Briselē, 10.1.2017

COM(2017) 2 final

2017/0006(NLE)

Priekšlikums

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS,

ar ko Francijai atļauj noslēgt nolīgumu ar Šveici, kurš ietver noteikumus, kas attiecībā uz Bāzeles–Miluzas lidostu paredz atkāpi no Direktīvas 2006/112/EK 5. panta


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

Priekšlikuma pamatojums un mērķi

Saskaņā ar 396. pantu 2006. gada 28. novembra Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (turpmāk — “PVN direktīva”) Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar vienprātīgu lēmumu var atļaut jebkurai dalībvalstij noslēgt tādu nolīgumu ar kādu trešo valsti vai starptautisku organizāciju, kurā var būt ietvertas atkāpes no PVN direktīvas.

Ar vēstuli, kas reģistrēta Komisijā 2015. gada 24. septembrī, Francija lūdza atļauju noslēgt nolīgumu ar Šveici par PVN sistēmas teritoriālu piemērošanu Bāzeles–Miluzas lidostā. Saskaņā ar PVN direktīvas 396. panta 2. punktu Komisija ar 2016. gada 24. oktobra vēstuli informēja pārējās dalībvalstis. Komisija ar 2016. gada 25. oktobra vēstuli paziņoja Francijai, ka tās rīcībā ir visa informācija, kas vajadzīga lūguma izskatīšanai.

Bāzeles–Miluzas lidosta pilnībā atrodas Francijas teritorijā, un tāpēc tā ietilpst PVN direktīvas 5. pantā definētajā “PVN teritorijā”.

Francija un Šveice 1949. gadā par lidostas būvniecību un ekspluatāciju noslēdza konvenciju 1 (turpmāk — “konvencija”). Konvencijas 8. pantā paredzēts izveidot tā saukto Šveices muitas sektoru — norobežotu lidostas zonu, kur Šveices dienestiem atļauts veikt to preču un pasažieru kontroli, kuras ieved / kuri ielido no Šveices un kuras izved / kuri izlido uz Šveici. Turklāt konvencijas pielikumā ir paredzēts, ka starp attiecīgo valstu valdībām tiks noslēgts nolīgums cita starpā par nodokļu noteikumiem, kas būs piemērojami šajā sektorā izvietotajiem uzņēmumiem. Tomēr šāds nolīgums netika noslēgts.

2015. gadā Francija un Šveice nolēma noslēgt starptautisku nolīgumu, kas izslēgtu Šveices muitas sektoru no PVN direktīvas teritoriālās piemērošanas jomas, atzīstot šo zonu par Šveices PVN teritorijas daļu. Rezultātā Šveicei būtu ļauts piemērot savus PVN noteikumus.

Šādā starptautiskā nolīgumā tiktu iekļauts pasākums, ar ko tiktu izdarītas atkāpes no PVN direktīvas attiecībā uz teritorialitātes principu, tādēļ pēc Komisijas priekšlikuma tiek lūgta Padomes atļauja.

2.JURIDISKAIS PAMATS, SUBSIDIARITĀTE UN PROPORCIONALITĀTE

Juridiskais pamats

PVN direktīvas 396. pants.

Subsidiaritāte (neekskluzīvai kompetencei)

Vadoties pēc PVN direktīvas noteikuma, kurš ir šā priekšlikuma pamatā, subsidiaritātes principu nepiemēro.

Proporcionalitāte

Šis lēmums attiecas uz atļauju, ko piešķir dalībvalstij pēc tās lūguma, un tas neuzliek nekādus pienākumus.

Ņemot vērā atkāpes ierobežoto darbības jomu, konkrētais pasākums ir proporcionāls sasniedzamajam mērķim, proti, regulēt konkrēto situāciju attiecībā uz tā saukto Šveices muitas sektoru Bāzeles–Miluzas lidostā, kur, kā informē Francija, būtu nepraktiski, ja Francijas dienesti veiktu kontroli, piemērojot ES PVN tiesību aktus.

Juridiskā instrumenta izvēle

Ierosinātais juridiskais instruments: Padomes īstenošanas lēmums.

Saskaņā ar Padomes Direktīvas 2006/112/EK 396. pantu atkāpe no kopējiem PVN noteikumiem iespējama tikai ar Padomes atļauju, ko pēc Komisijas priekšlikuma tā pieņem ar vienprātīgu lēmumu. Padomes Īstenošanas lēmums ir vispiemērotākais instruments, jo to var adresēt atsevišķai dalībvalstij.

3.EX POST IZVĒRTĒJUMU, APSPRIEŠANĀS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMU REZULTĀTI

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām

Šā priekšlikuma pamatā ir Francijas lūgums, un tas attiecas vienīgi uz šo dalībvalsti.

