Brisel?, 22.7.2015

COM(2015) 372 final

2015/0162(NLE)

Priekšlikums

PADOMES REGULA,

ar kuru groza Padomes Regulu (ES) Nr. 407/2010, ar ko izveido Eiropas finanšu stabilizācijas mehānismu


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ņemot vērā eurozonas dalībvalstu monetārās un ekonomikas integrācijas augsto līmeni un to, ka, pamatojoties uz Līguma 136. pantu, dalībvalstu starpā pastāv konkrēti pastiprināti ekonomikas koordinācijas pasākumi, ir pamatoti noteikt ad hoc režīmu, ja tiek piešķirta Savienības finansiālā palīdzība.

Vienlaikus pilnībā ievērojot principu, ka visām ES dalībvalstīm ir jāatbalsta ES budžeta saistības, būtu jāievieš piemēroti pasākumi, lai garantētu, ka dalībvalstis, kas nav eurozonas dalībvalstis, saņem pilnīgu kompensāciju gadījumā, ja EFSM ietvaros netiek veikts maksājums, kā rezultātā tiek izmantoti ES budžeta līdzekļi un/vai Komisija lūdz papildu līdzekļus no neiesaistītajām dalībvalstīm.

2015/0162 (NLE)

Priekšlikums

PADOMES REGULA,

ar kuru groza Padomes Regulu (ES) Nr. 407/2010, ar ko izveido Eiropas finanšu stabilizācijas mehānismu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo īpaši tā 122. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu 1 ,

tā kā:

(1)Monetārās un ekonomikas integrācijas līmenis eurozonā pēdējo gadu laikā ir paaugstinājies, un jebkāda finansiālā palīdzība, kas tiktu piešķirta dalībvalstij, kuras naudas vienība ir euro, nāktu par labu eurozonas finanšu stabilitātei kopumā.

(2)Turklāt kopš Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisma (EFSM) izveides Līguma 136. pantam ir pievienots jauns 3. punkts (Lēmums 2011/199/ES), precizējot, kādos apstākļos dalībvalstis, kuru valūta ir euro, var izveidot stabilitātes mehānismu eurozonai. Dalībvalstis, kuru valūta ir euro, izveidoja Eiropas stabilizācijas mehānismu (ESM), kas ir galvenais stabilitātes mehānisms eurozonai.

(3)Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisms var sniegt Savienības finansiālo atbalstu visām dalībvalstīm, ja ir izpildīti LESD 122. panta 2. punktā un Regulā (ES) Nr. 407/2010 paredzētie noteikumi. Tomēr riski, kas ir saistīti ar situāciju, kad kāda dalībvalsts zaudē piekļuvi tirgum, būtiski atšķiras, atkarībā no tā, vai attiecīgā dalībvalsts ietilpst eurozonā. Iespējamā negatīvā ietekme ir ievērojami augstāka eurozonai: ja kāda dalībvalsts nonāk finanšu grūtībās, tas, visticamāk, rada riskus eurozonas finanšu stabilitātei kopumā.

(4)Vairumā gadījumu ESM vajadzētu būt finanšu instrumentam, ko izmanto, lai sniegtu finansiālu palīdzību eurozonas dalībvalstij. Tomēr var rasties situācijas, kurās praktisku, procesuālu vai finansiālu iemeslu dēļ ir jāizmanto EFSM – parasti pirms tiek sniegta finansiālā palīdzība no ESM vai vienlaikus ar to. Minētās situācijās ir lietderīgi saskaņā ar Savienības tiesību aktiem izveidotajā finansiālās palīdzības mehānismā transponēt pastiprinātas solidaritātes principu starp eurozonas dalībvalstīm, kas ir nepieciešams monetārās savienības sekmīgai darbībai.

(5)Šādos apstākļos dalībvalstij, kuras valūta ir euro, jauna Savienības finansiālā palīdzība būtu jāpiešķir ar nosacījumu, ka dalībvalstis, kuras nav ieviesušas vienoto valūtu, saņem pilnu kompensāciju gadījumā, ja EFSM ietvaros netiek veikts maksājums, kā rezultātā tiek izmantoti ES budžeta līdzekļi un/vai Komisija lūdz papildu līdzekļus no dalībvalstīm, kas neietilpst eurozonā.

(6)Šis princips tika apstiprināts Komisijas un Padomes kopīgā paziņojumā 2015. gada 17. jūlijā.

(7)Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 407/2010,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 407/2010 3. pantā pievieno šādu 2.a punktu:

"2.a    Ja saņēmēja dalībvalsts ir dalībvalsts, kuras valūta ir euro, Savienības finansiālo palīdzību piešķir ar juridiski saistošiem noteikumiem, kas garantē, ka dalībvalstis, kuras nav ieviesušas vienoto valūtu, saņem pilnu kompensāciju par visām saistībām, kas tām var rasties, ja saņēmēja dalībvalsts nespēj atmaksāt finansiālo palīdzību saskaņā ar tajā paredzētajiem noteikumiem."

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

   Padomes vārdā —

   priekšsēdētājs

(1) OV C [...], [...], [...]. lpp.