Briselē, 10.2.2016

COM(2016) 57 final

2016/0034(COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

ar ko attiecībā uz konkrētiem datumiem groza Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un Regulu (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

1.1. Priekšlikuma pamatojums

Pēc finanšu krīzes tika pieņemta Direktīva 2014/65/ES (“FITD”) kopā ar Regulu (ES) Nr. 600/2014 (“FITR”). FITD un FITR, kopā dēvētas par FITD II, attiecas uz vērtspapīru tirgiem, ieguldījumu starpniekiem un tirdzniecības vietām. Jaunais regulējums nostiprina un aizstāj pašreizējo FITD regulējumu.

Ar FITD II paplašina finanšu instrumentu klāstu, uz kuriem attiecas tirdzniecības noteikumi, un nodrošina, ka tirdzniecība notiek regulētās platformās. Ar to ievieš noteikumus par ātro datorizēto tirdzniecību. Ar to uzlabo finanšu tirgu, tostarp atvasināto instrumentu tirgu, pārredzamību un uzraudzību un risina jautājumu par preču atvasināto instrumentu cenu nepastāvību. Jaunais regulējums uzlabo konkurences apstākļus tirdzniecības jomā un finanšu instrumentu tīrvērti. Pamatojoties uz jau esošajiem noteikumiem, ar pārskatītās FITD noteikumiem tiek stiprināta arī ieguldītāju aizsardzība, ieviešot stabilas organizatoriskās un darījumdarbības prasības. FITD II paketi veido direktīva un regula. Dalībvalstīm direktīva ir jātransponē līdz 2016. gada 3. jūlijam. Ir paredzēts, ka gan FITD, gan FITR piemēros no 2017. gada 3. janvāra.

Priekšlikuma projekta mērķis ir atlikt abu FITD II paketē ietverto instrumentu piemērošanas sākšanu sakarā ar tehniskās īstenošanas problēmām, ar kurām saskaras Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (“EVTI”), valstu kompetentās iestādes un ieinteresētās personas. Šīs problēmas ir tik apjomīgas, ka nozīmīgas datu infrastruktūras nebūs laikus ieviestas līdz 2017. gada 3. janvārim.

Likumdošanas procesa gaitā tika atzīts, ka FITD II paketei ir ļoti augsts sarežģītības līmenis un ir vajadzīgs ievērojams skaits īstenošanas pasākumu. Šajā nolūkā tika paredzēts, ka laikposms starp tās pieņemšanu un piemērošanas sākšanu ir 30 mēneši, nevis 18–24 mēneši, kā tas ir parasti.

Neraugoties uz šo neparasti ilgo laikposmu, EVTI ir skaidri norādījusi Komisijai, ka tehniskās īstenošanas problēmas ir tik apjomīgas, ka nozīmīgas datu infrastruktūras nebūs laikus ieviestas līdz 2017. gada 3. janvārim. Ja piemērošanas sākšanas diena paliek nemainīga, tas faktiski nozīmētu, ka ne kompetentās iestādes, ne tirgus dalībnieki 2017. gada 3. janvārī nespētu piemērot jaunos noteikumus. Tas varētu radīt juridisko nenoteiktību un iespējamus tirgus traucējumus.

Ņemot vērā šos ārkārtas apstākļus un konkrētās tehniskās īstenošanas problēmas, ar kurām EVTI un kompetentās iestādes saskaras šajā specifiskajā gadījumā, Komisija uzskata par nepieciešamu atlikt abu FITD II paketē ietverto instrumentu piemērošanas sākšanu. Šāda atlikšana stingri attiecas tikai uz to, kas ir vajadzīgs, lai tehniskās īstenošanas darbs varētu tikt pabeigts.

1.2. Problēma ar “datiem”

EVTI ir informējusi Komisiju, ka ne EVTI, ne valstu kompetentās iestādes nespēs no 2017. gada 3. janvāra piemērot FITD II. Tā iemesls ir būtiskās problēmas ar FITD II noteikumu īstenošanai vajadzīgo datu apkopošanu. Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un novērstu iespējamos tirgus traucējumus, ir steidzami jārīkojas, lai pielāgotu FITD II piemērošanas sākšanas dienu. Steidzamības iemesli ir saistīti ar vajadzību izveidot jaunus un plašus elektronisko datu apkopošanas tīklus starp tirdzniecības vietām, valstu regulatoriem un EVTI.

Jaunais regulējums nosaka prasību tirdzniecības vietām un sistemātiskiem internalizētājiem sniegt kompetentajām iestādēm finanšu instrumentu atsauces datus, kas vienotā veidā apraksta raksturlielumus katram finanšu instrumentam, uz kuru attiecas FITD II darbības joma. Papildu datus izmanto arī citiem mērķiem, jo īpaši, aprēķinot dažādas likviditātes un pārredzamības robežvērtības, ko izmanto tirdzniecības vietā veiktai visu to finanšu instrumentu tirdzniecībai, uz kuriem attiecas FITD II darbības joma, kā arī sniedzot pārskatus par pozīcijām attiecībā uz preču atvasinātiem instrumentiem.

Lai efektīvi un saskaņoti apkopotu datus, ir jāizveido jauna datu apkopošanas infrastruktūra. Tas nosaka prasību EVTI sadarbībā ar kompetentajām valstu iestādēm ieviest Finanšu instrumentu atsauces datu sistēmu (“FIADS”). FIADS būs jāattiecina uz visu finanšu instrumentu klāstu, kas ir iekļauti FITD II paplašinātajā darbības jomā. Veicot šo uzdevumu, FIADS būs jāsavieno jaunāko datu plūsmas starp EVTI, valstu kompetentajām iestādēm un apmēram 300 tirdzniecības vietām visā Eiropas Savienībā. Lielākā daļa jauno IT sistēmu, kas būs FIADS pamatā, būs jāveido no nulles, pamatojoties uz jauniem parametriem.

Komisija atzīst, ka to datu apjoma un sarežģītības dēļ, kurus ir jāapkopo un jāapstrādā, lai FITD II varētu sākt darboties, jo īpaši attiecībā uz pārskatu sniegšanu par darījumiem, pārredzamības aprēķiniem un pārskatu sniegšanu par pozīcijām attiecībā uz preču atvasinātiem instrumentiem, ne ieinteresētās personas, piemēram, tirdzniecības platformas, ne valstu kompetentās iestādes, ne EVTI nespēj nodrošināt to, lai nepieciešamās datu apkopošanas infrastruktūras būtu ieviestas un sāktu darboties līdz 2017. gada 3. janvārim. Tādēļ 2015. gada 2. oktobrī EVTI informēja Komisiju, ka FITD II tehniskās īstenošanas aizkavēšanās ir neizbēgama.

1.3. Priekšlikuma darbības joma

Datu neesamība atstāj ietekmi uz dažādām FITD II jomām. Attiecībā uz tirgus regulējumu ir skaidrs, ka bez atsauces datu pamata (instrumenta ID) un bez ieviestas papildus datu infrastruktūras pārredzamības aprēķiniem un pārskatu sniegšanai par pozīcijām nebūs iespējams piemērot lielāko daļu tirgus noteikumu. Konkrētāk:

Pārskatu sniegšana par pozīcijām: bez atsauces datiem būs grūti noteikt, kādi instrumenti ietilpst FITD II darbības jomā. Turklāt nebūs pieejama nepieciešamā infrastruktūra, lai tirgus dalībnieki sniegtu pārskatus attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

Pārredzamības sistēma: nevar sagatavot un piemērot tirdzniecības pārredzamības noteikumus attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem (kapitāla vērtspapīru instrumentiem un instrumentiem, kas nav kapitāla vērtspapīru instrumenti). Turklāt nevar noteikt aprēķinus un robežvērtības attiecībā uz likviditātes novērtējumu, atbrīvojumiem, atliktu publicēšanu un – pašu kapitāla jomā – dubulta apjoma ierobežošanu (kas ierobežo neoficiālu tirdzniecību).

Preču atvasinātie instrumenti: bez pārskatu sniegšanas par pozīcijām attiecībā uz preču atvasinātiem instrumentiem būs ļoti grūti piemērot pozīciju ierobežojumus šādiem preču atvasināto instrumentu līgumiem. Bez pārskatu sniegšanas par pozīcijām ir ierobežota spēja efektīvi atklāt pozīcijas ierobežojumu pārkāpumus.

Mikrostrukturāls regulējums: daudzas prasības attiecībā uz algoritmisko tirdzniecību un ātro datorizēto tirdzniecību to specifikas dēļ ir atkarīgas no datiem. Konkrētāk, galvenie noteikumi par cenas minimālās izmaiņas režīmu un pienākumi attiecībā uz tirgus uzturēšanas pienākumiem un shēmām arī tiek pielāgoti, pastāvot likvīdam tirgum, kā noteikts saskaņā ar pārredzamības sistēmu.

Datu trūkums tieši neietekmēs ieguldītāju aizsardzības noteikumus, darījumdarbības noteikumus un konkrētas saistītas organizatoriskās prasības, kas noteiktas FITD II. Būtiskais izņēmums ir noteikumi par labāko izpildi, ja informācijas atklāšanas apmērs tiek noteikts, atsaucoties uz to, ka pastāv likvīds tirgus un citi pārredzamības jēdzieni. Attiecībā uz citiem ieguldītāju aizsardzības noteikumiem, izņemot jautājumus, kas saistīti ar finanšu instrumentu definīciju vai tiesību aktu darbības jomu, datu savstarpējās saiknes parasti nepastāv, jo šie noteikumi tieši attiecas uz izplatīšanu, nevis tirdzniecību. Tādēļ tiek atzīts, ka alternatīva pieeja būtu atlikt piemērošanas sākšanas dienu tikai tām tiesību aktu daļām, kas tieši attiecas uz datu apkopošanu.

Tomēr, rūpīgi izanalizējot šo iespēju, šķiet, ka ir vēlams atlikt visu paketi, tostarp ieguldītāju aizsardzības noteikumus, nevis īstenot pakāpenisku pieeju:

tas novērš neskaidrības risku un nevajadzīgas izmaksas, kas ieinteresētajām personām rastos pakāpeniskas īstenošanas rezultātā. Vienlaikus attīstot dažādas infrastruktūras – nevis darot to pa posmiem –, process kļūtu efektīvāks. Piemēram, tas novērš situāciju, kad ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kura ir iesaistīta rīkojumu izpildē, organizatoriskās prasības un darbības noteikumi būtu jāizstrādā pa posmiem, kas būtu sarežģīti un dārgi;

tas novērš situāciju, ka ir jānodala jomas, kuras var nekavējoties īstenot un kuras nevar, un tādēļ novērš risku, ka tiek izraisītas nevēlamas sekas, kuras nevarēja paredzēt vai pietiekami izvērtēt; un

tas novērš vajadzību pēc pārejas noteikumiem, kuri paši par sevi radītu jaunas problēmas un novirzītu EVTI, valstu kompetento iestāžu un ieinteresēto personu resursus no pastāvīgā regulējuma izstrādāšanas.

Tāpēc, balstoties uz minētajiem apsvērumiem, atlikt visa FITD II noteikumu kopuma piemērošanas sākšanas dienu ir nepieciešami un pamatoti.

Tomēr, mainot FITD II piemērojamības dienu, tas atstātu sekas uz citu tiesību aktu piemērojamību, jo īpaši uz Regulu (ES) Nr. 596/2014 (“MAR”) un Regulu (ES) Nr. 909/2014 (“CSDR”).

Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulējums attieksies uz dažām FITD II definīcijām un jēdzieniem. Tā kā MAR ir jāsāk piemērot 2016. gada 3. jūlijā, tajā jau pastāv noteikums, kas nodrošina, ka pirms sākotnēji paredzētās FITD II piemērošanas sākšanas dienas piemēros FITD I jēdzienus un noteikumus. Lai nodrošinātu juridisko noteiktību laikposmam starp sākotnēji paredzēto piemērošanas sākšanas dienu un jauno piemērošanas sākšanas dienu, ir MAR jāprecizē, ka līdz jaunajai FITD II piemērošanas sākšanas dienai būtu jāizmanto FITD I izklāstītie jēdzieni un noteikumi. MAR ir atsauces arī uz jēdzieniem, kas tiks ieviesti ar FITD II, piemēram, organizētās tirdzniecības sistēmas (“OTS”), mazo un vidējo uzņēmumu (“MVU”) izaugsmes tirgi, emisijas kvotas vai uz tām balstīti izsolēs pārdoti produkti. MAR ir noteikts, ka tās noteikumi neattiecas uz šiem jēdzieniem pirms FITD II sākotnēji paredzētās piemērošanas sākšanas dienas. Tādēļ ir MAR arī jāprecizē, ka noteikumus, kuros ir atsauce uz OTS, MVU izaugsmes tirgiem, emisijas kvotām vai vai uz tām balstītiem izsolēs pārdotiem produktiem, nepiemēros līdz jaunajai FITD II piemērošanas sākšanas dienai.

Tas atstāj divējādas sekas attiecībā uz CSDR. Pirmkārt, tas atstāj sekas uz to noteikumu piemērošanu, kuri attiecas uz norēķinu disciplīnu daudzpusējās tirdzniecības sistēmās (“DTS”), kas iesniedz pieteikumu, lai tās reģistrētu kā MVU izaugsmes tirgus saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES. Konkrētāk, šie noteikumi ļauj DTS, kas atbilst kritērijiem par MVU izaugsmes tirgiem saskaņā ar FITD II, piemērot ilgāku termiņa pagarinājumu, lai veiktu norēķinus par darījumiem, kamēr joprojām turpinās process, kurā tās reģistrē kā MVU izaugsmes tirgus saskaņā ar FITD II. Otrkārt, lai iegūtu skaidru un saskaņotu tirdzniecības un norēķinu tiesisko regulējumu, CSDR ir balstīta uz daudzām FITD II definīcijām un jēdzieniem. Lai nodrošinātu juridisko noteiktību laikposmam starp iepriekšējo piemērošanas sākšanas dienu un jauno piemērošanas sākšanas dienu, ir jāprecizē, ka līdz jaunajai piemērošanas sākšanas dienai būtu jāizmanto FITD I izklāstītie jēdzieni un noteikumi.

1.4. Atlikšanas ilgums

Atliekot piemērošanas sākšanu par vienu gadu, būtu jānodrošina pietiekams un samērīgs laikposms, lai EVTI, kompetentās iestādes un uzturētāji ieviestu datu apkopošanas, pārskatu sniegšanas un pārredzamības robežvērtību aprēķināšanas infrastruktūru. Īstenošanas process ietver piecus soļus: 1) darījumdarbības prasības (kas šajā gadījumā ir nepieciešamie regulatīvie tehniskie standarti un īstenošanas tehniskie standarti), 2) specifikācijas, 3) izveidošana, 4) testēšana un 5) ieviešana. EVTI lēš, ka līdz 2018. gada janvārim tai būtu jāpabeidz šie soļi attiecībā uz sistēmām, kas saistītas ar atsauces datiem, pārredzamības aprēķiniem un pārskatu sniegšanu par pozīcijām. Tas nozīmē, ka līdz 2016. gada vidum tiks iegūta pietiekama juridiska noteiktība par galīgajām prasībām saskaņā ar attiecīgajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem. Tāpēc, pamatojoties uz minēto, ar šo priekšlikuma projektu visa regulējuma piemērošanas sākšanu atliek par vienu gadu – līdz 2018. gada 3. janvārim.

Regulas (ES) Nr. 600/2014 piemērošanas sākšanas atlikšanai nebūtu jāietekmē deleģēto aktu un tehnisko standartu pieņemšana saskaņā ar Regula (ES) Nr. 600/2014. Komisijai būtu jāpieņem šie pasākumi saskaņā ar procedūru, kas paredzēta, lai nozare varētu ieviest un pielāgot iekšējās sistēmas ar mērķi nodrošināt atbilstību jaunajām prasībām Regulas (ES) Nr. 600/2014 piemērošanas sākšanas dienā.

2.JURIDISKAIS PAMATS, SUBSIDIARITĀTE UN PROPORCIONALITĀTE

Juridiskais pamats

Priekšlikuma pamatā ir LESD 114. pants. Tas papildina ierosināto regulu, ar ko atliek FITD piemērošanas sākšanu.

Subsidiaritāte

Saskaņā ar subsidiaritātes principu ES līmeņa rīcību var īstenot tikai tad, ja dalībvalstis vienas pašas nespēj sasniegt paredzētos mērķus. ES intervence ir nepieciešama, lai uzlabotu iekšējā tirgus pienācīgu darbību un novērstu konkurences izkropļojumus vērtspapīru tirgu jomā. Šajā sakarā tiesību aktus, kuros veic grozījumus, pieņem, pilnībā ievērojot subsidiaritātes principu, un visi vēlākie grozījumi jāveic ar Komisijas priekšlikumu.

Proporcionalitāte

ES līmeņa rīcība ir nepieciešama, lai sasniegtu mērķi – pareizi ieviest datu apkopošanas infrastruktūru, kā tas ir noteikts FITD II. Ierosinātā atlikšana attiecībā uz darbības jomu un ilgumu ir vajadzīga, lai visas iesaistītās puses varētu veikt efektīvu un pienācīgu plānošanu un īstenošanu. Tādēļ ar šo priekšlikumu tiks nodrošināts, ka var tikt sasniegts FITD II sākotnējais mērķis – izveidot pilnībā funkcionējošu vērtspapīru pakalpojumu iekšējo tirgu ar augstu tirgus pārredzamības un ieguldītāju aizsardzības līmeni.

3.EX POST IZVĒRTĒJUMU, APSPRIEŠANĀS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMU REZULTĀTI

Šim priekšlikumam nav pievienots atsevišķs ietekmes novērtējums, jo jau tika veikts ietekmes novērtējums attiecībā uz FITD II. Šis priekšlikums nemaina FITD II būtību un neuzliek jaunus pienākumus ieguldījumu brokeru sabiedrībām un tirdzniecības vietām vai jebkuram citam operatoram, uz kuru attiecas FITD II. Tā mērķis, ņemot vērā ārkārtas apstākļus, kas jo īpaši ir saistīti ar paketes un nepieciešamo datu apkopošanas rīku augsto sarežģītības pakāpi, ir tikai noteikt, ka par vienu gadu tiek atlikta FITD II piemērošanas sākšanas diena, lai nodrošinātu juridisko noteiktību un izveidotu vajadzīgās datu apkopošanas infrastruktūras nolūkā panākt, ka EVTI un valstu kompetentās iestādes efektīvi piemēro un izpilda jaunos noteikumus.

4.IETEKME UZ BUDŽETU

Šim priekšlikumam nav ietekmes uz Komisijas budžetu.

2016/0034 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

ar ko attiecībā uz konkrētiem datumiem groza Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un Regulu (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu 1 ,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 2 ,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 600/2014 3 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES 4 ir nozīmīgi tiesību akti finanšu jomā, kurus pieņēma pēc finanšu krīzes attiecībā uz vērtspapīru tirgiem, ieguldījumu starpniekiem un tirdzniecības vietām. Jaunais regulējums nostiprina un aizstāj Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK 5 .

(2)Regula (ES) Nr. 600/2014 un Direktīva 2014/65/ES nosaka prasības attiecībā uz atļauju izsniegšanu ieguldījumu brokeru sabiedrībām, regulētam tirgum un datu ziņošanas pakalpojumu nodrošinātājiem un to darbību. Tā saskaņo preču atvasināto instrumentu pozīciju ierobežošanu, lai uzlabotu pārredzamību, atbalstītu pareizu cenu noteikšanu un novērstu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Ar to ievieš arī noteikumus attiecībā uz ātro datorizēto tirdzniecību un uzlabo finanšu tirgu pārraudzību, saskaņojot administratīvās sankcijas. Pamatojoties uz jau esošajiem noteikumiem, ar jauno sistēmu tiek stiprināta arī ieguldītāju aizsardzība, ieviešot stabilas organizatoriskās un darījumdarbības prasības. Jaunie noteikumi ir jāpiemēro no 2017. gada 3. janvāra.

