30.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 207/67


Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Eiropas kopējās patvēruma sistēmas reforma: otrais dokumentu kopums un Savienības pārmitināšanas sistēma”

(2017/C 207/13)

Ziņotājs:

Vincenzo Bianco (PSE/IT), Katānijas mērs

Atsauces dokumenti:

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai (pārstrādāta redakcija)

COM(2016) 465 final

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par standartiem, lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus, par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, un par piešķirtās aizsardzības saturu, un ar ko veic grozījumus Padomes 2003. gada 25. novembra Direktīvā 2003/109/EK par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji

COM(2016) 466 final

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido kopīgu procedūru starptautiskajai aizsardzībai Savienībā un atceļ Direktīvu 2013/32/ES

COM(2016) 467 final

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības pārmitināšanas sistēmu un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 516/2014

COM(2016) 468 final

I.   IETEIKUMI GROZĪJUMIEM

COM(2016) 466 final (Kvalificēšanās kritēriji aizsardzības piešķiršanai)

1. grozījums

8. panta 3. punkts – Iekšējā aizsardzība

Eiropas Komisijas ierosinātais teksts

RK grozījums

Pārbaudot, vai pieteikuma iesniedzējam ir pamats bailēm no vajāšanas vai pastāv reāls risks, ka tiks nodarīts būtisks kaitējums, vai ir pieejama aizsardzība pret vajāšanu vai būtisku kaitējumu izcelsmes valsts daļā saskaņā ar 1. punktu, atbildīgās iestādes, pieņemot lēmumu par pieteikumu, ņem vērā vispārējos apstākļus, kādi dominē attiecīgajā valsts daļā, un pieteikuma iesniedzēja personīgos apstākļus, ievērojot 4. pantu. Šajā nolūkā atbildīgās iestādes nodrošina, ka iegūta precīza un aktuāla informācija no visiem attiecīgajiem avotiem, tostarp pieejamā Savienības līmeņa izcelsmes valsts informācija un izcelsmes valsts situācijas kopējā analīze, kas minētas Regulas (ES) Nr. XXX/XX [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras regula] 8. un 10. pantā, kā arī informācija un norādījumi, kurus sniedzis Apvienoto Nāciju Augstais komisārs bēgļu jautājumos.

Pārbaudot, vai pieteikuma iesniedzējam ir pamats bailēm no vajāšanas vai pastāv reāls risks, ka tiks nodarīts būtisks kaitējums, vai ir pieejama aizsardzība pret vajāšanu vai būtisku kaitējumu izcelsmes valsts daļā saskaņā ar 1. punktu, atbildīgās iestādes, pieņemot lēmumu par pieteikumu, ņem vērā vispārējos apstākļus, kādi dominē attiecīgajā valsts daļā, un pieteikuma iesniedzēja personīgos apstākļus, ievērojot 4. pantu. Šajā nolūkā atbildīgās iestādes nodrošina, ka iegūta precīza un aktuāla informācija no visiem attiecīgajiem avotiem, tostarp pieejamā Savienības līmeņa izcelsmes valsts informācija un izcelsmes valsts situācijas kopējā analīze, kas minētas Regulas (ES) Nr. XXX/XX [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras regula] 8. un 10. pantā, kā arī informācija un norādījumi, kurus sniedzis Apvienoto Nāciju Augstais komisārs bēgļu jautājumos. Var tikt izvērtēta arī informācija un norādījumi no neatkarīgiem avotiem un ekspertiem.

Pamatojums

Neatkarīga informācija un novērtējumi var sniegt datus, kas ne vienmēr ir pieejami oficiālos avotos.

2. grozījums

15. pants – Bēgļa statusa pārskatīšana

Eiropas Komisijas ierosinātais teksts

RK grozījums

Lai piemērotu 14. panta 1. punktu, atbildīgā iestāde pārskata bēgļa statusu, jo īpaši:

Lai piemērotu 14. panta 1. punktu, atbildīgā iestāde pārskata bēgļa statusu, jo īpaši:

a)

ja Savienības līmeņa izcelsmes valsts informācija un izcelsmes valsts situācijas kopējā analīze, kas minēta Regulas (ES) Nr. XXX/XX [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras regula] 8. un 10. pantā, liecina par ievērojamām izmaiņām izcelsmes valstī, kas ir būtiskas saistībā ar pieteikuma iesniedzēja aizsardzības vajadzībām,

a)

ja Savienības līmeņa izcelsmes valsts informācija un izcelsmes valsts situācijas kopējā analīze, kas minēta Regulas (ES) Nr. XXX/XX [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras regula] 8. un 10. pantā, liecina par ievērojamām izmaiņām izcelsmes valstī, kas ir būtiskas saistībā ar pieteikuma iesniedzēja aizsardzības vajadzībām,

b)

pirmo reizi atjaunojot bēglim izsniegto uzturēšanās atļauju.

b)

pirmo reizi atjaunojot bēglim izsniegto uzturēšanās atļauju saskaņā ar vienkāršotu procedūru: ja vienkāršotās procedūras laikā atklājas tādi kā a) apakšpunktā minētie fakti, kas varētu liecināt par iespējamu pagarinājuma atteikumu, vienkāršotā procedūra nekavējoties jāpārveido par parasto procedūru un par to jāpaziņo pieteikuma iesniedzējam; jebkurā gadījumā pastāv iespēja vērsties tiesā pret uzturēšanās atļaujas nepagarināšanu .

Pamatojums

Komisijas priekšlikums nosaka bēgļiem piešķirtā statusa pārskatīšanu, kas notiek šādi: a) automātiski katru reizi, kad EASO ziņo par būtiskām izmaiņām izcelsmes valsts situācijā, b) jebkurā gadījumā regulāri, pat ja nav ziņots par izmaiņām; tomēr uzskatām, ka otrajā gadījumā atjaunošana var notikt un tai ir jānotiek saskaņā ar vienkāršotu procedūru, lai pārmērīgi neapgrūtinātu bēgļus un neradītu pārmērīgu nestabilitātes sajūtu.

COM(2016) 467 final (Kvalificēšanās kritēriji aizsardzības piešķiršanai)

3. grozījums

7. panta 4. punkts – Pieteikuma iesniedzēju pienākumi

Eiropas Komisijas ierosinātais teksts

RK grozījums

Pieteikuma iesniedzējs informē tās dalībvalsts atbildīgo iestādi, kurā viņam ir jāuzturas, par savu dzīvesvietu vai adresi, vai tālruņa numuru, ar kura palīdzību atbildīgā iestāde vai citas kompetentās iestādes ar viņu var sazināties. Viņš informē atbildīgo iestādi par izmaiņām šajās ziņās. Pieteikuma iesniedzējam ir pienākums saņemt paziņojumus pēdējā dzīvesvietā vai adresē, kuru viņš attiecīgi norādījis, jo īpaši, ja viņš iesniedz pieteikumu saskaņā ar 28. pantu.

Pieteikuma iesniedzējs informē tās dalībvalsts atbildīgo iestādi, kurā viņam ir jāuzturas, par savu dzīvesvietu vai adresi un tālruņa numuru, ar kura palīdzību atbildīgā iestāde vai citas kompetentās iestādes ar viņu var sazināties. Viņš informē atbildīgo iestādi par izmaiņām šajās ziņās. Pieteikuma iesniedzējam ir pienākums saņemt paziņojumus pēdējā dzīvesvietā vai adresē, kuru viņš attiecīgi norādījis, jo īpaši, ja viņš iesniedz pieteikumu saskaņā ar 28. pantu.

Pamatojums

Pieteikuma iesniedzējam būtu jānorāda gan dzīvesvieta, gan adrese, nevis tikai tālruņa numurs, lai viņu varētu savlaicīgi informēt par lēmumiem, kas attiecas uz viņa pieteikuma izskatīšanas procedūru.

4. grozījums

15. panta 5. punkts – Bezmaksas juridiskā palīdzība un pārstāvība (pārsūdzības procedūrā)

Eiropas Komisijas ierosinātais teksts

RK grozījums

Bezmaksas juridisko palīdzību un pārstāvību pārsūdzības procedūrā var nenodrošināt, ja:

Bezmaksas juridisko palīdzību un pārstāvību pārsūdzības procedūrā var nenodrošināt, ja:

a)

pieteikuma iesniedzējam pašam ir pietiekami līdzekļi;

a)

pieteikuma iesniedzējam pašam ir pietiekami līdzekļi.

b)

uzskatāms, ka pārsūdzībai nav reālu izredžu uz panākumiem;

 

c)

pārsūdzība vai izskatīšana ir otrajā vai augstākā instancē, kas paredzēta saskaņā ar valsts tiesību aktiem, tostarp atkārtota uzklausīšana vai pārsūdzības izskatīšana.

 

Ja lēmumu nepiešķirt bezmaksas juridisko palīdzību un pārstāvību pieņem iestāde, kas nav tiesa, pamatojoties uz to, ka tiek uzskatīts, ka pieteikumam nav reālu izredžu uz panākumiem, pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs saņemt tiesību efektīvu aizsardzību tiesā pret šādu lēmumu un šādā nolūkā viņš ir tiesīgs lūgt bezmaksas juridisko palīdzību un pārstāvību.

Ja pārsūdzība ir iesniegta tikai maldinošos nolūkos vai ir acīmredzami nepamatota, tiesnesis var nolemt atsaukt bezmaksas juridisko palīdzību un pārstāvniecību un samazināt vai atcelt atlīdzību (ja tāda paredzēta), ko valsts maksā speciālistam.

Pamatojums

Uzskatām, ka pārsūdzības procedūras gadījumā (gan pirmajā, gan otrajā, gan turpmākajās instancēs) atteikums piešķirt tiesības uz juridisko palīdzību obligāti jāpamato ar stingriem kritērijiem un iespējami mazāk jāpamatojas uz varbūtību vai subjektivitāti, turklāt attiecīgais lēmums jāpieņem tiesnesim.

5. grozījums

33. panta 2. punkts – Pieteikuma izskatīšana

Eiropas Komisijas ierosinātais teksts

RK grozījums

2.   Atbildīgā iestāde pieņem lēmumus par starptautiskās aizsardzības pieteikumiem pēc pieteikuma pieņemamības pienācīgas pārbaudes vai tā izskatīšanas pēc būtības. Atbildīgā iestāde izskata pieteikumus objektīvi, neitrāli un individuāli. Pieteikuma izskatīšanas nolūkā tā ņem vērā:

2.   Atbildīgā iestāde pieņem lēmumus par starptautiskās aizsardzības pieteikumiem pēc pieteikuma pieņemamības pienācīgas pārbaudes vai tā izskatīšanas pēc būtības. Atbildīgā iestāde izskata pieteikumus objektīvi, neitrāli un individuāli. Pieteikuma izskatīšanas nolūkā tā ņem vērā:

a)

attiecināmus paziņojumus un dokumentāciju, ko iesniedzis pieteikuma iesniedzējs, tostarp informāciju par to, vai pieteikuma iesniedzējs bijis vai var tikt pakļauts vajāšanai vai būtiskam kaitējumam;

a)

attiecināmus paziņojumus un dokumentāciju, ko iesniedzis pieteikuma iesniedzējs, tostarp informāciju par to, vai pieteikuma iesniedzējs bijis vai var tikt pakļauts vajāšanai vai būtiskam kaitējumam;

b)

visu saistīto, precīzo un aktuālo informāciju par situāciju, kas izveidojusies pieteikuma iesniedzēja izcelsmes valstī laikā, kad tiek pieņemts lēmums par pieteikumu, tostarp par izcelsmes valsts tiesību aktiem un noteikumiem, un veidu, kādā tie tiek piemēroti, kā arī visu citu saistīto informāciju, ko saņem no Eiropas Patvēruma aģentūras, Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos un attiecīgajām starptautisko cilvēktiesību organizācijām vai citiem avotiem;

b)

visu saistīto, precīzo un aktuālo informāciju par situāciju, kas izveidojusies pieteikuma iesniedzēja izcelsmes valstī laikā, kad tiek pieņemts lēmums par pieteikumu, tostarp par izcelsmes valsts tiesību aktiem un noteikumiem, un veidu, kādā tie tiek piemēroti, kā arī visu citu saistīto informāciju, ko saņem no Eiropas Patvēruma aģentūras, Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos un attiecīgajām starptautisko cilvēktiesību organizācijām vai citiem avotiem;

c)

izcelsmes valsts informācijas kopējo analīzi, kas minēta Regulas (ES) Nr. XXX/XXX (Eiropas Patvēruma aģentūras regula) 10. pantā;

c)

izcelsmes valsts informācijas kopējo analīzi, kas minēta Regulas (ES) Nr. XXX/XXX (Eiropas Patvēruma aģentūras regula) 10. pantā;

d)

pieteikuma iesniedzēja individuālo stāvokli un personīgos apstākļus, tostarp tādus faktorus kā priekšvēsture, dzimums, vecums, seksuālā orientācija un dzimumidentitāte, lai, pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēja personīgajiem apstākļiem, novērtētu, vai darbības, ar kādām pieteikuma iesniedzējam bijis jāsaskaras vai ar kādām tam var nākties saskarties, būtu uzskatāmas par vajāšanu vai būtisku kaitējumu;

d)

pieteikuma iesniedzēja individuālo stāvokli un personīgos apstākļus, tostarp tādus faktorus kā priekšvēsture, dzimums, vecums, seksuālā orientācija un dzimumidentitāte, lai, pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēja personīgajiem apstākļiem, novērtētu, vai darbības, ar kādām pieteikuma iesniedzējam bijis jāsaskaras vai ar kādām tam var nākties saskarties, būtu uzskatāmas par vajāšanu vai būtisku kaitējumu;

e)

vai darbības, kurās pieteikuma iesniedzējs bija iesaistīts kopš izcelsmes valsts pamešanas, viņš ir veicis vienīgi vai galvenokārt starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniegšanai nepieciešamo nosacījumu radīšanai, lai novērtētu, vai minēto darbību dēļ pieteikuma iesniedzējam būs jāsaskaras ar vajāšanu vai būtisku kaitējumu, ja viņš atgrieztos minētajā valstī;

e)

vai darbības, kurās pieteikuma iesniedzējs bija iesaistīts kopš izcelsmes valsts pamešanas, viņš ir veicis vienīgi vai galvenokārt starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniegšanai nepieciešamo nosacījumu radīšanai, lai novērtētu, vai minēto darbību dēļ pieteikuma iesniedzējam būs jāsaskaras ar vajāšanu vai būtisku kaitējumu, ja viņš atgrieztos minētajā valstī;

d)

vai būtu pamatoti sagaidāms, ka pieteikuma iesniedzējs pieņemtu citas valsts aizsardzību, kurā viņš varētu pieprasīt pilsonību.

f)

vai būtu pamatoti sagaidāms, ka pieteikuma iesniedzējs pieņemtu citas valsts aizsardzību, kurā viņš varētu pieprasīt pilsonību;

 

g)

pieteikuma iesniedzēja iesniegtos datus, ja tie ir pamatoti ar oficiāliem dokumentiem, un dokumentus, kas kalpo tam, lai uzsvērtu savu izvēli, ģimenes attiecības, saikni ar kopienu izcelsmes valstī, valodas vai profesionālās prasmes, kas varētu veicināt iekļaušanos vienā vai vairākās galamērķa dalībvalstīs.

Pamatojums

Grozījums atbilst tam, kas ietverts atzinumā par Dublinas regulas pārskatīšanu (..); minēto atzinumu jau ir apstiprinājusi CIVEX komisija, un tajā ir noteikts, ka ir jāizvērtē prasītāja vēlmes un arī saikne, lai noteiktu atbildīgo dalībvalsti.

6. grozījums

34. pants – Izskatīšanas procedūras ilgums

Eiropas Komisijas ierosinātais teksts

RK grozījums

1.   Izskatīšana nolūkā noteikt, vai pieteikums ir pieņemams saskaņā ar 36. panta 1. punktu, ilgst ne vairāk kā vienu mēnesi no pieteikuma iesniegšanas.

1.   Izskatīšana nolūkā noteikt, vai pieteikums ir pieņemams saskaņā ar 36. panta 1. punktu, ilgst ne vairāk kā vienu mēnesi no pieteikuma iesniegšanas.

Minētās izskatīšanas termiņš ir desmit darba dienas, ja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX/XXX (Dublinas regula) 3. panta 3. punkta a) apakšpunktu dalībvalsts, kurā pieteikums iesniegts vispirms, piemēro pirmās patvēruma valsts vai drošas trešās valsts koncepciju, kas minēta 36. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.

 

2.   Atbildīgā iestāde nodrošina, ka pieteikuma izskatīšana pēc būtības tiek pabeigta tik drīz, cik iespējams, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas, neskarot pienācīgu un pilnīgu izskatīšanu.

2.   Atbildīgā iestāde nodrošina, ka pieteikuma izskatīšana pēc būtības tiek pabeigta tik drīz, cik iespējams, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas, neskarot pienācīgu un pilnīgu izskatīšanu.

3.   Atbildīgā iestāde var pagarināt minēto sešu mēnešu termiņu ne vairāk kā par trīs mēnešiem, ja:

3.   Atbildīgā iestāde var pagarināt minēto sešu mēnešu termiņu ne vairāk kā par vēl sešiem mēnešiem, ja:

a)

uz starptautisko aizsardzību vienlaikus pretendē nesamērīgi liels skaits trešo valstu valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kas praksē apgrūtina procedūras pabeigšanu sešu mēnešu termiņā;

a)

uz starptautisko aizsardzību vienlaikus pretendē nesamērīgi liels skaits trešo valstu valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kas praksē apgrūtina procedūras pabeigšanu sešu mēnešu termiņā;

b)

ir izskatāmi sarežģīti faktiski vai juridiski jautājumi.

b)

ir izskatāmi sarežģīti faktiski vai juridiski jautājumi.

Pamatojums

Termiņu mainīgums var vājināt aizstāvības tiesību īstenošanu, jo palielinātos slogs, kas gulstas uz aizstāvi, kuram būtu jāpārbauda un jāievāc jaunākā informācija par viņa klienta situāciju.

Ņemot vērā iespējamās krīzes situācijas vai pārmērīga pieplūduma periodus un neraugoties uz EASO un dalībvalstu ārkārtējo atbalstu, ir ieteicams paaugstināt maksimālo procedūras izpildes termiņu, proti, deviņu mēnešu vietā paredzot vienu gadu (kopumā).

7. grozījums

36. panta 2. punkts – Lēmums par pieteikuma pieļaujamību un kompetenci

Eiropas Komisijas ierosinātais teksts

RK grozījums

Pieteikumu neizskata pēc būtības gadījumos, kad pieteikums netiek izskatīts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XXX/XXX (Dublinas regula), tostarp, ja cita dalībvalsts ir piešķīrusi starptautisku aizsardzību pieteikuma iesniedzējam vai ja pieteikums ir noraidīts kā nepieņemams saskaņā ar 1. punktu.

Pieteikumu neizskata pēc būtības gadījumos, kad pieteikums netiek izskatīts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XXX/XXX (Dublinas regula), tostarp, ja cita dalībvalsts ir piešķīrusi starptautisku aizsardzību pieteikuma iesniedzējam vai ja pieteikums ir noraidīts kā nepieņemams saskaņā ar 1. punktu , vai ja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX/XXX (Dublinas regula) 7. pantu pieteikuma iesniedzējs ir devis priekšroku vienai vai vairākām galamērķa dalībvalstīm, kurās saskaņā ar EASO ceturkšņa datiem nav sasniegts slieksnis, ko nosaka minētās regulas 7. un 35. pants .

Pamatojums

Arī šis grozījums ir saskaņā ar CIVEX komisijas jau pieņemto atzinumu par ierosināto Dublinas regulas pārskatīšanu; pamatojoties uz minētajiem apsvērumiem, izskatīšanu pēc būtības veic valsts, kas noteikta atbilstīgi izvēlei/saiknei, nevis pirmās ierašanās valsts, kura vienkārši nodrošina attiecīgo personu nodošanu atbildīgajai valstij.

8. grozījums

39. pants – Pieteikumu netieša atsaukšana

Eiropas Komisijas ierosinātais teksts

RK grozījums

1.   Atbildīgā iestāde noraida pieteikumu kā pārtrauktu, ja:

1.   Atbildīgā iestāde noraida pieteikumu kā pārtrauktu, ja:

(..)

