Briselē, 14.9.2016

COM(2016) 604 final

2016/0283(APP)

Priekšlikums

PADOMES REGULA,

ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

Daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 2014.–2020. gadam pirmajos gados Savienība ir saskārusies ar nepieredzēti liela mēroga neparedzētām problēmām, kuru iemesls ir kaimiņvalstīs pastāvošā nestabilitāte, kas rada draudus drošībai un masveida migrācijas plūsmas.

Paziņojumā „Daudzgadu finanšu shēmas 2014.–2020. gadam vidusposma novērtēšana/pārskatīšana – uz rezultātiem orientēts ES budžets” 1 Komisija ir novērtējusi īpašo instrumentu darbību un izmantošanu DFS īstenošanas pirmajos divos līdz trīs gados.

Lai piesaistītu papildu finanšu līdzekļus pasākumiem, kas palīdz risināt iepriekšminētās problēmas, ir plaši izmantotas visas budžeta iespējas, tostarp pārdales, rezerves un īpašie instrumenti, un ir izveidoti jauni instrumenti, piemēram, Eiropas Savienības trasta fondi un Bēgļu atbalsta mehānisms Turcijā, lai piesaistītu papildu finansējumu, vienlaikus ievērojot DFS noteiktos ierobežojumus. Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu īpašie instrumenti, kas paredzēti Regulā Nr. 1311/2013 2 (“DFS regula”), ir būtiski palielinājuši DFS elastību, tādējādi ļaujot Savienībai izlēmīgi rīkoties. Tomēr, tā kā šīs problēmas joprojām pastāv, ir apdraudēta Savienības pastāvīga spēja ātri reaģēt ārkārtas situācijās.

Ņemot to vērā, Eiropas Parlaments aicināja veikt vērienīgus pasākumus, lai uzlabotu Savienības budžeta elastību 3 , bet neformālās Padomes apspriedēs tika norādīts arī uz nepieciešamību uzlabot pašreizējās DFS spēju reaģēt uz neparedzētiem notikumiem 4 .

2.PRIEKŠLIKUMA JURIDISKAIS PAMATS UN SATURS

Šā priekšlikuma pamatā ir DFS regulas 2. pants, kurā paredzēts, ka nepieciešamības gadījumā šim DFS vidusposma pārskatam pievieno leģislatīvā akta priekšlikumu šīs regulas pārskatīšanai. Šādas pārskatīšanas rezultātā netiek samazināts valstīm iepriekš piešķirtais finansējums, neskarot kohēzijas politikas finansējuma korekcijas saskaņā ar DFS regulas 5 7. pantu.

Ņemot vērā īpašo instrumentu izmantošanu kopš DFS perioda sākuma un jaunās problēmas, ar kurām Savienība ir saskārusies un joprojām saskaras, Komisija ierosina grozīt DFS regulu, lai palielinātu gada maksimālās summas, kas noteiktas attiecībā uz rezervi palīdzībai ārkārtas gadījumos (9. pants) un elastības instrumentu (11. pants), un ieviest jaunu īpašu instrumentu, lai izveidotu Eiropas Savienības krīzes rezervi, kuru finansē no atceltām apropriācijām, lai Savienība varētu ātri reaģēt uz krīzēm, piemēram, pašreizējo migrācijas krīzi, kā arī uz notikumiem, kas nopietni ietekmē humanitārās vajadzības vai drošību. Vienlaikus ar šo priekšlikumu Komisija ierosina grozīt Iestāžu nolīgumu par sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību 6 , lai nodrošinātu jaunās krīzes rezerves izmantošanas procedūru.

Turklāt tiek ierosināts atcelt vispārējās rezerves saistībām laika ierobežojumus un tvērumu (14. pants).

Attiecībā uz maksājumu vispārējo rezervi tiek ierosināts svītrot 2018.–2020. gadam noteiktos gada maksimālos apjomus (5. panta 2. punkts), lai DFS turpmākajos gados vajadzības gadījumā varētu pilnībā izmantot 2016. un 2017. gadā neizlietotās lielās maksājumu rezerves un tādējādi nodrošināt īpašu un maksimālu elastību.

3.IETEKME UZ BUDŽETU

Šim priekšlikumam nav tiešas ietekmes uz budžetu. Īpašos instrumentus izmanto un apropriācijas iekļauj gada budžetā, ievērojot procedūras, kas noteiktas DFS regulā un attiecīgajos pamataktos (skatīt minētās regulas 3. panta 2. punktu), un Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību.

2016/0283 (APP)

Priekšlikums

PADOMES REGULA,

ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 312. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 7 noteiktās daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 2014.–2020. gadam īstenošanas pirmajos gados tika plaši izmantoti īpašie instrumenti, lai risinātu jaunas problēmas, kuras radās Eiropas kaimiņvalstīs un kurām bija nepieciešama ātra un visaptveroša Savienības rīcība, lai novērstu to tālejošo ietekmi uz humanitārām vajadzībām un drošību.

(2)Apstākļi, kas izraisīja minētos ārkārtas pasākumus, un nepieciešamība veikt turpmākus pasākumus joprojām pastāv, kā atkal liecina rezervju un īpašo instrumentu izmantošana 2017. gada budžeta projekta ietvaros, tādējādi samazinot budžeta iespējas risināt šādas situācijas DFS atlikušajā periodā.

(3)Lai īstenotu īpašu un maksimāli iespējamu elastību un nodrošinātu maksājumu maksimālo apjomu pietiekamību, lai Savienība varētu izpildīt savas saistības atbilstoši Līguma 323. pantam, ir jāatceļ ierobežojumi, kas noteikti maksājumu maksimālo apjomu korekcijai 2018.–2020. gadam.

(4)Lai saglabātu Savienībai pietiekamu spēju reaģēt uz neparedzētiem apstākļiem, ir jāstiprina rezerve palīdzībai ārkārtas gadījumos un elastības instruments un jāatceļ ierobežojumi attiecībā uz saistību un maksājumu vispārējām rezervēm.

(5)Lai Savienība varētu ātri reaģēt uz krīzēm, piemēram, pašreizējo migrācijas krīzi, kā arī uz notikumiem, kas nopietni ietekmē humanitārās vajadzības un drošību, ir jānodrošina jauns īpašais instruments, ar ko izveido Eiropas Savienības krīzes rezervi, kuru finansē no atceltām apropriācijām.

(6)Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 groza šādi:

(1)regulas 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

(2)"2.    Īpašie instrumenti, kas noteikti 9. līdz 15. pantā, nodrošina DFS elastību un ir paredzēti, lai budžeta procedūra noritētu sekmīgi. Gadījumos, kad atbilstoši Padomes Regulai (EK) Nr. 2012/2002 8 , Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1309/2013 9 un Iestāžu nolīgumam par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību 10 ir nepieciešams izmantot rezerves palīdzībai ārkārtas gadījumos, Eiropas Savienības Solidaritātes fonda, elastības instrumenta, Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda, rezerves ārkārtas gadījumiem līdzekļus, īpašo elastību jauniešu bezdarba problēmas risināšanai un pētniecības stiprināšanai un vispārējo rezervi saistībām, tad saistību apropriācijas var iekļaut budžetā, pārsniedzot DFS noteikto attiecīgo izdevumu kategoriju maksimālo apjomu.";

(3)regulas 5. panta 2. punktu svītro;

(4)regulas 6. panta 1. punktā pievieno šādu f) apakšpunktu:

"f)n-2 gadā veiktie aprēķini par atceltajām apropriācijām, kas jādara pieejamas 13.a pantā paredzētajai Eiropas Savienības krīzes rezervei.";

(5)regulas 9. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2.    Rezerves ikgadējais apjoms ir nemainīgs EUR 500 miljonu apmērā (2011. gada cenās), un to var izmantot līdz n+1 gadam saskaņā ar Finanšu regulu. Rezervi iekļauj Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājumu. Vispirms izmanto to gada summas daļu, kas nāk no iepriekšējiem gadiem. Tā n gada summas daļa, kas nav izmantota n+1 gadā, tiek dzēsta.";

(6)regulas 11. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1.    Elastības instruments ir paredzēts tam, lai konkrētajā finanšu gadā, nepārsniedzot norādīto summu, finansētu skaidri noteiktus izdevumus, ko nav iespējams finansēt, nepārsniedzot vienai vai vairākām citām izdevumu kategorijām noteiktos maksimālos apjomus. Elastības instrumentam pieejamais ikgadējais maksimālais apjoms ir EUR 1000 miljoni (2011. gada cenās).";

(7)iekļauj šādu 13.a pantu:

"13.a pants

Eiropas Savienības krīzes rezerve

1.    Eiropas Savienības krīzes rezerves mērķis ir ļaut Savienībai ātri reaģēt krīzes situācijās, kā arī uz notikumiem, kas nopietni ietekmē humanitārās vajadzības un drošību.

2.    Neskarot Finanšu regulas [178.] pantu, n-2 gada laikā atceltās apropriācijas tiks darītas pieejamas Eiropas Savienības krīzes rezervei n gada budžeta procedūras ietvaros. Rezervi iekļauj Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājumu. Pieejamo gada summu izmanto līdz n+1 gadam saskaņā ar Finanšu regulu. Vispirms izmanto to gada summas daļu, kas nāk no n gada. Minētā n gada summas daļa, kas nav izmantota n+1 gadā, tiek dzēsta.";

(8)regulas 14. pantu aizstāj ar šādu:

"14. pants

Vispārējā rezerve saistībām

1.Rezerves, kas ir atstātas pieejamas līdz DFS noteiktajam maksimālajam apjomam saistību apropriācijām, ir vispārējā DFS rezerve saistībām, kas jādara pieejama, pārsniedzot DFS noteiktos maksimālos apjomus 2016.–2020. gadam.

2.Katru gadu 6. pantā minēto tehnisko korekciju ietvaros Komisija aprēķina pieejamo summu. Vispārējo DFS rezervi vai tās daļu var izmantot Eiropas Parlaments un Padome budžeta procedūrā saskaņā ar LESD 314. pantu.".

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

   Padomes vārdā –

   priekšsēdētājs

(1) COM(2016) 603, 14.9.2016.
(2) Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).
(3)

   Eiropas Parlamenta 2016. gada 6. jūlija rezolūcija par gatavošanos DFS 2014.–2020. gadam pēcvēlēšanu pārskatīšanai: Parlamenta ieguldījums pirms Komisijas priekšlikuma (2015/2353(INI)), P8_TA-PROV(2016)0309.

(4) Nīderlandes prezidentvalsts ziņojums: Virzībā uz tālredzīgu un elastīgu daudzgadu finanšu shēmu, 30.5.2016., https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/05/30/voorzitterschapsverslag-over-mfk/voorzitterschapsverslag-over-mfk.pdf .
(5) Par minētajām korekcijām skatīt: Tehniskās korekcijas 2017. gada finanšu shēmā atbilstoši NKI izmaiņām un kohēzijas politikas finansējuma korekcijas, COM(2016) 311 final, 30.6.2016.
(6) Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.).
(7) Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).
(8) Padomes 2002. gada 11. novembra Regula (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.).
(9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.).
(10) Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.).