6.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 108/6


Komisijas lēmuma kopsavilkums

(2016. gada 19. jūlijs)

par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu

(Lieta AT.39824 – Kravas automobiļi)

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 4673)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(2017/C 108/05)

Komisija 2016. gada 19. jūlijā pieņēma lēmumu par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu. Atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003  (1) 30. panta noteikumiem Komisija ar šo publicē pušu nosaukumus un lēmuma galveno saturu, tostarp visus uzliktos sodus, ņemot vērā uzņēmumu likumīgās intereses savu komercnoslēpumu aizsargāšanā.

1.   IEVADS

1.

Lēmums attiecas uz vienotu un turpinātu Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpumu.

2.

Lēmums ir adresēts šādiem uzņēmumiem: MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH (kopā turpmāk “MAN”); Daimler AG (turpmāk “Daimler”); Fiat Chrysler Automobiles N.V., CNH Industrial N.V., Iveco SpA, Iveco Magirus AG (kopā turpmāk “Iveco”); AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH (kopā turpmāk “Volvo/Renault”); PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks N.V., DAF (kopā turpmāk “DAF”).

2.   LIETAS APRAKSTS

2.1.   Procedūra

3.

Pēc tam, kad MAN2010. gada 20. septembrī iesniedza pieteikumu par atbrīvojumu no naudas soda, Komisija laikposmā no 2011. gada 18. līdz 21. janvārim veica pārbaudes pie dažādiem kravas automobiļu ražotājiem. Volvo/Renault2011. gada 28. janvārī iesniedza pieteikumu par naudas soda samazinājumu, pēc tam 2011. gada 10. februārī plkst. 10.00 tādu pašu pieteikumu iesniedza Daimler un 2011. gada 10. februārī plkst. 22.22 – Iveco.

4.

Komisija 2014. gada 20. novembrī sāka procedūru saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 11. panta 6. punktu pret DAF, Daimler, Iveco, MAN, Volvo/Renault un pieņēma iebildumu paziņojumu, kuru tā paziņoja minētajiem uzņēmumiem.

5.

Pēc tam, kad tika pieņemts iebildumu paziņojums, adresāti neoficiāli vērsās pie Komisijas un lūdza turpināt lietas izskatīšanu saskaņā ar izlīguma procedūru. Komisija nolēma sākt izlīguma procesu attiecībā uz šo lietu pēc tam, kad visi adresāti bija apstiprinājuši savu vēlmi piedalīties izlīguma apspriešanā. Pēc tam MAN, DAF, Daimler, Volvo/Renault un Iveco saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 773/2004 (2) 10.a panta 2. punktu nosūtīja Komisijai savu oficiālo izlīguma iesniegumu.

6.

Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēja komiteja izdeva labvēlīgu atzinumu 2016. gada 18. jūlijā, un Komisija pieņēma lēmumu 2016. gada 19. jūlijā.

2.2.   Adresāti un pārkāpuma ilgums

7.

Lēmuma adresāti piedalījās kolūzijā un/vai bija atbildīgi par to, tādējādi pārkāpjot Līguma 101. panta noteikumus, turpmāk minētajos laikposmos: Piemērojot 26. punktu pamatnostādnēs par naudas sodiem, Volvo/Renault tika piešķirts daļējs atbrīvojums no naudas soda par laikposmu no 1997. gada 17. janvāra līdz 2001. gada 15. janvārim.

Uzņēmums

Ilgums

MAN SE,

MAN Truck & Bus AG,

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

1997. gada 17. janvāris – 2010. gada 20. septembris

Daimler AG

1997. gada 17. janvāris – 2011. gada 18. janvāris

Fiat Chrysler Automobiles N.V.

CNH Industrial N.V.,

Iveco SpA,

Iveco Magirus AG

1997. gada 17. janvāris – 2011. gada 18. janvāris

AB Volvo (publ),

Volvo Lastvagnar AB,

Renault Trucks SAS,

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH

1997. gada 17. janvāris – 2011. gada 18. janvāris

PACCAR Inc.

DAF Trucks Deutschland GmbH,

DAF Trucks N.V.

1997. gada 17. janvāris – 2011. gada 18. janvāris

2.3.   Pārkāpuma kopsavilkums

8.

Ar pārkāpumu saistītie izstrādājumi ir kravas automobiļi, kuru svars ir no 6 līdz 16 tonnām (“vidējas noslodzes kravas automobiļi”) un kravas automobiļi, kas sver vairāk nekā 16 tonnas (“lielas noslodzes automobiļi”) – gan kravas automobiļi bez piekabes, gan autovilcēji (turpmāk vidējas un lielas noslodzes kravas automobiļus kopā sauc par “kravas automobiļiem”) (3). Lieta neattiecas uz pēcpārdošanas pakalpojumiem, citiem pakalpojumiem un garantijām attiecībā uz kravas automobiļiem, lietotu kravas automobiļu vai jebkuru citu preču vai pakalpojumu pārdošanu.

9.

Pārkāpums izpaudās kā koluzīva vienošanās par cenas noteikšanu un bruto cenu paaugstināšanu kravas automobiļiem Eiropas Ekonomikas zonā; un laika grafiku un izmaksu pārnešanu attiecībā uz emisiju tehnoloģiju ieviešanu vidējas un lielas noslodzes kravas automobiļiem, kas bija paredzēta EURO 3 līdz 6 standartos. Adresātu galvenie biroji līdz 2004. gadam bija tieši iesaistīti apspriedēs par cenām, cenu pieaugumu un jauno emisiju standartu ieviešanu. Vismaz sākot no 2002. gada augusta, notika apspriedes ar Vācijas meitasuzņēmumu starpniecību, kuri dažādā mērā ziņoja to galvenajiem birojiem. Šī informācijas apmaiņa notika gan daudzpusējā, gan divpusējā līmenī.

10.

Šīs koluzīvās vienošanās ietvēra nolīgumus un/vai saskaņotas darbības attiecībā uz cenu noteikšanu un bruto cenu pieaugumu, lai saskaņotu bruto cenas Eiropas Ekonomikas zonā un laika grafiku un izmaksu pārnešanu attiecībā uz emisiju tehnoloģiju ieviešanu, kas bija paredzēta EURO 3 līdz 6 standartos.

11.

Pārkāpums ietvēra visu EEZ teritoriju un ilga no 1997. gada 17. janvāra līdz 2011. gada 18. janvārim.

2.4.   Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

12.

Ar lēmumu piemēro 2006. gada pamatnostādnes par naudas sodiem (4). Ar lēmumu uzliek naudas sodu visām 7. punktā minētajām struktūrām, izņemot MAN.

2.4.1.   Naudas soda pamatsumma

13.

Nosakot naudas sodu, Komisija ņēma vērā attiecīgo uzņēmumu pārdoto lielas un vidējas noslodzes kravas automobiļu (kā noteikts 8. punktā) apjomu EEZ pēdējā gadā pirms pārkāpuma beigām; to, ka cenu saskaņošana ir viens no viskaitīgākajiem konkurences ierobežojumiem; pārkāpuma ilgumu; adresātu lielo tirgus daļu lielas un vidējas noslodzes kravas automobiļu Eiropas tirgū; to, ka attiecīgais pārkāpums aptvēra visu EEZ, kā arī papildu summu, lai atturētu uzņēmumus no turpmākas iesaistīšanās cenu saskaņošanā.

2.4.2.   Naudas soda pamatsummas korekcijas

14.

Komisija nav ņēmusi vērā nekādus atbildību pastiprinošus vai atbildību mīkstinošu apstākļus.

2.4.3.   Paziņojuma par iecietības programmu piemērošana

15.

MAN tika piešķirts pilnīgs atbrīvojums no naudas soda. Volvo/Renault tika piemērots naudas soda apmēra samazinājums par 40 %, Daimler tika piemērots samazinājums par 30 %, un Iveco tika piemērots samazinājums par 10 %.

2.4.4.   Paziņojuma par izlīgumu piemērošana

16.

Līdz ar paziņojuma par izlīgumu piemērošanu visām pusēm naudas soda apmērs tika samazināts vēl par 10 %.

3.   NOSLĒGUMS

17.

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1/2003 23. panta 2. punktam naudas sodi tika uzlikti šādā apmērā:

a)

EUR 0

solidāri uzņēmumiem MAN SE, MAN Truck & Bus AG un MAN Truck & Bus Deutschland GmbH;

b)

EUR 670 448 000

solidāri uzņēmumiem AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB un Renault Trucks SAS, par kuriem

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH ir solidāri atbildīgs par summu EUR 468 855 017 ;

c)

EUR 1 008 766 000

Daimler AG;

d)

EUR 494 606 000

Iveco SpA, par kuru:

1)

Fiat Chrysler Automobiles N.V. ir solidāri atbildīgs par summu EUR 156 746 105 ;

2)

Fiat Chrysler Automobiles N.V. un Iveco Magirus AG ir solidāri atbildīgi par summu EUR 336 119 346 ; un

3)

CNH Industrial N.V. un Iveco Magirus AG ir solidāri atbildīgi par summu EUR 1 740 549 ;

e)

EUR 752 679 000

solidāri uzņēmumiem PACCAR Inc. un DAF Trucks N.V., par kuriem

DAF Trucks Deutschland GmbH ir solidāri atbildīgs par summu EUR 376 118 773 .


(1)  OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.

(2)  OV L 123, 27.4.2004., 18. lpp.

(3)  Tā neattiecas uz kravas automobiļiem, kas paredzēti militārām vajadzībām.

(4)  Pamatnostādnes uzliktās naudas soda noteikšanai, piemērojot Regulas (EK) Nr. 1/2003 23. panta 2. punkta a) apakšpunktu (OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.).