(..)

2.   Šā panta 1. punktā minētajos apstākļos atbildīgā iestāde pārtrauc pieteikuma izskatīšanu un nosūta rakstveida paziņojumu pieteikuma iesniedzējam uz viņa dzīvesvietu vai 7. panta 4. punktā minēto adresi, informējot viņu, ka viņa pieteikuma izskatīšana tiek pārtraukta un ka pieteikums noteikti tiks noraidīts kā pārtraukts, izņemot, ja pieteikuma iesniedzējs piesakās atbildīgajā iestādē viena mēneša laikā no rakstveida paziņojuma nosūtīšanas.

2.   Šā panta 1. punktā minētajos apstākļos atbildīgā iestāde pārtrauc pieteikuma izskatīšanu un nosūta rakstveida paziņojumu pieteikuma iesniedzējam uz viņa dzīvesvietu vai 7. panta 4. punktā minēto adresi, informējot viņu, ka viņa pieteikuma izskatīšana tiek pārtraukta un ka pieteikums noteikti tiks noraidīts kā pārtraukts, izņemot, ja pieteikuma iesniedzējs piesakās atbildīgajā iestādē divu mēnešu laikā no rakstveida paziņojuma nosūtīšanas.

3.   Ja pieteikuma iesniedzējs piesakās atbildīgajā iestādē minētajā viena mēneša laikā un pierāda, ka savus pienākumus nav izpildījis tādu apstākļu dēļ, kurus viņš nevarēja ietekmēt, atbildīgā iestāde atsāk pieteikuma izskatīšanu.

3.   Ja pieteikuma iesniedzējs piesakās atbildīgajā iestādē divu mēnešu laikā un pierāda, ka savus pienākumus nav izpildījis tādu apstākļu dēļ, kurus viņš nevarēja ietekmēt, atbildīgā iestāde atsāk pieteikuma izskatīšanu.

4.   Ja pieteikuma iesniedzējs nepiesakās atbildīgajā iestādē minētajā viena mēneša laikā un nevar pierādīt, ka savus pienākumus nav izpildījis tādu apstākļu dēļ, kurus viņš nevarēja ietekmēt, atbildīgā iestāde uzskata, ka pieteikums ir netieši atsaukts.

4.   Ja pieteikuma iesniedzējs nepiesakās atbildīgajā iestādē divu mēnešu laikā un nevar pierādīt, ka savus pienākumus nav izpildījis tādu apstākļu dēļ, kurus viņš nevarēja ietekmēt, atbildīgā iestāde uzskata, ka pieteikums ir netieši atsaukts.

Pamatojums

Tā kā pieteikuma iesniedzējam var gadīties saziņas problēmas, būtu jānosaka termiņš, kas garantē lielāku drošību.

9. grozījums

43. pants – Izņēmumi attiecībā uz tiesībām palikt valstī turpmāku pieteikumu gadījumā

Eiropas Komisijas ierosinātais teksts

RK grozījums

Neskarot neizraidīšanas principu, dalībvalstis var paredzēt izņēmumus tiesībās palikt to teritorijā un atkāpties no 54. panta 1. punkta, ja:

Neskarot neizraidīšanas principu, dalībvalstis var paredzēt izņēmumus tiesībās palikt to teritorijā un atkāpties no 54. panta 1. punkta, ja:

a)

atbildīgā iestāde ir noraidījusi turpmāku pieteikumu kā nepieņemamu vai acīmredzami nepamatotu;

a)

atbildīgā iestāde ir noraidījusi turpmāku pieteikumu kā nepieņemamu vai acīmredzami nepamatotu;

b)

otrais vai cits turpmāks pieteikums ir pausts jebkurā dalībvalstī pēc galīgā lēmuma, ar kuru noraida iepriekšēju turpmāko pieteikumu kā nepieņemamu, nepamatotu vai acīmredzami nepamatotu.

b)

otrais vai cits turpmāks pieteikums ir pausts jebkurā dalībvalstī pēc galīgā lēmuma, ar kuru noraida iepriekšēju turpmāko pieteikumu kā nepieņemamu, nepamatotu vai acīmredzami nepamatotu;

šā panta b) punktā minētais nosacījums nav spēkā, ja iepriekšējais pieteikums ticis iesniegts pirms šīs regulas stāšanās spēkā un šajā gadījumā attiecīgā persona nav saņēmusi juridisko palīdzību;

Pamatojums

Ņemot vērā, ka pienākums sniegt informāciju, nodrošināt pārstāvību un palīdzību tiek ieviests visos līmeņos tikai ar šo Komisijas priekšlikumu kopumu, uzskatām, ka dalībvalstis nevar atteikties piešķirt uzturēšanās tiesības savā teritorijā, ja pieteikuma iesniedzējam nav tikusi piešķirta juridiska palīdzība pirmā pieteikuma laikā.

10. grozījums

45. panta 3. punkts – Drošas trešās valsts koncepcija

Eiropas Komisijas ierosinātais teksts

RK grozījums

Atbildīgā iestāde uzskata trešo valsti par drošu trešo valsti konkrētam pieteikuma iesniedzējam pēc individuālas pieteikuma izskatīšanas vienīgi tad, ja tā pārliecinās par trešās valsts drošību konkrētajam pieteikuma iesniedzējam saskaņā ar 1. punktā noteiktajiem kritērijiem un ja tā konstatējusi, ka:

Atbildīgā iestāde uzskata trešo valsti par drošu trešo valsti konkrētam pieteikuma iesniedzējam pēc individuālas pieteikuma izskatīšanas vienīgi tad, ja tā pārliecinās par trešās valsts drošību konkrētajam pieteikuma iesniedzējam saskaņā ar 1. punktā noteiktajiem kritērijiem un ja tā konstatējusi, ka:

a)

pastāv saistība starp pieteikuma iesniedzēju un konkrēto trešo valsti, uz kā pamata minētajai personai būtu pamatoti doties uz minēto valsti, tostarp tāpēc, ka pieteikuma iesniedzējs ir devies tranzītā caur minēto trešo valsti, kura atrodas ģeogrāfiski tuvu pieteikuma iesniedzēja izcelsmes valstij ;

a)

pastāv saistība starp pieteikuma iesniedzēju un konkrēto trešo valsti, uz kā pamata minētajai personai būtu pamatoti doties uz minēto valsti, tostarp tāpēc, ka pieteikuma iesniedzējs ir uzturējies tur ilgāku laika periodu vai viņam tur ir izveidota saikne vai kontakti ar ģimeni vai tautiešiem ;

b)

pieteikuma iesniedzējs nav iesniedzis nopietnu pamatojumu, kura dēļ valsti nevarētu uzskatīt par drošu trešo valsti viņa konkrētajos apstākļos.

b)

pieteikuma iesniedzējs nav iesniedzis nopietnu pamatojumu, kura dēļ valsti nevarētu uzskatīt par drošu trešo valsti viņa konkrētajos apstākļos.

Pamatojums

Tas, ka pieteikuma iesniedzējs ir devies tranzītā cauri trešai valstij ceļā uz ES (vai tajā uzturējies, lai vienīgi sagatavotos ceļam), nevar tikt uzskatīts par pietiekamu argumentu, lai pieteikuma iesniedzēju nosūtītu atpakaļ uz šo valsti.

11. grozījums

53. panta 6. punkts – Tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību

Eiropas Komisijas ierosinātais teksts

RK grozījums

Pieteikuma iesniedzēji iesniedz pārsūdzību saistībā ar 1. punktā minētajiem lēmumiem:

Pieteikuma iesniedzēji iesniedz pārsūdzību saistībā ar 1. punktā minētajiem lēmumiem:

a)

vienas nedēļas laikā, ja lēmums pieņemts par turpmāka pieteikuma noraidīšanu kā nepieņemamu vai acīmredzami nepamatotu;

a)

piecpadsmit dienu laikā, ja lēmums pieņemts par turpmāka pieteikuma noraidīšanu kā nepieņemamu vai acīmredzami nepamatotu;

b)

divu nedēļu laikā, ja lēmums pieņemts par pieteikuma noraidīšanu kā nepieņemamu vai ja lēmums pieņemts par pieteikuma noraidīšanu kā skaidri atsauktu vai pārtrauktu, vai ja lēmums pieņemts par pieteikuma noraidīšanu kā nepamatotu saistībā ar bēgļa vai alternatīvās aizsardzības statusu pēc paātrinātas procedūras vai robežprocedūras, vai ja pieteikuma iesniedzējs ir aizturēts;

b)

piecpadsmit dienu laikā, ja lēmums pieņemts par pieteikuma noraidīšanu kā nepieņemamu vai ja lēmums pieņemts par pieteikuma noraidīšanu kā skaidri atsauktu vai pārtrauktu, vai ja lēmums pieņemts par pieteikuma noraidīšanu kā nepamatotu saistībā ar bēgļa vai alternatīvās aizsardzības statusu pēc paātrinātas procedūras vai robežprocedūras, vai ja pieteikuma iesniedzējs ir aizturēts;

c)

viena mēneša laikā, ja lēmums pieņemts par pieteikuma noraidīšanu kā nepamatotu saistībā ar bēgļa vai alternatīvās aizsardzības statusu, ja izskatīšana nenotika paātrinātās procedūras ietvaros, vai ja lēmums pieņemts par starptautiskās aizsardzības atņemšanu.

c)

viena mēneša laikā, ja lēmums pieņemts par pieteikuma noraidīšanu kā nepamatotu saistībā ar bēgļa vai alternatīvās aizsardzības statusu, ja izskatīšana nenotika paātrinātās procedūras ietvaros, vai ja lēmums pieņemts par starptautiskās aizsardzības atņemšanu.

Šā punkta b) apakšpunkta nolūkā dalībvalstis var paredzēt robežprocedūras ietvaros pieņemto lēmumu ex officio pārskatīšanu.

Šā punkta b) apakšpunkta nolūkā dalībvalstis var paredzēt robežprocedūras ietvaros pieņemto lēmumu ex officio pārskatīšanu.

Šajā punktā noteiktos termiņus sāk skaitīt no dienas, kad par atbildīgās iestādes lēmumu ir paziņots pieteikuma iesniedzējam, vai no brīža, kad ir norīkots juridiskais konsultants vai padomdevējs, ja pieteikuma iesniedzējs ir paudis lūgumu piešķirt bezmaksas juridisko palīdzību vai pārstāvību.

Šajā punktā noteiktos termiņus sāk skaitīt no dienas, kad par atbildīgās iestādes lēmumu ir paziņots pieteikuma iesniedzējam, vai no brīža, kad ir norīkots juridiskais konsultants vai padomdevējs, ja pieteikuma iesniedzējs ir paudis lūgumu piešķirt bezmaksas juridisko palīdzību vai pārstāvību.

Pamatojums

Uzskatām, ka, ņemot vērā Tiesas judikatūru, jāievieš saprātīgi minimālie termiņi, kas neatšķirtos cits no cita.

COM(2016) 465 final (uzņemšanas nosacījumi)

12. grozījums

7. panta 5. punkts – Dzīvesvieta un pārvietošanās brīvība

Eiropas Komisijas ierosinātais teksts

RK grozījums

Dalībvalstis pieprasa, lai pieteikuma iesniedzēji informē kompetentās iestādes par savu pašreizējo dzīvesvietu vai adresi , vai tālruņa numuru, uz kuru viņus var sazvanīt, un, cik drīz vien iespējams, paziņo šādām iestādēm par jebkurām izmaiņām tālruņa numurā vai adresē.

Dalībvalstis pieprasa, lai pieteikuma iesniedzēji informē kompetentās iestādes par savu pašreizējo dzīvesvietu vai adresi un tālruņa numuru, uz kuru viņus var sazvanīt, un, cik drīz vien iespējams, paziņo šādām iestādēm par jebkurām izmaiņām tālruņa numurā vai adresē.

Pamatojums

Pieteikuma iesniedzējam būtu jānorāda gan dzīvesvieta, gan adrese, nevis tikai tālruņa numurs, lai viņu varētu savlaicīgi informēt par lēmumiem, kas attiecas uz viņa pieteikuma izskatīšanas procedūru.

13. grozījums

19. pants – Materiālo uzņemšanas apstākļu aizstāšana, pasliktināšana vai atteikšana

Eiropas Komisijas ierosinātais teksts

RK grozījums

1.   Attiecībā uz pieteikuma iesniedzējiem, kuriem ir jāatrodas to teritorijā saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XXX/XXX [Dublinas regula], dalībvalstis 2. pantā aprakstītajās situācijās var:

1.   Attiecībā uz pieteikuma iesniedzējiem, kuriem ir jāatrodas to teritorijā saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XXX/XXX [Dublinas regula], dalībvalstis 2. pantā aprakstītajās situācijās var:

a)

izmitināšanu, pārtiku, apģērbu un citus būtiski svarīgus nepārtikas priekšmetus, kas tiek nodrošināti finansiālu pabalstu vai talonu veidā, aizstāt ar materiālo uzņemšanas apstākļu nodrošināšanu natūrā; vai

a)

izmitināšanu, pārtiku, apģērbu un citus būtiski svarīgus nepārtikas priekšmetus, kas tiek nodrošināti finansiālu pabalstu vai talonu veidā, aizstāt ar materiālo uzņemšanas apstākļu nodrošināšanu natūrā; vai

b)

pasliktināt vai – ārkārtas un pienācīgi pamatotos gadījumos – atteikt dienasnaudu.

b)

samazināt dienasnaudu.

