7.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 352/1


Paziņojums saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 5. punkta a) apakšpunktu par dalībvalstu muitas administrāciju informācijas sniegšanu attiecībā uz preču muitas nomenklatūras klasifikāciju

2014/C 352/01

Saistošā izziņa par tarifu zaudē spēku no tās dienas, kad tā kļūst nederīga saskaņā ar sekojošo muitas nomenklatūras starptautisko tarifu pasākumu interpretāciju.

Harmonizētās sistēmas skaidrojumu un klasifikācijas atzinumu krājumu grozījumi, kurus apstiprinājusi Muitas sadarbības padome (MSP dok. NC2004 – HS komitejas 53. sesijas ziņojums):

SKAIDROJUMU GROZĪJUMI, KURI JĀIZDARA SASKAŅĀ AR HS KONVENCIJAS 8. PANTA PROCEDŪRU UN SASKAŅĀ AR KLASIFIKĀCIJAS ATZINUMIEM, KURUS PIEVIENOJUSI PASAULES MUITAS ORGANIZĀCIJAS HS KOMITEJA

(HS KOMITEJAS 53. SESIJA, 2014. GADA MARTS)

DOK. NC2004

Nomenklatūras skaidrojošo piezīmju grozījumi, kuri ir HS konvencijas pielikumā

3., 5. un 16. nodaļa

O/10

07.12

O/1

29.nodaļa

O/8

28.33

O/30

29.34

O/9

30.02

O/7

Klasifikācijas atzinumi, kurus ir apstiprinājusi HS komiteja

1902.30/1

O/12

2005.80/1

O/13

2008.99/3

O/14

2106.90/29

O/15

3824.90/20

O/16

3913.90/1

O/17

4303.90/1

O/18

5402.20/1

O/19

6204.62/1

O/20

6206.30/1

O/21

6214.90/2

O/22

8473.30/3

O/23

8517.70/1

O/24

8517.70/2

O/25

8537.10/2

O/26

8543.70/6-7

O/27

9018.39/1

O/11

9403.20/2

O/28

9705.00/1-3

O/29

Informācija par šo muitas pasākumu nozīmi var iegūt Eiropas Komisijas Nodokļu un muitas savienības ģenerāldirektorātā (adrese: rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË) vai arī izmantojot pieeju šā ģenerāldirektorāta interneta mājas lapai:

http://ec.europa.eu/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm