Brisel?, 24.6.2015

COM(2015) 300 final

Eiropas Savienības
vispārējā budžeta PROJEKTS
2016. finanšu gadam

- Vispārējs ievads
- Vispārējs ieņēmumu dokuments
- Vispārējs ieņēmumu un izdevumu pārskats pa iedaļām


INFORMATĪVIE ZIŅOJUMI

       

Eiropas Savienības
vispārējā budžeta PROJEKTS
2016. finanšu gadam

   Vispārējs ievads

   Vispārējs ieņēmumu dokuments

   Vispārējs ieņēmumu un izdevumu pārskats pa iedaļām:

       1. iedaļa: Eiropas Parlaments

   2. iedaļa: Eiropadome un Padome

         3. iedaļa: Komisija

   4. iedaļa: Eiropas Savienības Tiesa

         5. iedaļa: Revīzijas palāta

   6. iedaļa: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

         7. iedaļa: Reģionu komiteja

   8. iedaļa: Eiropas Ombuds

         9. iedaļa: Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

         10. iedaļa: Eiropas Ārējās darbības dienests

http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lv.htm