30.7.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 278/34


Instrukcija par lauksaimniecības produktu importa un eksporta licencēm

(Šī instrukcija aizstāj instrukciju, kas publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 264 2013. gada 13. septembrī, 4. lpp., un Komisijas paziņojumu “Daži norādījumi, kas jāievēro, piemērojot Regulu (EK) Nr. 376/2008”, ko Komisija pieņēma 2013. gada 24. septembrī un kas izziņots dalībvalstīm 2013. gada 25. septembrī)

(2016/C 278/03)

Saturs

I.

VISPĀRĪGAS PIEZĪMES 34

II.

LICENCES PIETEIKUMA UN LICENCES IEDAĻU AIZPILDĪŠANA 35

1.

Vispārīgi norādījumi 35

2.

Norādījumi pa nozarēm 37

3.

Imports 38

4.

Eksports 39

5.

Izraksti 39

III.

IERAKSTI PAR PIEŠĶIRŠANU PAPĪRA LICENCĒS (LICENCES VAI IZRAKSTA MUGURPUSE) 41

1.

Vispārīgi norādījumi 41

2.

Īpaši norādījumi par dažām iedaļām 41

IV.

ĪSTENOŠANAS REGULAS (ES) 2016/1239 13. PANTA 3. PUNKTA OTRĀS DAĻAS PIEMĒROŠANA 41

I pielikums – Ieraksti

A daļa

B daļa

C daļa

II pielikums – Pārbaude

I.   VISPĀRĪGAS PIEZĪMES

1.

Licences un to izrakstus izdod dalībvalstu licenču izdevējas iestādes. Tās ir derīgas importa un eksporta darbībām jebkurā dalībvalstī, izņemot atsevišķus, īpašus gadījumus, kurus nosaka Savienības tiesību akti.

2.

Regulas (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 (1) 2. panta 2. punkta noteiktajā kārtībā sestdienas, svētdienas un valsts svētku dienas neskaitās darba dienas licenču pieteikumu iesniegšanai un licenču izdošanai.

3.

Katra veidlapa aizpildāma tikai vienā valodā.

4.

Iesniegumos, licencēs un izrakstos nedrīkst būt dzēsumi vai rakstījumi pa virsu. Ja, veidlapu aizpildot, tiek pieļauta kļūda, rakstāms jauns pieteikums vai licence.

Ja pieteikuma veidlapā ir mazsvarīga kļūda, kas neskar faktus, izdotajā licencē mazsvarīgajai kļūdai jābūt izlabotai.

5.

Summas uzrāda ar cipariem euro, bet dalībvalstis, kuras nepieder pie euro zonas, var uzrādīt summas savā valūtā.

6.

Daudzumus norāda:

metriskās sistēmas masas vai tilpuma mērvienībās, izmantojot šādus saīsinājumus:

kg – kilogrami,

hl – hektolitri,

“uz galvu” – attiecīgā gadījumā par dzīviem lopiem.

7.

Datumus ievada kā sešu ciparu grupu, katrā nodalījumā ietverot ciparu pāri – pirmajā nodalījumā ietvertais pirmais ciparu pāris apzīmē datumu (no 01 līdz 31), otrajā nodalījumā ietvertais otrais ciparu pāris apzīmē mēnesi (no 01 līdz 12), un pēdējā nodalījumā ietvertais pēdējais ciparu pāris apzīmē gadu (01 u. c.).

8.

Piemērs. Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1237 (Licences) (2) un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 (Licences) (3) noteiktā Briseles vietējā laika piemērošana

plkst. 13:00 minētājās regulās atbilst plkst. 13:00 (pēc Briseles laika):

Dalībvalstis

Vietējais laiks (ziemas un vasaras)

Vācija

Beļģija

Horvātija

Dānija

Spānija

Francija

Itālija

Luksemburga

Nīderlande

Austrija

Zviedrija

Čehija

Ungārija

Malta

Polija

Slovēnija

Slovākija

13:00

Īrija

Portugāle

Apvienotā Karaliste

12:00 (= 13:00 pēc Briseles laika)

Bulgārija

Kipra

Grieķija

Somija

Igaunija

Latvija

Lietuva

Rumānija

14:00 (= 13:00 pēc Briseles laika)

II.   LICENCES PIETEIKUMA UN LICENCES IEDAĻU AIZPILDĪŠANA

1.   Vispārīgi norādījumi

1.1.

