29.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 92/32


Labojums valsts atbalsta apstiprināšanā saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 50, 2014. gada 21. februāris )

2014/C 92/05

22. lappusē tekstu, kas attiecas uz valsts atbalstu Nr. SA.37549, atsauc un aizstāj ar šādu:

“Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ, izņemot Līguma I pielikumā minētos produktus)

Lēmuma pieņemšanas datums

16.12.2013

Atbalsta numurs

SA.37549 (2013/N)

Dalībvalsts

Vācija

Reģions

SAARLAND

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Saarland:

Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft (Erhaltung genetischer Ressourcen EGR)

Juridiskais pamats

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe ”Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes” (GAK) vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055) in der jeweils geltenden Fassung hier: Grundsätze für die Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft;

Verwaltungsvorschrift „Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft;

§§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO)

Verwaltungsvorschrift über den Vollzug der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO)

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Agrovides saistības

Atbalsta forma

Tieša dotācija

Budžets

 

Kopējais budžets: EUR 0,02 (miljonos)

 

Gada budžets: EUR 0,02 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

100 %

Atbalsta ilgums

1.1.2014 - 31.12.2014

Tautsaimniecības nozares

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

Keplerstraße 18, 66117 Saarbrücken

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm”