21.12.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 461/147


Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Patvēruma un migrācijas fonds”

(2018/C 461/13)

Galvenais ziņotājs:

Peter BOSSMAN (SL/PSE), Piranas komūnas mērs

Atsauces dokuments:

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Patvēruma un migrācijas fonda izveidi

COM(2018) 471 final

I.   IETEIKUMI GROZĪJUMIEM

1. grozījums

COM(2018) 471 final, 42. apsvērums.

Eiropas Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai stiprinātu Savienības spējas nekavējoties novērst neparedzētu vai nesamērīgi lielu migrācijas spiedienu vienā vai vairākās dalībvalstīs, kuram raksturīgs liels vai nesamērīgs trešo valstu valstspiederīgo pieplūdums, kas rada būtiskas un steidzamas vajadzības saistībā ar to uzņemšanas un aizturēšanas infrastruktūru, patvēruma un migrācijas pārvaldības sistēmām un procedūrām un lielu migrācijas spiedienu trešās valstīs sakarā ar politiskām norisēm vai konfliktiem, būtu jārada iespēja sniegt ārkārtas palīdzību saskaņā ar noteikumiem, kuri izklāstīti šajā regulā.

Lai stiprinātu Savienības spējas nekavējoties novērst neparedzētu vai nesamērīgi lielu migrācijas spiedienu vienā vai vairākās dalībvalstīs, kuram raksturīgs liels vai nesamērīgs trešo valstu valstspiederīgo, īpaši neaizsargātu personu, piemēram, nepavadītu nepilngadīgo, pieplūdums, kas rada būtiskas un steidzamas vajadzības saistībā ar to uzņemšanas un aizturēšanas infrastruktūru, patvēruma un migrācijas pārvaldības sistēmām un procedūrām un lielu migrācijas spiedienu trešās valstīs sakarā ar politiskām norisēm vai konfliktiem, būtu jārada iespēja sniegt ārkārtas palīdzību un veidot infrastruktūru saskaņā ar noteikumiem, kuri izklāstīti šajā regulā.

Pamatojums

Ir nepieciešams atvērt ārkārtas finansējuma pozīciju, lai reaģētu uz situācijām, kad dalībvalstis nespēj tikt galā ar problēmu, ko rada neaizsargātu personu ierašanās no trešām valstīm, jo īpaši nepavadītu nepilngadīgo ierašanās, kuriem ir vajadzīgi īpaši pasākumi.

2. grozījums

COM(2018) 471 final, 3. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

RK grozījums

Ievērojot 1. punktā noteikto politikas mērķi, ar fondu dod ieguldījumu šādu konkrēto mērķu sasniegšanā:

Ievērojot 1. punktā noteikto politikas mērķi, ar fondu dod ieguldījumu šādu konkrēto mērķu sasniegšanā:

a)

stiprināt un attīstīt visus kopējās Eiropas patvēruma sistēmas aspektus, tostarp tās ārējo dimensiju;

a)

stiprināt un attīstīt visus kopējās Eiropas patvēruma sistēmas aspektus, tostarp tās ārējo dimensiju;

b)

sniegt atbalstu likumīgai migrācijai uz dalībvalstīm, tostarp veicinot trešo valstu valstspiederīgo integrāciju;

b)

sniegt atbalstu likumīgai migrācijai uz dalībvalstīm, tostarp veicinot trešo valstu valstspiederīgo integrāciju un nodrošinot iespējas sakārtotai un drošai integrācijai ;

c)

dot ieguldījumu cīņā pret neatbilstīgu migrāciju un nodrošināt efektīvu atgriešanu un atpakaļuzņemšanu trešās valstīs.

c)

dot ieguldījumu cīņā pret neatbilstīgu migrāciju un nodrošināt efektīvu atgriešanu un atpakaļuzņemšanu trešās valstīs, garantējot cilvēktiesību ievērošanu .

 

d)

veicināt solidaritāti un atbildības dalīšanu starp dalībvalstīm, īpaši ar tām dalībvalstīm, kuras visvairāk ietekmē migrantu un patvēruma meklētāju plūsmas, tostarp ar praktisku sadarbību.

Pamatojums

Šis konkrētais mērķis ir iekļauts pašlaik spēkā esošajā regulā, ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, un kā konkrēts mērķis būtu skaidri jāmin regulā par Patvēruma un migrācijas fonda izveidi.