Ekspertu atzinumu pieprasīšana un izmantošana

Neatkarīgu ekspertu atzinums nebija vajadzīgs.

Ietekmes novērtējums

Padomes īstenošanas lēmuma priekšlikums attiecas uz situāciju “Šveices kontroles sektorā” Bāzeles–Miluzas lidostā. Ja šo lidostas daļu, kurā Šveices dienesti veic kontroli saskaņā ar Francijas un Šveices konvenciju, uzskata par Šveices teritoriju, tiek noregulēta situācijā praksē. Kaut arī attiecībā pret šo konkrēto zonu tiek nošķirta PVN un muitas teritorija (uz pēdējo minēto šis priekšlikums neattiecas), būtu jānorāda, ka šāda situācija pastāv jau vairākos gadījumos (piemēram Ajonora, Kanāriju salas) un tai nevajadzētu radīt īpašas problēmas. Ņemot vērā atkāpes ierobežoto darbības jomu, ietekme katrā ziņā būs ierobežota.

4.IETEKME UZ BUDŽETU

Francija nodrošinās, lai šī atkāpe neietekmētu Savienības pašu resursus, ko veido iekasētais PVN.

2017/0006 (NLE)

Priekšlikums

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS,

ar ko Francijai atļauj noslēgt nolīgumu ar Šveici, kurš ietver noteikumus, kas attiecībā uz Bāzeles–Miluzas lidostu paredz atkāpi no Direktīvas 2006/112/EK 5. panta

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvu 2006/112/EK un jo īpaši tās 396. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)Saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 5. pantu, kas attiecas uz tās teritoriālo darbības jomu, pievienotās vērtības nodokļa sistēma parasti ir piemērojama dalībvalsts teritorijā.

(2)Ar Francijas vēstuli, kas reģistrēta Komisijā 2015. gada 24. septembrī, Francija lūdza atļauju noslēgt nolīgumu ar Šveici par Bāzeles–Miluzas lidostu, kas skartu minēto noteikumu.

(3)Saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 396. panta 2. punkta otro daļu Komisija ar 2016. gada 24. oktobra vēstuli informēja pārējās dalībvalstis par Francijas lūgumu. Komisija ar 2016. gada 25. oktobra vēstuli paziņoja Francijai, ka tās rīcībā ir visa informācija, kas vajadzīga lūguma izskatīšanai.

(4)Bāzeles–Miluzas lidosta pilnībā atrodas Eiropas Savienībā. Taču 1949. gada Francijas un Šveices konvencija par Bāzeles–Miluzas lidostas būvniecību un ekspluatāciju paredz norobežotā lidostas zonā izveidot īpašu Šveices muitas sektoru, kur Šveices dienestiem būtu atļauts veikt to preču un pasažieru kontroli, kuras ieved / kuri ielido no Šveices un kuras izved / kuri izlido uz Šveici. Bez tam konvencijā paredzēts starp attiecīgajām valstīm noslēgt atsevišķu nolīgumu cita starpā par fiskālajiem noteikumiem, kas reglamentēs konkrēto sektoru.

(5)Attiecībā uz Šveices muitas sektoru ir radušās problēmas, jo īpaši attiecība uz kontroli pār to, kā šajā sektorā izvietotie uzņēmumi piemēro Savienības PVN noteikumus.

(6)2015. gadā Francija un Šveice vienojās noslēgt starptautisku nolīgumu, kurā Šveices muitas sektors tiktu uzskatīts par Šveices PVN teritoriju. Tā ir atkāpe no PVN direktīvas, tāpēc vajadzīga atļauja.

(7)Francija nodrošinās, lai šī atkāpe neietekmētu Savienības pašu resursus, ko veido iekasētais PVN,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Francijai atļauj noslēgt nolīgumu ar Šveici, kurš ietver noteikumus, kas attiecībā uz Bāzeles–Miluzas lidostu paredz atkāpi no Direktīvas 2006/112/EK saistībā ar pievienotās vērtības nodokļa sistēmas teritoriālo darbības jomu.

Nolīguma noteikums, kas paredz atkāpi, ir izklāstīts 2. pantā.

2. pants

Atkāpjoties no Direktīvas 2006/112/EK 5. panta, Bāzeles–Miluzas lidostā esošo Šveices muitas sektoru, kas definēts 8. pantā Francijas un Šveices 1949. gada 4. jūlija konvencijā par Bāzeles–Miluzas lidostas būvniecību un ekspluatāciju Blotzheim komūnā 2 , neuzskata par nevienas dalībvalsts teritoriju minētā direktīvas panta nozīmē.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Francijas Republikai.

Briselē,

   Padomes vārdā —

   priekšsēdētājs

(1) Konvencijas sākotnējais nosaukums: Convention Franco-Suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim (ar grozījumiem).
(2) Convention Franco-Suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim (ar grozījumiem).