1.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 212/24


Paziņojums par pieprasījumu saskaņā ar Direktīvas 2014/25/ES 35. pantu – Termiņa apturēšana

(2017/C 212/12)

2017. gada 30. janvārī Komisija saņēma pieprasījumu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvas 2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK (1), 35. pantam. Pirmā darbdiena pēc pieprasījuma saņemšanas bija 2017. gada 31. janvārī, un sākotnējais termiņš Komisijas lēmuma pieņemšanai par šo pieprasījumu bija 105 darbdienas.

Pieprasījumu iesniedza Eneco B.V. un N.V. Nuon Energy, un tas attiecas uz elektroenerģijas un gāzes mazumtirdzniecību Nīderlandē. Attiecīgais paziņojums tika publicēts OV C 85 7. lappusē 2017. gada 18. martā. Sākotnējais termiņš bija 2017. gada 6. jūlijs.

Saskaņā ar Direktīvas 2014/25/ES IV pielikuma 2. punktu Komisija var prasīt, lai attiecīgā dalībvalsts vai attiecīgais līgumslēdzējs subjekts, vai kompetentā neatkarīgā valsts iestāde, vai cita kompetenta valsts iestāde piemērotā termiņā sniedz visas nepieciešamās ziņas vai papildina vai precizē jau sniegtās. Komisija 2017. gada 24. martā lūdza Nīderlandes iestādes sniegt papildu informāciju līdz 2017. gada 17. aprīlim.

Nokavētu vai nepilnīgu atbilžu gadījumā sākotnējo termiņu pārtrauc uz laiku no informācijas pieprasījumā noteiktā termiņa beigām līdz pilnīgas un pareizas informācijas saņemšanai.

Tādēļ galīgais termiņš notek 53 darbdienas pēc pilnīgas un pareizas informācijas saņemšanas.


(1)  OV L 94, 28.3.2014., 243. lpp.