3. grozījums

COM(2018) 471 final, 8. pants

Atzinuma projekts

Grozījums

Eiropas Komisijas ierosinātais teksts

 

Budžets

Budžets

1.   Fonda īstenošanai paredzētais finansējums 2021.–2027. gada laikposmam ir EUR 10 415 000 000 faktiskajās cenās.

1.   Fonda īstenošanai paredzētais finansējums 2021.–2027. gada laikposmam ir EUR 16 188 000 000 faktiskajās cenās.

2.   Finanšu resursus izmanto šādi:

2.   Finanšu resursus izmanto šādi:

a)

EUR 6 249 000 000 piešķir dalītā pārvaldībā īstenotām programmām;

a)

EUR 10 790 000 000 piešķir dalītā pārvaldībā īstenotām programmām;

b)

EUR 4 166 000 000 piešķir tematiskajam mehānismam.

b)

EUR 5 398 000 000 piešķir tematiskajam mehānismam.

3.   Līdz 0,42  % no finansējuma pēc Komisijas iniciatīvas piešķir tehniskajai palīdzībai, kā minēts Regulas (ES) xx/xx 29. pantā (Kopīgo noteikumu regula).

3.   Līdz 0,42  % no finansējuma pēc Komisijas iniciatīvas piešķir tehniskajai palīdzībai, kā minēts Regulas (ES) xx/xx 29. pantā (Kopīgo noteikumu regula).

Pamatojums

Ierosinātais palielinājums attiecībā uz migrāciju un patvērumu sasauktos ar 2,4 reizes palielināto finansējumu, kas piešķirts ārējo robežu kontrolei, un atspoguļo faktu, ka pašreizējos priekšlikumos nav paredzēts palielināt finansējumu apropriācijām ESF+ jaunajam ilgtermiņa integrācijas uzdevumam.

4. grozījums

COM(2018) 471 final, 9. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

RK grozījums

(..) Finansējumu no tematiskā mehānisma izmanto šādiem tā elementiem:

(..) Finansējumu no tematiskā mehānisma izmanto šādiem tā elementiem:

a)

konkrētas darbības;

a)

konkrētas darbības;

b)

Savienības darbības;

b)

Savienības darbības;

c)

ārkārtas palīdzība;

c)

ārkārtas palīdzība;

d)

pārmitināšana;

d)

pārmitināšana;

e)

atbalsts dalībvalstīm, kuras sekmē solidaritātes un atbildības centienus,

un

e)

atbalsts dalībvalstīm, kuras sekmē solidaritātes un atbildības centienus;

un

f)

Eiropas migrācijas tīkls.

f)

Eiropas migrācijas tīkls;

 

g)

vietējo un reģionālo pašvaldību izveidoti Eiropas integrācijas tīkli .

(..)

(..)

Pamatojums

Vietējām un reģionālajām pašvaldībām ir ļoti liela nozīme migrantu integrācijā, kas ir būtisks migrācijas politikas elements.

5. grozījums

COM(2018) 471 final, 9. panta 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

RK grozījums

Ar tematisko mehānismu jo īpaši atbalsta darbības II pielikuma 2. punkta b) apakšpunktā minētā īstenošanas pasākuma ietvaros, kuras īsteno vietējās un reģionālās pašvaldības vai pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

Ar tematisko mehānismu jo īpaši atbalsta darbības II pielikuma 2. punkta b) apakšpunktā minētā īstenošanas pasākuma ietvaros, kuras īsteno vietējās un reģionālās pašvaldības vai pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Šim mērķim piešķir vismaz 30 % no tematiskā mehānisma finansējuma.

Pamatojums

Vietējām un reģionālajām pašvaldībām ir ļoti liela nozīme migrantu integrācijā, kas ir būtisks migrācijas politikas elements.

6. grozījums

COM(2018) 471 final, 13. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

RK grozījums

Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās programmā ietvertās prioritātes atbilst Savienības prioritātēm un uzdevumiem migrācijas pārvaldības jomā un tos risina un ka minētās prioritātes pilnībā atbilst attiecīgajiem Savienības acquis un saskaņotajām Savienības prioritātēm. Nosakot savu programmu prioritātes, dalībvalstis nodrošina, ka ir pienācīgi ņemti vērā II pielikumā izklāstītie īstenošanas pasākumi.

