1.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 212/22


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.8539 – KPS/DexKo)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2017/C 212/10)

1.

Komisija 2017. gada 16. jūnijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmums KPS Capital Partners, L.P. (“KPS”, ASV) Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst pilnīgu kontroli pār uzņēmumu DexKo Global, Inc. (“DexKo”, ASV), iegādājoties daļas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

KPS ir ASV ieguldījumu pārvaldības fonds, kas veic ieguldījumus dažādās nozarēs, tostarp tādās kā izejvielas, patēriņa, veselības aprūpes un luksusa preces ar zīmoliem, automobiļu detaļas, ražošanas iekārtas un vispārējā ražošana,

DexKo ir ASV uzņēmums, kas projektē un ražo piekabju asis un ritošās daļas elementus. Tas piedāvā piekabju asis un bremzes, rumbas un bremžu trumuļus, šasijas, balstiekārtas sastāvdaļas un citus ritošās daļas elementus.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši šajā paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauci M.8539 – KPS/DexKo uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.