2.   1. punktu piemēro, ja pieteikuma iesniedzējs:

2.   1. punktu piemēro, ja pieteikuma iesniedzējs:

a)

atstāj dzīvesvietu, ko viņam noteikusi kompetentā iestāde, par to nepaziņojot šai iestādei vai, ja tas ir prasīts, bez atļaujas, vai aizbēg; vai

a)

atstāj dzīvesvietu, ko viņam noteikusi kompetentā iestāde, par to nepaziņojot šai iestādei vai, ja tas ir prasīts, bez atļaujas, vai aizbēg uz saprātīgu laiku, kas noteikts valsts tiesību aktos ; vai

b)

nepilda pienākumus par pieteikšanos vai informācijas sniegšanu vai saprātīgā termiņā, kas noteikts attiecīgās valsts tiesību aktos, neierodas uz personīgām intervijām attiecībā uz patvēruma procedūru; vai

b)

nepilda pienākumus par pieteikšanos vai informācijas sniegšanu vai saprātīgā termiņā, kas noteikts attiecīgās valsts tiesību aktos, neierodas uz personīgām intervijām attiecībā uz patvēruma procedūru; vai

c)

ir iesniedzis turpmāku pieteikumu, kā definēts Regulas (ES) Nr. XXX/XXX [procedūru regula] [4. panta 2. punkta a) apakšpunktā]; vai

c)

ir iesniedzis turpmāku pieteikumu, kā definēts Regulas (ES) Nr. XXX/XXX [procedūru regula] [4. panta 2. punkta a) apakšpunktā]; vai

d)

ir slēpis finansiālos līdzekļus un tādējādi ir nepamatoti baudījis materiālos uzņemšanas apstākļus; vai

d)

ir slēpis finansiālos līdzekļus un tādējādi ir nepamatoti baudījis materiālos uzņemšanas apstākļus; vai

e)

ir smagi pārkāpis izmitināšanas centra noteikumus vai ir uzvedies sevišķi vardarbīgi; vai

e)

ir smagi pārkāpis izmitināšanas centra noteikumus vai ir uzvedies sevišķi vardarbīgi; vai

f)

nepiedalās obligātajos integrācijas pasākumos; vai

f)

nepiedalās obligātajos integrācijas pasākumos; vai

g)

nav ievērojis Regulas (ES) Nr. XXX/XXX [Dublinas regula] [4. panta 1. punktā] paredzēto pienākumu un ir bez pienācīga pamatojuma devies uz citu dalībvalsti un paudis pieteikumu tur; vai

g)

nav ievērojis Regulas (ES) Nr. XXX/XXX [Dublinas regula] [4. panta 1. punktā] paredzēto pienākumu un ir bez pienācīga pamatojuma devies uz citu dalībvalsti un paudis pieteikumu tur; vai

h)

pēc bēgšanas uz citu dalībvalsti ir pārsūtīts atpakaļ.

h)

pēc bēgšanas uz citu dalībvalsti ir pārsūtīts atpakaļ.

Saistībā ar a) un b) apakšpunktu, kad pieteikuma iesniedzējs atrasts vai pats brīvprātīgi piesakās kompetentajai iestādei, pieņem attiecīgi pamatotu lēmumu par dažu vai visu aizstāto, atteikto vai pasliktināto materiālo uzņemšanas apstākļu atjaunošanu, ņemot vērā pazušanas iemeslus.

Saistībā ar a) un b) apakšpunktu, kad pieteikuma iesniedzējs atrasts vai pats brīvprātīgi piesakās kompetentajai iestādei, pieņem attiecīgi pamatotu lēmumu par dažu vai visu aizstāto, atteikto vai pasliktināto materiālo uzņemšanas apstākļu atjaunošanu, ņemot vērā pazušanas iemeslus.

3.   Lēmumus par materiālo uzņemšanas apstākļu aizstāšanu, pasliktināšanu vai atteikšanu pieņem objektīvi un taisnīgi, balstoties uz konkrētās lietas apstākļiem un paskaidrojot iemeslus. Lēmumu pamatā ir attiecīgās personas īpašā situācija, jo sevišķi attiecībā uz pieteikuma iesniedzējiem ar īpašām uzņemšanas vajadzībām, ņemot vērā samērīguma principu. Dalībvalstis jebkurā gadījumā nodrošina medicīnisko palīdzību saskaņā ar 18. pantu un nodrošina cilvēka cienīgu dzīves līmeni visiem pieteikuma iesniedzējiem.

3.   Lēmumus par materiālo uzņemšanas apstākļu aizstāšanu, pasliktināšanu vai atteikšanu pieņem objektīvi un taisnīgi, balstoties uz konkrētās lietas apstākļiem un paskaidrojot iemeslus. Lēmumu pamatā ir attiecīgās personas īpašā situācija, jo sevišķi attiecībā uz pieteikuma iesniedzējiem ar īpašām uzņemšanas vajadzībām, ņemot vērā samērīguma principu. Dalībvalstis jebkurā gadījumā nodrošina medicīnisko palīdzību saskaņā ar 18. pantu un nodrošina cilvēka cienīgu dzīves līmeni visiem pieteikuma iesniedzējiem.

4.   Dalībvalstis nodrošina, lai materiālos uzņemšanas apstākļus neaizstāj, nepasliktina vai neatsaka līdz lēmuma pieņemšanai saskaņā ar 3. punktu.

4.   Dalībvalstis nodrošina, lai materiālos uzņemšanas apstākļus neaizstāj, nepasliktina vai neatsaka līdz lēmuma pieņemšanai saskaņā ar 3. punktu.

Pamatojums

Uzskatām, ka persona jāpasludina par aizbēgušu/pazudušu tikai tad, kad prombūtne ilgst garāku periodu; tādējādi varētu novērst to, ka sporādiskas vai nepieciešamības spiestas prombūtnes dēļ tiek uzlikti pārmērīgi sodi. Mēs ierosinām dienasnaudu vienīgi samazināt, jo pilnīga tās atteikšana radītu sociālo nestabilitāti.

14. grozījums

23. pants – Nepavadīti nepilngadīgie

Eiropas Komisijas ierosinātais teksts

RK grozījums

Nepavadīti nepilngadīgie

Nepavadīti nepilngadīgie

Dalībvalstis pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no brīža, kad nepavadīts nepilngadīgais pauž starptautiskās aizsardzības pieteikumu, veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka aizbildnis pārstāv nepavadīto nepilngadīgo un palīdz viņam, lai viņš varētu baudīt šajā direktīvā paredzētās tiesības un izpildīt tajā noteiktos pienākumus.

Dalībvalstis piecu darbdienu laikā no brīža, kad nepavadīts nepilngadīgais pauž starptautiskās aizsardzības pieteikumu, vai arī, cik drīz vien iespējams , veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka pārstāvis vai atbalsta persona pārstāv nepavadīto nepilngadīgo un palīdz viņam, lai viņš varētu baudīt šajā direktīvā paredzētās tiesības un izpildīt tajā noteiktos pienākumus.