Licences pieteikuma veidlapā iesniedzējam jāaizpilda tikai 4., 7., 8., 11., 14., 15., 16., 17., 18. un 20. iedaļa. Tomēr dalībvalstis var likt iesniedzējam aizpildīt arī 1. un – attiecīgā gadījumā – 5. iedaļu.

1.2.

Ja importa veidlapas 7. vai 8. iedaļā un eksporta veidlapas 7. iedaļā nepietiek vietas Savienības tiesību aktos noteikto datu ierakstīšanai, visus datus ieraksta 20. iedaļā, kuras priekšā liek zvaigznīti, kas atbilst 7. vai attiecīgi 8. iedaļā ieliktai zvaigznītei.

1.3.

Ja 20. iedaļā nepietiek vietas visu datu ierakstīšanai, tos ieraksta 15. iedaļā, priekšā liekot zvaigznīti, kas atbilst 7. vai attiecīgi 8. iedaļā ieliktai zvaigznītei.

1.4.

Veidlapas 7. un 8. iedaļas rūtiņā pirms vārda “jā” vai attiecīgi “nē” ieliek “X”.

1.5.

Ja licenci izdod par daudzumu, kas ir mazāks par pieteikumā norādīto, izdevēja iestāde norāda:

a)

17. un 18. iedaļā – daudzumu, par kādu tiek izsniegta licence;

b)

11. iedaļā – atbilstošā nodrošinājuma summu.

1.6.

Neizmantotā vieta importa licences 20. un 24. iedaļā un eksporta licences 20. un 22. iedaļā ir jāaizpilda. Lai novērstu neatļautu ierakstu izdarīšanu, tas darāms tā:

a)

iedaļās, kurās nav ierakstu par īpašiem nosacījumiem:

pirmo rindu aizpilda līdz galam ar rakstzīmēm “X”, piemēram:

24.   Īpaši nosacījumi (3) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b)

iedaļās, kurās ir ieraksti par īpašiem nosacījumiem:

rindu, kurā ieraksts beidzas, aizpilda ar “X” līdz galam un visu nākamo rindu aizpilda ar “X”, piemēram:

24.   Īpaši nosacījumi (3) Pielaide – 0,4 grādi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.7.

Pilnībā jāaizpilda arī licences 3. iedaļa, bet tas nav jādara izrakstā.

1.8.

Deleģētās regulas (ES) 2016/1237 6. panta 4. punktā norādītajos gadījumos izdevēja iestāde licences 6. iedaļā ieraksta vienu no I pielikuma A daļā minētajām norādēm.

1.9.

Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 15. panta 1. punktā norādītajos gadījumos licences dublikāta vai izraksta 22. iedaļā (eksporta licencē) vai 24. iedaļā (importa licencē) ieraksta vienu no I pielikuma B daļā minētajām norādēm.

1.10.

Deleģētās regulas (ES) 2016/1237 5. panta 5. punkta 1. apakšpunktā norādītajos gadījumos licences 19. iedaļā jābūt ciparam “0”.

1.11.

Deleģētās regulas (ES) 2016/1237 5. panta 5. punkta 2. apakšpunktā norādītajos gadījumos, bet ne tad, ja noteikumi konkrētās nozarēs prasa īpašu formulējumu, licences 24. iedaļā (importa licencē) jābūt vienam no I pielikuma C daļā uzskaitītajiem ierakstiem.

1.12.

Izdodot licences dublikātu vai izrakstu, tajā – ja iespējams, visā dokumentā pa diagonāli – jāieraksta viena no šīm atzīmēm:

“ДУБЛИКАТ”

BG

“DUPLICADO”

ES

“DUPLIKÁT”

CS

“DUPLIKAT”

DA

“DUPLIKAT”

DE

“DUPLIKAAT”

ET

“ΔIΠΛΟΤΥΠΟ”

EL

“DUPLICATE”

EN

“DUPLICATA”

FR

“DUPLIKAT”

HR

“DUPLICATO”

IT

“DUBLIKĀTS”

LV

“DUBLIKATAS”

LT

“MÁSOLAT”

HU

“DUPLIKAT”

MT

“DUPLICAAT”

NL

“DUPLIKAT”

PL

“DUPLICADO”

PT

“DUPLICAT”

RO

“DUPLIKÁT”

SK

“DVOJNIK”

SL

“KAKSOISKAPPALE”

FI

“DUPLIKAT”

SV

2.   Norādījumi pa nozarēm

2.1.   Kaņepes

2.1.1.

20. iedaļa

Ja kaņepju sēklas ir domātas sējai, jānorāda šķirne.

2.1.2.

24. iedaļa

Izdarāms viens no šiem ierakstiem:

sējai domātajām kaņepju šķirņu sēklām ar KN kodu ex 1207 99 20 ir pievienots pierādījums, ka šķirnes tetrahidrokanabinola saturs nepārsniedz to, kas noteikts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 (4) 32. panta 6. punktu un 35. panta 3. punktu,

kaņepju sēklas, kas nav domātas sējai, ar KN kodu 1207 99 91 importē dalībvalsts apstiprināts importētājs,

neapstrādāti vai mērcēti kaņepāji ar KN kodu 5302 10 00 atbilst Regulas (ES) Nr. 1307/201332. panta 6. punkta un 35. panta 3. punkta nosacījumiem.

2.2.   Lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirts

2.2.1.

Lauksaimnieciskas izcelsmes spirta importa licences pieteikuma un importa licences 8. iedaļu iezīmē ar izcelsmes valsts nosaukumu. Rūtiņā “obligāti: jā” jābūt ķeksītim. Pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma iestāde, kura izdevusi licenci, var aizstāt izcelsmes valsti ar citu valsti, bet tikai vienu reizi.

2.2.2.

Dalībvalstis var nolemt, ka 20. iedaļā jānorāda spirta ievešanas cena (CIF).

2.3.   Ķiploki

2.3.1.

Licences pieteikuma un licences 8. iedaļā ieraksta izcelsmes valsti un pie vārda “Jā” ievelk krustiņu. Importa licence ir derīga tikai importam, kura izcelsme ir norādītajā valstī.

3.   Imports

3.1.   7. iedaļa

Ar “eksportētāju valsti” saprot trešo valsti, no kuras produkts tiek nosūtīts uz Savienību.

3.1.1.

Eksportētāja valsts vai valstu grupa norādāma gadījumos, kad to prasa Savienības noteikumi.

3.1.2.

Ja Savienības noteikumi prasa obligāti uzrādīt izcelsmi, rūtiņā pirms vārda “Jā” ievelkams krustiņš un produkta izcelsmei jāatbilst licencē norādītajai. Citādi licence nav derīga.

3.1.3.

Citos gadījumos eksportētājas valsts norādīšana ir fakultatīva. Tad krustiņš jāieraksta rūtiņā pirms vārda “Nē”. Taču eksportētājas valsts norāde var noderēt, piemērojot Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 16. pantu, kas attiecas uz iedaļām par nepārvaramu varu.

3.2.   8. iedaļa

Izcelsmes valsti nosaka pēc attiecīgajiem Savienības noteikumiem.

Pēc analoģijas piemēro piezīmes, kas attiecas uz 7. iedaļu.

3.3.   14. iedaļa

Produktus apzīmē ar parastajiem nosaukumiem (piemēram, “cukurs”), nevis preču zīmēm.

3.4.   15. un 16. iedaļa

Pēc vispārīga noteikuma licence tiek pieprasīta un izdota par visiem produktiem, kas atbilst vienam KN kodam (astoņciparu). Tomēr dažos Savienības noteikumos paredzētos īpašos gadījumos licenci pieprasa un izsniedz attiecīgi

par produktiem, kas atbilst vairāk nekā vienam KN kodam, vai

tikai par dažiem produktiem, kas atbilst vienam KN kodam.

Ja 16. iedaļā vairāk par viena KN koda ierakstīšanai nepietiek vietas, visus kodus ieraksta 15. iedaļā, priekšā liekot zvaigznīti, kas atbilst 16. iedaļā ieliktai zvaigznītei.

3.5.   15. iedaļa

Aprakstu var vienkāršot, ja vien tajā ir nepieciešamie dati, pēc kuriem produktu var klasificēt ar KN kodu, kurš dots 16. iedaļā.

3.6.   16. iedaļa

Norāda pilnu kombinētās nomenklatūras kodu. Tikai Savienības noteikumos paredzētajos īpašajos gadījumos

norāda pilnu(-us) kombinētās nomenklatūras kodu(-us), priekšā liekot “ex”,

vai

kodus norāda tā, kā noteikts attiecīgajos Savienības noteikumos.

3.7.   19. iedaļa

3.7.1.

Aizpilda saskaņā ar Savienības noteikumiem par attiecīgajam produktam pieļaujamo pielaidi.

3.7.2.

Licences 19. iedaļā jāieraksta skaitlis “0”, ja pielaide nav pieļaujama.

3.7.3.

20. iedaļa

Aizpilda saskaņā ar Savienības īpašajiem noteikumiem par katras nozares tirgus kopīgo organizāciju.

3.7.4.

24. iedaļa

Aizpilda saskaņā ar attiecīgā produkta nozares īpašajiem Savienības noteikumiem.

3.7.5.

25. un 26. iedaļa

Papīra licencei ir jābūt parakstītai ar roku.

4.   Eksports

4.1.   7. iedaļa

4.1.1.

Galamērķa valsts vai valstu grupa norādāma gadījumos, kad to prasa Savienības noteikumi.

4.1.2.

Ja Savienības tiesību akti nosaka obligātu galamērķi, rūtiņā pirms vārda “Jā” jābūt krustiņam un produkts jāeksportē uz licencē norādīto galamērķi.

4.1.3.

Citos gadījumos galamērķa valsts vai valstu grupas norādīšana ir fakultatīva. Tad krustiņš jāievelk rūtiņā pirms vārda “Nē”. Taču galamērķa valsts norāde var noderēt, piemērojot Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 16. pantu, kas attiecas uz nepārvaramas varas gadījumiem.

4.2.   14., 15., 16., 19. un 20. iedaļa

Aizpilda tāpat kā par importu.

4.3.   22. iedaļa

1.

Aizpilda saskaņā ar attiecīgā produkta nozares īpašajiem Savienības noteikumiem.

2.

Jāsniedz visa informācija par daudzumiem un summām gan ar vārdiem, gan cipariem.

4.4.   23. un 24. iedaļa

Papīra licencei ir jābūt parakstītai ar roku.

5.   Norādījumi par licenču izrakstiem

5.1.   Licenču izrakstus sastāda tās dalībvalsts licences izdevējas iestādes, kura ir licenci izdevusi.

Licences izraksta 3. iedaļā jābūt vienam no šiem ierakstiem:

:

bulgāriski

:

“Извлечение от лицензия Nr. …”

:

spāniski

:

“Extracto de certificado n.o …”

:

čehiski

:

“Výpis z licence č. …”

:

dāniski

:

“Partiallicens nr. …”

:

vāciski

:

“Teillizenz der Lizenz Nr. …”

:

igauniski

:

“Litsentsi nr … väljavõte”

:

grieķiski

:

“Απόσπασμα πιστοποιητικού αριθ. …”

:

angliski

:

“Extract of licence No. …”

:

franciski

:

“Extrait du certificat no …”

:

horvātiski

:

“Izvadak dozvole br.”

:

itāliski

:

“Estratto del titolo n. …”

:

latviski

:

“Licences Nr. … izraksts”

:

lietuviski

:

“Licencijos Nr. … išrašas”

:

ungāriski

:

“A … sz. engedély kivonata”

:

maltiski

:

“Estratt tal-liċenzja Nru. …”

:

holandiski

:

“Uittreksel van certificaat nr. …”

:

poliski

:

“Wyciąg z pozwolenia nr ….”

:

portugāliski

:

“Extrato do certificado n.o …”

:

rumāniski

:

“Extras din licenţa nr. …”

:

slovāciski

:

“Výpis z licencie č. …”

:

slovēniski

:

“Izpisek dovoljenja št. …”

:

somiski

:

“Ote todistuksesta nro …”

:

zviedriski

:

“Dellicens nr. …”

Izraksta 3. iedaļā ir jānorāda numurs, kas norādīts importa licences oriģināla 25. iedaļā vai eksporta licences oriģināla 23. iedaļā.

Importa licences izrakstā(-os) ir jāatkārto licences 4., 6.–8., 10., 12.–16. un 19.–24. iedaļā ietvertā informācija.

Eksporta licences izrakstā vai izrakstos ir jāatkārto licences 4., 6., 7., 10., 12.–16. un 19.–22. iedaļā ietvertā informācija.

Visos gadījumos izraksta 11. iedaļā jābūt vienam no šiem ierakstiem:

“Извлечение”

BG

“Extracto”

ES

“Výpis”

CS

“Partiallicens”

DA

“Teillizenz”

DE

“Väljavõte”

ET

“Απόσπασμα”

EL

“Extract”

EN

“Extrait”

FR

“Izvadak”

HR

“Estratto”

IT

“Izraksts”

LV

“Išrašas”

LT

“Kivonat”

HU

“Estratt”

MT

“Uittreksel”

NL

“Wyciąg”

PL

“Extrato”

PT

“Extras”

RO

“Výpis”

SK

“Izpisek”

SL

“Ote”

FI

“Dellicens”

SV

III.   IERAKSTI PAR PIEŠĶIRŠANU PAPĪRA LICENCĒS (LICENCES VAI IZRAKSTA MUGURPUSE)

1.   Vispārīgi norādījumi

1.1.

Ierakstiem par piešķiršanu ir jābūt salasāmiem, un tos izdara drukātā veidā, mašīnrakstā vai ar tinti.

1.2.

Ierakstus par piešķiršanu nedrīkst dzēst vai pārrakstīt. Katra kļūda ir jālabo, svītrojot kļūdaino ierakstu un ierakstot pareizo.

Katrs šādi izdarīts labojums ir jāvizē tā ierosinātājam un jāapstiprina ar tās iestādes zīmogu, kura atbild par piešķiršanu.

Izdodot labotu licenci vai licences izrakstu, izdevējai iestāde ir jāatkārto oriģinālā redzamie ieraksti par piešķiršanu.

2.   Īpaši norādījumi par dažām iedaļām

2.1.   29. iedaļa

Tīrais daudzums, kurš pirmās piešķiršanas gadījumā jāieraksta I daļā, ir 17. un 18. iedaļā norādītais daudzums, kam pieskaitīta pieļaujamā pielaide, tajās pašās mērvienībās.

2.2.   29. un 30. iedaļa

Ja piešķiršana attiecas uz izraksta izdošanu, jāieraksta daudzums, par kuru tiek izdots izraksts, un attiecīgā gadījumā jāpieskaita pielaide.

2.3.   31. iedaļa

Atzīmē muitas deklarācijas numuru vai – attiecīgā gadījumā – izraksta numuru un muitas deklarācijas akceptēšanas datumu, kas ir piešķiršanas datums.

2.4.   32. iedaļa

Dalībvalsts nosaukumu uzrāda ar vienu no abreviatūrām, kas norādītas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 I pielikuma 4. punktā.

Parakstam jābūt rakstītam ar roku.

IV.   ĪSTENOŠANAS REGULAS (ES) 2016/1239 13. PANTA PIEMĒROŠANA

Lūdzot citas dalībvalsts iestādi veikt pārbaudi izlases kārtā vai cita iemesla dēļ, izmanto II pielikumam pievienoto dokumentu.


(1)  OV L 124, 8.6.1971., 1. lpp.

(2)  OV L 206, 30.7.2016., 1. lpp.

(3)  OV L 206, 30.7.2016., 44. lpp.

(4)  OV L 347, 20.12.2013., 608. lpp.


I PIELIKUMS

Ieraksti

A DAĻA

Deleģētās regulas (ES) 2016/1237 6. panta 4. punktā norādītie ieraksti

:

bulgāriski

:

правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] …

:

spāniski

:

Retrocesión al titular el …

:

čehiski

:

Zpětný převod držiteli dne …

:

dāniski

:

tilbageføring til indehaveren den …

:

vāciski

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

:

igauniski

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

:

grieķiski

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

:

angliski

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

:

franciski

:

rétrocession au titulaire le …

:

horvātiski

:

prava vraćena na nositelja dana [datum]…

:

itāliski

:

retrocessione al titolare in data …

:

latviski

:

tiesības nodotas atpakaļ nominālajam īpašniekam [datums]

:

lietuviski

:

teisės grąžinamos nominaliam turėtojui (data) …

:

ungāriski

:

Visszátruházás az eredeti jogosultra …-án/-én

:

maltiski

:

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…

:

holandiski

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

:

poliski

:

Prawa przeniesione z powrotem na tytularnego posiadacza w dniu…

:

portugāliski

:

retrocessão ao titular em …

:

rumāniski

:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

:

slovāciski

:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

:

slovēniski

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

:

somiski

:

palautus todistuksenhaltijalle …

:

zviedriski

:

återlämnad till licensinnehavaren den …

B DAĻA

Ieraksti, kas minēti šās instrukcijas II.1.9. punktā

:

bulgāriski

:

Заместваща лицензия или извлечение на загубена или унищожена лицензия или извлечение – номер на оригиналната лицензия или извлечение…

:

spāniski

:

Certificado o extracto sustitutivo de un certificado o extracto perdido o destruido – Número del certificado o extracto inicial…

:

čehiski

:

Náhradní licence nebo výpis za ztracenou či zničenou licenci nebo ztracený či zničený výpis – číslo původní licence nebo původního výpisu …

:

dāniski

:

Erstatningslicens eller -partiallicens for en bortkommet eller ødelagt licens eller partiallicens – originallicens eller partiallicens nr. …