(3)Jaunais regulējums, ko ieviesa ar Regulu (ES) Nr. 600/2014 un Direktīvu 2014/65/ES, nosaka prasību tirdzniecības vietām un sistemātiskiem internalizētājiem sniegt kompetentajām iestādēm finanšu instrumentu atsauces datus, kas vienotā veidā apraksta raksturlielumus katram finanšu instrumentam, uz kuru attiecas minētā direktīva. Šos datus izmanto arī citiem mērķiem, piemēram, aprēķinot pārredzamības un likviditātes robežvērtības, kā arī sniedzot pārskatus par pozīcijām attiecībā uz preču atvasinātiem instrumentiem.

(4)Lai efektīvi un saskaņoti apkopotu datus, tiek veidota jauna datu apkopošanas infrastruktūra. Šajā nolūkā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) sadarbībā ar kompetentajām valstu iestādēm ir jāievieš Finanšu instrumentu atsauces datu sistēma (FIADS). Tā attieksies uz plašu finanšu instrumentu klāstu, kas iekļauti Regulas (ES) Nr. 600/2014 darbības jomā, un savienos jaunāko datu plūsmas starp EVTI, valstu kompetentajām iestādēm un tirdzniecības vietām visā Savienībā. Lielākā daļa jauno IT sistēmu, kas būs FIADS pamatā, būs jāveido no nulles, pamatojoties uz jauniem parametriem.

(5)Ņemot vērā jaunā regulējuma sarežģītību un vajadzību pēc ļoti liela skaita deleģēto un īstenošanas aktu, Regulas (ES) Nr. 600/2014 piemērojamības dienu atlika par 30 mēnešiem no spēkā stāšanās dienas. Neraugoties uz šo neparasti ilgo laikposmu, ieinteresētās personas, piemēram, tirdzniecības platformas, valstu kompetentās iestādes un EVTI nespēj nodrošināt, ka vajadzīgās datu infrastruktūras būs ieviestas un varēs sākt darboties līdz 2017. gada 3. janvārim. Tas ir saistīts ar to datu apjomu un sarežģītību, kurus ir jāapkopo un jāapstrādā, lai jaunais regulējums varētu sākt darboties, jo īpaši attiecībā uz pārskatu sniegšanu par darījumiem, pārredzamības aprēķiniem un pārskatu sniegšanu par pozīcijām attiecībā uz preču atvasinātiem instrumentiem.

(6)Datu apkopošanas instrumentu neesamība atstāj ietekmi uz visu Regulas (ES) Nr. 600/2014 un Direktīvas 2014/65/ES darbības jomu. Bez datiem nebūs iespējams precīzi nodalīt finanšu instrumentus, kas ietilpst jaunā regulējuma darbības jomā. Turklāt nebūs iespējams pielāgot pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības noteikumus, lai noteiktu, kuri instrumenti ir likvīdi un kad būtu jāpiešķir atbrīvojumi vai atlikta publicēšana.

(7)Bez datiem tirdzniecības vietas un ieguldījumu brokeru sabiedrības nespēs kompetentajām iestādēm sniegt pārskatus par veiktajiem darījumiem. Bez pārskatu sniegšanas par pozīcijām attiecībā uz preču atvasinātiem instrumentiem būs ļoti grūti piemērot pozīciju ierobežojumus šādiem līgumiem. Bez pārskatu sniegšanas par pozīcijām ir ierobežota spēja efektīvi atklāt pozīcijas ierobežojumu pārkāpumus. Piemēram, daudzas no prasībām attiecībā uz algoritmisko tirdzniecību arī ir atkarīgas no datiem.

(8)Bez datu apkopošanas infrastruktūrām arī ieguldījumu brokeru sabiedrībām būs grūti piemērot labākās izpildes noteikumus. Tirdzniecības vietas un sistemātiskie internalizētāji nespēs publicēt datus par darījumu izpildes kvalitāti minētajās vietās. Ieguldījumu brokeru sabiedrības nesaņems svarīgus izpildes datus, kas tiem palīdz noteikt, kā vislabāk izpildīt klientu rīkojumus.