 

Dalībvalstis gādā par to, ka pārejas periodā līdz laikam, kad ieceļ atbalsta personu vai pārstāvi, jebkāda dalībvalstī paredzēta atbilstīga pārstāvība, kuras mērķis ir aizsargāt bērna intereses un ko var nodrošināt citstarp ar likumu saistībā ar steidzamiem jautājumiem, kuru dēļ varētu rasties nelabojams kaitējums bērnam, ir pietiekoša arī šīs direktīvas mērķiem.

Pamatojums

Laikā, kad ES uzņem daudz nepavadītu nepilngadīgo, var būt nepieciešams izvairīties no konkrētu, saistošu termiņu noteikšanas atbalsta personas iecelšanai. “Aizbildņa” traktējums un pats jēdziens var būt maldinošs un nesavietojams ar daudzu dalībvalstu tiesībām: aicinām to aizstāt ar “atbalsta personu”.

II.   IETEIKUMI POLITIKAS JOMĀ

EIROPAS REĢIONU KOMITEJA

Vispārīgas piezīmes

1.

uzsver, ka ir nepieciešama visaptveroša un vispārēja pieeja, kas veicina pieteikuma iesniedzēju integrācijas un patvēruma politikas pasākumu ilgtspēju un iesaista Eiropas Savienību kā veselumu patiesas un arī starp dalībvalstīm apliecinātas solidaritātes sistēmā;

2.

uzsver, ka reģionālās un vietējās pašvaldības ir nozīmīgi dalībvalstu un Eiropas Savienības partneri un ka tās galvenokārt ir ļoti ieinteresētas, lai patvēruma meklētāju pieteikumu izskatīšana un patvēruma meklētāju uzņemšana notiktu atbilstīgi taisnīgam un pārredzamam regulējumam tā, lai tiktu ievēroti sociālās integrācijas nosacījumi un personas pamattiesības; turklāt uzsver, ka vietējās un reģionālās pašvaldības, kas garantē iedzīvotāju tiesības kopumā, šo funkciju varēs pildīt labāk, ja to rīcībā būs ES tiesiskais regulējums un atbilstoši līdzekļi, kuri garantētu iedzīvotāju drošību un patvēruma pieprasītāju pamattiesības;

3.

atkārto, ka, kā jau uzsvērts atzinumā par pirmo priekšlikumu kopumu, ir nepieciešami ilgtspējīgi risinājumi, kas problēmu ļautu risināt strukturāli, un ir jāatmet ilūzija, ka runa ir par atsevišķām ārkārtas situācijām. Tāpēc, lai gan Komiteja atzinīgi vērtē Komisijas pūles, kas vērstas uz to, lai, ņemot vērā steidzamību un ar to saistīto politisko spiedienu, piedāvātu risinājumus, tā uzskata, ka ir nopietnāk jāpārdomā problēmas cēloņi, ņemot vērā starptautiskās saistības, migrantu tiesības un vajadzības dažādos pārvaldības līmeņos, kā arī visā Eiropas Savienībā, lai formālu vai principiālu apsvērumu dēļ nepārslogotu robežvalstis vai valstis, kurās ierodas vai uz kurām vēlas doties visvairāk pieteikuma iesniedzēju;

4.

atzinīgi vērtē to, ka pieteikuma iesniedzējiem paredzētās palīdzības nosacījumus satuvina un vienādo, lai tādējādi atturētu arī pieteikuma iesniedzēju tālāku pārvietošanos Eiropas Savienībā; tomēr uzskata, ka pieeja, kura paredz vienīgi vienādot materiālos nosacījumus un sankcijas, kas saistītas ar neatļautu sekundāro kustību, ir nepietiekama;

5.

uzskata: lai veicinātu integrāciju un pēc iespējas novērstu sekundārās kustības pamatcēloņus, ir svarīgi un nepieciešami ņemt vērā faktiskās saiknes, darba prasmes un pretendentu vēlmes attiecībā uz vienu vai vairākām dalībvalstīm, kā Komiteja jau ir uzsvērusi savā atzinumā par pirmo Eiropas Komisijas priekšlikumu kopumu, un tāpēc norāda, ka sadarbībā ar iesaistītajām personām ir svarīgi vākt attiecīgos datus, lai veicinātu pieteikuma iesniedzēju sociālo un profesionālo integrāciju;

6.

lai gan pozitīvi vērtē starptautiskās aizsardzības pieteikumu izskatīšanas procedūru paātrinājumu, uzsver, ka tam nevajadzētu izraisīt pamattiesību ierobežojumus un ka saīsinātās procedūras, kas noteiktas priekšlikumu kopumā, jāveic ar īpašu piesardzību, vispirms rūpīgi pārbaudot to izmantošanas nosacījumus;

7.

pauž nopietnas šaubas par normatīvo risinājumu, kas izmantots attiecībā uz Vienoto pārmitināšanas sistēmu – COM (2016) 468 final – (vienotu sistēmu pieņem ar Padomes aktu un īsteno ar Komisijas lēmumu) un kas izslēdz Eiropas Parlamentu, un šajā nozarē, atšķirībā no ārvalstu un drošības politikas, ir reti sastopams;

8.

pozitīvi vērtē Komisijas priekšlikumus, kuru mērķis ir atvieglot starptautiskās aizsardzības saņēmējiem piekļuvi darba tirgum un apmācībai, tostarp profesionālai apmācībai; aicina Komisiju un dalībvalstis arī ieviest mehānismus, kas ļautu raiti un efektīvi apstiprināt iegūto izglītību un atzīt profesionālās kvalifikācijas, tādējādi starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzējiem atvieglojot piekļuvi darba tirgum;

9.

pozitīvi vērtē to, ka EASO birojam ir piešķirta lielāka loma saistībā ar atbalsta sniegšanu dalībvalstīm;

10.

pozitīvi vērtē to, ka ir skaidri paredzētas vispārējas tiesības uz juridisko palīdzību, un uzsver iespējamo pozitīvo ietekmi arī laika un apelācijas procesu skaita samazināšanās ziņā;

11.

iesaka to pasākumu īstenošanai, kas attiecas uz uzņemšanas apstākļiem, palielināt ES līdzekļu pieejamību un piešķīrumu, lai tādējādi reģioni un vietējās pašvaldības, kurās jābūt atbilstošiem priekšnoteikumiem patvēruma meklētāju un jaunpienācēju uzņemšanai, varētu vieglāk piekļūt šiem līdzekļiem;

12.

atzinīgi vērtē to, ka Komisijas priekšlikumos principā ir ņemtas vērā nepavadītu nepilngadīgo intereses un labklājība un ir paredzēts arī ātri iecelt pārstāvi vai atbalsta personu. Laikā, kad ES uzņem daudz nepavadītu nepilngadīgo, tomēr var būt nepieciešams izvairīties no konkrētu, stingru termiņu noteikšanas iecelšanai, kas daudzās dalībvalstīs notiek saskaņā ar tiesvedības procedūru. Šāda procedūra ir saistīta ar attiecīgām procesuālām garantijām, piemēram, mutiskā tulka pieaicināšanu, un konkrētām izmeklēšanas prasībām, kuru izpilde nav iespējama Komisijas ierosinātajā laikposmā;