:

vāciski

:

Ersatzlizenz oder Ersatzteillizenz einer verlorenen oder vernichteten Lizenz oder Teillizenz – Nummer der ursprünglichen Lizenz oder Teillizenz …

:

igauniski

:

Kaotatud või hävinud litsentsi või väljavõtte asenduslitsents või -väljavõte – originaallitsentsi või -väljavõtte number

:

grieķiski

:

Πιστοποιητικό ή απόσπασμα αντικατάστασης πιστοποιητικού ή αποσπάσματος που έχει απολεσθεί ή καταστραφεί – Αριθμός του πρωτότυπου πιστοποιητικού ή αποσπάσματος …

:

angliski

:

Replacement licence or extract of a lost or destroyed licence or extract - Number of original licence or extract …

:

franciski

:

Certificat ou extrait de remplacement d’un certificat ou d’un extrait perdu ou détruit - Numéro du certificat ou de l’extrait original…

:

horvātiski

:

Zamjenska dozvola ili izvadak izgubljene ili uništene dozvole ili izvadak – Broj izvorne dozvole ili izvatka …

:

itāliski

:

Titolo o estratto sostitutivo di un titolo o di un estratto smarrito o distrutto – Numero del titolo o dell’estratto originale …

:

latviski

:

Nozaudētas vai bojāgājušas licences vai izraksta aizstājēja licence vai izraksts – Licences vai izraksta oriģināla numurs …

:

lietuviski

:

Pamestos arba sunaikintos licencijos arba išrašo pakaitinė licencija arba išrašas – Pirminės licencijos arba išrašo numeris …

:

ungāriski

:

Helyettesítő engedély vagy kivonat elveszett vagy megsemmisült engedély vagy kivonat pótlására – az eredeti engedély vagy kivonat száma: …

:

maltiski

:

Is-sostituzzjoni ta’ liċenzja jew estratt ta’ liċenzja li jintilfu jew jinqerdu - in-Numru tal-liċenzji jew tal-estratt oriġinali …

:

holandiski

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren of vernietigd certificaat (of uittreksel) – nummer van het oorspronkelijke certificaat …

:

poliski

:

Zastępcze pozwolenie lub wyciąg z utraconego lub zniszczonego pozwolenia lub wyciągu – numer oryginalnego pozwolenia lub wyciągu …

:

portugāliski

:

Certificado ou extrato de substituição de um certificado ou extrato extraviado ou destruído – número do certificado ou do extrato original …

:

rumāniski

:

Licență sau extras de înlocuire a unei licențe sau a unui extras pierdut(e) sau distrus(e) – Numărul licenței sau al extrasului original(e) …

:

slovāciski

:

Náhradná licencia alebo náhradný výpis za stratenú alebo zničenú licenciu alebo stratený alebo zničený výpis – číslo pôvodnej licencie alebo pôvodného výpisu …

:

slovēniski

:

Nadomestna dovoljenje ali izpisek za izgubljeno ali uničeno dovoljenje ali izpisek – Številka izvirnega dovoljenja ali izpiska …

:

somiski

:

Kadonneen tai tuhoutuneen todistuksen tai todistuksen otteen korvaava todistus tai todistuksen ote – Alkuperäisen todistuksen tai todistuksen otteen numero …

:

zviedriski

:

Ersättningslicens eller ersättningsdellicens för en förlorad eller förstörd licens eller dellicens - Nummer på originallicensen eller originaldellicensen …

C DAĻA

Ieraksti, kas minēti šās instrukcijas II.1.11. punktā

:

bulgāriski

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18

:

spāniski

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

:

čehiski

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

:

dāniski

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

:

vāciski

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

:

igauniski

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

:

grieķiski

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

:

angliski

:

Preferential arrangements applicable to the quantity specified in Sections 17 and 18

:

franciski

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

:

horvātiski

:

Preferencijalni uvjeti primjenjivi za količine navedene u odjeljcima 17 i 18

:

itāliski

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

:

latviski

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

:

lietuviski

:

Taikoma lengvatinė tvarka 17 ir 18 skiltyse įrašytam kiekiui

:

ungāriski

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17. és a 18. szakaszban feltüntetett mennyiség

:

maltiski

:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18

:

holandiski

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

:

poliski

:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

:

portugāliski

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

:

rumāniski

:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18

:

slovāciski

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18

:

slovēniski

:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

:

somiski

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

:

zviedriski

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18


II PIELIKUMS

Pārbaude

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu