Briselē, 14.9.2015

COM(2015) 444 final

KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI

KOMISIJAS 8. FINANŠU ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS GARANTIJU FONDU

2014. FINANŠU GADS

{SWD(2015) 172 final}


SATURS

1.BUDŽETA PROCEDŪRA

2.KASES STĀVOKLIS UN APROPRIĀCIJU PĀRVALDĪBA

3.ELGF 2014. GADA BUDŽETA IZPILDE

4.PIEZĪMES PAR 2014. GADA ELGF BUDŽETA IZPILDI

5.PIEŠĶIRTO IEŅĒMUMU IZPILDE

6.IEDALĪJUMS PA IZDEVUMU VEIDIEM

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4.I pielikums

4.II pielikums

5. pielikums

6. pielikums

ELGF apropriāciju budžeta procedūra 2014. gadam

ELGF budžeta daļa ES budžetā 2008.–2014. gadā

ELGF budžeta izpildes analīze — 2014. finanšu gads

ELGF budžeta izpildes analīze — 2014. finanšu gads. Piešķirtie ieņēmumi. C4

ELGF budžeta izpildes analīze — 2014. finanšu gads. Piešķirtie ieņēmumi. C5

Budžeta izpilde pa pantiem un dalībvalstīm — 2014. finanšu gads

ELGF izdevumu iedalījuma izmaiņas laika posmā no 2008. līdz 2014. finanšu gadam

Piezīme: Šim ziņojumam pievienots plašāks Komisijas dienestu darba dokuments. Pilns šā darba dokumenta teksts (angļu valodā) un pielikuma tabulas (angļu valodā) būs pieejamas arī Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta Europa tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm).

 

1.BUDŽETA PROCEDŪRA 1

1.1.2014. gada budžeta procedūra — 2014. gada budžeta projekts un grozījumu vēstule Nr. 2/2014

2014. gada budžeta projektu Komisija pieņēma un iesniedza budžeta lēmējinstitūcijai 2013. gada 28. jūnijā. Sakarā ar notiekošajām sarunām par daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2014. gada budžeta projekts (BP) tika pieņemts vēlāk nekā iepriekšējos gados. Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondam (ELGF) ierosināto saistību apropriāciju kopsumma bija EUR 43 778,1 miljons.

Padome un Eiropas Parlaments savu nostāju par 2014. gada BP pieņēma attiecīgi 2013. gada 2. septembrī un 2013. gada 23. oktobrī. Padome saglabāja ELGF vajadzīgo saistību apropriāciju un maksājumu apropriāciju līmeni, savukārt EP to paaugstināja par EUR 28 miljoniem gan saistību apropriācijām, gan maksājumu apropriācijām.

Komisija 2013. gada 15. oktobrī pieņēma 2014. gada BP Grozījumu vēstuli (GV) Nr. 2, nosakot, ka ELGF vajadzīgo saistību apropriāciju apjoms tiek saglabāts 2014. gada BP līmenī EUR 43 778,1 miljona apjomā.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 25. pantu 2014.–2020. finanšu gadā ELGF budžetā būtu jāietver rezerve krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē. Turklāt Komisijas 2014. gada budžeta projektā un grozījumu vēstulē saistību apropriāciju apjoms, kas nepieciešamas, lai segtu ELGF vajadzības, pārsniedza DFS neto maksimālo apjomu ar tirgu saistītiem izdevumiem un tiešajiem maksājumiem. Tāpēc, lai 2014. budžeta gadā izveidotu rezervi krīzes situācijām un ievērotu ELGF neto maksimālo apjomu, Komisija noteica korekcijas likmi tiešajiem maksājumiem, izmantojot finanšu disciplīnas mehānismu 2 . Ņemot vērā jauno informāciju, kas pieejama grozījumu vēstulē, šo korekcijas likmi pēc tam pielāgoja Padome 3 .

1.2.2014. gada budžeta pieņemšana

Vienošanās par 2014. gada budžetu tika panākta samierināšanas procedūrā 2013. gada novembrī. Padome un Eiropas Parlaments 2013. gada 12. novembrī vienojās par kompromisa paketi. Visbeidzot Eiropas Parlaments 2013. gada 20. novembrī pieņēma 2014. gada budžetu. 2014. gada budžets ietvēra saistību apropriācijas EUR 43 778,1 miljona apjomā un maksājumu apropriācijas EUR 43 776,96 miljonu apjomā lauksaimniecības tirgus pasākumiem un tiešajiem atbalstiem (5. politikas joma "Lauksaimniecība un lauku attīstība"). Atšķirība starp saistību apropriācijām un maksājumu apropriācijām rodas tāpēc, ka dažiem Komisijas tieši īstenotiem pasākumiem izmanto diferencētas apropriācijas. Šie pasākumi attiecas galvenokārt uz lauksaimniecības produktu veicināšanas pasākumiem un lauksaimniecības politikas stratēģijas un koordinācijas pasākumiem.

Konkrēti, no balsojumā apstiprinātajām ELGF saistību apropriācijām 5. politikas jomai, EUR 2 233,4 miljoni tika paredzēti tirgus pasākumiem, uz kuriem attiecas 05 02. nodaļa, un EUR 41 447,3 miljoni tika paredzēti tiešā atbalsta pasākumiem, uz kuriem attiecas 05 03. nodaļa. Turklāt EUR 60,2 miljoni tika paredzēti lauksaimniecības izdevumu revīzijai, uz kuru attiecas 05 07. nodaļa, un EUR 29,3 miljoni tika paredzēti lauksaimniecības politikas stratēģijas un koordinācijas pasākumiem, uz kuriem attiecas 05 08. nodaļa.

Sīkāku informāciju skatīt 1. pielikumā.

1.3.ELGF piešķirtie ieņēmumi 4

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu 43. pantu ieņēmumus, kas radušies finansiālu korekciju rezultātā, pamatojoties uz atbilstības pārbaužu lēmumiem, no pārkāpumiem un no piena nodevas, uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem ELGF izdevumu finansēšanai. Saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirtos ieņēmumus var izmantot, lai finansētu visus ELGF izdevumus. Ja daļu no šiem ieņēmumiem neizmanto, tos automātiski pārnes uz nākamo budžeta gadu.

2014. gada budžeta sastādīšanas laikā aplēsa ieņēmumus, kurus paredzēts iekasēt 2014. budžeta gada laikā, kā arī summu, kuru bija paredzēts pārnest no 2013. budžeta gada uz 2014. budžeta gadu. Summa saskaņā ar šīm aplēsēm veidoja EUR 1 464 miljonus, un budžeta lēmējinstitūcija ņēma to vērā, pieņemot 2014. gada budžetu. Konkrēti:

ieņēmumus no atbilstības pārbaudēs noteiktajām korekcijām un no pārkāpumiem aplēsa attiecīgi EUR 638 miljonu un EUR 165 miljonu apmērā, bet ieņēmumus no piena nodevas — EUR 46 miljonu apmērā. Tādējādi piešķirto ieņēmumu kopsummu, ko paredzēja iekasēt 2014. budžeta gada laikā, aplēsa EUR 849 miljonu apmērā;

piešķirto ieņēmumu apjomu, ko paredzēja pārnest no 2013. budžeta gada uz 2014. budžeta gadu, aplēsa EUR 615 miljonu apmērā.

Komisija 2014. gada budžetā šos sākotnēji aplēstos piešķirtos ieņēmumus EUR 1 464 miljonu apmērā piešķīra divām shēmām, proti:

EUR 464 miljonus ražotāju organizāciju darbības fondiem augļu un dārzeņu nozarē, un

EUR 1 000 miljonus vienotā maksājuma shēmai (tiešā atbalsta pasākumiem).

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu budžeta lēmējinstitūcija nobalsoja par apropriācijām šīm divām shēmām attiecīgi EUR 285 miljonu un EUR 30 083 miljonu apmērā. Nobalsoto apropriāciju summa un iepriekš minētie piešķirtie ieņēmumi atbilst aplēstajai pieejamo apropriāciju kopsummai, no kuras EUR 749 miljoni pieprasīti ražotāju organizāciju darbības fondiem augļu un dārzeņu nozarē, bet EUR 31 083 miljoni — vienotā maksājuma shēmai.

1.4.ELGF budžeta daļa kopējā ES budžetā

ELGF galīgā budžeta (saistību apropriāciju) daļa kopējā ES budžetā katram gadam laika posmā no 2008. līdz 2014. gadam norādīta 2. pielikumā.

2.KASES STĀVOKLIS UN APROPRIĀCIJU PĀRVALDĪBA 

2.1.Apropriāciju pārvaldība

2.1.1.2014. finanšu gadā pieejamās apropriācijas

EUR

Budžeta

izdevumu daļa (1)

Saistību apropriācijas

Maksājumu apropriācijas

Budžeta ieņēmumu daļa (PI) (2)

Prognozes

1. Sākotnējās ELGF apropriācijas, no tām:

43 778 100 000

43 776 956 403

1. Atbilstības pārbaude

638 000 000

1.a. Apropriācijas saskaņā ar dalītu pārvaldību

43 732 575 640

43 732 575 640

2. Pārkāpumi

165 000 000

1.b. Apropriācijas saskaņā ar tiešu pārvaldību

45 524 360

44 380 763

3. Papildu nodeva no piena ražotājiem

46 000 000

2. Budžeta grozījumi

-308 029

Kopējā PI prognoze

849 000 000

3. Pārvietojumi uz ELGF/pārvietojumi no ELGF gada laikā

-568 429

4. ELGF galīgās apropriācijas, no tām:

43 778 100 000

43 776 079 945

4.a. Apropriācijas saskaņā ar dalītu pārvaldību

43 732 725 640

43 732 725 640

4.b. Apropriācijas saskaņā ar tiešu pārvaldību

45 374 360

43 354 305

1)    2014. gada budžetā iekļautās apropriācijas pēc tam, kad atskaitīti paredzētie piešķirtie ieņēmumi, kas jāiekasē 2014. gadā, un ieņēmumi, kas pārnesti no 2013. uz 2014. gadu saskaņā ar Regulas (ES, EURATOM) Nr. 966/2012 14. pantu.

2)    PI: piešķirtie ieņēmumi, kas jāiekasē. Ieņēmumu summas nav norādītas ieņēmumu postenī (p.m.) 5 , bet prognozētā summa ir norādīta budžeta piezīmēs.

2.1.2.2014. finanšu gadā pieejamo apropriāciju izpilde

EUR

Saistību apropriāciju izpilde

Maksājumu apropriāciju izpilde

Dalīta pārvaldība (1)

44 247 498 686,51

44 247 498 686,51

Tieši pārvaldīti izdevumi

45 154 328,55

39 190 101,47

Kopā

44 292 653 015,06

44 286 688 787,98

(1) Saistību summas. Saistības un maksājumi mīnus piešķirtie ieņēmumi attiecībā uz dalītu pārvaldību: EUR 43 233 320 312,15.

Faktiski izmantotā saistību apropriāciju summa 2014. finanšu gadā bija EUR 44 292 653 015,06, bet faktiski izmantotā maksājumu apropriāciju summa bija EUR 44 286 688 787,98.

2.1.3.Nobalsoto apropriāciju budžeta izpilde — Komisijas izdevumi, uz kuriem attiecas centralizēta tieša pārvaldība

EUR

Tieši pārvaldīti izdevumi

Saistību apropriācijas

Atceltās saistības

Maksājumu apropriācijas

Pārnesumi uz 2015. gadu (2)

Apropriācijas (C1) (1)

45 374 360,00

43 354 305,00

Izpilde (C1)

45 154 328,55

26 986 218,54

16 114 870,92

Anulētās apropriācijas

220 031,45

253 215,54

(1) C1 apzīmē budžeta nobalsotās apropriācijas. Šī summa ietver pārvietojumus uz “dalītu pārvaldību” EUR -150 000,00 apmērā saistību apropriācijām un maksājumu apropriācijām un budžeta grozījumiem un pārvietojumus no ELGF EUR -876 458,00 apmērā maksājumu apropriācijām.

(2) Pārnesumi uz 2015. gadu attiecas tikai uz nediferencētām apropriācijām.

Tieši pārvaldītiem izdevumiem 2014. gada budžetā tika paredzētas saistību apropriācijas EUR 45,4 miljonu apmērā. 2014. gadā tika piešķirti EUR 45,2 miljoni. Šo apropriāciju atlikums EUR 0,2 miljonu apmērā tika anulēts.

Lielākā daļa ELGF saistību apropriāciju Komisijas izdevumiem, uz kuriem attiecas tieša pārvaldība, ir nediferencētās apropriācijas. Automātiskais pārnesums uz 2015. gadu, kas attiecas tikai uz nediferencētām apropriācijām, sasniedza EUR 16,1 miljonu.

2.2.Mēneša maksājumi

2.2.1.Mēneša maksājumi dalībvalstīm saskaņā ar dalītu pārvaldību

2.2.1.1.Mēneša maksājumi, kuru pamatā ir veiktie izdevumi

Regulas (ES) Nr. 1306/2013 6 18. panta 1. punktā paredzēts, ka Komisija veic mēneša maksājumus par izdevumiem, ko dalībvalstu akreditētās maksājumu aģentūras veikušas pārskata mēnesī. Mēneša maksājumus attiecīgajai dalībvalstij izmaksā ne vēlāk kā otrā mēneša trešajā darbdienā pēc mēneša, kurā veikti izdevumi.

Mēneša maksājumi ir jau veikto neto izdevumu atmaksa (pēc ieņēmumu atskaitīšanas), un tie ir pieejami, pamatojoties uz dalībvalstu iesniegtajām ikmēneša deklarācijām 7 . Mēneša izdevumu un ieņēmumu grāmatojumus pārbauda un labo, ņemot vērā detalizētu deklarāciju 8 . Turklāt šos maksājumus uzskatīs par galīgiem, kad Komisija būs veikusi pārbaudes saskaņā ar grāmatojumu noskaidrošanas procedūru.

Dalībvalstu maksājumus, kas veikti no 2013. gada 16. oktobra līdz 2014. gada 15. oktobrim, sedz, izmantojot mēneša maksājumu sistēmu. Atlikušos maksājumus ierobežotam pasākumu skaitam Komisija izdara tieši.

2014. finanšu gadā kopējā mēneša maksājumu neto summa pēc grāmatojumu noskaidrošanas atskaitīšanas un citām korekcijām bija EUR 43 233 320 312,15.

2.2.1.2.Lēmumi par mēneša maksājumiem par 2014. gadu

Attiecībā uz 2014. finanšu gadu Komisija pieņēma divpadsmit lēmumus par mēneša maksājumiem. Turklāt 2014. gada decembrī tika pieņemts lēmums par papildu mēneša maksājumiem, jau iepriekš piešķirtos maksājumus pielāgojot kopējiem attiecīgā gada izdevumiem.

3.ELGF 2014. GADA BUDŽETA IZPILDE

3.1.ELGF budžeta apropriāciju izlietojums

Budžets tika izpildīts EUR 44 292,7 miljonu apmērā. Izdevumi tika segti ar budžeta sākotnējām apropriācijām un izmantojot 5. politikas jomā "Lauksaimniecība un lauku attīstība" piešķirtos ieņēmumus, ko veido visa summa EUR 710,2 miljonu apmērā, kas pārgrāmatota no 2013. gada, un daļa no piešķirtajiem ieņēmumiem, kas iekasēti 2014. gadā — EUR 672,9 miljoni no kopsummas EUR 1 014,2 miljoniem.

5. politikas jomā "Lauksaimniecība un lauku attīstība" tirgus pasākumu izdevumi sasniedza EUR 2 478,7 miljonus, bet tiešā atbalsta izdevumi —
EUR 41 659,7 miljonus. Dažu tirgus pasākumu un tiešā atbalsta izdevumi pārsniedza budžeta nobalsotās apropriācijas, tāpēc tos daļēji sedza ar apropriāciju pārvietojumiem no citiem budžeta posteņiem un daļēji ar ELGF budžetam piešķirtajiem ieņēmumiem.

Sīkāku informāciju par budžeta izpildi pa darbības jomām sk. 3. pielikumā.

Tirgus pasākumu izdevumu, tiešā atbalsta un lauksaimniecības izdevumu revīzijas iedalījums pa posteņiem un dalībvalstīm ir sniegts 5. pielikumā.

4.PIEZĪMES PAR 2014. GADA ELGF BUDŽETA IZPILDI

Tālāk seko īsas piezīmes par ELGF 2014. gada budžeta apropriāciju izlietojumu nozīmīgākajās nozarēs, kā arī par 2014. gadā pieejamo piešķirto ieņēmumu izmantojumu, pamatojoties uz 3. pielikumā iekļauto informāciju.

4.1.05 02. nodaļa. Intervences pasākumi lauksaimniecības tirgos

4.1.1.Ievads

Kopējie maksājumi no šīs 2014. budžeta nodaļas sasniedza EUR 2 478,7 miljonus, un tie tika finansēti no nobalsotajām apropriācijām un no piešķirtajiem ieņēmumiem EUR 302,7 miljonu apmērā. Pēdējie tika izmantoti, lai segtu izdevumus, kas radušies augļu un dārzeņu nozarē (NB! Sīkāku informāciju sk. 4.1.4. punktā). Apropriācijas EUR 57,4 miljonu apmērā tika pārvietotas uz citām ELGF budžeta daļām. 2014. gadā iekasēto piešķirto ieņēmumu atlikums bija EUR 291,6 miljoni, un tas tika pārnests uz 2015. gada budžetu. Posteņos, kur vajadzības pārsniedza budžeta apropriācijas, papildu izdevumi tika segti ar pārvietojumiem no citiem budžeta posteņiem. Tāpat arī tirgus pasākumiem un tiešajiem atbalstiem, kur budžeta apropriācijas bija nepietiekami iztērētas, tādējādi pieejamās apropriācijas tika pārvietotas uz citiem budžeta posteņiem, lai segtu papildu izdevumus atbilstoši vajadzībām.

4.1.2.Pārtikas programmas

Jāatzīmē, ka 2013. gads bija pēdējais gads, kad pārtikas programmas tika īstenotas ELGF ietvaros. Pamatojoties uz Regulu (ES) Nr. 223/2014, kopš 2014. gada 1. janvāra šīs programmas tiek īstenotas, izmantojot Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām, ko finansē no DFS 3. budžeta kategorijas.

Tāpēc šīm programmām netika paredzētas apropriācijas ELGF 2014. gada budžetā. Tomēr ELGF grāmatojumi liecina, ka dalībvalstis ir atguvušas un deklarējušas ELGF summu EUR 7,2 miljonu apmērā, kas tika izmaksāta līdz 2014. gadam.

4.1.3.Olīveļļa

Nepietiekama apropriāciju izpilde EUR 2,3 miljonu apmērā attiecās galvenokārt uz finansēšanas atbalstu darba programmu kvalitātes uzlabošanai. Nozarē apstiprināto tirgus dalībnieku organizācijas neīstenoja savas 2013./2014. gada darba programmas tādā mērā, kāds bija paredzēts šo programmu 2014. gada budžetā. Turklāt radās mazliet nepietiekama apropriāciju izpilde EUR 0,2 miljonu apmērā saistībā ar izskatāmo dokumentu maksājumu, kas attiecas uz iepriekšējām shēmām olīveļļas nozarē, jo dalībvalstis deklarēja mazākus izdevumus salīdzinājumā ar šīm shēmām paredzētajām apropriācijām 2014. gada budžetā.

4.1.4.Augļi un dārzeņi

Lai segtu visu šīs nozares pasākumu vajadzības, 2014. gada budžetā bija paredzēta pieejamo apropriāciju kopsumma EUR 1 140,7 miljonu apmērā. Budžeta lēmējinstitūcija balsojumā apstiprināja apropriācijas EUR 676,7 miljonu apmērā, jo tā ņēma vērā aplēstos ieņēmumus EUR 464 miljonu apmērā, kas tika piešķirti šai nozarei. Izdevumi, kas 2014. gadā radušies visām dalībvalstīm, bija EUR 1 010,5 miljonu apmērā. Visas shēmas, kuras finansēja no šā panta līdzekļiem, tika īstenotas nepietiekami, salīdzinot ar kopējām aplēstajām vajadzībām, kas tika paredzētas 2014. gada budžetā. Neizmantoto piešķirto ieņēmumu atlikums EUR 291,6 miljonu apmērā tika pārnests uz 2015. gada budžetu, lai segtu attiecīgā gada vajadzības.

Attiecībā uz ražotāju organizāciju darbības fondiem, kuru mērķis ir finansēt savas ražošanas kvalitātes uzlabošanas, veicināšanas un komercializācijas programmas, aplēstās summas 2014. gadam, kas segtu šo programmu vajadzības, sasniedza EUR 749 miljonus. No šīs kopsummas budžeta lēmējinstitūcija balsojumā apstiprināja apropriācijas EUR 285 miljonu apmērā, jo tā ņēma vērā aplēstos ieņēmumus EUR 464 miljonu apmērā, kas tika piešķirti šīs shēmas finansēšanai. Dalībvalstu radušies izdevumi galu galā sasniedza EUR 724,4 miljonus, kas bija mazāki salīdzinājumā ar pieejamo apropriāciju kopsummu, galvenokārt tāpēc, ka maksājumi ražotāju organizāciju 2014. gadā apstiprināto plānu 1. daļai bija mazāki, nekā sākotnēji paredzēts.

Turklāt dalībvalstīm radās izdevumi ražotāju grupu atbalstam saistībā ar pagaidu atzīšanu, un tie bija mazāki nekā pieejamās 2014. gada budžeta apropriācijas, sasniedzot aptuveni EUR 56,7 miljonus. Pārejas noteikumu 9 ietekme, kas ierobežoja apstiprināto programmu ikgadējo palielinājumu, izrādījās daudz nozīmīgāka, nekā Komisija to sākotnēji bija paredzējusi.

Visbeidzot skolu apgādei ar augļiem paredzētajai shēmai 2014. gada budžets netika izpildīts par aptuveni EUR 48,3 miljoniem — galvenokārt tāpēc, ka dažām dalībvalstīm radušies izdevumi bija mazāki nekā paredzētais budžeta piešķīrums. 2014. gada budžetā bija pieņemts, ka paredzētais finansējuma palielinājums EUR 150 miljonu apmērā šai shēmai jau tiks daļēji piemērots 2013./2014. mācību gadā, taču galu galā to sāks attiecināt tikai no 2014./2015. mācību gada.

4.1.5.Vīnkopības nozares produkti

Dalībvalstu radušies izdevumi valsts atbalsta programmām 2014. gadā sasniedza EUR 1 019,5 miljonus salīdzinājumā ar 2014. gada budžetā paredzētajām apropriācijām EUR 1 083 miljonu apmērā. Šī nepietiekamā apropriāciju izpilde ir izskaidrojama ar mazākiem izdevumiem, kas dažām dalībvalstīm radušies jauno 2014.–2018. gada programmu pirmajā gadā, un to īstenošana bija nedaudz aizkavējusies, it īpaši attiecībā uz pasākumiem “veicināšana” un “ieguldījumi uzņēmumos”.

Visbeidzot dalībvalstis deklarēja izdevumus EUR 2,9 miljonu apmērā dažādām atbalsta shēmām, kas bija spēkā 2007./2008. tirdzniecības gadā un pirms tam.

4.1.6.Piens un piena produkti

Sviesta privātas uzglabāšanas atbalstam 2014. gada budžetā paredzēto apropriāciju apjoms bija EUR 6 miljonu apmērā, savukārt izdevumi sasniedza EUR 4,1 miljonu sakarā ar to, ka attiecīgā sviesta daudzumam bija īsāks vidējais uzglabāšanas laiks.

Programmā skolu apgādei ar pienu izdevumi, kas radušies gandrīz visām attiecīgajām dalībvalstīm bija zemāki par apropriācijām 2014. gada budžetā 2013./2014. mācību gadam, tādējādi izraisot nepietiekamu izpildi aptuveni EUR 7,4 miljonu apmērā.

4.1.7.Cūkgaļa, olas un mājputni, biškopības un citi dzīvnieku izcelsmes produkti

Izdevumi, kas dalībvalstīm radušies saistībā ar neapmaksātiem atlikumiem eksporta kompensācijām par pārstrādātiem cūkgaļas produktiem, mājputniem un olām, sasniedza aptuveni EUR 1,2 miljonus, savukārt izdevumi, kas radušies saistībā ar īpašo atbalstu biškopībai, bija gandrīz tādā apropriāciju apmērā, kāds bija atstāts 2014. gada budžetā. Visbeidzot jāatzīmē, ka ES piedalīšanās ārkārtas atbalsta pasākumos tirgum Polijā un Lietuvā saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 324/2014 un (ES) Nr. 428/2014 sasniedza EUR 0,8 miljonus, kā norādīts pozīcijā 05 02 15 99.

4.2.05 03. nodaļa. Tiešie atbalsti

Nobalsoto šīs nodaļas apropriāciju apjoms bija EUR 41 447,3 miljoni, savukārt izdevumi sasniedza aptuveni EUR 41 659,7 miljonus. Šis acīmredzamais izpildes pārsniegums radās galvenokārt tāpēc, ka daļu no vienotā maksājuma shēmas bija paredzēts finansēt ar piešķirtajiem ieņēmumiem.

4.2.1.05 03 01. pants. Atsaistītie tiešie atbalsti

Galvenās shēmas, kuras finansē no šā panta līdzekļiem, ir vienotā maksājuma shēma (VMS), vienotā platībmaksājuma shēma (VPMS) un atsaistītais tiešais atbalsts atbilstoši Regulas (EK) Nr. 73/2009 68. pantam. Maksājumi visām atbalsta shēmām šajā pantā ir atkarīgi nevis no ražošanas, bet gan no noteiktu nosacījumu izpildes, piem., savstarpējās atbilstības ievērošanas. Izdevumi, kas radušies visām shēmām šajā pantā, sasniedza EUR 38 952,1 miljonus, tādējādi pārsniedzot 2014. gada nobalsotās apropriācijas EUR 38 252 miljonu apmērā par EUR 700,1 miljoniem, jo daļa no apropriācijām, kas vajadzīgas šai nozarei, tika finansētas no piešķirtajiem ieņēmumiem (NB! Detalizētāka informācija par to apkopota dienestu darba dokumentā).

4.2.2.05 03 02. pants. Citi tiešie atbalsti

Apropriācijas šim budžeta pantam sedz izdevumus par citiem tiešajiem atbalstiem, attiecībā uz kuriem dalībvalstis ir izvēlējušās ar skaidri definētiem nosacījumiem un precīzi noteiktiem ierobežojumiem saglabāt nelielu saikni starp šo atbalstu maksājumiem un ražošanu vairākās nozarēs, lai nepieļautu šīs ražošanas pamešanu. No šā panta līdzekļiem ir finansētas trīspadsmit shēmas.

Attiecībā uz šīm shēmām Komisija bija aplēsusi, ka 2014. gadā būtu vajadzīgas apropriācijas EUR 2 770,2 miljonu apmērā. Dalībvalstīm radušies izdevumi sasniedza EUR 2 707,6 miljonus (NB! Detalizētāka informācija par to apkopota dienestu darba dokumentā).

4.2.3.05 03 09. pants. Tiešo atbalstu atlīdzināšana saistībā ar finanšu disciplīnu

Budžeta lēmējinstitūcija šim pantam apropriācijas nav atvēlējusi. Šis pants pirmo reizi tika izstrādāts 2014. budžeta gadā, lai atvieglotu nobalsoto apropriāciju, par kurām nav uzņemtas saistības, iekasēšanu. Šo apropriāciju pārvietojums, nepārsniedzot 2 % no sākotnējām ELGF apropriācijām, saskaņā ar dalīto pārvaldību, tika veikts, lai 2015. gadā finansētu tiešo atbalstu atlīdzināšanu saistībā ar finanšu disciplīnu attiecībā uz 2013. kalendāro gadu 10 .

Finanšu disciplīnas summa, kas tika efektīvi piemērota 2013. pieprasījumu gadam, bija EUR 868,2 miljoni. Šī summa nepārsniedz 2 % no sākotnējām apropriācijām saskaņā ar ELGF dalīto pārvaldību. Šo summu sedza apropriāciju, par kurām nav uzņemtas saistības, pārvietojums EUR 424,5 miljonu apmērā no panta 05 03 10, kas attiecas uz rezervi krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē (NB! Sk. 4.2.4. punktu), un to papildināja apropriāciju, par kurām nav uzņemtas saistības, pārvietojums EUR 398,9 miljonu apmērā no pozīcijas 05 03 01 01 un EUR 44,8 miljonu pārvietojums no pozīcijas 05 03 01 02.

4.2.4.05 03 10. pants. Rezerve krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē

Šī panta apropriācijas ir paredzētas, lai segtu izdevumus par pasākumiem, kas vajadzīgi tādu nopietnu krīžu gadījumā, kuras ietekmē lauksaimniecisko ražošanu vai lauksaimniecības produktu izplatīšanu. Šī rezerve jānosaka, katra gada sākumā piemērojot samazinājumu tiešajiem atbalstiem, izmantojot finanšu disciplīnas mehānismu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 25. un 26. pantu, kā arī Regulas (ES) Nr. 1307/2013 8. pantu. Šī rezerve nedrīkst pārsniegt maksimālo gada summu, kas ir EUR 400 miljoni (2011. gada cenās). 2014. budžeta gadam krīzes rezerves ekvivalentā summa pašreizējās cenās bija EUR 424,5 miljoni. 2014. finanšu gadā šī rezerve netika izmantota.

Tāpēc finanšu gada beigās šī neizmantotā rezerves summa tika pārvietota uz budžeta pantu 05 03 09 pārnesumiem uz nākamo finanšu gadu un maksājumiem izdevumu atlīdzināšanai, kā norādīts iepriekš 4.2.3. punktā.

4.3.05 07. nodaļa. Lauksaimniecības izdevumu revīzija

4.3.1.05 07 01. pants. Lauksaimniecības izdevumu kontrole

Šis pants attiecas uz pasākumiem, kurus veic, lai pastiprinātu uz vietas veikto kontroļu līdzekļus un uzlabotu pārbaudes sistēmas, ar kurām ierobežot Savienības budžetam kaitīgo krāpšanas un pārkāpumu risku. Tas arī ietver izdevumus, kuri varētu būt nepieciešami, lai finansētu iespējamās grāmatojumu noskaidrošanas un atbilstības pārbaužu korekcijas par labu dalībvalstīm (NB! Detalizētāka informācija par to apkopota dienestu darba dokumentā).

4.3.2.05 07 02. pants. Domstarpību izšķiršana

Šī panta apropriācijas ir paredzētas, lai segtu izdevumus, par kuriem Komisija var būt atbildīga tiesas lēmuma rezultātā, tostarp izmaksas par prasību nokārtošanu, kas saistītas ar kaitējumu un procentiem. 2012. gada 27. septembrī Eiropas Savienības Tiesa pasludināja spriedumu apvienotajās lietās C-113/10, C-147/10 un C-234/10 (spriedums “Jülich-II” lietā). 2014. gada budžetā bija paredzētas apropriācijas EUR 53,4 miljonu apmērā par kompensācijas procentu maksājumu uzņēmējiem, uz kuriem attiecas šis spriedums. Tomēr dalībvalstis deklarēja radušos izdevumus EUR 92,3 miljonu apmērā, un šī summa bija lielāka nekā 2014. gada budžetā paredzētās apropriācijas. Tāpēc apropriācijas EUR 38,9 miljonu apmērā tika pārvietotas no citām 2014. gada budžeta pozīcijām, lai finansētu attiecīgo dalībvalstu deklarēto kompensācijas procentu kopsummas atlīdzināšanu.

5.PIEŠĶIRTO IEŅĒMUMU IZPILDE 

5.1.ELGF piešķirtie ieņēmumi

Piešķirto ieņēmumu summa, kas faktiski tika pārnesta no 2013. uz 2014. gadu, bija EUR 710,2 miljoni, un tā tika pilnībā izmantota, lai finansētu 2014. budžeta gada izdevumus saskaņā ar Finanšu regulas 14. pantu. Kā parādīts 4.II pielikumā, ar šo summu tika segti izdevumi EUR 270,3 miljonu apmērā ražotāju organizāciju darbības fondiem augļu un dārzeņu nozarē un izdevumi EUR 439,9 miljonu apmērā saistībā ar vienotā maksājuma shēmu.

Attiecībā uz piešķirtajiem ieņēmumiem, kas iekasēti 2014. gadā, 4.I pielikumā norādīts, ka šie ieņēmumi sasniedza aptuveni EUR 1 014,2 miljonus un to avots bija:

atbilstības pārbaudes procedūras korekcijas, kas sasniedza EUR 815,6 miljonus;

ieņēmumi no pārkāpumiem, kas sasniedza EUR 150,3 miljonus;

piena nodevas maksājumi EUR 48,3 miljonu apmērā.

Daļa no piešķirtajiem ieņēmumiem, kas 2014. gadā iekasēti EUR 672,9 miljonu apmērā, tika izmantoti, lai segtu izdevumus, kas radušies ražotāju organizāciju darbības fondiem augļu un dārzeņu nozarē (EUR 32,4 miljoni) un saistībā ar vienotā maksājuma shēmu (EUR 640,5 miljoni).

