Briselē, 11.8.2017

COM(2017) 424 final

2017/0190(COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

Priekšlikuma pamatojums un mērķi

Ar Regulu (ES) Nr. 1380/2013 1 tika ieviests tā sauktais izkraušanas pienākums, t. i., pakāpenisks pienākums izkraut visas nozvejas no krājumiem, uz kuriem attiecas nozvejas limiti vai minimālais saglabāšanas references izmērs. Principā izkraušanas pienākuma īstenošanas detaļas ir jānosaka reģionālos daudzgadu pārvaldības plānos, kas pieņemti koplēmuma procedūrā. Tomēr, tā kā bija gaidāms, ka daudzgadu plānu pieņemšanai būs nepieciešams zināms laiks, Regulā (ES) Nr. 1380/2013 kā pagaidu risinājums tika paredzēts pieņemt Komisijas deleģētos aktus, ar kuriem uz laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem, izveido izmetumu plānus, kuri izstrādāti, vadoties pēc attiecīgo dalībvalstu kopīgiem ieteikumiem. Izmetumu plāni var saturēt noteikumus par zvejniecībām vai sugām, uz kurām jau attiecas izkraušanas pienākums, vai dažkārt ieviest šādu pienākumu pirms Regulā (ES) Nr. 1380/2013 noteiktā termiņa, cita starpā paredzot de minimis un augstas izdzīvotības atbrīvojumus, noteikumus par nozveju dokumentēšanu un, vajadzības gadījumā, minimālo saglabāšanas references izmēru noteikšanu.

Pirmās Komisijas deleģētās regulas, ar kurām izveido izmetumu plānus, stājās spēkā 2015. gada 1. janvārī, un to termiņš beidzas 2017. gada beigās. Pēc sākotnējā trīs gadu perioda beigām Regula (ES) Nr. 1380/2013 pilnvaro Komisiju pieņemt deleģētos aktus, kuros noteikti tikai de minimis atbrīvojumi, jo jūras bioloģisko resursu ilgtspējīgas izmantošanas mērķa sasniegšanai principā būtu jāizmanto dažādu zvejniecību specifikai pielāgoti daudzgadu plāni, kuros būtu jāietver pilnvaras, kas nepieciešamas, lai pieņemtu deleģētos aktus, kuros iekļautas citas elastības iespējas, kas vajadzīgas izkraušanas pienākuma raitai īstenošanai.

Līdz šim ir pieņemts tikai Baltijas jūras daudzgadu plāns 2 , savukārt divus citus Komisijas priekšlikumus – par daudzgadu plānu bentiskajām zvejniecībām Ziemeļjūrā un mazo pelaģisko sugu zvejniecībām Adrijas jūrā – patlaban sarunās apspriež likumdevēji 3 . Ņemot vērā iepriekšminēto un tiecoties atvieglot izkraušanas pienākuma īstenošanu, ir jāpiešķir Komisijai pilnvaras pieņemt izmetumu plānus uz vēl vienu periodu, kas nav ilgāks par trim gadiem.

Saskanība ar spēkā esošajiem noteikumiem konkrētajā politikas jomā

Šis priekšlikums ir saistīts ar reformētās kopējās zivsaimniecības politikas pamatnormu – izkraušanas pienākumu. Tā nolūks ir veicināt šā pienākuma raitu īstenošanu, pilnvarojot Komisiju pieņemt deleģētu aktu, kas nodrošinātu vajadzīgo elastību tikmēr, kamēr vēl nav ieviesti reģionāli daudzgadu plāni, kas pieņemti koplēmuma procedūrā.

Saskanība ar citām Savienības politikas jomām

Gādājot par to, lai raiti tiktu īstenots izkraušanas pienākums, kura mērķis ir palielināt selektivitāti un samazināt nevēlamas nozvejas, priekšlikums uzlabo vidisko, sociālo un ekonomisko ilgtspēju, kas ir vairāku Savienības rīcībpolitiku galvenie mērķi.

2.JURIDISKAIS PAMATS, SUBSIDIARITĀTE UN PROPORCIONALITĀTE

Juridiskais pamats

Priekšlikuma juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. panta 2. punkts, kurā noteikts, ka Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru var pieņemt noteikumus, kas vajadzīgi kopējās zivsaimniecības politikas mērķu sasniegšanai.

Subsidiaritāte (neekskluzīvas kompetences gadījumā)

Nepiemēro, jo šis priekšlikums ir ES ekskluzīvā kompetencē.

Proporcionalitāte

Priekšlikuma vienīgais mērķis ir vēl uz trim gadiem pagarināt Komisijas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem izveido izmetumu plānus, jo daudzgadu plānu pieņemšana kavējas. Šis pagarinājums ir nepieciešams un lietderīgs izkraušanas pienākuma sekmīgai īstenošanai. Ņemot vērā stingros termiņus, proporcionalitātes problēmas nerodas.

Juridiskā instrumenta izvēle

Eiropas Parlamenta un Padomes pieņemtu regulu var grozīt tikai ar regulu, ko Eiropas Parlaments un Padome pieņēmuši saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. panta 2. punktam.

3.EX POST IZVĒRTĒJUMU, APSPRIEŠANĀS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMU REZULTĀTI

Ex post izvērtējumi / spēkā esošo tiesību aktu atbilstības pārbaude

Neattiecas.

Ar šo aktu vienkārši uz laiku pagarina Komisijas pilnvaras ar deleģētiem aktiem pieņemt izmetumu plānus līdz brīdim, kad būs pieņemti daudzgadu plāni, kas aptver arī izkraušanas pienākuma īstenošanu jūras baseina līmenī un sugas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 10. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Tāpēc visas reformētās kopējās zivsaimniecības politikas izvērtējums nav vajadzīgs.

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām

Lai gan oficiāla apspriešanās jautājuma steidzamības dēļ nenotika, Komisija ir saņēmusi vairākas valstu iestāžu un ieinteresēto personu vēstules, kurās paustas bažas par to, ka patlaban nav pilnvaru atjaunot izmetumu plānus, kuru termiņš beidzas gada beigās.

Izkraušanas pienākums ir svarīga paradigmas maiņa, un tāpēc tā īstenošana nozarei ir ļoti sarežģīta. Ņemot vērā iepriekšminēto, ir nepieciešams nodrošināt iespēju paredzēt vajadzīgo elastību, kas atvieglotu izkraušanas pienākuma pakāpenisku ieviešanu.

Plaša apspriešanās ar sabiedrību un ekspertiem notika, pirms tika pieņemts Komisijas priekšlikums par reformēto kopējo zivsaimniecības politiku, tostarp noteikumi, kas attiecas uz izkraušanas pienākumu.

Ekspertu atzinumu pieprasīšana un izmantošana

Neattiecas.

Ar šo aktu tikai uz laiku pagarina Komisijas pilnvaras ar deleģētiem aktiem pieņemt izmetumu plānus, līdz būs pieņemti daudzgadu plāni, kas aptver arī izkraušanas pienākuma īstenošanu jūras baseina līmenī. Plaša apspriešanās ar sabiedrību un ekspertiem notika, pirms tika pieņemts Komisijas priekšlikums par reformēto kopējo zivsaimniecības politiku, tostarp noteikumi, kas attiecas uz izkraušanas pienākumu.

Ietekmes novērtējums

Neattiecas.

Ar šo aktu tikai uz laiku pagarina Komisijas pilnvaras ar deleģētiem aktiem pieņemt izmetumu plānus, līdz būs pieņemti daudzgadu plāni, kas aptver arī izkraušanas pienākuma īstenošanu jūras baseina līmenī. Tā kā priekšlikuma ekonomiskā, sociālā vai vidiskā ietekme ir nebūtiska, jauns ietekmes novērtējums nav vajadzīgs.

Pilns ietekmes novērtējums tika veikts, pirms tika pieņemts Komisijas priekšlikums par reformēto kopējo zivsaimniecības politiku, tostarp noteikumi, kas attiecas uz izkraušanas pienākumu.

Normatīvā atbilstība un vienkāršošana

Neattiecas.

Pamattiesības

Neattiecas.

Ar šo aktu tikai uz laiku pagarina Komisijas pilnvaras ar deleģētiem aktiem pieņemt izmetumu plānus. Tas neietekmē pamattiesību aizsardzību.

4.IETEKME UZ BUDŽETU

Neattiecas.

Ar šo aktu tikai uz laiku pagarina Komisijas pilnvaras ar deleģētiem aktiem pieņemt izmetumu plānus. Tas neietekmē budžetu.

5.CITI ELEMENTI

Īstenošanas plāni un uzraudzības, izvērtēšanas un ziņošanas kārtība

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 46. pantu Komisijai ir regulāri jāziņo par savu deleģēto pilnvaru izpildi. Turklāt Eiropas Parlaments un Padome jebkurā laikā var atsaukt pilnvarojumu.

Skaidrojošie dokumenti (direktīvām)

Neattiecas.

Šis ir regulas priekšlikums.

Konkrēto priekšlikuma noteikumu detalizēts skaidrojums

Priekšlikumā ir tikai viena materiālo tiesību norma, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 6. punktu, lai vēl uz trim gadiem pagarinātu Komisija pilnvaras ar deleģētiem aktiem pieņemt izmetumu plānus, ja daudzgadu plāni attiecīgajam jūras baseinam nav izstrādāti.

2017/0190 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 4 ,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013 5 15. panta 1. punktā ir noteikts pienākums izkraut visu to sugu nozvejas, kurām noteikti nozvejas limiti, un Vidusjūrā arī dažu tādu sugu nozvejas, kurām noteikts minimālais izmērs (“izkraušanas pienākums”).

(2)Regulas (ES) Nr. 1380/2013 9. pantā minētajos daudzgadu plānos un Regulas (EK) Nr. 1967/2006 6 18. pantā minētajos pārvaldības plānos ir jānosaka sīki izstrādāti noteikumi, kuru nolūks ir atvieglot izkraušanas pienākuma izpildi (“izmetumu plāni”).

(3)Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 6. punktā paredzēts, ka tad, ja daudzgadu plānu vai pārvaldības plānu nav, Komisija var pagaidu kārtā pieņemt izmetumu plānus uz laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem.

(4)Pieredze liecina, ka tādu daudzgadu plānu vai pārvaldības plānu sagatavošana un pieņemšana, kuros iekļauti izmetumu plāni, aizņem vairāk laika, nekā tika plānots Regulas (ES) Nr. 1380/2013 pieņemšanas laikā.

(5)Tāpēc ir lietderīgi noteikt laikposmu, kuram Komisija var pieņemt izmetumu plānus, ja daudzgadu plāni vai pārvaldības plāni nav izstrādāti.

(6)Regula (ES) Nr. 1380/2013 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6. Ja attiecīgajai zvejniecībai nav pieņemts daudzgadu plāns vai pārvaldības plāns saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1967/2006 18. pantu, Komisija saskaņā ar šīs regulas 18. pantu ir pilnvarota pieņemt tādus deleģētos aktus saskaņā ar šīs regulas 46. pantu, ar kuriem pagaidu kārtā uz sākotnējo laikposmu, kas nav ilgāks par trim gadiem un ko var atjaunot uz vēl vienu trīs gadu laikposmu, izveido īpašus nozvejas izkraušanas pienākuma [izmetumu] plānus, kas satur šā panta 5. punkta a) līdz e) apakšpunktā minētās specifikācijas. Dalībvalstis var sadarboties šāda plāna izstrādē saskaņā ar šīs regulas 18. pantu, lai sekmētu to, ka Komisija pieņem šādus aktus vai iesniedz priekšlikumu saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā –    Padomes vārdā –

priekšsēdētājs    priekšsēdētājs

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22.–61. lpp.).
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 6. jūlija Regula (ES) 2016/1139, ar kuru izveido daudzgadu plānu mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2187/2005 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1098/2007 (OV L 191, 15.7.2016., 1. lpp.).
(3) COM/2016/0493 final - 2016/0238 (COD) un COM/2017/097 final - 2017/043 (COD).
(4) OV C , , . lpp.
(5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.).
(6) Padomes 2006. gada 21. decembra Regula (EK) Nr. 1967/2006, kas attiecas uz Vidusjūras zvejas resursu ilgtspējīgas izmantošanas pārvaldības pasākumiem un ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93, kā arī atceļ Regulu (EK) Nr. 1626/94 (OV L 409, 30.12.2006., 11. lpp.).