13.

pauž pārliecību, ka minētajos priekšlikumos ir ievērots subsidiaritātes princips, jo tajos ir visaptveroši ņemtas vērā starpvalstu problēmas, piemēram, dalībvalstu solidaritāte, integrētākas patvēruma sistēmas veidošana un labāka informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm – mērķi, kurus nevar sasniegt dalībvalstis vienas pašas; atzīst, ka arī ierosinātie pasākumi, ar kuriem nosaka vienotus noteikumus, kas piemērojami visā Eiropas Savienībā, atbilst proporcionalitātes principam; vēlas, lai viss lēmumu pieņemšanas process tiktu pastāvīgi uzraudzīts ar mērķi kontrolēt minēto principu ievērošanu;

COM(2016) 467 final

14.

jēdziena “aizbildnis” definīcijā (4. panta 2. punkta f) apakšpunkts) iesaka uzsvērt, ka tai personai vai organizācijai, kura izraudzīta, lai palīdzētu nepavadītam nepilngadīgajam un viņu pārstāvētu procedūrās, kuras noteiktas regulā, ir jārīkojas objektīvi un neatkarīgi no administrācijas;

15.

iesaka noteikt, ka nepilngadīgajam vienmēr jāsaņem advokāta palīdzība sarunās ar administratīvajām iestādēm, kuras izskata viņa pieteikumu (22. pants);

16.

turklāt iesaka (vēl aizvien atsaucoties uz 22. pantu) noteikt, ka nepilngadīgā pārstāvim ir jābūt no administrācijas neatkarīgai personai vai iestādei un ka pārstāvis tiek iecelts saskaņā ar likumu vai tiesas lēmumu tikai paša nepilngadīgā interesēs;

17.

saistībā ar turpmākiem pieteikumiem (42. pants) iesaka noteikt, ka sākotnējā pieteikuma izskatīšanā par tā pieļaujamību tiek pārbaudīts, vai pieteikuma iesniedzējs iepriekšēju pieteikumu gadījumā ir saņēmis juridisku informāciju un palīdzību; tādējādi, ja persona nebūtu saņēmusi juridisku informāciju vai palīdzību, tās atkārtots pieteikums būtu uzskatāms par pamatotu;

18.

iesaka pārstrādāt noteikumus, kuri izklāstīti ierosinātās regulas 22. panta 4. punktā par to, ka personu, kas darbojas kā aizbildnis, nomaina, kad atbildīgās iestādes uzskata, ka tā nav pienācīgi izpildījusi aizbildņa uzdevumus. Cita vietējā pārstāvja iecelšana var būt vajadzīga, piemēram, arī tad, ja nepilngadīgais maina savu dzīvesvietu;

19.

saistībā ar pirmās patvēruma valsts jēdzienu iesaka uzskatīt, ka frāze “tika nodrošināta aizsardzība” ir interpretējama tā, ka šāda aizsardzība ir oficiāli atzīta, nevis tikai formāli piešķirta;

20.

saistībā ar pirmās instances pārsūdzības procedūras ilgumu (55. pants) uzsver un iesaka noteikt, ka termiņi nav strikti un (kā skaidri norādīts pantā) neietekmē pilnīgu un atbilstošu pārsūdzības izskatīšanu;

COM(2016) 466 final

21.

kategoriski iebilst pret periodisku starptautiskās aizsardzības pārskatīšanas un atcelšanas procedūru ieviešanu: tās faktiski var ne tikai potenciāli apgrūtināt administrācijas iestādes (tostarp vietējā un reģionālajā mērogā), tām veicot darbības un uzdevumus saistībā ar bēgļu integrāciju, bet arī radīt nedrošību pieteikuma iesniedzēju vidū; Šajā saistībā RK nosoda ksenofobiskos, populistiskos un vardarbību raisošos politiskos vēstījumus un patvēruma meklētāju kolektīvo kriminalizāciju, kas rada nevajadzīgu sociālo spriedzi, un aicina politiskās varas pārstāvjus un visus politikā iesaistītos rīkoties atbildīgi;

22.

pauž stipras bažas par maksimālā termiņa noteikšanu starptautiskajai aizsardzībai un šāda ierobežojuma tiesiskumu un aicina likumdevējus nopietnāk pārspriest šo punktu;

23.

attiecībā uz starptautiskās aizsardzības atņemšanu iesaka izskatīt iespēju, vai uzturēšanās atļaujas saņemšanai citu iemeslu dēļ (piemēram, darba meklēšanai) varētu piešķirt garāku termiņu nekā Komisijas priekšlikumā (piem., sešus mēnešus), ņemot vērā, ka ierosinātais termiņš ir pārāk īss (trīs mēneši);

COM(2016) 465 final

24.

ierosina pārskatīt Komisijas priekšlikuma 17.a pantu, lai noteiktu, ka dalībvalstīs, kuras nav kompetentā valsts, pieteikuma iesniedzējam nav tiesību uz regulā noteikto materiālo palīdzību, un gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs attaisno savu prombūtni ar nepieciešamību vai nepārvaramu varu, tam var piešķirt samazinātu materiālo palīdzību uz ierobežotu laiku, kā noteikts 19. pantā;

25.

iesaka pārstrādāt noteikumus, kas izklāstīti ierosinātās direktīvas 23. panta 1. punktā par to, ka personu, kura veic aizbildņa pienākumus, nomaina “tikai vajadzības gadījumā”. Cita vietējā pārstāvja iecelšana var būt vajadzīga, piemēram, arī tad, ja nepilngadīgais maina savu dzīvesvietu;

26.

iesaka pārskatīt Komisijas priekšlikuma 17.a pantu, lai noteiktu, ka dalībvalstis visiem pieteikuma iesniedzējiem nodrošina cilvēka cienīgu dzīves līmeni un ka Eiropas Savienībai un dalībvalstīm ir pienākums atbalstīt, arī finansiāli, tās vietējās pašvaldības, kuras palīdz nodrošināt cilvēka cienīgu dzīves līmeni visiem pieteikuma iesniedzējiem;

COM(2016) 468 final

27.

iesaka pārskatīt lēmumu par to, ka no pārmitināšanas jāizslēdz pieteikuma iesniedzēji, kuri pēdējo piecu gadu laikā nelikumīgi ieceļojuši ES teritorijā; ņemot vērā to, ka izceļošana no kaimiņvalstīm ir saistīta vispār ar nelegāliem apstākļiem, šis lēmums pārmērīgi soda tos pieteikuma iesniedzējus, kas bieži ir šādu apstākļu upuri.

Briselē, 2017. gada 8. februārī

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs

Markku MARKKULA