(9)Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un novērstu iespējamos tirgus traucējumus, ir nepieciešami un pamatoti steidzami rīkoties, lai atliktu visa regulējuma, tostarp visu deleģēto un īstenošanas aktu, piemērošanas sākšanu.

(10)Īstenošanas process attiecībā uz datu infrastruktūru ietver piecus soļus: darījumdarbības prasības, specifikācijas, izveidošana, testēšana un ieviešana. EVTI lēš, ka šie soļi būtu jāpabeidz līdz 2018. gada janvārim ar noteikumu, ka ne vēlāk kā līdz 2016. gada jūnijam tiks iegūta juridiska noteiktība par galīgajām prasībām saskaņā ar attiecīgajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem.

(11)Ņemot vērā ārkārtas apstākļus un lai EVTI, valstu kompetentās iestādes un ieinteresētās personas varētu pabeigt darbības īstenošanu, ir lietderīgi atlikt Regulas (ES) Nr. 600/2014 piemērošanas dienu par 12 mēnešiem – līdz 2018. gada 3. janvārim. Attiecīgi būtu jāatliek ziņojumi un pārskatīšana.

(12)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 596/2014 6 ietver atsauci uz Regulas (ES) Nr. 600/2014 un Direktīvas 2014/65/ES piemērošanas dienu. Lai nodrošinātu, ka Regulas (ES) Nr. 596/2014 atsauces uz organizētās tirdzniecības sistēmām, mazo un vidējo uzņēmumu (“MVU”) izaugsmes tirgiem, emisijas kvotām vai uz to pamata izsolītajiem produktiem nepiemēro līdz dienai, kad sāk piemērot Regulu (ES) Nr. 600/2014 un Direktīvu 2014/65/ES, būtu jāpielāgo Regulas (ES) Nr. 596/2014 39. panta 4. punkts, kurā noteikts, ka atsauces uz tām lasa kā atsauces uz Direktīvu 2004/39/EK, ņemot vērā, ka tiek atlikta diena, kad minētos aktus sāk piemērot.

(13)Norēķini par darījumiem ar vērtspapīriem ir cieši saistīti ar vērtspapīru tirdzniecību. Šajā ziņā Eiropas Parlaments un Padome Regula (ES) Nr. 909/2014 7 ietver atsauces uz Regulas (ES) Nr. 600/2014 un Direktīvas 2014/65/ES piemērošanas dienu. Pirms minētās dienas atsauces uz abiem minētajiem tiesību aktiem būtu jālasa kā atsauces uz Direktīvu 2004/39/EK. Ar Regulu (ES) Nr. 909/2014 turklāt tiek radīts pārejas režīms to noteikumu piemērošanai, kuri attiecas uz norēķinu disciplīnu daudzpusējās tirdzniecības sistēmās (“DTS”), kas iesniedz pieteikumu, lai tās reģistrētu kā MVU izaugsmes tirgus saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES.

(14)Lai nodrošinātu to, ka Regulā (ES) Nr. 909/2014 tiek minēta atsauce uz Direktīvu 2004/39/EK līdz atliktajai dienai, no kuras sāk piemērot Regulu (ES) Nr. 600/2014 un Direktīvu 2014/65/ES, un ka tiek saglabāti pārejas noteikumi attiecībā uz DTS, kas iesniedz pieteikumu, lai tās reģistrētu kā MVU izaugsmes tirgus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, ar mērķi nodrošināt pietiekami daudz laika, lai MTF iesniegtu pieteikumu šādai reģistrācijai saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES, būtu jāgroza Regula (ES) Nr. 909/2014.

(15)Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regulas (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 596/2014 un (ES) Nr. 909/2014,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 600/2014 groza šādi:

(1)regulas 4. panta 7. punktā vārdus “2017. gada 3. janvāra” aizstāj ar vārdiem “2018. gada 3. janvāra”; un vārdus “2019. gada 3. janvārim” aizstāj ar vārdiem “2020. gada 3. janvārim”;

(2)regulas 5. panta 8. punktā vārdus “2016. gada 3. janvāra” aizstāj ar vārdiem “2017. gada 3. janvāra”;

(3)regulas 19. panta 1. punktā vārdus “2019. gada 3. janvārim” aizstāj ar vārdiem “2020. gada 3. janvārim”;

(4)regulas 26. panta 10. punktā vārdus “2019. gada 3. janvārim” aizstāj ar vārdiem “2020. gada 3. janvārim”;

(5)regulas 35. panta 5. punktu groza šādi:

(a)vārdus “2017. gada 3. janvāra” aizstāj ar vārdiem “2018. gada 3. janvāra”;

(b)vārdus “2019. gada 3. jūlijam” aizstāj ar vārdiem “2020. gada 3. jūlijam”;

(6)regulas 37. panta 2. punktā vārdus “2017. gada 3. janvāra” aizstāj ar vārdiem “2018. gada 3. janvāra”;

(7)regulas 52. pantu groza šādi:

(a)panta 1. punktā vārdus “2019. gada 3. martam” aizstāj ar vārdiem “2020. gada 3. martam”;

(b)panta 4. punktā vārdus “2019. gada 3. martam” aizstāj ar vārdiem “2020. gada 3. martam”;

(c)panta 5. punktā vārdus “2019. gada 3. martam” aizstāj ar vārdiem “2020. gada 3. martam”;

(d)panta 6. punktā vārdus “2019. gada 3. martam” aizstāj ar vārdiem “2020. gada 3. martam”;

(e)panta 7. punktā vārdus “2019. gada 3. jūlijam” aizstāj ar vārdiem “2020. gada 3. jūlijam”;

(f)panta 8. punktā vārdus “2019. gada 3. jūlijam” aizstāj ar vārdiem “2020. gada 3. jūlijam”;

(g)panta 9. punkta pirmajā daļā vārdus “2019. gada 3. jūlijam” aizstāj ar vārdiem “2020. gada 3. jūlijam”;

(h)panta 9. punkta otrajā daļā vārdus “2021. gada 3. jūlijam” aizstāj ar vārdiem “2022. gada 3. jūlijam”;

(i)panta 10. punkta pirmajā daļā vārdus “2019. gada 3. jūlijam” aizstāj ar vārdiem “2020. gada 3. jūlijam”;

(j)panta 11. punktā vārdus “2019. gada 3. jūlijam” aizstāj ar vārdiem “2020. gada 3. jūlijam”;

(k)panta 12. punkta otrajā daļā vārdus “2017. gada 3. janvāra” aizstāj ar vārdiem “2018. gada 3. janvāra”

(8)regulas 54. panta 2. punkta pirmajā daļā vārdus “2019. gada 3. jūlijam” aizstāj ar vārdiem “2020. gada 3. jūlijam”;

(9)regulas 55. pantu groza šādi:

(a)panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Šo regulu piemēro no 2018. gada 3. janvāra.”;

(b)panta ceturto daļu aizstāj ar šādu:

“Neatkarīgi no otrās daļas 37. panta 1., 2. un 3. punktu piemēro no 2020. gada 3. janvāra.”.

2. pants

Regulu (ES) Nr. 596/2014 groza šādi:

(1)regulas 39. panta 4. punkta pirmajā daļā vārdus “2017. gada 3. janvāra” aizstāj ar vārdiem “2018. gada 3. janvāra”;

(2)regulas 39. panta 4. punkta otrajā daļā vārdus “2017. gada 3. janvārim” aizstāj ar vārdiem “2018. gada 3. janvārim”.

3. pants

Regulu (ES) Nr. 909/2014 groza šādi:

(1)regulas 76. panta 5. punkta otrās daļas b) apakšpunktā vārdus “2017. gada 13. jūnijam” aizstāj ar vārdiem “2018. gada 13. jūnijam”;

(2)regulas 76. panta 7. punktā vārdus “2017. gada 3. janvāra” aizstāj ar vārdiem “2018. gada 3. janvāra”.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —    Padomes vārdā —

priekšsēdētājs    priekšsēdētājs

(1) OV C [...], [...], [...]. lpp.
(2) OV C [...], [...], [...]. lpp.
(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.).
(5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK (OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.).
(6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (OV L 173, 12.6.2014., 1. lpp.).
(7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 (OV L 257, 28.8.2014., 1. lpp.).