6.12.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 440/104


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza un labo Regulu (ES) Nr. 167/2013 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību”

(COM(2018) 289 final – 2018/0142 (COD))

(2018/C 440/17)

Ziņotājs:

Mindaugas MACIULEVIČIUS

Apspriešanās

Eiropas Parlaments, 28.5.2018.

Padome, 1.6.2018.

Juridiskais pamats

Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pants

Atbildīgā specializētā nodaļa

Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētā nodaļa

Pieņemts specializētās nodaļas sanāksmē

4.9.2018.

Pieņemts plenārsesijā

19.9.2018.

Plenārsesija Nr.

537

Balsojuma rezultāts

(par/pret/atturas)

190/2/3

1.   Secinājumi un priekšlikumi

1.1.

EESK atzinīgi vērtē šo priekšlikumu regulai, ar kuru groza un labo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 (1). Priekšlikumā ir ņemta vērā pirmajā īstenošanas periodā no ieinteresētajām personām un dalībvalstīm saņemtā atgriezeniskā informācija, un tāpēc tas būtu jāatbalsta.

1.2.

EESK atbalsta domu, ka Komisijas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus jāpagarina uz vēl pieciem gadiem, jo pastāvīgi ir jāatjaunina dažādi tipa apstiprināšanas procesa elementi.

1.3.

EESK atzinīgi vērtē Komisijas stingro apņemšanos par katru šīs jomas iniciatīvu apspriesties ar dažādām ieinteresētajām personām un sociālajiem partneriem.

1.4.

EESK pauž atzinību par Komisijas darbu starptautiskā līmenī. Ar deleģētajiem aktiem ieviestie jaunie standarti ir definēti ciešā sadarbībā ar tādām starptautiskām struktūrām kā ANO/EEK un ESAO īpašajām darba grupām.

2.   Komisijas priekšlikums

2.1.

Ar Komisijas priekšlikumu tiek modernizēta Regula (ES) Nr. 167/2013, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību, šajā nolūkā atjauninot dažas prasības un labojot dažas redakcionālas kļūdas, par kurām pirmajā īstenošanas periodā informējušas ieinteresētās personas un dalībvalstis.

2.2.

Konkrētāk, ar šo aktu tiek precizētas divu traktoru kategoriju definīcijas un laboti daži termini, kas ir svarīgi regulas vienotai piemērošanai un novērš interpretācijas iespējas, kā arī labotas atsauces uz atceltu tiesību aktu.

2.3.

Regulā (ES) Nr. 167/2013 Komisija tiek pilnvarota noteikt detalizētas tehniskās prasības, testu procedūras un, attiecīgā gadījumā, robežvērtības četros deleģētos aktos par i) darba drošību (transportlīdzekļa konstrukcijas prasības); ii) funkcionālo drošumu; iii) bremzēšanu; un iv) ekoloģiskajiem raksturlielumiem un spēkiekārtu veiktspēju. Šo pilnvaru termiņš beidzās jau 2018. gada 21. martā.

2.4.

Šajā priekšlikumā uz vēl pieciem gadiem tiek pagarinātas Komisijai piešķirtās pilnvaras pieņemt deleģētos aktus un noteikta šo pilnvaru automātiska pagarināšana, ja vien Padome vai Eiropas Parlaments pret to nepārprotami neiebilst.

3.   Vispārīgas piezīmes

3.1.

EESK atzinīgi vērtē šo priekšlikumu regulai, ar kuru groza un labo Regulu (ES) Nr. 167/2013. Ar to tiek atrisinātas ieinteresēto personu un dalībvalstu norādītās problēmas un, atjauninot dažas prasības un labojot dažas redakcionālas kļūdas, tiek uzlabota tiesību akta piemērojamība un skaidrība. Tas nepārprotami ir lietderīgi visām iesaistītajām personām.

3.2.

Runājot par Komisijas deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaru pagarināšanu vēl uz pieciem gadiem, EESK priekšlikumam principā piekrīt un ir gandarīta, ka Komisija, ievērodama Komitejas pastāvīgo aicinājumu, ir uzskatījusi par pareizu šīs pilnvaras pagarināt uz noteiktu laiku ar iespēju to darīt atkārtoti, kamēr Padomei un Parlamentam nebūs pret to iebildumu (2).

Briselē, 2018. gada 19. septembrī

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs

Luca JAHIER


(1)  OV L 60, 2.3.2013., 1. lpp., OV C 54, 19.2.2011., 42. lpp.

(2)  OV C 345, 13.10.2017., 67. lpp..