Briselē, 7.3.2016

COM(2016) 119 final

2016/0066(NLE)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par Savienības nostāju ES un Serbijas Republikas Stabilizācijas un asociācijas padomē attiecībā uz Serbijas Republikas līdzdalību Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras darbā novērotājas statusā un attiecīgo kārtību atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 168/2007


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Konteksts

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra („Aģentūra”) tika izveidota ar Padomes Regulu (EK) Nr. 168/2007 1 („regula”).

Saskaņā ar regulas 2. pantu Aģentūras mērķis ir sniegt palīdzību un speciālas zināšanas pamattiesību jomā attiecīgām Savienības un dalībvalstu struktūrām, iestādēm, birojiem un aģentūrām, īstenojot Savienības tiesību aktus.

Saskaņā ar regulas 28. panta 1. punktu Aģentūra ir atvērta kandidātvalstu kā novērotāju dalībai tās darbībā. Regulas 28. panta 2. punktā ir paredzēts, ka līdzdalību un attiecīgo procedūru nosaka ar attiecīgās Asociācijas padomes lēmumu. Lēmumā jo īpaši nosaka to, kādās jomās, apjomā un veidā valsts piedalās Aģentūras darbā, atbilstīgi regulas 4. un 5. panta noteikumiem. Ja Asociācijas padome pieņem attiecīgu lēmumu, tad Aģentūra attiecīgajā kandidātvalstī varēs risināt pamattiesību jautājumus atbilstīgi regulas 3. panta 1. punktam, ciktāl tas vajadzīgs valsts tiesību aktu pakāpeniskai pielāgošanai Savienības tiesību aktiem.

2. Ierosinātais lēmums

Komisija ierosina Padomei pieņemt lēmumu par Savienības nostāju ES un Serbijas Republikas Stabilizācijas un asociācijas padomē attiecībā uz Serbijas Republikas līdzdalību Aģentūras darbā novērotājas statusā un šādas līdzdalības kārtību. Ierosinātā lēmuma vienīgajā pantā ir paredzēts, ka Savienības nostāja ir noteikta ES un Serbijas Republikas Stabilizācijas un asociācijas padomes lēmuma projektā („lēmuma projekts”), kas pievienots Padomes lēmumam. Priekšlikums šādam lēmuma projektam ir pievienots arī Komisijas priekšlikumam. Tas atbilst regulas 28. panta prasībām.

Saskaņā ar vienu no pamatprincipiem, kas ir regulas pamatā (t. i., Aģentūras darbs noris pēc tematiskā principa, nevis pēc valstu principa), lēmuma projekts dod Aģentūrai iespēju veikt Serbijas Republikā uzdevumus, kas noteikti atbilstīgi regulas 4. un 5. pantam.

Lēmuma projektā arī noteikts, ka Serbijas Republika ieceļ novērotāju un tā aizvietotāju Aģentūras valdē. Šīm personām ir jāatbilst regulas 12. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem. Šīs personas piedalīsies valdes darbā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā dalībvalstu ieceltie pārstāvji un to aizvietotāji, taču bez balsstiesībām.

Lēmuma projektā ir iekļauti noteikumi par Serbijas Republikas finansiālo ieguldījumu un personālu (I pielikums). Lēmuma projektam ir pievienots finanšu pārskats.

Lēmuma projekts atbilst Eiropas Savienības Civildienesta noteikumiem („Civildienesta noteikumi”) un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībai („CEOS”), kas noteikti ar Padomes Regulu (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 2 .

2016/0066 (NLE)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par Savienības nostāju ES un Serbijas Republikas Stabilizācijas un asociācijas padomē attiecībā uz Serbijas Republikas līdzdalību Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras darbā novērotājas statusā un attiecīgo kārtību atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 168/2007

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 352. pantu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)Luksemburgas Eiropadome 1997. gada decembrī noteica līdzdalību Savienības aģentūrās kā vienu no veidiem, kā paātrināt pirmspievienošanās stratēģiju. Eiropadomes secinājumi paredz, ka, „pamatojoties uz nosacījumu, ka katru gadījumu izskata atsevišķi, kandidātvalstis var piedalīties Savienības aģentūrās”.

(2)Padomes Regulā (EK) Nr. 168/2007, ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru („regula”), ir noteikts, ka Aģentūra ir atvērta kandidātvalstu kā novērotāju dalībai tās darbībā.

(3)Serbijas Republika atbalsta Aģentūras mērķus, kas noteikti regulā, un piekrīt Aģentūras uzdevumiem un tās darbības jomām, kā noteikts regulas 4. un 5. pantā.

(4)Serbijas Republikas galvenais mērķis ir kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti, un tās līdzdalība Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrā palīdzēs Serbijas Republikai sasniegt šo mērķi,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

Vienīgais pants

Nostāja, kas Eiropas Savienībai jāieņem ES un Serbijas Republikas Stabilizācijas un asociācijas padomē attiecībā uz Serbijas Republikas līdzdalību Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras darbā novērotājas statusā un attiecīgo kārtību, ir noteikta ES un Serbijas Republikas Stabilizācijas un asociācijas padomes lēmuma projektā, kas pievienots šim lēmumam.

Briselē,

   Padomes vārdā –

   priekšsēdētājs

(1) Padomes Regula (EK) Nr. 168/2007 (2007. gada 15. februāris ), ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru, OV L 53, 22.2.2007., 1. lpp.
(2) OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.; regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1023/2013, OV L 287, 29.10.2013., 15. lpp.

Briselē, 7.3.2016

COM(2016) 119 final

PIELIKUMS

Lēmums par Serbijas Republikas līdzdalību Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras darbā novērotājas statusā un attiecīgo kārtību atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 168/2007

dokumentam

Padomes lēmums

par Savienības nostāju ES un Serbijas Republikas Stabilizācijas un asociācijas padomē attiecībā uz Serbijas Republikas līdzdalību Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras darbā novērotājas statusā un attiecīgo kārtību atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 168/2007


PIELIKUMS

Lēmums par Serbijas Republikas līdzdalību Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras darbā novērotājas statusā un attiecīgo kārtību atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 168/2007

dokumentam

Padomes lēmums

par Savienības nostāju ES un Serbijas Republikas Stabilizācijas un asociācijas padomē attiecībā uz Serbijas Republikas līdzdalību Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras darbā novērotājas statusā un attiecīgo kārtību atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 168/2007

ES UN SERBIJAS REPUBLIKAS STABILIZĀCIJAS UN ASOCIĀCIJAS PADOME,

ņemot vērā Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Serbijas Republiku, no otras puses,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 168/2007, ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru, un jo īpaši tās 28. pantu,

tā kā:

(1) Luksemburgas Eiropadome 1997. gada decembrī noteica līdzdalību Savienības aģentūrās kā vienu no veidiem, kā paātrināt pirmspievienošanās stratēģiju. Eiropadomes secinājumi paredz, ka, „pamatojoties uz nosacījumu, ka katru gadījumu izskata atsevišķi, kandidātvalstis var piedalīties aģentūrās”.

(2) Serbijas Republika atbalsta Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras („Aģentūra”) mērķus, kā arī piekrīt Aģentūras darbībai un uzdevumu aprakstam, kā noteikts Padomes Regulā (EK) Nr. 168/2007.

(3) Ir lietderīgi, ka Aģentūra risina pamattiesību jautājumus Serbijas Republikā saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 168/2007 3. panta 1. punktu, ciktāl tas nepieciešams tās pakāpeniskai pielāgošanai Savienības tiesību aktiem.

(4) Tāpēc būtu jāļauj Serbijas Republikai novērotājas statusā piedalīties Aģentūras darbā un jānosaka šādas līdzdalības kārtība, tostarp noteikumi par līdzdalību Aģentūras īstenotajās iniciatīvās, finansiālo ieguldījumu un personālu.

(5) Saskaņā ar Padomes Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 1 noteiktās Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 12. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 82. panta 3. punkta a) apakšpunktu Aģentūras direktors izņēmuma kārtā var atļaut pieņemt darbā Serbijas Republikas valstspiederīgos, kuriem ir visas pilsoņu tiesības,IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Serbijas Republika kā kandidātvalsts novērotājas statusā piedalās ar Padomes Regulu (EK) Nr. 168/2007 izveidotās Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras darbā.

2. pants

1. Aģentūra var risināt pamattiesību jautājumus Serbijas Republikā saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 168/2007 3. panta 1. punktu, ciktāl tas nepieciešams tās pakāpeniskai pielāgošanai Savienības tiesību aktiem.

2. Šajā nolūkā Aģentūra varēs Serbijas Republikā veikt uzdevumus, kas noteikti atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 168/2007 4. un 5. pantam.

3. pants

Serbijas Republika sniedz finansiālu ieguldījumu Padomes Regulas (EK) Nr. 168/2007 4. pantā minētajās Aģentūras darbībās saskaņā ar šā lēmuma pielikumā izklāstītajiem noteikumiem.

4. pants

1. Serbijas Republika ieceļ personas, kuras atbilst Padomes Regulas (EK) Nr. 168/2007 12. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem, attiecīgi novērotāja vai tā aizvietotāja amatā. Viņi var piedalīties valdes darbā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā dalībvalstu ieceltie pārstāvji un to aizvietotāji, taču bez balsstiesībām.

2. Serbijas Republika nozīmē valdības amatpersonu par valsts sadarbības koordinatoru, kā minēts Padomes Regulas (EK) Nr. 168/2007 8. panta 1. punktā.

3. Četru mēnešu laikā pēc šā lēmuma stāšanās spēkā Serbijas Republika iesniedz Eiropas Komisijai 1. un 2. punktā minēto personu vārdus un uzvārdus, ziņas par viņu kvalifikāciju un kontaktinformāciju.

5. pants

Dati, kas tiek sniegti Aģentūrai vai ko sniedz pati Aģentūra, var tikt publicēti, un tie ir pieejami sabiedrībai, ja konfidenciālajai informācijai Serbijas Republikā ir tāds pats aizsardzības līmenis kā Savienībā.

6. pants

Aģentūrai Serbijas Republikā ir tāda pati tiesībspēja un rīcībspēja kā juridiskām personām saskaņā ar Serbijas Republikas tiesību aktiem.

7. pants

Lai Aģentūra un tās darbinieki varētu veikt savus pienākumus, Serbijas Republika piešķir privilēģijas un imunitāti, kas identiskas Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību pievienotā (Nr. 7.) Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 1. līdz 4., 5., 6., 10. līdz 13., 15., 17. un 18. pantā minētajām privilēģijām un imunitātei.

8. pants

Puses veic visus vispārējus vai konkrētus pasākumus, lai izpildītu savas saistības saskaņā ar šo lēmumu, un paziņo par tiem Stabilizācijas un asociācijas padomei.

9. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tā pieņemšanas dienas.

I PIELIKUMS

SERBIJAS REPUBLIKAS FINANSIĀLAIS IEGULDĪJUMS EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU AĢENTŪRĀ

1.Finansiālais ieguldījums, kāds Serbijas Republikai jāmaksā Eiropas Savienības budžetā, lai piedalītos Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrā (Aģentūra), kā noteikts 2. punktā, atspoguļo visas ar tās līdzdalību saistītās izmaksas par pirmajiem trim gadiem. Sākot no ceturtā gada, summas tiks noteiktas saskaņā ar 6. pantu.

2.Finansiālais ieguldījums, kas Serbijas Republikai jāmaksā Eiropas Savienības budžetā par pirmajiem trim gadiem, ir šāds:

1. gads

EUR 183 000

2. gads

EUR 186 000

3. gads

EUR 189 000

3.Par iespējamo finansiālo atbalstu no Savienības palīdzības programmām vienojas atsevišķi atbilstoši attiecīgajai Savienības programmai.

4.Serbijas Republikas ieguldījums tiks pārvaldīts saskaņā ar Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam.

5.Serbijas Republikas pārstāvju un speciālistu ceļa un uzturēšanās izmaksas, kas saistītas ar līdzdalību Aģentūras darbā vai sanāksmēs saistībā ar Aģentūras darba programmas īstenošanu, Aģentūra atmaksā saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kuras pašlaik ir spēkā attiecībā uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

6.Pēc šā lēmuma spēkā stāšanās un katra nākamā gada sākumā Komisija nosūta Serbijas Republikai naudas līdzekļu pieprasījumu, kas atbilst tās ieguldījumam Aģentūrā, kāds paredzēts šajā lēmumā. Pirmajā savas dalības kalendārajā gadā Serbijas Republika veiks ieguldījumu, ko proporcionāli aprēķina no dalības dienas līdz gada beigām. Nākamajiem gadiem ieguldījums būs saskaņā ar 2. punktā iekļauto tabulu. Sākot no ceturtā gada, ieguldījums tiks pielāgots, ņemot vērā Aģentūrai paredzētās subsīdijas palielinājumu vai samazinājumu, lai tādējādi saglabātu samērīgumu starp Serbijas Republikas ieguldījumu un Aģentūras budžetu, ko nodrošina ES 28 dalībvalstis. Ieguldījumu var arī pārskatīt turpmākajos finanšu gados, balstoties uz jaunākajiem statistikas datiem, kurus publicējis Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat).

7.Šo ieguldījumu izsaka euro un veic Eiropas Savienības Komisijas euro kontā bankā.

8.Serbijas Republika veiks savu ieguldījumu saskaņā ar naudas līdzekļu pieprasījumu vēlākais 30 dienas pēc tam, kad Komisija ir nosūtījusi naudas līdzekļu pieprasījumu.

9.Par jebkādu maksājuma kavējumu no dienas, kad beidzies iemaksas termiņš, Serbijas Republikai ir jāmaksā procenti par nenomaksāto summu. Procentu likme ir par 1,5 procentu punktiem lielāka nekā procentu likme, ko Eiropas Centrālā banka maksājuma termiņa dienā piemēro saviem darījumiem euro.

TIESĪBU AKTA PRIEKŠLIKUMA FINANŠU PĀRSKATS

1.    PRIEKŠLIKUMA/INICIATĪVAS KONTEKSTS

   1.1.    Priekšlikuma/iniciatīvas nosaukums

   1.2.    Attiecīgās politikas jomas ABM/ABB struktūrā

   1.3.    Priekšlikuma/iniciatīvas būtība

   1.4.    Mērķis(-i)

   1.5.    Priekšlikuma/iniciatīvas pamatojums

   1.6.    Ilgums un finansiālā ietekme

   1.7.    Paredzētie pārvaldības veidi

2.    PĀRVALDĪBAS PASĀKUMI

   2.1.    Uzraudzības un ziņošanas noteikumi

   2.2.    Pārvaldības un kontroles sistēma

   2.3.    Krāpšanas un pārkāpumu novēršanas pasākumi

3.    PRIEKŠLIKUMA/INICIATĪVAS PAREDZAMĀ FINANSIĀLĀ IETEKME

   3.1.    Attiecīgās daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorijas un budžeta izdevumu pozīcijas

   3.2.    Paredzamā ietekme uz izdevumiem 

   3.2.1.    Kopsavilkums par paredzamo ietekmi uz izdevumiem

   3.2.2.    Paredzamā ietekme uz Aģentūras apropriācijām

   3.2.3.    Paredzamā ietekme uz Aģentūras cilvēkresursiem

   3.2.4.    Saderība ar kārtējo daudzgadu finanšu shēmu

   3.2.5.    Trešo personu iemaksas

   3.3.    Paredzamā ietekme uz ieņēmumiem

TIESĪBU AKTA PRIEKŠLIKUMA FINANŠU PĀRSKATS

1.    PRIEKŠLIKUMA/INICIATĪVAS KONTEKSTS

1.1.    Priekšlikuma/iniciatīvas nosaukums

Padomes lēmums par Savienības nostāju attiecībā uz Serbijas Republikas līdzdalību Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras darbā novērotājas statusā un attiecīgo kārtību atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 168/2007

1.2.    Attiecīgās politikas jomas ABM/ABB struktūrā 2

Politikas joma:        33    „Tiesiskums un patērētāji”

Darbība:    33 02    „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība”

1.3.    Priekšlikuma/iniciatīvas būtība

Priekšlikums/iniciatīva attiecas uz jaunu darbību

1.4.    Mērķis(-i)

1.4.1.    Komisijas daudzgadu stratēģiskie mērķi, kurus plānots sasniegt ar priekšlikumu/iniciatīvu

Serbijas Republikas līdzdalība Aģentūras darbā novērotājas statusā veicinās tās pakāpenisku pielāgošanos Savienības tiesību aktiem un sekmīgu sagatavošanos dalībai Eiropas Savienībā.

1.4.2.    Konkrētie mērķi un attiecīgās ABM/ABB darbības

Konkrētais mērķis

Ierosinātais lēmums ļaus Serbijas Republikai novērotājas statusā piedalīties Aģentūras darbā un ļaus Aģentūrai aptvert pamattiesību jautājumus Serbijas Republikā. 

Attiecīgās ABM/ABB darbības: 

33 02        „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība”.

1.4.3.    Paredzamais(-ie) rezultāts(-i) un ietekme

Norādīt, kāda ir priekšlikuma/iniciatīvas iecerētā ietekme uz finansējuma saņēmējiem/mērķgrupām.

Serbijas Republikas līdzdalība Aģentūras darbā novērotājas statusā veicinās tās pakāpenisku pielāgošanos Savienības tiesību aktiem un sekmīgu sagatavošanos dalībai Eiropas Savienībā.

1.4.4.    Rezultātu un ietekmes rādītāji

Norādīt priekšlikuma/iniciatīvas īstenošanas uzraudzībā izmantojamos rādītājus.

Ierosinātais lēmums ļaus Aģentūrai veikt Serbijas Republikā uzdevumus, kas noteikti atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 168/2007 („regula”) 4. un 5. pantam.

Rezultātu rādītāji ir ļoti būtiski Aģentūras veiktajām plānošanas, pārraudzības, izvērtēšanas un ziņošanas darbībām. Snieguma novērtējuma sistēmā (PMF) iekļautie rādītāji tiek izmantoti, lai novērtētu Aģentūras vispārējo sniegumu. Šajā sistēmā ir iekļauti projektu līmeņa rādītāji, kas apraksta katras darbības plānoto iznākumu, kā arī īstermiņa, ilgtermiņa un vēlamās ietekmes rādītāji, kuri vairumā gadījumu tiek izvērtēti pēc darbību pabeigšanas un konkrēti – pēc plānotās iniciatīvas pabeigšanas. Svarīgi ir tas, ka PMF ir saistīta gan ar stratēģisko plānu, gan ar gada darba programmām. Aģentūras PMF ietver intervences loģiku un rezultātu rādītāju sarakstu kopā ar atbilstošo mērķi, vērtēšanas kritērijiem, pasākumiem, avotiem un instrumentiem. PMF apkopo loģiskā ietvarā visu ar sniegumu saistīto informāciju un datus. Aģentūras PMF ir strukturēta tā, ka šī sistēma dažādos Aģentūras līmeņos (t. i., projekta, darbības, tematiskās jomas un stratēģiskā līmenī) atbalsta snieguma analīzi (t. i., pārraudzības, izvērtēšanas un ziņošanas darbības) un tiks izmantota, lai pārraudzītu iniciatīvas īstenošanu. Jo īpaši, rādītāji tiek diferencēti pa snieguma līmeņiem (t. i., pa rezultātiem, kā arī atkarībā no īstermiņa, ilgtermiņa un vēlamās ietekmes) un pa loģiskajā modelī attēlotajiem darbības līmeņiem. Šie rādītāji ik gadu tiek noteikti Aģentūras operatīvajās darba programmās (plānošanas dokuments) – arī tās ABM/ABB darbības gadījumā, uz kuru attiecas iniciatīva; snieguma pārraudzība un novērtējums ir attiecīgā ziņošanas dokumenta (konsolidētais gada darbības ziņojums) sastāvdaļas.

1.5.    Priekšlikuma/iniciatīvas pamatojums

1.5.1.    Īstermiņa vai ilgtermiņa vajadzības

Ar ierosināto lēmumu būtu jāļauj Serbijas Republikai novērotājas statusā piedalīties Aģentūras darbā un Aģentūrai aptvert pamattiesību jautājumus Serbijas Republikā saskaņā ar Padomes Regulā (EK) Nr. 168/2007 noteikto darbības jomu.

1.5.2.    ES iesaistīšanās pievienotā vērtība

Serbijas Republikas līdzdalība Aģentūras darbā novērotājas statusā veicinās valsts pakāpenisku pielāgošanos Savienības tiesību aktiem.

1.5.3.    Līdzīgas līdzšinējās pieredzes rezultātā gūtās atziņas

Padomes Regulas (EK) Nr. 168/2007 priekšlikumā bija ietverts ietekmes novērtējums, kurā tika aplūkots jautājums par Aģentūras pasākumu ģeogrāfisko darbības jomu.

ES Pamattiesību aģentūras priekštecis Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centrs (EUMC) īstenoja PHARE projektus dažādās kandidātvalstīs (2003. gadā tajās 10 kandidātvalstīs, kas 2004. gadā pievienojās Eiropas Savienībai, kā arī Rumānijā, Bulgārijā, Turcijā un Horvātijā), kas izrādījās ļoti pozitīvi gan kandidātvalstīm, gan EUMC.

1.5.4.    Saderība un iespējamā sinerģija ar citiem atbilstošiem instrumentiem

Daļu izmaksu, kas saistītas ar Serbijas Republikas līdzdalību, segs no IPA līdzekļiem.

1.6.    Ilgums un finansiālā ietekme

Priekšlikums/iniciatīva ir spēkā no lēmuma spēkā stāšanās (skatīt tā 9. pantu) līdz dienai, kurā Serbijas Republika pievienojas ES

Finansiālā ietekme ir no lēmuma spēkā stāšanās līdz dienai, kurā Serbijas Republika pievienojas ES

1.7.    Paredzētie pārvaldības veidi 3  

Netieša pārvaldība, kurā budžeta īstenošanas uzdevumi uzticēti Finanšu regulas 208. un 209. pantā minētajām struktūrām

2.    PĀRVALDĪBAS PASĀKUMI

2.1.    Uzraudzības un ziņošanas noteikumi

Norādīt periodiskumu un nosacījumus.

ES Pamattiesību aģentūras darbu, tostarp kandidātvalstu līdzdalību Aģentūras darbībās, regulāri vērtē saskaņā ar sistēmu, kāda noteikta Padomes Regulā (EK) Nr. 168/2007, un ņemot vērā Aģentūras daudzgadu nostādnes un plānošanas dokumentus. 

2.2.    Pārvaldības un kontroles sistēma

2.2.1.    Apzinātie riski

(1) Darbinieku zināšanas par konkrēto tirgu.

(2) Specifiskas problēmas saistībā ar pamattiesību datu vākšanu, kurām pamatā ir pakalpojumu sniedzēju trūkums tirgū.

(3) Ietekme uz iepirkuma procesu, kurai pamatā ir tas, ka nav pieejami pakalpojumu sniedzēji pamattiesību datu vākšanas jomā.

(4) Ietekme uz pētījuma rezultātiem, kurai pamatā ir nepietiekama datu vākšana vai datu nepieejamība.

2.2.2.    Paredzētās kontroles metodes

(1) Analīze par konkrētām zināšanām, prasmēm un kompetencēm, kas nepieciešamas, lai īstenotu darbību un konstatētu, kādas mācības darbiniekiem nepieciešamas.

(2) Līgumdarba veicēju darbību uzraudzības stiprināšana, jo īpaši, ja tie nesen sākuši sniegt datus par pamattiesībām.

2.3.    Krāpšanas un pārkāpumu novēršanas pasākumi

Norādīt esošos vai plānotos novēršanas pasākumus un citus pretpasākumus.

Lai cīnītos pret krāpšanu, korupciju un citām nelikumīgām darbībām, ES Pamattiesību aģentūrai bez ierobežojumiem piemēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 883/2013 noteikumus.

Aģentūra pievienojas 1999. gada 25. maija Iestāžu nolīgumam starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Kopienu Komisiju attiecībā uz iekšējo izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un nekavējoties piemēro attiecīgo noteikumu saistībā ar Aģentūras stratēģiju krāpšanas apkarošanai un konkrēto rīcības plānu.

Lēmumos par finansēšanu un īstenošanas nolīgumos un aktos, kas no tiem izriet, nepārprotami izvirza noteikumu, ka vajadzības gadījumos Revīzijas palāta un OLAF var veikt Aģentūras finansējuma saņēmēju un par tā piešķiršanu atbildīgo darbinieku pārbaudes uz vietas.

3.    PRIEKŠLIKUMA/INICIATĪVAS PAREDZAMĀ FINANSIĀLĀ IETEKME

3.1.    Attiecīgās daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorijas un budžeta izdevumu pozīcijas

Esošās budžeta pozīcijas

Daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorija:

Budžeta pozīcija

Izdevumu veids

Iemaksas

Numurs
Izdevumu kategorija………………………...…………

Dif./nedif. 4

no EBTA valstīm 5

no kandidātvalstīm 6

no trešām valstīm

Finanšu regulas 21. panta 2. punkta b) apakšpunkta nozīmē

3

33 0206

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra

Nedif.

