18.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 455/4


Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums (1)

Marine Harvest / Morpol (procedūra saskaņā ar 14. panta 2. punktu)

(M.7184)

(2014/C 455/04)

1.

Saskaņā ar Apvienošanās regulas (2) 14. panta 2. punktu pieņemtā lēmuma projektā pēc būtības ir secināts, ka uzņēmums Marine Harvest ASA (“Marine Harvest”), īstenojot darījumu, kas izpaudās kā pilnīgas kontroles iegūšana pār uzņēmumu Morpol ASA (“Morpol”) pirms paziņošanas par to Eiropas Komisijai, pārkāpa iepriekšējas paziņošanas prasību un “nogaidīšanas pienākumu”, kas attiecīgi izriet no Apvienošanās regulas 4. panta 1. punkta un 7. panta 1. punkta.

2.

Marine Harvest2013. gada 9. augustā paziņoja Komisijai par pilnīgas kontroles iegūšanu pār uzņēmumu Morpol. Ar 2013. gada 30. septembra lēmumu Komisija atzina minēto koncentrāciju par saderīgu ar kopējo tirgu ar nosacījumu, ka tiks izpildītas saistības, ko piedāvāja Marine Harvest. Minētajā lēmumā tika norādīts uz iespēju sākt atsevišķu procedūru saistībā ar iespējamu Apvienošanās regulas 4. panta 1. punkta un 7. panta 1. punkta pārkāpumu (3).

3.

Ar 2014. gada 30. janvāra vēstuli Komisija informēja uzņēmumu Marine Harvest par šo iespējamo pārkāpumu notiekošo izmeklēšanu un par atsevišķas lietas sākšanu saistībā ar minēto izmeklēšanu.

4.

Komisija 2014. gada 31. martā pieņēma iebildumu paziņojumu (“IP”), kurā tā pauda savu sākotnējo viedokli, ka Marine Harvest ir pārkāpis Apvienošanās regulas 4. panta 1. punktu un 7. panta 1. punktu.

5.

Iebildumu paziņojumam pievienotajā vēstulē Konkurences ģenerāldirektorāts (“Konkurences ĢD”) piedāvāja uzņēmumam Marine Harvest iespēju piekļūst Komisijas lietas materiāliem.

6.

Pēc Marine Harvest lūguma Konkurences ģenerāldirektorāts pagarināja termiņu atbildes sniegšanai uz IP – no 2014. gada 24. aprīļa līdz 2014. gada 30. aprīlim. Marine Harvest atbildēja uz IP 2014. gada 30. aprīlī.

7.

Oficiālā mutiskā uzklausīšana notika 2014. gada 6. maijā. Tajā piedalījās uzņēmums Marine Harvest un tā juridiskie padomnieki, lietā iesaistīto Komisijas departamentu un dienestu ierēdņi un astoņu ES dalībvalstu konkurences iestāžu pārstāvji.

8.

Saskaņā ar Lēmuma 2011/695/ES 16. pantu es pārbaudīju, vai lēmuma projekts skar vienīgi tādus iebildumus, par kuriem Marine Harvest tika dota iespēja paust savu viedokli. Es secinu, ka tas tā ir.

9.

Kopumā es uzskatu, ka šīs lietas izskatīšanas laikā ir nodrošināta procesuālo tiesību efektīva īstenošana.

Briselē, 2014. gada 10. jūlijā

Wouter WILS


(1)  Saskaņā ar 16. un 17. pantu Eiropas Komisijas priekšsēdētāja 2011. gada 13. oktobra Lēmumā 2011/695/ES par uzklausīšanas amatpersonas amatu un darba uzdevumiem noteiktu konkurences lietu izskatīšanā (OV L 275, 20.10.2011., 29. lpp.) (“Lēmums 2011/695/ES”).

(2)  Padomes 2004. gada 20. janvāra Regula (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.) (“Apvienošanās regula”).

(3)  2013. gada 30. septembra lēmums lietā M.6850 Marine Harvest / Morpol, 9. punkts.