3.10.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 248/307


EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJA (ES) 2018/1413

(2018. gada 18. aprīlis)

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā lēmumu par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0084/2018),

A.

tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk pastiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes koncepciju un cilvēkresursu labu pārvaldību;

B.

tā kā saskaņā ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (“Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu (1) tās 2016. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 16 673 153,98, t. i., par 1,06 % mazāks nekā 2015. gadā, tā kā Aģentūras budžetu finansē galvenokārt no Savienības budžeta;

C.

tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem (turpmāk “Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.

ņem vērā, ka budžeta uzraudzības rezultātā 2016. finanšu gadā budžeta izpildes līmenis bija 96,31 %, t. i., par 1,22 % zemāks nekā iepriekšējā gadā (97,53 %), un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 70,35 %, t. i., par 1,70 % zemāks nekā 2015. finanšu gadā;

2.

atzinīgi vērtē pasākumus, ko Aģentūra veikusi, reaģējot uz budžeta izpildes apstiprinātājiestādes sniegtajiem komentāriem attiecībā uz iepriekšējo gadu budžeta izpildi; turklāt atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra ātri piemēroja Revīzijas palātas ieteikumus saistībā ar IKT un konsultāciju pamatlīgumiem kā jomu, kas ir jāuzlabo 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanā;

Saistības un pārnestās apropriācijas

3.

pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ņem vērā, ka II sadaļā (administratīvie izdevumi) uz 2017. gadu tika pārnests liels apmērs apropriāciju, par kurām bija uzņemtas saistības, – EUR 417 279 jeb 30 % (salīdzinājumā ar EUR 364 740 jeb 26 % 2015. gadā); ņem vērā, ka šīs pārnestās apropriācijas galvenokārt ir saistītas ar IT pakalpojumiem, kuri līdz gada beigām vēl nebija pilnībā sniegti vai par kuriem vēl nebija sagatavoti rēķini; turklāt ņem vērā, ka pārnesto apropriāciju summa, par kurām bija uzņemtas saistības, III sadaļā bija EUR 3 370 616 jeb 43 % (salīdzinājumā ar EUR 3 383 052 jeb 41 % 2015. gadā); norāda, ka šīs pārnestās apropriācijas galvenokārt ir saistītas ar pētniecības projektiem un pētījumiem, kuri ilgst vairāk nekā vienu gadu; pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas sniegto informāciju ņem vērā, ka Aģentūra var apsvērt diferencētu budžeta apropriāciju ieviešanu, lai labāk atspoguļotu darbību daudzgadu raksturu un nenovēršamos kavējumus laikā starp līgumu parakstīšanu, piegādēm un maksājumiem; pieņem zināšanai Aģentūras atbildi, ka tā izpētīs šo iespēju, lai noskaidrotu, vai ir iespējams uzlabot budžeta pārvaldību;

4.

ņem vērā, ka pārnesumi bieži vien var būt daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, un ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un izpildē, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja Aģentūra tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

Pārvietojumi

5.

pieņem zināšanai to, ka 2016. finanšu gada laikā tika veikti 11 budžeta pārvietojumi par kopumā EUR 319 240, lai pārdalītu līdzekļus no jomām, kurās budžeta līdzekļi tika ietaupīti, uz jomām, kurās trūka līdzekļu, un tādējādi nodrošinātu gada mērķu izpildi;

Iepirkums

6.

ņem vērā, ka Aģentūra noslēdza līgumus par precēm un pakalpojumiem, kuru kopējā summa bija EUR 8 492 938,92 , no kuras EUR 930 240,32 tika piešķirti 41 sarunu procedūrā, EUR 580 926,16 – izmantojot starpiestāžu līgumus vai pakalpojumu līmeņa vienošanās, un EUR 6 981 772,44 – izmantojot 155 īpašus līgumus vai pasūtījuma veidlapas saskaņā ar pamatlīgumiem, kas noslēgti pēc līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas atklātās procedūrās;

7.

ar gandarījumu ņem vērā, ka ir izveidota iepirkuma komanda, lai visā Aģentūrā nodrošinātu saskaņotu darbību attiecībā uz visām Aģentūras veiktajām iepirkuma procedūrām, sākot no to izstrādes līdz beigām, un ka attiecībā uz šīm procedūrām tiek veikti uzraudzības pasākumi un ar riska mazināšanu saistītas kontroles, tostarp oficiāla piedāvājumu atvēršana un izvērtēšana, deklarācijas par interešu konflikta neesamību, ko ar parakstu apstiprina komitejas locekļi, un rakstiski formulēti izslēgšanas, atlases un piešķiršanas kritēriju novērtējumi;

8.

pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ņem vērā, ka 2014. gadā Aģentūra parakstīja pamatlīgumu par IT konsultāciju pakalpojumu sniegšanu laikposmā no 2014. gada līdz 2017. gadam, kura kopējā summa bija EUR 1 100 000; ar nožēlu ņem vērā, ka, lai gan 2016. gadā tika parakstīti specifiski līgumi, lai sasniegtu minētajā pamatlīgumā skaidri definētos projekta rezultātus, konsultanti tika piesaistīti, pamatojoties uz atvērtu laika un līdzekļu principu, saskaņā ar kuru cena nav fiksēta un tieši saistīta ar sniegto pakalpojumu, bet gan ir atkarīga no pakalpojuma sniegšanā izmantoto darba dienu skaita; turklāt ņem vērā, ka 2016. gadā ap 50 % IT konsultāciju pakalpojumu tika sniegti ārpus Aģentūras telpām, un tas ierobežoja Aģentūras iespējas uzraudzīt līgumu efektīvu īstenošanu; ņem vērā, ka saskaņā ar šo pamatlīgumu 2016. gadā tika veikti maksājumi aptuveni EUR 400 000 apmērā; pieņem zināšanai Aģentūras atbildi par to, ka jaunajos IKT un konsultāciju pamatlīgumos tā attiecīgos gadījumos ievēro Revīzijas palātas ieteikumu, izmantojot īpašus konkrētus laika un līdzekļu noteikumus;

Personāla politika

9.

pēc iepazīšanās ar štatu saraksta konstatē, ka 2016. gada 31. decembrī bija aizpildītas 39 štata vietas (no kopā 41 vietām, kas atļautas saskaņā ar Savienības budžetu), salīdzinājumā ar 40 vietām 2015. gadā;

10.

pauž nožēlu, ka Aģentūras darbinieku vidū nav sasniegts dzimumu līdzsvars, jo 2016. gada 31. decembrī tā proporcionālais īpatsvars bija divi pret vienu (72 % no štata vietām aizņēma sievietes un 28 % – vīrieši); norāda, ka šis jautājums ir steidzami jārisina; tomēr ņem vērā, ka augstākās vadības līmenī ir panākts dzimumu līdzsvars (50:50);

11.

uzsver, ka darba un privātās dzīves līdzsvaram vajadzētu būt daļai no Aģentūras personāla politikas; ņem vērā, ka labjutības pasākumiem tērētā budžeta apmērs ir aptuveni EUR 194 uz vienu darbinieku, kas atbilst trim dienām uz vienu darbinieku; konstatē, ka vidējais slimības atvaļinājuma dienu skaits uz vienu darbinieku ir 11 dienas;

12.

atgādina, ka 2007. gadā Aģentūra pieņēma lēmumu par psiholoģiski un seksuāli aizskarošu izturēšanos; ierosina organizēt mācības un informatīvus pasākumus, lai palielinātu personāla informētību; ņem vērā, ka 2016. gadā tika veikta administratīva izmeklēšana; prasa sniegt izsmeļošākus paskaidrojumus par izmeklēšanas secinājumiem, vienlaikus ievērojot datu aizsardzības noteikumus;

13.

ar gandarījumu ņem vērā, ka saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā vai atlaišanu 2016. gadā Aģentūra nav saņēmusi nevienu sūdzību vai ziņojumu un nav ierosināta neviena lieta tiesā;

14.

ņem vērā, ka Aģentūra turpināja pieņemt īstenošanas noteikumus, lai turpinātu reformēt Civildienesta noteikumus, kuri stājās spēkā 2014. gada 1. janvārī;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība, pārredzamība un demokrātija

15.

ņem vērā, ka šobrīd tiek vāktas un analizētas jaunās interešu konflikta deklarācijas un CV kopsavilkumi, jo jaunā valde tika iecelta 2016. gada beigās; turklāt ņem vērā, ka Aģentūra ir savākusi 131 pilnīgu personas lietu par 70 valdes locekļiem (80 %), 52 valdes locekļu aizstājējiem (60 %) un 12 novērotājiem un novērotāju aizstājējiem (48 %); atzinīgi vērtē to, ka, izvērtējot personu lietas, nevienā no tām nav konstatēta situācija, ko varētu klasificēt kā interešu konfliktu Aģentūras politikas izpratnē;

16.

ar gandarījumu konstatē, ka Aģentūra ir izveidojusi krāpšanas apkarošanas stratēģiju, pamatojoties uz vadlīnijām, ko Savienības aģentūrām izstrādājis Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF); ņem vērā, ka stratēģija aptver trīs gadu laikposmu (2015–2017) un tās īstenošanu regulāri uzrauga Aģentūras birojs; turklāt ņem vērā, ka ir pieņemta un iekštīklā darbiniekiem darīta pieejama iekšējā procedūra ziņošanai par iespējamiem krāpšanas gadījumiem un to rezultātiem un šādu gadījumu izskatīšanai;

17.

spēcīgi pauž nožēlu par to, ka Aģentūra vēl nav ieviesusi iekšējos noteikumus par trauksmes celšanu; ņem vērā, ka Aģentūra gaida vadlīnijas no Komisijas; turklāt ņem vērā, ka tikmēr Aģentūra ievēro Komisijas 2012. gada vadlīnijas par trauksmes celšanu; mudina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei, tiklīdz trauksmes celšanas noteikumi būs izstrādāti un ieviesti;

18.

norāda, ka ir jāizveido neatkarīga ES iestāde informācijas sniegšanai, konsultācijām un atzinumu izstrādei un jāpiešķir tai pietiekami budžeta līdzekļi, lai palīdzētu trauksmes cēlējiem, izpaužot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantot pareizos informācijas kanālus, vienlaikus aizsargātu viņu konfidencialitāti un piedāvātu viņiem nepieciešamo atbalstu un konsultācijas;

Galvenie sasniegumi

19.

atzinīgi vērtē Aģentūras noteiktos trīs galvenos sasniegumus 2016. gadā, proti, tā:

ir pabeigusi trīs gadu izmēģinājuma projektu “Drošāks un veselīgāks darbs jebkurā vecumā – darba drošība un veselība novecojoša darbaspēka kontekstā”, ko ierosināja Parlaments, un veselīgu darba vietu jomā sāka 2016.–2017. gada kampaņu par veselīgām darba vietām visu vecumu darba ņēmējiem,

augsta līmeņa seminārā iepazīstināja ar pirmo ziņojumu par nozīmīgu pētniecības projektu “Veselība un drošība mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos”,

kopā ar Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju (EUIPO) un Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru (CdT) ieviesa jaunu daudzvalodu tīmekļa vietņu pārvaldības rīku, kas 2017. gadā ieguva ES Ombuda balvu par izcilību publiskajā pārvaldē;

Iekšējā revīzija

20.

ņem vērā, ka 2016. gadā Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica stratēģiskā riska novērtējumu, kura galvenais mērķis bija izstrādāt jaunu daudzgadu stratēģisko iekšējās revīzijas plānu laikposmam no 2017. gada līdz 2019. gadam;

21.

atzinīgi vērtē to, ka 2016. gada beigās Aģentūrai nebija neīstenotu svarīgu vai ļoti svarīgu ieteikumu; ņem vērā, ka visu 2016. gadu Aģentūra strādāja pie tā, lai īstenotu rīcības plānu attiecībā uz četriem svarīgiem ieteikumiem no IAS 2015. gadā veiktās revīzijas par darba drošības un veselības pārvaldības rīkiem; norāda, ka 2017. gada sākumā IAS izvērtēja saistībā ar četriem ieteikumiem veikto darbu un ieteica šos ieteikumus atzīt par īstenotiem;

Sniegums

22.

ar gandarījumu ņem vērā svarīgos pasākumus, ko Aģentūra ir veikusi, lai izmantotu IT sistēmu savas uz darbību balstītās pārvaldības sistēmas atbalstam; atzinīgi vērtē jaunos digitālos instrumentus, kas ieviesti, lai pārvaldītu dažādos projektos un pasākumos izmantoto laiku un pārvaldītu konkursus un iepirkumu;

Citi komentāri

23.

pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka Aģentūras izveides regulā –Regulā (EK) Nr. 2062/94 – nav skaidri noteikta prasība veikt darbību ārēju novērtēšanu; ar gandarījumu ņem vērā, ka Komisijas priekšlikumā par jaunu izveides regulu (COM(2016) 528) ir ietverts pienākums sagatavot šādu novērtējumu reizi piecos gados un izmantot ārējas revīzijas ziņojumus;

24.

atzinīgi vērtē Aģentūras darbību un analīzi par drošību un veselības aizsardzību darbā, kas dod ieguldījumu Savienības politikas veidošanas procesā, kura mērķis ir sekmēt veselīgas un drošas darbavietas visā Savienībā; norāda, ka pašlaik tā strādā pie dokumentu kopumiem attiecībā uz atbalstu mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem (MMVU), kuros iekļauti šiem uzņēmumiem piemēroti instrumenti un vadlīnijas, lai novērstu zināšanu trūkumu un veicinātu labāku atbilstību noteikumiem par drošību un veselības aizsardzību darbā;

25.

atzinīgi vērtē labo sadarbību starp aģentūrām, kuras darbojas nodarbinātības, sociālo lietu un integrācijas jomā, un īpaši sadarbību starp Aģentūru, Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound), Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu (EIGE) attiecībā uz ziņojumu “Gados vecākiem cilvēkiem piemērotas darba vides panākšana – ES aģentūru perspektīva par dzīves gājumu saistībā ar darbu un novecošanu”;

26.

attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2018. gada 18. aprīļa rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli (2).

(1)  OV C 12, 13.1.2017., 9. lpp.

(2)  Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0133 (skatīt šā Oficiālā Vēstneša393. lpp.).