2014. gadā iekasēto piešķirto ieņēmumu atlikums EUR 341,3 miljonu apmērā tika automātiski pārnests uz 2015. gada budžetu, lai finansētu minētā gada budžeta vajadzības.

Sīkāku informāciju sk. 4.I un 4.II pielikumā.

6.IEDALĪJUMS PA IZDEVUMU VEIDIEM 

ELGF izdevumu kopsumma ir EUR 44 292,7 miljoni. Turpmāk šie izdevumi raksturoti, iedalot tos pa galvenajām ziņojumu sniegšanas kategorijām, kā arī norādot procentuālo īpatsvaru, ko tie veido kopējos ELGF 2014. gada izdevumos.

Uzglabāšana

Uzglabāšanas izdevumi sasniedza EUR 5,1 miljonu, t. i., 0,01 % no kopējiem izdevumiem. Šo summu galvenokārt veido izdevumi, kas radušies saistībā ar sviesta privātu uzglabāšanu.

Eksporta kompensācijas

Izdevumi par eksporta kompensācijām sasniedza EUR 4,5 miljonus, t. i., 0,01 % no kopējiem izdevumiem un attiecās galvenokārt uz neapmaksāto atlikumu samaksu par iepriekš veiktu labības un mājputnu eksportu.

Citi tirgus pasākumi

Papildus uzglabāšanas izdevumiem un eksporta kompensācijām citu tirgus pasākumu izdevumi sasniedza EUR 2 579,6 miljonus, t. i., 5,8 % no gada kopējiem izdevumiem. Šajā kategorijā ir iekļauti izdevumi, kuri galvenokārt attiecās uz olīveļļu, augļiem un dārzeņiem, vīnu, tekstilaugiem, POSEI, veicināšanas pasākumiem, pienu un piena produktiem un biškopības produktiem. Šajos izdevumos iekļautas arī citas nelielas summas, to skaitā korekcijas, kas saistītas ar grāmatojumu noskaidrošanu un domstarpību izšķiršanu.

Tiešie atbalsti

Tiešā atbalsta izdevumi sasniedza EUR 41 659,7 miljonus, t. i., 94 % no kopējiem izdevumiem.

Tieši pārvaldīti izdevumi

Šo izdevumu apjoms sasniedza EUR 45,2 miljonus (saistību apropriācijās), t. i., 0,1 % no kopējiem izdevumiem, un Komisija tos apmaksāja tieši. Tie galvenokārt attiecās uz izdevumiem, kas saistīti ar lauku saimniecību grāmatvedību, lauku saimniecību struktūras pārskatiem, informāciju par KLP, tehnisko palīdzību u. c.

Bijušās ELVGF Garantiju nodaļas finansētā lauku attīstība

Šīm programmām vairs nevar noteikt saistību apropriācijas. Tagad dalībvalstis slēdz šīs programmas un atgūst nepamatoti izmaksātās summas. Galīgā neto atgūtā summa saskaņā ar šo pantu ir aptuveni EUR 1,4 miljoni.

Pārmaiņas iedalījumā pa ELGF izdevumu veidiem laikposmā no 2008. līdz 2014. gadam ir atainotas 6. pielikumā.

(1)  Šī procedūra ir aprakstīta 1. pielikumā.
(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 964/2013 (OV L 268, 10.10.2013., 5. lpp.).
(3)  Padomes Regula (ES) Nr. 1181/2013 (OV L 313, 22.11.2013., 13. lpp.).
(4) Šīs summas neiekļauj budžeta ieņēmumu pozīcijās (670. pants par ELGF piešķirtajiem ieņēmumiem), taču tās tiek norādītas budžeta piezīmēs par šo pantu.
(5) p.m. — pro memoria (pielikts atgādinājums).
(6) OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.
(7) Šīs mēneša izdevumu deklarācijas dalībvalstis nosūta N+1 mēneša 10. datumā.
(8) Dalībvalstis (izmantojot 104. tabulu) reizi mēnesī nosūta detalizētās deklarācijas N+1 mēneša 20. datumā.
(9)  Komisijas 2012. gada 4. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 302/2012.
(10)  Šīs apropriācijas drīkst pārnest saskaņā ar Finanšu regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 169. panta 3. punktu, un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 26. panta 5. punktu dalībvalstis atlīdzina galīgajiem saņēmējiem, uz kuriem tajā finanšu gadā, uz kuru apropriācijas tiek pārnestas, attiecas finanšu disciplīnas piemērošana saskaņā ar minētās regulas 26. panta 1. un 4. punktu.

Brisel?, 14.9.2015

COM(2015) 444 final

PIELIKUMI

dokumentam

KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI

KOMISIJAS 8. FINANŠU ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS GARANTIJU FONDU

2014. FINANŠU GADS

{SWD(2015) 172 final}