Katra dalībvalsts vismaz 20 % no tās programmā paredzētajiem līdzekļiem piešķir 3. panta 2. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā minētajam konkrētajam mērķim un vismaz 20 % – 3. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā minētajam konkrētajam mērķim. Dalībvalstis minēto minimālo procentuālo apmēru drīkst neievērot tikai tad, ja valsts programmā ir iekļauts detalizēts paskaidrojums par to, kāpēc līdzekļu piešķīrums, kas ir mazāks par minēto apmēru, neapdraud mērķa sasniegšanu. Kas attiecas uz 3. panta 2. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā minēto konkrēto mērķi, dalībvalstu, kuras saskaras ar strukturāliem trūkumiem izmitināšanas, infrastruktūras un pakalpojumu jomā, piešķirto līdzekļu apmērs nav mazāks par šajā regulā noteikto minimālo procentuālo apmēru;

Pamatojums

Patvēruma un migrācijas fondam būtu jāatbalsta ilgtspējīgi risinājumi migrācijas jomā un jānodrošina atbilstība prioritātēm, par ko ES līmenī vienojušās dalībvalstis. Nodrošinot, ka minimālais līdzekļu apmērs tiek atvēlēts funkcionējošas patvēruma sistēmas izveidei (3. panta 2. punkta a) apakšpunkts) un likumīgu migrācijas ceļu veidošanai un integrācijas atbalstīšanai (3. panta 2. punkta b) apakšpunkts), tiks sekmēta šā fonda politiskā mērķa sasniegšana (efektīva migrācijas plūsmu pārvaldība).

Ierosinātais teksts atbilst pašlaik spēkā esošās Regulas, ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, formulējumam.

7. grozījums

COM(2018) 471 final, 13. panta 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

RK grozījums

Dalībvalstis jo īpaši cenšas veikt IV pielikumā uzskaitītās darbības, kas ir tiesīgas saņemt lielāku līdzfinansējumu. Neparedzētu vai jaunu apstākļu gadījumā vai efektīvas finansējuma īstenošanas nodrošināšanai Komisija saskaņā ar 32. pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu sarakstu ar IV pielikumā uzskaitītajām darbībām, kas ir tiesīgas saņemt lielāku līdzfinansējumu.

Dalībvalstis jo īpaši cenšas veikt IV pielikumā uzskaitītās darbības, kas ir tiesīgas saņemt lielāku līdzfinansējumu. Dalībvalstis, kas necenšas veikt šādas darbības, valsts programmā iekļauj detalizētu skaidrojumu par to, kā tās nodrošinās, ka šāda rīcība neapdraud Patvēruma un migrācijas fonda konkrēto mērķu sasniegšanu. Neparedzētu vai jaunu apstākļu gadījumā vai efektīvas finansējuma īstenošanas nodrošināšanai Komisija saskaņā ar 32. pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu sarakstu ar IV pielikumā uzskaitītajām darbībām, kas ir tiesīgas saņemt lielāku līdzfinansējumu.

Pamatojums

Tāds pats pamatojums kā 6. grozījumam.

8. grozījums

COM(2018) 471 final, 21. pants

Komisijas ierosinātais teksts

RK grozījums

1.   Fonds atbalsta Eiropas migrācijas tīklu un sniedz finansiālo palīdzību, kas vajadzīga tā darbībām un turpmākai attīstībai.

1.   Fonds atbalsta Eiropas migrācijas tīklu un sniedz finansiālo palīdzību, kas vajadzīga tā darbībām un turpmākai attīstībai.

2.   Summu, kas Eiropas migrācijas tīklam ir pieejama saskaņā ar fonda gada apropriācijām, un darba programmu, kurā noteiktas tā darbību prioritātes, Komisija pieņem pēc apstiprināšanas vadības padomē saskaņā ar Lēmuma 2008/381/EK (ar grozījumiem) 4. panta 5. punkta a) apakšpunktu. Komisijas lēmums ir finansēšanas lēmums saskaņā ar Finanšu regulas [110]. pantu. Lai nodrošinātu resursu laicīgu pieejamību, Komisija ar atsevišķu finansēšanas lēmumu var pieņemt Eiropas migrācijas tīkla darba programmu.

