7.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 352/13


Paziņojums par izcelsmes noteikumu piemērošanu un par pagaidu apturēšanu attiecībā uz Partnerattiecību pagaidu nolīguma starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses, provizorisko piemērošanu

2014/C 352/06

Eiropas Savienība un Fidži Republika ir paziņojušas, ka ir pabeigtas nepieciešamās procedūras, lai provizoriski piemērotu Partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses, saskaņā ar minētā nolīguma (1) 76. panta 2. punktu.

Tādēļ Eiropas Savienība un Fidži Republika no 2014. gada 28. jūlija provizoriski piemēro nolīgumu. No minētā datuma saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1528/2007 (2) 4. pantu attiecībā uz jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājumi” definīciju ir piemērojams nolīguma I protokols, nevis minētās regulas II pielikuma noteikumi.

No tā paša datuma saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1528/2007 5. panta 5. punktu ir piemērojamas pagaidu apturēšanas procedūras, kas izklāstītas nolīguma 17. pantā, nevis regulas 5. panta 2. līdz 4. punktā.


(1)  OV L 272, 16.10.2009., 2. lpp.

(2)  OV L 348, 31.12.2007., 1. lpp.