cilvēktiesības, laba pārvaldība un mobilitāte

241 931 953

250 016 953

8 085 000

22 04 02 02

Austrumu partnerība – nabadzības mazināšana un ilgtspējīgas attīstības veicināšana

371 016 900

380 730 900

9 714 000

22 04 02 03

Austrumu partnerība – Uzticēšanās veidošanas pasākumi, drošība un konfliktu novēršana un risināšana

12 231 062

12 770 062

539 000

22 04 20

Erasmus+ – Iemaksas no Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta (ENI)

84 544 000

86 794 000

2 250 000

4.0.3.

Attīstības sadarbības instruments (ASI)

31 556 000

21 02 02

Sadarbība ar Āziju

810 388 665

794 388 665

-16 000 000

21 02 04

Sadarbība ar Tuvajiem Austrumiem

194 531 328

178 531 328

-16 000 000

21 02 07 01

Vide un klimata pārmaiņas

215 593 156

224 576 156

8 983 000

21 02 07 02

Ilgtspējīga enerģētika

95 819 181

99 412 181

3 593 000

21 02 07 03

Cilvēces attīstība

205 589 346

238 149 346

32 560 000

21 02 07 05

Migrācijas un patvēruma jautājumi

54 951 845

56 748 845

1 797 000

21 02 08 01

Pilsoniskās sabiedrības loma attīstībā

219 626 756

230 999 756

11 373 000

21 02 20

Erasmus+ – Iemaksas no attīstības sadarbības instrumentiem (ASI)

98 638 290

103 888 290

5 250 000

4.0.OTH

Citi pasākumi un programmas

2 000 000

13 07 01

Finansiālais atbalsts Kipras turku kopienas ekonomiskās attīstības veicināšanai

33 122 000

35 122 000

2 000 000

4.0.PPPA

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības

6 325 000

Kopā

-64 922 935

Tādējādi tiek ierosināts saistības noteikt 11 319,3 miljonu EUR apmērā, neatstājot rezervi 4. izdevumu kategorijas izdevumu maksimālās robežvērtības ietvaros un saistību vispārējo rezervi izmantot 1 051,3 miljonu EUR apmērā.

3.2.6.5. izdevumu kategorija — Administrācija

Attiecībā uz 5. izdevumu kategoriju amata vietu skaitu iestāžu štatu sarakstos un apropriācijas ierosināts noteikt sākotnējā budžeta projekta līmenī, kas grozīts ar 2019. gada grozījumu vēstuli Nr. 1, ar šādiem izņēmumiem:

·Parlamenta iedaļa, attiecībā uz kuru ir apstiprināts tā sākotnējā budžeta projekta lasījums, ņemot vērā pielāgojumus, kas iekļauti 2019. gada grozījumu vēstulē Nr. 1 attiecībā uz Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādi;

·Padomes iedaļa, attiecībā uz kuru ir apstiprināts tās sākotnējā budžeta projekta lasījums;

·Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja iedaļa, attiecībā uz kuru ir apstiprināts Padomes iesniegtais budžeta projekta sākotnējais lasījums.

Turklāt ir ierosināti šādi grozījumi attiecībā uz amata vietu skaitu štatu sarakstos un apropriācijām, kas iekļautas sākotnējā budžeta projektā, kas grozīts ar 2019. gada grozījumu vēstuli Nr. 1, šādām iestādēm:

·Eiropas Savienības Tiesas iedaļa, attiecībā uz kuru ierosināts piešķirt 5 papildu amata vietas 16 un saistību un maksājumu apropriāciju līmeni ierosināts palielināt par 415 016 EUR (246 875 EUR budžeta 1 2 0 0 pozīcija — Atalgojums un piemaksas — , un 168 14 EUR budžeta 2 1 0 0. pozīcija— Iekārtu un programmatūras iegāde, apkalpošana un uzturēšana);

·Eiropas Ārējās darbības dienesta iedaļā, kurai saistību un maksājumu apropriācijas ierosināts samazināt par EUR 3 050 000 — kopīgs rezultāts, kas izriet no ierosinātā palielinājuma 1 200 000 EUR apmērā budžeta 2 2 1 4. pozīcijā “Stratēģiskās komunikācijas spēja” un ierosinātajiem samazinājumiem 4 250 000 EUR apmērā šādos budžeta posteņos: 1 1 0 0 Pamatalgas (-EUR 3 280 000), 1 1 0 1 Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar ieņemto amatu (-10 000 EUR), 1 1 0 2 Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem (-840 000 EUR) un 1 1 0 3 Sociālās apdrošināšanas segums (-120 000 EUR).

Sākot no 2018. gada 1. jūlija piemērojamā automātiskā algu atjauninājuma ietekmi uz 2019. gada budžetu (1,7 % nevis 2,0 %) ierosināts integrēt visās budžeta projekta iedaļās:

EUR

Eiropas Parlaments

-2 851 238

Eiropadome un Padome

-965 489

Eiropas Komisija (ieskaitot pensijas)

-13 781 615

Eiropas Savienības Tiesa

-891 000

Eiropas Revīzijas palāta

-359 000

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

-220 825

Eiropas Reģionu komiteja

-160 594

Eiropas Ombuds

-26 880

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

-14 568

Eiropas Ārējās darbības dienests

-911 839

Kopā

-20 183 048Visbeidzot, tika apzināti un visās iestādēs, izņemot Eiropas Parlamentu, ierosināti papildu samazinājumi 0,8 miljonu EUR apmērā attiecībā uz izdevumiem saistībā ar ēkām:

EUR

Eiropadome un Padome

-20 052

Eiropas Komisija

-557 239

Eiropas Savienības Tiesa

-77 689

Eiropas Revīzijas palāta

-482

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

-27 215

Eiropas Reģionu komiteja

-20 008

Eiropas Ombuds

-2 287

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

-4 026

Eiropas Ārējās darbības dienests

-41 002

Kopā

-750 000

Tā rezultātā un pēc tam, kad ņemti vērā izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības (4,1 miljons EUR), kas ierosinātas iepriekš 3.1.3. iedaļā, saistību apropriācijas ierosināts noteikt 9 943,0 miljonu EUR apmērā, atstājot rezervi 589,1 miljona EUR apmērā 5. izdevumu kategorijas maksimālās robežvērtības ietvaros pēc tam, kad ir izmantoti 253,9 miljoni EUR no rezerves, lai kompensētu neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2017. gadā.

3.2.7.Īpašie instrumenti: EGF, EAR un ESSF

Saistību apropriācijas Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondam (EGF), rezervei palīdzībai ārkārtas gadījumos (EAR) un Eiropas Savienības Solidaritātes fondam (ESSF) ierosināts noteikt sākotnējā budžeta projekta līmenī, kas grozīts ar 2019. gada grozījumu vēstuli Nr. 1.

3.3.Vispārīgā pieeja attiecībā uz maksājumu apropriācijām

Kopējo maksājumu apropriāciju līmeni ierosināts noteikt sākotnējā budžeta projekta līmenī, kas grozīts ar 2019. gada grozījumu vēstuli Nr. 1, izdarot šādus grozījumus:

1.Pirmkārt, vērā ņemts ierosinātais saistību apropriāciju līmenis nediferencētiem izdevumiem, kuriem ierosinātais maksājumu apropriāciju līmenis ir vienāds ar saistību apropriāciju līmeni. Tas ietver lauksaimniecības izdevumu papildu samazinājumu par 253,0 miljoniem EUR. Šo pieeju pēc analoģijas piemēro ES iemaksai decentralizētajās aģentūrās un Garantiju fondā ārējai darbībai. Kopējā ietekme ir ierosināts samazinājums par 375,0 miljoniem EUR;

2.Budžeta otrajā projektā iekļautās maksājumu apropriācijas visiem jaunajiem izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām ierosināts noteikt 50 % apmērā no atbilstošajām saistību apropriācijām vai Parlamenta sākotnējā budžeta projekta lasījumā ierosinātajā apmērā, ja tas ir mazāks. Ja esošie izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības tiks pagarināti, maksājumu apropriācijas ierosināts noteikt tādas, kā noteikts sākotnējā budžeta projektā, pieskaitot 50 % no atbilstīgajām jaunajām ierosinātajām saistību apropriācijām, vai arī tādā apmērā, kā Parlaments ierosinājis savā sākotnējā budžeta projekta lasījumā, ja tas ir mazāks. Kopējā ietekme ir ierosinātais palielinājums par 57,5 miljoniem EUR;3.Ņemot vērā saistību apropriāciju izmaiņas diferencētos izdevumos, tiek ierosināti grozījumi attiecībā uz šādām budžeta pozīcijām:

EUR

Budžeta pozīcija/programma

Nosaukums

Saistību apropriāciju palielinājums

BP 2019 (iesk. groz. vēstuli Nr. 1)

2019. gada budžeta otrais projekts

Izmaiņas

1.1.12.

Starptautiskais eksperimentālais kodoltermiskais reaktors (ITER)

-3 500 000

32 05 01 02

ITER iekārtu būvniecība, ekspluatācija un izmantošana – ITER Eiropas kopuzņēmums – Kodolsintēze enerģētikas vajadzībām (F4E)

366 696 185

363 196 185

-3 500 000

1.1.13.