3.2.    Paredzamā ietekme uz izdevumiem

3.2.1.    Kopsavilkums par paredzamo ietekmi uz izdevumiem

EUR miljonos (trīs zīmes aiz komata)

Daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorija

Numurs

3 ..……………………………………………………………….

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra – FRA

1. gads

2. gads

3. gads

KOPĀ

1. sadaļa. Personāla izdevumi

Saistības

(1)

0,074

0,075

0,076

0,225

Maksājumi

(2)

0,074

0,075

0,076

0,225

2. sadaļa. Ēkas un dažādi darbības izdevumi

Saistības

(1.a)

0,020

0,021

0,021

0,062

Maksājumi

(2.a)

0,020

0,021

0,021

0,062

3. sadaļa. Darbības izdevumi

Saistības

(3.a)

0,086

0,087

0,089

0,262

Maksājumi

(3.b)

0,086

0,087

0,089

0,262

KOPĒJĀS apropriācijas Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrai

Saistības

=1+1.a +3.a

0,180

0,183

0,186

0,549

Maksājumi

=2+2.a

+3.b

0,180

0,183

0,186

0,549


Aģentūras izmaksas tiks segtas, izmantojot piešķirtos ieņēmumus no kandidātvalsts finansiālā ieguldījuma.Daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorija

5

„Administratīvie izdevumi”

EUR miljonos (trīs zīmes aiz komata)

1. gads

2. gads

3. gads

KOPĀ

Komisija

Cilvēkresursi

0,067

0,067

0,067

0,201

Pārējie administratīvie izdevumi

KOPĀ – Komisija

Apropriācijas

0,067

0,067

0,067

0,201

KOPĀ – daudzgadu finanšu shēmas 5. IZDEVUMU KATEGORIJAS apropriācijas

(Saistību summa = maksājumu summa)

0,067

0,067

0,067

0,201

EUR miljonos (trīs zīmes aiz komata)

1. gads

2. gads

3. gads

KOPĀ

KOPĀ – daudzgadu finanšu shēmas 1.–5. IZDEVUMU KATEGORIJAS apropriācijas

Saistības

0,247

0,250

0,253

0,750

Maksājumi

0,247

0,250

0,253

0,750

3.2.2.    Paredzamā ietekme uz FRA apropriācijām

Priekšlikums/iniciatīva paredz izmantot darbības apropriācijas 0,086 miljonu euro apmērā.

Serbijas Republikas līdzdalība Aģentūras darbā novērotājas statusā ļaus Aģentūrai risināt pamattiesību jautājumus šajā valstī saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 168/2007 3. panta 1. punktu, ciktāl tas nepieciešams Serbijas Republikas pakāpeniskai pielāgošanai Savienības tiesību aktiem. Uzdevumi, kurus Aģentūra var veikt, ir izklāstīti Padomes Regulas (EK) Nr. 168/2007 4. pantā, un Aģentūras darba prioritārās jomas ir noteiktas tās daudzgadu nostādnēs saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 168/2007 5. pantu.

3.2.3.    Paredzamā ietekme uz FRA cilvēkresursiem

3.2.3.1.    Kopsavilkums

Priekšlikums/iniciatīva paredz izmantot administratīvās apropriācijas šādā veidā:

EUR miljonos (trīs zīmes aiz komata)

1. gads

2. gads

3. gads

KOPĀ

Ierēdņi (AD kategorija)

Ierēdņi (AST kategorija)

Līgumdarbinieki

1

1

1

1

Pagaidu darbinieki

Valstu norīkotie eksperti

KOPĀ

1

1

1

1

3.2.3.2.    Komisijas paredzamās vajadzības pēc cilvēkresursiem

Priekšlikums/iniciatīva paredz cilvēkresursu izmantošanu Komisijā šādā veidā:

Aplēse izsakāma veselos skaitļos (vai maksimāli ar vienu zīmi aiz komata)

1. gads

2. gads

3. gads

Štatu sarakstā ietvertās amata vietas (ierēdņi un pagaidu darbinieki)

XX 01 01 01 (Galvenā mītne un Komisijas pārstāvniecības)

0,5

0,5

0,5

XX 01 01 02 (Delegācijas)

XX 01 05 01 (Netiešā pētniecība)

10 01 05 01 (Tiešā pētniecība)

 Ārštata darbinieki (izsakot ar pilnslodzes ekvivalentu – FTE) 7

XX 01 02 01 (AC, END, INT, ko finansē no vispārīgajām apropriācijām)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT un JED delegācijās)

XX 01 04 yy 8

- galvenajā mītnē 9

- delegācijās

XX 01 05 02 (AC, END, INT – netiešā pētniecība)

10 01 05 02 (AC, END, INT – tiešā pētniecība)

Citas budžeta pozīcijas (precizēt)

KOPĀ

0,5

0,5

0,5

XX ir attiecīgā politikas joma vai budžeta sadaļa.

Vajadzības pēc cilvēkresursiem tiks nodrošinātas, izmantojot attiecīgā ĢD darbiniekus, kuri jau ir iesaistīti konkrētās darbības pārvaldībā un/vai ir pārgrupēti attiecīgajā ģenerāldirektorātā, vajadzības gadījumā izmantojot arī vadošajam ĢD gada budžeta sadales procedūrā piešķirtus papildu resursus un ņemot vērā budžeta ierobežojumus.

Veicamo uzdevumu apraksts

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

Administratīvi, finansiāli un juridiski uzdevumi saistībā ar Serbijas Republikas līdzdalību Aģentūras darbā novērotājas statusā

Ārštata darbinieki

neattiecas

3.2.4.    Saderība ar kārtējo daudzgadu finanšu shēmu

Priekšlikums/iniciatīva atbilst kārtējai daudzgadu finanšu shēmai

3.2.5.    Trešo personu iemaksas

Priekšlikums/iniciatīva paredz šādu līdzfinansējumu:

EUR miljonos (trīs zīmes aiz komata)

1. gads

2. gads

3. gads

Kopā

Serbijas Republika

0,180

0,183

0,186

0,549

KOPĀ – līdzfinansējuma apropriācijas

0,180

0,183

0,186

0,549

3.3.    Paredzamā ietekme uz ieņēmumiem

Priekšlikums/iniciatīva finansiāli ietekmē:

   pašu resursus

   dažādus ieņēmumus

EUR miljonos (trīs zīmes aiz komata)

Budžeta ieņēmumu pozīcija

Kārtējā finanšu gadā pieejamās apropriācijas

Priekšlikuma/iniciatīvas ietekme 10

1. gads

2. gads

3. gads

603 1. pants

0,180

0,183

0,186

Attiecībā uz dažādiem ieņēmumiem, kas ir „piešķirtie ieņēmumi”, norādīt attiecīgo(-ās) izdevumu pozīciju(-as).

33 02 06

Norādīt, ar kādu metodi aprēķināta ietekme uz ieņēmumiem.

Skatīt lēmuma I pielikumu.

(1) OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.; regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1023/2013, OV L 287, 29.10.2013., 15. lpp.
(2) ABM – budžeta līdzekļu vadība pa darbības jomām, ABB – budžeta līdzekļu sadale pa darbības jomām.
(3) Skaidrojumus par pārvaldības veidiem un atsauces uz Finanšu regulu skatīt BudgWeb tīmekļa vietnē: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(4) Dif. – diferencētās apropriācijas, nedif. – nediferencētās apropriācijas.
(5) EBTA – Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija.
(6) Kandidātvalstis un attiecīgā gadījumā potenciālās kandidātvalstis no Rietumbalkāniem.
(7) AC – līgumdarbinieki, AL – vietējie darbinieki, END – valstu norīkotie eksperti, INT – aģentūras darbinieki, JED – jaunākie eksperti delegācijās.
(8) Ārštata darbiniekiem paredzēto maksimālo summu finansē no darbības apropriācijām (kādreizējām „BA” pozīcijām).
(9) Galvenokārt struktūrfondiem, Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fondam (EZF).
(10) Norādītajām tradicionālo pašu resursu (muitas nodokļi, cukura nodevas) summām jābūt neto summām, t. i., bruto summām, no kurām atskaitītas iekasēšanas izmaksas 25 % apmērā.