2.   Summu, kas Eiropas migrācijas tīklam ir pieejama saskaņā ar fonda gada apropriācijām, un darba programmu, kurā noteiktas tā darbību prioritātes, Komisija pieņem pēc apstiprināšanas vadības padomē saskaņā ar Lēmuma 2008/381/EK (ar grozījumiem) 4. panta 5. punkta a) apakšpunktu. Komisijas lēmums ir finansēšanas lēmums saskaņā ar Finanšu regulas [110]. pantu. Lai nodrošinātu resursu laicīgu pieejamību, Komisija ar atsevišķu finansēšanas lēmumu var pieņemt Eiropas migrācijas tīkla darba programmu.

3.   Finansiālā palīdzība, ko sniedz Eiropas migrācijas tīkla darbībām, izpaužas kā dotācijas valstu kontaktpunktiem, kuri minēti Lēmuma 2008/381/EK 3. pantā, un – attiecīgā gadījumā – kā publiskais iepirkums saskaņā ar Finanšu regulu.

3.   Finansiālā palīdzība, ko sniedz Eiropas migrācijas tīkla darbībām, izpaužas kā dotācijas valstu kontaktpunktiem, kuri minēti Lēmuma 2008/381/EK 3. pantā, un – attiecīgā gadījumā – kā publiskais iepirkums saskaņā ar Finanšu regulu.

 

4.     Fonds atbalsta vietējo un reģionālo pašvaldību izveidotus Eiropas integrācijas tīklus.

Pamatojums

Tāds pats kā 4. grozījumam.

9. grozījums

COM(2018) 471 final, 26. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

RK grozījums

Fonds sniedz finansiālu palīdzību, lai risinātu steidzamas un konkrētas vajadzības ārkārtas situācijā, kuras iemesls ir viens vai vairāki šādi apstākļi:

Fonds sniedz finansiālu palīdzību, lai risinātu steidzamas un konkrētas vajadzības un izveidotu infrastruktūru ārkārtas situācijā, kuras iemesls ir viens vai vairāki šādi apstākļi:

(a)

liels migrācijas spiediens vienā vai vairākās dalībvalstīs, kam raksturīgs liels vai nesamērīgs trešo valstu valstspiederīgo pieplūdums, kurš rada būtiskas un steidzamas vajadzības saistībā ar šo personu uzņemšanas un aizturēšanas infrastruktūru, patvēruma un migrācijas pārvaldības sistēmām un procedūrām;

a)

liels migrācijas spiediens vienā vai vairākās dalībvalstīs, kam raksturīgs liels vai nesamērīgs trešo valstu valstspiederīgo, īpaši neaizsargātu personu, piemēram, nepavadītu nepilngadīgo, pieplūdums, kurš rada būtiskas un steidzamas vajadzības saistībā ar šo personu uzņemšanas un aizturēšanas infrastruktūru, patvēruma un migrācijas pārvaldības sistēmām un procedūrām;

(b)

pagaidu aizsardzības mehānismu īstenošana Direktīvas 2001/55/EK nozīmē;

b)

pagaidu aizsardzības mehānismu īstenošana Direktīvas 2001/55/EK nozīmē;

c)

liels migrācijas spiediens trešās valstīs, tostarp gadījumos, kad personas, kurām ir vajadzīga aizsardzība, varētu nonākt grūtā stāvoklī politisku norišu vai konfliktu dēļ – jo īpaši tad, ja tie varētu ietekmēt migrācijas plūsmas uz ES.

c)

liels migrācijas spiediens trešās valstīs, tostarp gadījumos, kad personas, kurām ir vajadzīga aizsardzība, varētu nonākt grūtā stāvoklī politisku norišu vai konfliktu dēļ – jo īpaši tad, ja tie varētu ietekmēt migrācijas plūsmas uz ES. Saskaņā ar šo pantu trešās valstīs īstenotiem pasākumiem ir jābūt saskanīgiem ar Savienības humānās palīdzības politiku un attiecīgā gadījumā tā jāpapildina, un, īstenojot šos pasākumus, ir jārespektē cilvēka pamattiesības un starptautiskās juridiskās saistības.

Pamatojums

Jānodrošina saskanība ar citiem ES politikas pasākumiem un pamattiesību respektēšana.

10. grozījums

COM(2018) 471 final, 26. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

RK grozījums

Ārkārtas palīdzību var sniegt dotāciju veidā, ko tieši piešķir decentralizētajām aģentūrām.

Ārkārtas palīdzību var sniegt dotāciju veidā, ko tieši piešķir decentralizētajām aģentūrām un vietējām un reģionālajām pašvaldībām, kuras saskaras ar lielu migrācijas spiedienu, jo īpaši tām, kuras ir atbildīgas par nepavadītu nepilngadīgo imigrantu uzņemšanu un integrāciju.

Pamatojums

Vietējās un reģionālās iestādes daudzos gadījumos ir atbildīgas par nepavadītu nepilngadīgo imigrantu uzņemšanu un integrāciju, bet bieži vien tām nav spēju, lai to paveiktu.

11. grozījums

COM(2018) 471 final, I pielikums (Kritēriji finansējuma piešķiršanai dalītās pārvaldības programmām)

Komisijas ierosinātais teksts

RK grozījums

1.

Pieejamos resursus, kas minēti 11. pantā, sadala starp dalībvalstīm šādi:

1.

Pieejamos resursus, kas minēti 11. pantā, sadala starp dalībvalstīm šādi:

a)

plānošanas perioda sākumā katra dalībvalsts saņem no fonda vienreizēju fiksētu summu EUR 5 000 000 apmērā;

a)

plānošanas perioda sākumā katra dalībvalsts saņem no fonda vienreizēju fiksētu summu EUR 5 000 000 apmērā;

b)

atlikušos resursus, kas minēti 11. pantā, sadala, balstoties uz šādiem kritērijiem:

30 % patvērumam,

30 % likumīgai migrācijai integrācijai,

40 % neatbilstīgas migrācijas apkarošanai, tostarp atgriešanai.

b)

atlikušos resursus, kas minēti 11. pantā, sadala, balstoties uz šādiem kritērijiem:

33,3  % patvērumam,

33,3  % likumīgai migrācijai integrācijai,

33,3  % neatbilstīgas migrācijas apkarošanai, tostarp atgriešanai.

Pamatojums

Centienos nodrošināt migrācijas plūsmu efektīvu pārvaldību patvērums, likumīga migrācija un integrācija ir tikpat nozīmīgi (varbūt pat nozīmīgāki) aspekti kā neatbilstīga migrācija un atgriešana.

II.   POLITIKAS IETEIKUMI

EIROPAS REĢIONU KOMITEJA

1.

piekrīt viedoklim, ka laikā, kad saasinās migrācijas problēmas, ES ieguldījumi efektīvā un koordinētā migrācijas pārvaldībā, tādā veidā atbalstot dalībvalstis un to vietējās un reģionālās pašvaldības, ir ļoti svarīgi, jo sekmē centienus sasniegt Savienības mērķi izveidot brīvības, drošības un tiesiskuma telpu. Tādēļ atzinīgi vērtē pastiprināto uzmanību un finansējuma palielinājumu ES budžetā attiecībā uz migrāciju, bet pauž bažas par neobjektivitāti attiecībā uz minētajiem finansējuma palielinājumiem, kas pasākumiem robežu aizsardzībai ir daudz ievērojamāki nekā attiecībā uz PMF. Tādēļ ierosina palielināt PMF finansējumu līdzvērtīgi ārējo robežu pārvaldības finansējuma palielinājumam, t. i., 2,4 reizes.

2.

vēlreiz norāda, ka ES un dalībvalstīm koordinēti jācenšas veidot kopēju patvēruma un migrācijas politiku, kas balstās uz tādiem principiem kā solidaritāte un taisnīga atbildības sadale starp dalībvalstīm.

3.

atzinīgi vērtē Patvēruma un migrācijas fonda izveidi un citus jaunos vai pārskatītos instrumentus (Integrētās robežu pārvaldības fondu (IBMF), ESF+, Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), iniciatīvu attiecībā uz kodolieroču neizplatīšanu un atbruņošanos (NDCI), Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA III)), kas atvēl līdzekļus migrācijas iekšējai un ārējai dimensijai.

4.

piekrīt viedoklim, ka efektīva ES ārējo robežu pārvaldība ir vajadzīga, bet uzskata, ka uzmanības pievēršana galvenokārt robežkontrolei un mazākas vērības veltīšana citiem būtiskiem visaptverošas ES migrācijas politikas aspektiem, tostarp ES patvēruma sistēmas reformēšanai, konsekventiem un vērienīgiem pasākumiem ar mērķi atvieglot likumīgu migrāciju un atbalstīt integrāciju, izlēmīgiem cilvēku tirdzniecības apkarošanas pasākumiem un stingrai rīcībai, kas novērstu migrācijas pamatcēloņus, nebūs efektīva un neatbilst ES pamatvērtībām.

5.

uzsver, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt sinerģijas, konsekvenci un efektivitāti starp PMF un citiem ES fondiem un politikas jomām, jo īpaši ar pamattiesību aizsardzību un sociālās kohēzijas, kā arī ārpolitikas un attīstības politikas veicināšanu.

6.

norāda, ka kopējā Eiropas patvēruma sistēma ir jāreformē, lai nodrošinātu, ka efektīvas patvēruma procedūras garantē to cilvēku tiesības, kam vajadzīga aizsardzība, nepieļauj sekundāru pārvietošanos un nodrošina vienotus un pienācīgus uzņemšanas apstākļus un vienotus standartus starptautiskās aizsardzības piešķiršanai.

7.

uzskata, ka partnerības un sadarbība ar trešām valstīm ir būtisks ES migrācijas politikas un migrācijas pamatcēloņu novēršanas elements un ka Patvēruma un migrācijas fondam tāpēc būtu finansiāli jāstimulē šāda sadarbību, tostarp ES pārmitināšanas sistēmas ieviešana. Tomēr ārējais attīstības finansējums nebūtu jāatvēl vienīgi migrācijas novēršanai.

8.

atzīmē jauno pieeju, kas paredz īstermiņa integrācijas pasākumus nošķirt no ilgtermiņa integrācijas pasākumiem, kurus tagad finansēs ESF+; uzsver, ka finanšu līdzekļiem, kas tiks piešķirti ESF+, patiešām jāatbilst šim jaunajam uzdevumam; tomēr īpaši tādēļ, ka vairums īstermiņa integrācijas pasākumu ir vietējo un reģionālo pašvaldību pārziņā, pauž nožēlu par to, ka vārds “integrācija” nav minēts Patvēruma un migrācijas fonda nosaukumā.

9.

atzinīgi vērtē to, ka jaunā fonda noteikumi pieļauj augstāku līdzfinansējuma likmi (līdz 90 %), kas varētu palīdzēt īpaši tām vietējām un reģionālajām pašvaldībām, kuras saskaras ar grūtībām, un jo īpaši tām, kuras atrodas pie ārējām robežām, taču pauž nožēlu par to, ka nav uzklausīti Komitejas vairākkārtējie aicinājumi uzticēt vietējām un reģionālajām pašvaldībām daļu atbildības par Patvēruma un migrācijas fonda pārvaldību.

10.

atzīmē, ka Patvēruma un migrācijas fonds pirmo reizi tiks pārvaldīts saskaņā ar kopīgo noteikumu regulu. Tas nozīmē, ka valstu politikas pasākumu plānošanā un īstenošanā būs plašāk jāiesaista vietējās un reģionālās pašvaldības, taču, lai pozitīvo ietekmi panāktu, pilnībā jāievēro partnerības un daudzlīmeņu pārvaldības princips.

11.

norāda, ka Patvēruma un migrācijas fondam būtu jāatbalsta dalībvalstu centieni izstrādāt koordinētas stratēģijas attiecībā uz visiem migrācijas aspektiem, informācijas un labas prakses piemēru apmaiņa, kā arī dažādu iestāžu un pārvaldības līmeņu sadarbība un dalībvalstu sadarbība.

12.

šajā saistībā atzīmē, ka priekšlikumā paredzēts dalībvalstīm piešķirto līdzekļu sadales koeficients, kas atspoguļo vajadzības un spiedienu, kuru dalībvalstis izjūt trīs galvenajās jomās: patvērumam (30 %); likumīgai migrācijai integrācijai (30 %) un neatbilstīgas migrācijas apkarošanai, tostarp atgriešanai (40 %); tomēr uzskata arī, ka nav skaidrs, kāpēc līdzekļus ierosināts sadalīt šādi, un tāpēc iesaka visām trim jomām piešķirt līdzekļus vienādā apmērā.

13.

uzskata, ka efektīva atgriešanas politika ir nozīmīgs visaptverošas pieejas migrācijai elements un ka Patvēruma un migrācijas fondam tāpēc būtu jāatbalsta gan centieni izstrādāt kopīgus standartus attiecībā uz atgriešanu, gan arī koordinēta atgriešanas pārvaldība, kurā pilnībā tiek ievērotas ES tiesību normas un starptautiskās cilvēktiesības un respektēta attiecīgo cilvēku cieņa, un trešās valstīs īstenoti pasākumi, kas nodrošina personu, kuras atgriežas, reintegrāciju.

14.

šajā saistībā mudina dalībvalstis vairāk veicināt brīvprātīgu atgriešanos, jo tas atbilstu gan personu, kas atgriežas, gan nosūtītājvalstu un uzņemošo valstu interesēm.

15.

piekrīt viedoklim, ka Patvēruma un migrācijas fondam būtu jāatbalsta dalībvalstu centieni īstenot Direktīvu 2009/52/EK, kas aizliedz trešo valstu valstspiederīgo, kuri valstī uzturas nelikumīgi, nodarbināšanu un paredz sodīt darba devējus, kas neievēro šo aizliegumu, un Direktīvu 2011/36/ES par palīdzību cilvēku tirdzniecības upuriem, viņu atbalstu un aizsardzību.

16.

pauž nožēlu par to, ka dalībvalstīm vairs netiek izvirzīta prasība vismaz 20 % no pieejamā finansējuma piešķirt ar patvērumu saistītām darbībām un 20 % integrācijai, un uzskata, ka tādēļ iespējams, ka neatbilstīgas migrācijas ierobežošanai tiks veltīts vairāk pūļu nekā citām darbībām; tādēļ aicina atjaunot minētās prasības attiecībā uz piešķiramo un attiecīgajiem mērķiem tērējamo līdzekļu minimālo apmēru.

17.

uzskata, ka decentralizētai sadarbībai var būt svarīga loma centienos stiprināt labu pārvaldību izcelsmes valstīs un tranzītvalstīs un ka šāda sadarbība var mazināt migrācijas plūsmas. Tādi pasākumi kā Nikosijas iniciatīva, kuras mērķis ir atbalstīt Lībijas pašvaldību spēju veidošanu, liecina par to, cik lielā mērā vietējo un reģionālo pašvaldību sadarbība var veicināt stabilitāti un labklājību mūsu kaimiņvalstīs.

18.

atgādina savu lomu dialoga veicināšanā un sadarbībā ar vietējām un reģionālajām pašvaldībām migrantu izcelsmes un tranzīta valstīs, izmantojot, piemēram, jau esošās struktūras un platformas (ARLEM, CORLEAP, apvienotās konsultatīvās komitejas un darba grupas), lai sasniegtu PMF mērķus;

19.

ir pārliecināta, ka dalībvalstis būtu jāmudina daļu no programmas līdzekļiem atvēlēt īpaši šādiem mērķiem:

vietējo un reģionālo pašvaldību un pilsoniskās sabiedrības īstenotiem integrācijas pasākumiem,

darbībām, kuru mērķis ir izstrādāt efektīvas alternatīvas aizturēšanai,

atbalstītas brīvprātīgas atgriešanās un reintegrācijas programmām un ar tām saistītām darbībām,

pasākumiem, kas vērsti uz neaizsargātiem starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem ar īpašām uzņemšanas un/vai procesuālām vajadzībām, tostarp uz bērniem, it īpaši nepavadītiem bērniem.

20.

atzinīgi vērtē ierosināto ārkārtas palīdzības satvaru, kas pavērs dalībvalstīm iespēju risināt problēmas, kuras rada nesamērīgs trešo valstu valstspiederīgo (it īpaši, ja tā ir tāda mazaizsargāta grupa kā nepavadīti nepilngadīgie) pieplūdums; uzsver, ka šāda palīdzība it īpaši būtu jāsaņem vietējām un reģionālajām pašvaldībām, kuras saskaras ar minētajām problēmām;

21.

uzskata, ka ierosinātajam tiesību aktam ir nenoliedzama Eiropas pievienotā vērtība un ka tāpēc priekšlikums atbilst subsidiaritātes un proporcionalitātes principam.

Briselē, 2018. gada 9. oktobrī

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs

Karl-Heinz LAMBERTZ