Eiropas Zemes novērošanas programma (Copernicus)

-12 500 000

02 06 01

Darbības pakalpojumu sniegšana, kuru pamatā ir novērošana no kosmosa un in situ dati (Copernicus)

140 000 000

139 000 000

-1 000 000

02 06 02

Savienības autonomas Zemes novērošanas spējas izveide (Copernicus)

472 000 000

460 500 000

-11 500 000

1.1.31.

Apvārsnis 2020

30 000 000

08 02 08

MVU instruments

482 502 033

512 502 033

30 000 000

1.1.5.

Izglītība, arodmācība un sports (Erasmus+)

170 000 000

15 02 01 01

Izcilības un sadarbības veicināšana Eiropas izglītības un apmācības nozarē un šīs nozares atbilstības darba tirgum veicināšana

2 096 100 000

2 261 000 000

164 900 000

15 02 01 02

Izcilības un sadarbības veicināšana Eiropas jauniešu vidū un jauniešu dalības Eiropas demokrātiskajā dzīvē sekmēšana

170 850 000

175 950 000

5 100 000

3.0.8.

Pārtika un barība

-6 500 000

17 04 01

Augstāka dzīvnieku veselības statusa un augsta dzīvnieku aizsardzības līmeņa nodrošināšana Savienībā

134 040 000

127 540 000

-6 500 000

4.0.1.

Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA II)

-90 000 000

05 05 04 02

Turcija — atbalsts ekonomikas, sociālajai un teritoriālajai attīstībai un ar to saistītai pakāpeniskai likumdošanas pielāgošanai Savienības acquis

50 000 000

35 000 000

-15 000 000

22 02 03 01

Turcija — atbalsts politiskajām reformām un ar tām saistītai pakāpeniskai likumdošanas pielāgošanai Savienības acquis

150 719 568

105 719 568

-45 000 000

22 02 03 02

Turcija — atbalsts ekonomikas, sociālajai un teritoriālajai attīstībai un ar to saistītai pakāpeniskai likumdošanas pielāgošanai Savienības acquis

708 080 653

678 080 653

-30 000 000

4.0.10.

Makrofinansiāls atbalsts (MFA)

-15 000 000

01 03 02

Makrofinansiālā palīdzība

42 000 000

27 000 000

-15 000 000

Kopā

72 500 000

4.Budžeta 01 04 05. pozīcijā ierosināts papildu maksājumu apropriāciju samazinājums gadījumos, ja tiek ierosināts, ka ESIF garantiju fonda finansējums tiek samazināts par summu, kas paredzēta budžeta lēmējinstitūcijas veiktajā pārvietojumā (DEC) Nr. 22/2018:

EUR

Budžeta pozīcija/programma

Nosaukums

BP 2019 (iesk. groz. vēstuli Nr. 1)

2019. gada budžets

Izmaiņas

1.1.10.

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF)

-150 000 000

01 04 05

ESIF Garantiju fonda finansējums

1 150 000 000

1 000 000 000

-150 000 000

Kopā

-150 000 000

3.4.Rezerves

Rezerves ierosināts noteikt saskaņā ar Padomes iesniegto sākotnējā budžeta projekta lasījumu, ņemot vērā 2019. gada grozījumu vēstulē Nr. 1 ierosinātās izmaiņas ar šādiem grozījumiem:

·Budžeta 18 03 01 01. pozīcijas rezerves celšanas kārtība ir ierosināta šādi:

“Komisijas priekšlikuma pārstrādāt Dublinas III regulu (COM(2016)270 final, 2016. gada 4. maijs) finanšu pārskatā paredzētā summa 460 miljonu EUR apmērā tiek iekļauta rezervē līdz minētā tiesību akta priekšlikuma pieņemšanai. Šo rezervi var atbrīvot, veicot pārvietojumu saskaņā ar Finanšu regulas 30. panta 2. punkta a) apakšpunktu pēc pamatakta pieņemšanas.

Ja tiesību akts nav pieņemts līdz 2019. gada 1. februārim, Komisija var iesniegt vienu vai vairākus priekšlikumus par pārvietojumiem saskaņā ar Finanšu regulas 31. pantu, lai šo summu izmantotu kā alternatīvu budžeta 18 03 01 01 pozīcijai.”

Tiek ierosināts attiecīgi grozīt budžeta 18 03 01 01. posteņa piezīmi.

·Ņemot vērā Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmuma juridiskā pamata pieņemšanu 2018. gada 28. septembrī 17 , ir ierosināts atcelt rezerves budžeta 09 03 05 31., 09 04 07 33. un 09 04 07 34. pozīcijā.

3.5.Nomenklatūras un budžeta piezīmju izmaiņas

3.5.1.Budžeta piezīmes

Papildus grozījumam, kas ierosināts attiecībā uz 3.2.1. iedaļas 08 02 08. panta budžeta piezīmi, ierosināts iekļaut arī grozījumus, ko Eiropas Parlaments ieviesis budžeta piezīmju teksta redakcijā tā sākotnējā budžeta projekta lasījumā otrajā budžeta projektā, izņemot tos grozījumus, kas attiecas uz turpmāk tabulā uzskaitītajām budžeta pozīcijām. Ar to saprot, ka Eiropas Parlamenta ieviestie grozījumi nevar grozīt vai paplašināt esošā juridiskā pamata darbības jomu vai apdraudēt iestāžu administratīvo autonomiju, un ka uz darbību var attiekties pieejamie resursi.

Budžeta pozīcija

Nosaukums

02 02 77 40

Izmēģinājuma projekts — piekļuve satelīta platjoslas internetam nolūkā izglītojošu multivides saturu darīt pieejamu skolām, kurām nav interneta pieslēguma

04 06 01

Sociālās kohēzijas veicināšana un vissmagāko nabadzības izpausmju mazināšana Savienībā

15 04 02

Apakšprogramma “Kultūra” – Atbalsts pārrobežu darbībām un starptautiskas aprites un mobilitātes veicināšana

18 02 01 02

Pārrobežu organizētās noziedzības novēršana un apkarošana un ar drošību saistīto apdraudējumu un krīžu labāka pārvaldība

18 03 01 01

Stiprināt un pilnveidot Eiropas Kopējo patvēruma politikas sistēmu un sekmēt dalībvalstu dalītu solidaritāti un atbildību

18 03 01 2

Atbalsts likumīgai migrācijai uz Savienību, trešo valstu valstspiederīgo veiksmīga integrēšana un godīgu un iedarbīgu atgriešanās stratēģiju izstrāde

18 04 01 01

Eiropa pilsoņiem – Stiprināt vēsturisko atmiņu un palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas Savienības līmenī

19 02 01

Reaģēšana krīzes gadījumā un iespējamas krīzes

21 02 01

Sadarbība ar Latīņameriku

21 02 07 03

Cilvēces attīstība

21 02 08 01

Pilsoniskās sabiedrības loma attīstībā

33 02 01

Tiesību aizsardzības nodrošināšana un iespēju radīšana pilsoņiem

3.5.2.Nomenklatūra

Budžeta projekta sākotnējā budžeta nomenklatūra, kas grozīta ar 2019. gada grozījumu vēstuli Nr. 1, ir ierosināta budžeta otrajā projektā, iekļaujot jaunos izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības ar šādām nosaukuma izmaiņām:

Budžeta pozīcija

Nosaukums

02 04 77 07

Sagatavošanas darbība — jaunās ES GOVSATCOM programmas sagatavošana

05 08 77 18

Izmēģinājuma projekts — Darbības programmas izveide lauksaimniecības pārtikas nozares strukturēšanai, lai nodrošinātu ģimenes lauku saimniecību ieslēgšanu un vietējās lauksaimniecības ilgtspēju

4.Noslēguma piezīmes

Ierosinot 2019. gada budžeta otro projektu , kura pamatā ir progress, kas panākts Samierināšanas komitejā, Komisija vēlas radīt apstākļus 2019. gada budžeta ātrai pieņemšanai laikā līdz 2018. gada beigām.

2019. gada budžeta savlaicīga pieņemšana un stāšanās spēkā nodrošinās Eiropas Savienības politikas un programmu pienācīgu īstenošanu. Komisija darīs visu, kas ir tās spēkos, lai sasniegtu šo mērķi.

5.2019. gada otrais budžeta projekts pa finanšu shēmas izdevumu kategorijām un galvenajām programmām

(Saistību apropriācijas (SA) un maksājumu apropriācijas (MA) — miljonos EUR, noapaļoti skaitļi faktiskajās cenās)

Izdevumu kategorija

Budžets

Budžeta otrais projekts

Izmaiņas

Izmaiņas

2018.g. (1)

2019.g.

2019. g. / 2018. g.

2019. g. / 2018. g.

(1)

(2)

(2 – 1)

(2 / 1)

SA

MA

SA

MA

SA

MA

SA

MA

1. Gudra un iekļaujoša izaugsme

77 531,8

66 622,6

80 337,4

67 556,9

2 805,7

934,4

3,6 %

1,4 %

Tostarp saistību vispārējās rezerves ietvaros

1 111,8

 

413,4

 

 

 

 

 

Maksimālā robežvērtība

76 420,0

 

79 924,0

 

 

 

 

 

Rezerve

 

 

 

 

 

 

 

 

1a

Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai

21 999,6

20 095,3

23 145,4

20 521,5

1 145,9

426,3

5,2 %

2,1 %

Tostarp saistību vispārējās rezerves ietvaros

760,6

 

63,4

 

 

 

 

 

Maksimālā robežvērtība

21 239,0

 

23 082,0

 

 

 

 

 

Rezerve

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieli infrastruktūras projekti

1 814,4

1 826,2

1 959,4

2 142,0

145,0

315,8

8,0 %

17,3 %

 

Eiropas satelītnavigācijas sistēmas (EGNOS un Galileo)

807,9

718,0

690,7

923,0

-117,1

205,0

-14,5 %

28,6 %

 

Starptautiskais eksperimentālais kodoltermiskais reaktors (ITER)

376,4

500,6

407,2

616,6

30,9

116,0

8,2 %

23,2 %

 

Eiropas Zemes novērošanas programma (Copernicus)

630,2

607,6

861,5

602,4

231,3

-5,2

36,7 %

-0,9 %

Kodoldrošība un kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšana

141,1

152,4

143,9

158,1

2,8

5,8

2,0 %

3,8 %

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF)

2 038,3

1 828,0

186,9

1 022,3

-1 851,4

-805,7

-90,8 %

-44,1 %

Pētniecības un inovācijas vienotais stratēģiskais satvars (VSS)

11 568,1

11 216,9

12 535,1

11 341,8

967,0

124,9

8,4 %

1,1 %

 

Apvārsnis 2020

11 212,4

10 901,5

12 161,5

10 971,8

949,1

70,3

8,5 %

0,6 %

 

Euratom pētniecības un mācību programma

355,7

315,5

373,6

370,0

17,9

54,5

5,0 %

17,3 %

Uzņēmumu konkurētspēja un mazie un vidējie uzņēmumi (COSME)

354,1

253,5

367,2

251,8

13,1

-1,6

3,7 %

-0,6 %

Izglītība, arodmācība un sports (Erasmus+)

2 314,5

2 145,6

2 726,4

2 563,1

411,9

417,5

17,8 %

19,5 %

Nodarbinātības un sociālā inovācija (EaSI)

131,7

118,5

136,1

118,4

4,3

-0,1

3,3 %

-0,1 %

„Muita”, „Fiscalis” un „Krāpšanas apkarošana”

135,0

124,8

135,2

134,2

0,2

9,4

0,1 %

7,6 %

Eiropas Infrastruktūras savienošanas instruments (EISI)

2 748,4

1 523,0

3 764,0

1 701,2

1 015,6

178,3

37,0 %

11,7 %

 

Enerģētika

680,5

217,7

948,7

326,8

268,2

109,1

39,4 %

50,1 %

 

Transports

1 897,6

1 163,3

2 640,2

1 222,8

742,5

59,5

39,1 %

5,1 %

 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT)

170,3

142,0

175,1

151,6

4,8

9,6

2,8 %

6,8 %

Enerģētikas jomas projekti ekonomikas atveseļošanas atbalstam (Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāns)

 

210,0

 

61,0

 

-149,0

-71,0 %

Eiropas Solidaritātes korpuss (ESC)

42,8

33,2

143,3

119,6

100,5

86,3

235,0 %

259,8 %

Eiropas Aizsardzības rūpniecības attīstības programma (EARAP)

 

 

245,0

147,0

245,0

147,0

Citi pasākumi un programmas

176,4

152,6

194,4

164,7

17,9

12,2

10,2 %

8,0 %

Darbības, kuras finansē saskaņā ar Komisijas prerogatīvām, un Komisijai piešķirtās īpašās pilnvaras

128,9

116,9

128,4

115,0

-0,5

-2,0

-0,4 %

-1,7 %

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības

91,7

77,6

97,3

99,6

5,6

22,0

6,1 %

28,3 %

Decentralizētās aģentūras

314,1

316,2

382,9

381,7

68,8

65,5

21,9 %

20,7 %

1b

Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija

55 532,2

46 527,3

57 192,0

47 035,4

1 659,8

508,1

3,0 %

1,1 %

Tostarp saistību vispārējās rezerves ietvaros

351,2

 

350,0

 

 

 

 

 

Maksimālā robežvērtība

55 181,0

 

56 842,0

 

 

 

 

 

Rezerve

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieguldījumi izaugsmei un nodarbinātībai

50 798,0

43 447,4

52 357,5

43 736,6

1 559,5

289,2

3,1 %

0,7 %

 

Reģionālā konverģence (Mazāk attīstīti reģioni)

27 012,3

23 387,6

27 875,2

24 042,3

863,0

654,7

3,2 %

2,8 %

 

Pārejas reģioni

5 738,6

4 040,5

5 848,7

4 370,1

110,1

329,6

1,9 %

8,2 %

 

Konkurētspēja (Vairāk attīstīti reģioni)

8 426,8

7 394,1

8 648,9

7 441,5

222,1

47,4

2,6 %

0,6 %

 

Tālākie un mazapdzīvotie reģioni

226,5

169,0

231,0

176,4

4,5

7,4

2,0 %

4,4 %

 

Kohēzijas fonds

9 393,8

8 456,3

9 753,6

7 706,3

359,8

-750,0

3,8 %

-8,9 %

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI) – KF iemaksa

1 655,1

625,8

1 700,4

851,6

45,3

225,8

2,7 %

36,1 %

Eiropas teritoriālā sadarbība

1 934,3

1 234,7

1 973,0

1 190,6

38,7

-44,1

2,0 %

-3,6 %

Jaunatnes nodarbinātības ierosme (īpašs papildu piešķīrums)

350,0

600,0

350,0

631,5

 

31,5

 

5,3 %

Tehniskā palīdzība un novatoriski pasākumi

230,3

199,6

239,7

212,7

9,4

13,1

4,1 %

6,6 %

Eiropas atbalsts vistrūcīgākajām personām (Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds)

556,9

401,4

567,8

401,2

10,9

-0,2

2,0 %

0,0 %

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības

7,7

18,5

3,7

11,2

-4,0

-7,3

-52,3 %

-39,5 %

2. Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi

59 238,6

56 041,0

59 642,1

57 399,9

403,5

1 358,9

0,7 %

2,4 %

Maksimālā robežvērtība

60 267,0

 

60 344,0

 

 

 

 

 

Rezerve

1 028,4

 

701,9

 

 

 

 

 

 

Tostarp: Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) — ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie maksājumi

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

-41,2

-70,9

-0,1 %

-0,2 %

Pakārtotā maksimālā robežvērtība

44 163,0

 

43 881,0

 

 

 

 

 

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) — ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie maksājumi

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

-41,2

-70,9

-0,1 %

-0,2 %

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

14 380,3

11 852,2

14 727,3

13 148,2

346,9

1 296,0

2,4 %

10,9 %

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF)

1 027,9

602,8

1 090,0

712,8

62,1

109,9

6,0 %

18,2 %

Vides un klimata pasākumu programma (LIFE)

522,8

316,1

558,1

341,6

35,3

25,5

6,7 %

8,1 %

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības

15,6

17,7

13,5

19,6

-2,1

1,9

-13,5 %

10,7 %

Decentralizētās aģentūras

58,8

58,8

61,3

61,3

2,5

2,5

4,3 %

4,3 %

3. Drošība un pilsoniskums

3 493,2

2 980,7

3 786,6

3 527,4

293,4

546,7

8,4 %

18,3 %

Tostarp elastības instrumenta ietvaros

837,2

 

985,6

 

 

 

 

 

Maksimālā robežvērtība

2 656,0

 

2 801,0

 

 

 

 

 

Rezerve

 

 

 

 

 

 

 

 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

719,2

594,4

1 120,8

952,6

401,7

358,2

55,9 %

60,3 %

Iekšējās drošības fonds

720,0

481,2

533,5

663,7

-186,5

182,5

-25,9 %

37,9 %

IT sistēmas

26,3

13,2

0,1

 

-26,2

-13,2

-99,6 %

-100,0 %

Tiesiskums

47,1

35,9

44,6

38,1

-2,5

2,3

-5,4 %

6,3 %

Tiesības, vienlīdzība un pilsonība

63,4

46,6

65,7

58,0

2,3

11,4

3,7 %

24,4 %

Savienības civilās aizsardzības mehānisms

33,2

34,3

149,6

81,7

116,3

47,4

349,8 %

138,3 %

Eiropa pilsoņiem

27,6

28,6

28,7

29,2

1,1

0,6

4,1 %

2,1 %

Pārtika un barība

280,2

248,4

289,7

239,3

9,5

-9,1

3,4 %

-3,7 %

Veselība

66,4

55,9

68,3

61,3

1,9

5,3

2,9 %

9,6 %

Patērētāji

28,0

23,1

29,3

23,6

1,3

0,5

4,6 %

2,2 %

Radošā Eiropa

230,4

180,7

244,8

194,8

14,5

14,1

6,3 %

7,8 %

Instruments ārkārtas atbalstam Savienībā (IES)

200,0

220,6

0,3

69,5

-199,8

-151,0

-99,9 %

-68,5 %

Darbības, kuras finansē saskaņā ar Komisijas prerogatīvām, un Komisijai piešķirtās īpašās pilnvaras

98,8

91,7

105,8

99,9

7,0

8,2

7,1 %

8,9 %

 

Tostarp “Komunikācijas pasākumi”

73,4

72,3

77,1

74,0

3,7

1,7

5,1 %

2,3 %

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības

12,7

17,9

15,1

18,3

2,4

0,3

19,2 %

1,9 %

Decentralizētās aģentūras

940,1

908,3

1 090,4

997,6

150,3

89,3

16,0 %

9,8 %

4. Globālā Eiropa

10 068,8

8 906,1

11 319,3

9 358,3

1 250,4

452,2

12,4 %

5,1 %

Tostarp saistību vispārējās rezerves ietvaros

243,8

 

1 051,3

 

 

 

 

 

Maksimālā robežvērtība

9 825,0

 

10 268,0

 

 

 

 

 

Rezerve

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA II)

2 078,8

1 451,6

2 423,4

1 707,5

344,6

255,9

16,6 %

17,6 %

Eiropas Kaimiņattiecību instruments (EKI)

2 436,6

2 278,0

2 677,3

2 060,3

240,6

-217,7

9,9 %

-9,6 %

Attīstības sadarbības instruments (ASI)

2 976,0

2 734,5

3 189,9

2 796,3

213,9

61,8

7,2 %

2,3 %

Partnerības instruments sadarbībai ar trešām valstīm (PI)

140,2

100,7

154,0

99,6

13,8

-1,1

9,9 %

-1,1 %

Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instruments (EIDHR)

192,8

169,3

196,7

159,3

3,9

-10,0

2,0 %

-5,9 %

Stabilitātes un miera veicināšanas instruments (IcSP),

370,0

325,3

376,7

321,3

6,7

-4,0

1,8 %

-1,2 %

Humānā palīdzība (HUMA)

1 085,4

1 095,0

1 651,8

1 603,0

566,4

508,1

52,2 %

46,4 %

Kopējā ārpolitika un drošības politika (KĀDP)

328,0

292,0

334,9

305,5

6,8

13,5

2,1 %

4,6 %

Instruments sadarbībai kodoldrošuma jomā (INSC)

33,0

45,5

33,6

41,5

0,7

-4,0

2,0 %

-8,8 %

Makrofinansiāls atbalsts (MFA)

42,1

42,1

27,0

27,0

-15,1

-15,1

-35,8 %

-35,8 %

Garantiju fonds ārējai darbībai (GF)

137,8

137,8

 

 

-137,8

-137,8

-100,0 %

-100,0 %

Savienības civilās aizsardzības mehānisms

16,1

15,5

23,5

20,7

7,4

5,2

46,1 %

33,6 %

ES palīdzības brīvprātīgo iniciatīva (EUAV)

20,3

16,9

19,5

16,1

-0,8

-0,8

-3,9 %

-4,9 %

Eiropas Fonds ilgtspējīgai attīstībai (EFIA)

25,0

25,0

25,0

25,0

 

 

 

 

Citi pasākumi un programmas

83,5

74,9

83,6

73,0

0,2

-1,9

0,2 %

-2,6 %

Darbības, kuras finansē saskaņā ar Komisijas prerogatīvām, un Komisijai piešķirtās īpašās pilnvaras

74,4

67,6

75,5

73,7

1,1

6,1

1,5 %

9,1 %

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības

8,9

14,4

6,3

8,1

-2,6

-6,3

-28,9 %

-43,7 %

Decentralizētās aģentūras

20,1

20,1

20,5

20,5

0,4

0,4

2,2 %

2,2 %

5. Administrācija

9 665,5

9 666,3

9 943,0

9 944,9

277,5

278,6

2,9 %

2,9 %

Maksimālā robežvērtība

10 346,0

 

10 786,0

 

 

 

 

 

Tostarp kompensēts no neparedzēto izdevumu rezerves

-318,0

 

-253,9

 

 

 

 

 

Rezerve

362,5

 

589,1

 

 

 

 

 

Tostarp: iestāžu administratīvie izdevumi

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

Pakārtotā maksimālā robežvērtība

8 360,0

 

8 700,0

 

 

 

 

 

Tostarp kompensēts no neparedzēto izdevumu rezerves

-318,0

 

-253,9

 

 

 

 

 

Rezerve

462,1

 

698,8

 

 

 

 

 

Pensijas un Eiropas skolas

2 085,6

2 085,6

2 195,7

2 195,7

110,1

110,1

5,3 %

5,3 %

 

Pensijas

1 892,8

1 892,8

2 003,6

2 003,6

110,8

110,8

5,9 %

5,9 %

 

Eiropas skolas

192,8

192,8

192,1

192,1

-0,7

-0,7

-0,4 %

-0,4 %

iestāžu administratīvie izdevumi

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

 

Eiropas Parlaments

1 950,2

1 950,2

1 996,4

1 996,4

46,1

46,1

2,4 %

2,4 %

 

Eiropadome un Padome

572,9

572,9

581,9

581,9

9,0

9,0

1,6 %

1,6 %

 

Eiropas Komisija

3 565,5

3 566,3

3 632,7

3 634,7

67,2

68,4

1,9 %

1,9 %

 

Eiropas Savienības Tiesa

410,0

410,0

429,4

429,4

19,4

19,4

4,7 %

4,7 %

 

Eiropas Revīzijas palāta

146,0

146,0

146,9

146,9

0,9

0,9

0,6 %

0,6 %

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

135,6

135,6

138,5

138,5

2,9

2,9

2,1 %

2,1 %

 

Eiropas Reģionu komiteja

96,1

96,1

98,8

98,8

2,7

2,7

2,8 %

2,8 %

 

Eiropas Ombuds

10,6

10,6

11,3

11,3

0,7

0,7

6,1 %

6,1 %

 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

14,4

14,4

16,6

16,6

2,2

2,2

15,2 %

15,2 %

 

Eiropas Ārējās darbības dienests

678,5

678,5

694,8

694,8

16,3

16,3

2,4 %

2,4 %

Apropriācijas izdevumu kategorijām

159 998,0

144 216,7

165 028,4

147 787,4

5 030,4

3 570,8

3,1 %

2,5 %

Tostarp elastības instrumenta ietvaros

837,2

678,3

985,6

909,8

 

 

 

 

Tostarp saistību vispārējās rezerves ietvaros

1 355,6

 

1 464,7

 

 

 

 

 

Maksimālā robežvērtība

159 514,0

154 565,0

164 123,0

166 709,0

 

 

 

 

Tostarp kompensēts no neparedzēto izdevumu rezerves

-318,0

 

-253,9

 

 

 

 

 

Rezerve

1 390,9

11 026,7

1 291,1

19 831,4

 

 

 

 

Apropriācijas, izteiktas % no NKI (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

Citi īpašie instrumenti (3)

698,5

551,2

577,2

411,5

-121,3

-139,7

-17,4 %

-25,3 %

 

Rezerve palīdzībai ārkārtas gadījumos (EAR)

344,6

344,6

351,5

351,5

6,9

6,9

2,0 %

2,0 %

 

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF)

172,3

25,0

175,7

10,0

3,4

-15,0

2,0 %

-60,0 %

 

Eiropas Savienības Solidaritātes fonds (ESSF)

181,6

181,6

50,0

50,0

-131,6

-131,6

-72,5 %

-72,5 %

Apropriācijas kopā

160 696,5

144 767,9

165 605,6

148 198,9

4 909,2

3 431,0

3,1 %

2,4 %

Apropriācijas, izteiktas % no NKI (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

(1) 2018. gada budžetā iekļauti budžeta grozījumi Nr. 1–5, kā arī budžeta grozījuma Nr. 6 projekts.

(2) Budžeta otrā projekta pamatā ir NKI prognoze, kas iekļauta DFS tehniskajā korekcijā, kura pieņemta 2018. gada 23. maijā (COM(2018) 282).

(1)      OV L 347, 20.12.2013.
(2)      OV C 373, 20.12.2013.
(3)      OV L 160, 7.6.2014.
(4)      OV L 193, 30.7.2018.
(5)      COM(2018) 600.
(6)      11737-C8-0410/2018.
(7)      COM(2018) 709.
(8)      P8_TA(2018)404.
(9)      COM(2018) 600.
(10)      COM(2018) 704, 12.10.2018.
(11)      2018. gada budžeta grozījuma Nr. 6 projekts arī bija daļa no pasākumu kopuma, ko apsprieda Samierināšanas komitejā, tomēr tā pieņemšana tika plānota novembrī, lai varētu ņemt vērā nepieciešamās pašu resursu korekcijas, jo īpaši PVN un NKI atlikumus, kas ietekmē summas, kuras jādara pieejamas 2018. gada decembra pirmajā darbdienā.
(12)      COM(2018) 709, 16.10.2018.
(13)      Šo skaitļu pamatā ir atbilstoši NKI izmaiņām veiktās finanšu shēmas tehniskās korekcijas 2019. gadam, ko Komisija pieņēma 2018. gada 23. maijā (COM(2018) 282).
(14)      Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regula (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).
(15)      Eiropadome 2018. gada jūnijā aicināja Komisiju sākt jaunu izmēģinājuma iniciatīvu par revolucionārām inovācijām atlikušajā pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” periodā. Padomes secinājumi ir šādi: “Mums ir vajadzīga spēcīgāka un iekļaujoša inovācijas ekosistēma, ar kuru veicināt radikālu un tirgu radošu inovāciju un uzņēmumiem – tostarp MVU –, kuriem piemīt revolucionāras inovācijas potenciāls, sniegt visaptverošu atbalstu, lai tie sekmīgi iekļūtu globālajos tirgos.”
(16)      1 AD amata vieta datu aizsardzības jomā un 4 AD amata vietas IT jomā.
(17)

     Komisijas 2018. gada 11. janvārī iesniegtais priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmuma izveidi (COM(2018) 8).