52014PC0104

Grozīts priekšlikums PADOMES LĒMUMS par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses /* COM/2014/0104 final - 2006/0048 (APP) */


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.           PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

Atbilstīgi Padomes lēmumam, ar ko atļauj uzsākt sarunas 2004. gada decembrī, Komisija Savienības vārdā ir risinājusi sarunas par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses. Nolīgumu parakstīja 2006. gada 12. decembrī.

No ES puses, Savienība un tās dalībvalstis ir nolīguma puses. Visas dalībvalstis ratifikāciju pabeidza 2014. gada 13. janvārī. Šis priekšlikums attiecas uz grozījumiem Komisijas priekšlikumā, kas 2006. gadā tika iesniegts Padomei (COM(2006)145 galīgā redakcija). Lai Padomei atvieglotu izskatīšanu, viss attiecīgais teksts ir iesniegts kā priekšlikuma grozījumi. Ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, Padomes lēmums par starptautisku nolīgumu noslēgšanu ir jāpieņem Padomei tikai jautājumos, kas ir Savienības kompetencē. Šā grozītā priekšlikuma mērķis ir saskaņot ierosinātā akta nosaukumu un tā normatīvo daļu Līgumu noteikumiem.

2.           APSPRIEŠANĀS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMU REZULTĀTI

Neattiecas.

3.           PRIEKŠLIKUMA JURIDISKIE ASPEKTI

Neattiecas.

4.           IETEKME UZ BUDŽETU

Neattiecas.

2006/0048 (APP)

Grozīts priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 100. panta 2. punktu saistībā ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu[1],

tā kā:

(1)       Komisija Savienības un dalībvalstu vārdā ir risinājusi sarunas ar Marokas Karalisti par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu (turpmāk „nolīgums”).

(2)       Nolīgums tika parakstīts 2006. gada 12. decembrī[2] saskaņā ar Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmumu 2006/959/EK.

(3)       Nolīgums būtu jāapstiprina Eiropas Savienības vārdā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.           Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināts Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses.

2.           Ar šo Padomes priekšsēdētājs ir pilnvarots norīkot personu(-as), kas ir tiesīga(-as) Savienības vārdā nogādāt Marokas Karalistei diplomātiskās notas, kas paredzētas nolīguma 30. pantā, un sniegt šādu paziņojumu:

"Tā kā 2009. gada 1. decembrī stājās spēkā Lisabonas līgums, Eiropas Savienība ir aizstājusi Eiropas Kopienu un ir tās pēctece, un no minētās dienas īsteno visas Eiropas Kopienas tiesības un uzņemas visus tās pienākumus. Tāpēc nolīguma tekstā esošās atsauces uz "Eiropas Kopienu" attiecīgos gadījumos jālasa kā atsauces uz "Eiropas Savienību"."

2. pants

1.           Nolīguma 22. pantā minētajā Apvienotajā komitejā Savienību pārstāv Komisija.

2.           Nostāju, kas Savienībai jāieņem Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumiem nolīguma pielikumos, izņemot I pielikumu (Saskaņotie pakalpojumi un noteiktie maršruti) un IV pielikumu (Pārejas noteikumi) un citus jautājumus, kas skar nolīguma 7. un 8. pantu, pieņem Komisija pēc apspriešanās ar Padomes izraudzīto īpašo komiteju.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē,

                                                                       Padomes vārdā —

                                                                       priekšsēdētājs

[1]               OV C 081 E, 15.3.2011.

[2]               OV L 386, 29.12.2006.