5.10.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 366/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS IETEIKUMS

(2016. gada 23. septembris)

Eiropas Savienības Padomei par Banca d’Italia ārējiem revidentiem

(ECB/2016/28)

(2016/C 366/01)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 27.1. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Centrālās bankas (ECB) un dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku pārskatus revidē neatkarīgi ārējie revidenti, kurus ieteikusi ECB Padome un apstiprinājusi Eiropas Savienības Padome.

(2)

Banca d’Italia pašreizējo ārējo revidentu PriceWaterhouseCoopers SpA pilnvaras beidzās pēc 2015. finanšu gada revīzijas pabeigšanas. Tādēļ jāieceļ ārējie revidenti laika posmam, kas sākas 2016. finanšu gadā.

(3)

Banca d’Italia par saviem ārējiem revidentiem 2016.–2022. finanšu gadā ir izvēlējusies BDO Italia SpA.

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

Tiek ieteikts par Banca d’Italia ārējiem revidentiem 2016.–2022. finanšu gadā iecelt BDO Italia SpA.

Frankfurtē pie Mainas, 2016. gada 23. septembrī

ECB prezidents

Mario DRAGHI