5.10.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 366/3


Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums (1)

Tērauda slīpgraudi (Pometon)

(AT.39792)

(2016/C 366/03)

Šī lieta attiecas uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 1. punkta un EEZ līguma 53. panta pārkāpumu, kas izpaudies kā cenu saskaņošana tērauda slīpgraudu nozarē visā EEZ teritorijā.

Šī lieta ir jaukta (hibrīda) karteļa lieta. Komisijas 2014. gada 2. aprīļa jau pieņēma lēmumu, kas adresēts četriem uzņēmumiem, kas izvēlējušies veikt izlīguma procedūru karteļa lietā (turpmāk “izlīguma lēmums”) (2). Šis lēmuma projekts ir adresēts uzņēmumam Pometon S.p.A. (turpmāk “Pometon”), kas izlīguma pieteikumu nav iesniegusi.

Komisija 2014. gada 3. decembrī pieņēma Pometon adresētu iebildumu paziņojumu, par ko Pometon tika informēts 2014. gada 5. decembrī. Savā iebildumu paziņojumā Komisija pauž pagaidu viedokli, ka Pometon ir veikusi tērauda slīpgraudu cenu saskaņošanu EEZ teritorijā. Konkrētāk, iebildumu paziņojums ietver pagaidu secinājumu, ka Pometon bija iesaistīta saskaņotās darbībās ar citām personām attiecībā uz vienu no galvenajām tērauda slīpgraudu cenas sastāvdaļām – piemaksu par lūžņiem – EEZ teritorijā un arī vienojās ar šīm personām nekonkurēt ar cenu attiecībā uz atsevišķiem klientiem. Komisija ir konstatējusi, ka apgalvotais pārkāpums ilga no 2003. gada 3. oktobra līdz 2007. gada 16. maijam. Iebildumu paziņojumā Komisija norāda par savu nodomu attiecībā uz Pometon noteikt naudas sodu saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 (3) 23. panta 2. punktu.

Pometon tika dota piekļuve lietas materiāliem Komisijas telpās (2014. gada 18. un 19. decembrī, 2014. gada 19. decembrī arī attiecīgs CD-ROM), un tam tika noteikts sešu nedēļu termiņš, kurā jāsniedz atbilde uz iebildumu paziņojumu un kurš pēc tā lūguma tika pagarināts par divām nedēļām – līdz 2015. gada 16. februārim. Pometon savu atbildi uz iebildumu paziņojumu sniedza 2015. gada 13. februārī, lūdzot rīkot mutvārdu uzklausīšanu.

Mutvārdu uzklausīšanā, kas notika 2015. gada 17. aprīlī, Pometon papildus argumentiem, kuri izklāstīti tā rakstveida atbildē uz iebildumu paziņojumu, pauda bažas par neobjektivitāti tās lietas izskatīšanā un attiecībā uz nevainīguma prezumpciju. Pirmkārt, Pometon pauda pārmetumu, ka izlīguma lēmumā bez vajadzības bija iekļautas norādes uz Pometon. Otrkārt, Pometon pauda pārmetumu, ka 2014. gada 23. decembrī Komisija savā tīmekļa vietnē publicēja nekonfidenciālu izlīguma lēmuma pagaidu versiju, kurā Pometon nosaukums nebija padarīts neatpazīstams. Šai versijai Komisijas tīmekļa vietnē varēja piekļūt līdz pat 2015. gada 6. janvārim, kad tā tika aizstāta ar jaunu nekonfidenciālu pagaidu versiju, kurā Pometon nosaukums bija aizstāts ar vārdiem “[cits uzņēmums]”. Uzklausīšanas gaitā Karteļu lietu direktorāta direktors atbildēja uz Pometon otro argumentu un atvainojās par pieļauto cilvēka kļūdu, kas bija šīs neparedzētās izpaušanas iemesls, apliecinot, ka šis starpgadījums neietekmēs Komisijas objektīvo attieksmi pret Pometon lietas izskatīšanu.

Nesen Vispārējā tiesa citā jaukta karteļa lietā apstiprināja (4), ka izlīguma procedūra, ko veic izlīguma puses, un standartprocedūra, ko veic personas, kuras nav izlīguma puses, ir divas atsevišķas procedūras. Tādējādi no izlīguma lēmuma nevar izdarīt secinājumus par Pometon vainojamību. Turklāt no izlīguma lēmuma 29. punkta un tā 32. zemsvītras piezīmē minētā dokumenta izriet, ka izlīguma lēmumā minētais datums, kurā izlīguma puse MTS  (5) sāka piedalīties pārkāpumā, ir balstīts uz kāda Pometon vadītāja e-pastu, kas datēts ar minēto datumu. Tādēļ nenovēršami nācās minēt, ka arī Pometon piedalījās 2003. gada 3. oktobra sanāksmē un saziņā, kas notika pēc tam. Turklāt izlīguma lēmuma 4. zemsvītras piezīmē ir teikts, ka tas nav adresēts Pometon, ka faktu izklāstā ietvertās norādes par Pometon tiek izmantotas vienīgi tādēļ, lai konstatētu izlīguma pušu atbildību, un ka Pometon lieta vēl atrodas izskatīšanā. Tādēļ uzskatu, ka ar to, ka izlīguma lēmumā tika iekļautas norādes uz Pometon, Pometon tiesības uz nevainīguma prezumpcijas ievērošanu nav pārkāptas.

Visbeidzot, uzskatu, ka mutvārdu noklausīšanas ietvaros paustā Komisijas dienestu atvainošanās un apņemšanās ir uzskatāmas par pienācīgu reakciju uz to, ka izlīguma lēmuma nekonfidenciālajā versijā, kas publicēts 2014. gada 23. decembrī, pārskatīšanās dēļ tika izpausts Pometon nosaukums, ņemot vērā, ka šī izpaušana notika cilvēka kļūdas dēļ.

Saskaņā ar Lēmuma 2011/695/ES 16. pantu esmu pārbaudījis, vai lēmuma projekts attiecas vienīgi uz tādiem iebildumiem, par kuriem Pometon ir bijusi dota iespēja paust savu viedokli. Secinu, ka tas tā ir.

Uzskatu, ka kopumā šajā lietā ir nodrošināta procesuālo tiesību iedarbīga īstenošana.

Briselē, 2016. gada 24. maijā.

Wouter WILS


(1)  Saskaņā ar 16. un 17. pantu Eiropas Komisijas priekšsēdētāja 2011. gada 13. oktobra Lēmumā 2011/695/ES par uzklausīšanas amatpersonas amatu un darba uzdevumiem noteiktu konkurences lietu izskatīšanā (OV L 275, 20.10.2011., 29. lpp.) (turpmāk “Lēmums 2011/695/ES”).

(2)  Sk. Komisijas 2014. gada 2. aprīļa Lēmumu C(2014) 2074 final, tā kopsavilkuma publikāciju OV C 362, 14.10.2014., 8. lpp., un uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojumu (OV C 362, 14.10.2014., 7. lpp.).

(3)  Padomes 2002. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.).

(4)  Spriedums lietā Timab Industries un CFPR/Komisija T-456/10, EU:T:2015:296, 71. un 72. punkts.

(5)  Metalltechnik Schmidt GmbH & Co. KG.