12.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 362/66


Paziņojums par antisubsidēšanas procedūras sākšanu attiecībā uz dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla elementāršķiedras izstrādājumu importu

(2013/C 362/05)

Eiropas Komisija (“Komisija”) ir saņēmusi sūdzību, kura atbilst 10. pantam Padomes 2009. gada 11. jūnija Regulā (EK) Nr. 597/2009 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un kurā apgalvots, ka daži importētie Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla elementāršķiedras izstrādājumi tiek subsidēti un tādējādi tiek nodarīts būtisks kaitējums Savienības ražošanas nozarei.

1.   Sūdzība

European Glass Fibre Producers Association (“APFE”) (“sūdzības iesniedzējs”) 2013. gada 28. oktobrī iesniedza sūdzību to ražotāju vārdā, kuri pārstāv vairāk nekā 25 % no stikla elementāršķiedras izstrādājumu kopējā ražošanas apjoma Savienībā.

2.   Izmeklējamais ražojums

Ražojums, uz kuru attiecas šī izmeklēšana, ir cirstā stikla šķiedra, kuras pavedienu garums nepārsniedz 50 mm; stikla šķiedras grīstes, izņemot impregnētas un pārklātas stikla šķiedras grīstes, kuru karsēšanas zudumi pārsniedz 3 % (kā noteikts ISO standartā 1887); kā arī filci, ko izgatavo no stikla elementāršķiedras (“izmeklējamais ražojums”), izņemot stikla vates filcus.

3.   Apgalvojums par subsidēšanu

Ražojums, kuru saskaņā ar apgalvojumu subsidē, ir Ķīnas Tautas Republikas (“attiecīgā valsts”) izcelsmes izmeklējamais ražojums, ko pašlaik klasificē ar KN kodiem 7019 11 00, ex 7019 12 00 un 7019 31 10. Šie KN kodi ir norādīti vienīgi informācijai.

Sūdzības iesniedzēja uzrādītie prima facie pierādījumi liecina, ka Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes attiecīgā ražojuma ražotāji ir saņēmuši ieguvumus no vairākām Ķīnas Tautas Republikas valdības piešķirtām subsīdijām.

Šīs subsīdijas cita starpā ir preferenciāli aizdevumi stikla šķiedras nozarei (piemēram, politiski motivēti aizdevumi ar zemu procentu likmi, kurus izsniedz valstij piederošas komercbankas un bankas, kas īsteno valdības politiku, eksporta kredītu subsidēšanas programmas, eksporta garantijas un preferenciālās apdrošināšanas programmas, finansiālas priekšrocības, kas ietver piekļuvi ārzonas kontrolakciju sabiedrībām un valsts atmaksātus aizdevumus), centrālā un reģionu līmeņa dotāciju programmas (piemēram, “slaveno zīmolu” un “Ķīnas pasaules vadošo zīmolu” subsīdijas, fondi ārējai rūpniecības paplašināšanai Guaņdžou provincē), valdības nodrošinātas preces un pakalpojumi par mazākām cenām nekā tirgus cenas, tiešs atbrīvojums no nodokļiem vai nodokļu samazinājuma programmas (piemēram, atbrīvošana no ienākumu nodokļa vai tā samazināšana saskaņā ar programmu “divi par velti / trešais par puscenu”, ienākuma nodokļa samazināšana uzņēmumiem ar ārvalstu investīcijām (“ĀI uzņēmumi”) atkarībā no ģeogrāfiskās atrašanās vietas, atbrīvošana no vietējā ienākuma nodokļa un tā samazināšana “produktīviem ĀI uzņēmumiem”, ienākuma nodokļa samazināšana, ko piemēro ĀI uzņēmumiem, kas iegādājas Ķīnā ražotas iekārtas, nodokļu kompensācijas ĀI uzņēmumiem saistībā ar pētniecību un izstrādi, preferenciāls uzņēmumu ienākuma nodokļa režīms, ko piemēro ĀI uzņēmumiem, kas atzīti par augsto un jauno tehnoloģiju nozares uzņēmumiem, nodokļu samazināšana augsto un jauno tehnoloģiju uzņēmumiem, kas iesaistīti izraudzītos projektos, preferenciāla ienākuma nodokļa politika attiecībā uz uzņēmumiem Ziemeļaustrumu reģionā, Guaņdžou provinces nodokļu programmas) un netiešo nodokļu un importa tarifu programmas (piemēram, atbrīvošana no PVN attiecībā uz importētu iekārtu izmantošanu, PVN atlaides, ko piemēro ĀI uzņēmumu Ķīnā ražotu iekārtu iegādei, atbrīvošana no PVN un tarifiem pamatlīdzekļu iegādei saskaņā ar ārējās tirdzniecības attīstības programmu, samazinātas uzņēmuma ienākuma nodokļa likmes un dividenžu atbrīvojums starp kvalificētiem rezidentu uzņēmumiem. Komisija patur tiesības izmeklēt citas subsīdijas, kas var tikt atklātas izmeklēšanas gaitā.

Sūdzības iesniedzēja uzrādītie prima facie pierādījumi liecina, ka iepriekšminētās shēmas ir subsīdijas, jo tās ietver Ķīnas Tautas Republikas valdības vai citu reģionālo valdību (tostarp publiskā sektora iestāžu) finansiālu ieguldījumu un dod ieguvumu saņēmējiem. Tiek apgalvots, ka subsīdijas ir atkarīgas no eksporta darbības un/vai no iekšzemē ražoto preču izmantošanas pretstatā importētām precēm un/vai tiek piešķirtas tikai konkrētām nozarēm un/vai uzņēmumu veidiem, un/vai noteiktām atrašanās vietām, tāpēc tās ir īpašas un kompensējamas.

4.   Apgalvojums par kaitējumu un cēloņsakarība

Sūdzības iesniedzējs ir sniedzis pierādījumus par to, ka izmeklējamā ražojuma imports no attiecīgās valsts kopumā ir palielinājies absolūtā izteiksmē un ka ir pieaugusi tā tirgus daļa.

Sūdzības iesniedzēja uzrādītie prima facie pierādījumi liecina, ka izmeklējamā ražojuma importa apjoms un cenas cita starpā ir negatīvi ietekmējušas Savienības ražošanas nozares cenu līmeni un tirgus daļu, tādējādi būtiski nelabvēlīgi ietekmējot Savienības ražošanas nozares vispārējo darbību, finanšu stāvokli un nodarbinātību.

5.   Procedūra

Apspriedusies ar padomdevēju komiteju un konstatējusi, ka sūdzību iesniegusi Savienības ražošanas nozare vai tā iesniegta nozares vārdā un ka ir pietiekami daudz pierādījumu, kas pamato procedūras sākšanu, Komisija ar šo sāk izmeklēšanu atbilstīgi pamatregulas 10. pantam.

Izmeklēšanā noteiks, vai izmeklējamais ražojums, kura izcelsme ir attiecīgajā valstī, tiek subsidēts un vai subsidētais imports ir radījis kaitējumu Savienības ražošanas nozarei. Ja konstatējumi būs apstiprinoši, izmeklēšanā pārbaudīs, vai pasākumu noteikšana nav pret Savienības interesēm.

Ķīnas Tautas Republikas valdība ir uzaicināta uz apspriešanos.

5.1.    Subsidēšanas noteikšanas procedūra

Komisijas veiktajā izmeklēšanā ir aicināti piedalīties izmeklējamā ražojuma ražotāji eksportētāji (2) un iestādes no attiecīgās valsts.

5.1.1.   Izmeklēšana attiecībā uz ražotājiem eksportētājiem

5.1.1.1.   Procedūra izmeklējamo ražotāju eksportētāju atlasei attiecīgajā valstī

a)   Atlase

Ņemot vērā, ka šajā procedūrā varētu būt iesaistīts liels skaits Ķīnas Tautas Republikas ražotāju eksportētāju, un lai izmeklēšanu pabeigtu tiesību aktos noteiktajā termiņā, Komisija var ierobežot izmeklējamo ražotāju eksportētāju skaitu, no pietiekama skaita ražotāju veidojot izlasi (šo procesu sauc arī par “atlasi”). Atlasi veic saskaņā ar pamatregulas 27. pantu.

Lai Komisija varētu lemt, vai ir vajadzīga atlase, un vajadzības gadījumā veidot izlasi, visi ražotāji eksportētāji vai pārstāvji, kas darbojas to vārdā, ar šo tiek aicināti pieteikties Komisijā. Ja vien nav norādīts citādi, minētajām personām tas jāizdara 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, sniedzot Komisijai šā paziņojuma I pielikumā noteikto informāciju par savu uzņēmumu vai uzņēmumiem.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu ražotāju eksportētāju atlasei, tā sazināsies arī ar attiecīgās valsts iestādēm un var sazināties ar visām zināmajām ražotāju eksportētāju apvienībām.

Visām ieinteresētajām personām, kuras vēlas sniegt izlases izveidei svarīgu informāciju, izņemot iepriekš pieprasīto informāciju, tas jāizdara 21 dienas laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi.

Ja ir vajadzīga izlase, tad ražotājus eksportētājus var atlasīt, ņemot vērā uz Savienību eksportēto lielāko reprezentatīvo apjomu, ko paredzētajā termiņā iespējams izmeklēt. Visiem zināmajiem ražotājiem eksportētājiem, attiecīgās valsts iestādēm un ražotāju eksportētāju apvienībām vajadzības gadījumā ar attiecīgās valsts iestāžu starpniecību Komisija paziņos, kuri uzņēmumi ir atlasīti.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai attiecībā uz ražotājiem eksportētājiem, tā nosūtīs anketas atlasītajiem ražotājiem eksportētājiem, visām zināmajām ražotāju eksportētāju apvienībām un attiecīgās valsts iestādēm.

Visiem izlasē iekļautajiem ražotājiem eksportētājiem un attiecīgās valsts iestādēm 37 dienu laikā no dienas, kad paziņots par iekļaušanu izlasē, ja vien nav norādīts citādi, būs jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem.

Anketā ražotājiem eksportētājiem cita starpā tiks prasīta informācija par ražotāju eksportētāju uzņēmuma(-u) struktūru, tā darbībām saistībā ar izmeklējamo ražojumu, uzņēmuma(-u) kopējiem pārdevumiem un izmeklējamā ražojuma kopējiem pārdevumiem un par finansiālā ieguldījuma apjomu un ieguvumiem, kas, kā apgalvots, saņemti subsīdiju veidā vai no subsīdiju programmām vai jebkādiem citiem līdzīgiem vai ar minētajām programmām cieši saistītiem pasākumiem.

Anketā iestādēm cita starpā tiks prasīta informācija par iespējamām subsīdijām vai subsīdiju programmu(-ām), iestādēm, kuras ir atbildīgas par to darbību, to darbības veidu un funkcionēšanu, juridisko pamatu, atbilstības kritērijiem un citiem nosacījumiem, kā arī par saņēmējiem, finansiālā ieguldījuma apjomu un sniegtajiem ieguvumiem.

Neskarot pamatregulas 28. panta piemērošanu, uzņēmumus, kuri piekrituši iespējamai iekļaušanai izlasē, taču tajā nav iekļauti, uzskatīs par uzņēmumiem, kas sadarbojās (“neatlasītie ražotāji eksportētāji, kas sadarbojās”). Neskarot šā punkta b) apakšpunktu, kompensācijas maksājums, kuru varētu piemērot importam, ko veikuši neatlasītie ražotāji eksportētāji, kuri sadarbojās, nepārsniegs vidējo svērto subsidēšanas starpību, kura noteikta atlasītajiem ražotājiem eksportētājiem (3).

b)   Individuālā subsīdijas starpība neatlasītajiem uzņēmumiem

Neatlasītie ražotāji eksportētāji, kas sadarbojās, saskaņā ar pamatregulas 27. panta 3. punktu var pieprasīt, lai Komisija tiem noteiktu individuālo subsīdijas starpību. Ražotājiem eksportētājiem, kuri vēlas pieprasīt individuālu subsīdiju starpību, jāpieprasa anketa un tā aizpildīta jānosūta atpakaļ 37 dienu laikā no dienas, kad paziņots par iekļaušanu izlasē, ja vien nav norādīts citādi.

Tomēr ražotājiem eksportētājiem, kuri pieprasa individuālo subsīdijas starpību, jāzina, ka Komisija var pieņemt lēmumu noraidīt individuālās subsīdijas starpības pieprasījumu, ja, piemēram, ražotāju eksportētāju skaits ir tik liels, ka šāda noteikšana būtu pārmērīgi apgrūtinoša un kavētu laikus pabeigt izmeklēšanu.

5.1.2.   Izmeklēšana attiecībā uz nesaistītiem importētājiem  (4)  (5)

Šajā izmeklēšanā ir aicināti piedalīties nesaistīti importētāji, kas izmeklējamo ražojumu no Ķīnas Tautas Republikas importē Savienībā.

Ņemot vērā, ka šajā procedūrā varētu būt iesaistīts liels skaits nesaistītu importētāju, un lai izmeklēšanu pabeigtu tiesību aktos noteiktajā termiņā, Komisija var ierobežot izmeklējamo nesaistīto importētāju skaitu, no pietiekama skaita nesaistīto importētāju veidojot izlasi (šo procesu sauc arī par “atlasi”). Atlasi veic saskaņā ar pamatregulas 27. pantu.

Lai Komisija varētu lemt, vai ir vajadzīga atlase, un vajadzības gadījumā veidot izlasi, visi nesaistītie importētāji vai pārstāvji, kas darbojas to vārdā, ar šo tiek aicināti pieteikties Komisijā. Ja vien nav norādīts citādi, šīm personām tas jāizdara 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, sniedzot Komisijai šā paziņojuma II pielikumā noteikto informāciju par savu uzņēmumu vai uzņēmumiem.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu nesaistītu importētāju atlasei, tā var arī sazināties ar visām zināmajām importētāju apvienībām.

Visām ieinteresētajām personām, kuras vēlas sniegt izlases izveidei svarīgu informāciju, izņemot iepriekš pieprasīto informāciju, tas jāizdara 21 dienas laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi.

Ja ir vajadzīga izlase, tad importētājus var atlasīt, ņemot vērā Savienībā pārdoto izmeklējamo ražojumu lielāko reprezentatīvo apjomu, ko paredzētajā termiņā iespējams pienācīgi izmeklēt. Visiem zināmajiem nesaistītajiem importētājiem un importētāju apvienībām Komisija paziņos, kuri uzņēmumi ir iekļauti izlasē.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai, tā nosūtīs anketas atlasītajiem nesaistītajiem importētājiem un visām zināmajām importētāju apvienībām. Šīm personām jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem 37 dienu laikā no dienas, kad paziņots par iekļaušanu izlasē, ja vien nav norādīts citādi.

Anketā cita starpā būs jāsniedz informācija par uzņēmuma(-u) struktūru, darbībām saistībā ar izmeklējamo ražojumu un tā pārdošanu.

5.2.    Kaitējuma noteikšanas procedūra un izmeklēšana attiecībā uz Savienības ražotājiem

Kaitējumu nosaka, pamatojoties uz apstiprinošiem pierādījumiem, un objektīvi pārbauda gan subsidētā importa apjomu un tā ietekmi uz cenām Savienības tirgū, gan šāda importa turpmāko ietekmi uz Savienības ražošanas nozari. Lai noteiktu, vai Savienības ražošanas nozarei ir nodarīts būtisks kaitējums, Komisijas veiktajā izmeklēšanā ir aicināti piedalīties Savienības ražotāji, kas ražo izmeklējamo ražojumu.

5.2.1.   Izmeklēšana attiecībā uz Savienības ražotājiem

Ņemot vērā, ka šajā procedūrā ir iesaistīts liels skaits Savienības ražotāju, un lai izmeklēšanu pabeigtu tiesību aktos noteiktajā termiņā, Komisija ir nolēmusi ierobežot izmeklējamo Savienības ražotāju skaitu, veidojot izlasi (šo procesu sauc arī par “atlasi”). Atlase notiek saskaņā ar pamatregulas 27. pantu.

Komisija ir izveidojusi provizorisku Savienības ražotāju izlasi. Sīkāka informācija atrodama dokumentos, kuri pieejami ieinteresētajām personām. Ar šo ieinteresētās personas tiek aicinātas iepazīties ar dokumentiem (tādēļ tām jāsazinās ar Komisiju – kontaktinformācija norādīta 5.6. punktā). Citiem Savienības ražotājiem vai pārstāvjiem, kas darbojas to vārdā, un uzskata, ka viņi jāiekļauj izlasē, ir jāsazinās ar Komisiju 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Visām ieinteresētajām personām, kuras vēlas sniegt citu izlases izveidei svarīgu informāciju, tas jāizdara 21 dienas laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi.

Visiem zināmajiem Savienības ražotājiem un/vai ražotāju apvienībām Komisija paziņos, kuri uzņēmumi ir iekļauti izlasē.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai, tā nosūtīs anketas atlasītajiem Savienības ražotājiem un visām zināmajām Savienības ražotāju apvienībām. Šīm personām jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem 37 dienu laikā no dienas, kad paziņots par iekļaušanu izlasē, ja vien nav norādīts citādi.

Atbildēs uz anketas jautājumiem cita starpā būs jāsniedz informācija par uzņēmuma(-u) struktūru un finansiālo un ekonomisko stāvokli.

5.3.    Savienības interešu novērtēšanas procedūra

Ja tiks konstatēta subsidēšana un tās izraisīts kaitējums, saskaņā ar pamatregulas 31. pantu tiks pieņemts lēmums par to, vai antisubsidēšanas pasākumu pieņemšana būtu pretrunā Savienības interesēm. Savienības ražotāji, importētāji un apvienības, kas tos pārstāv, lietotāji un apvienības, kas tos pārstāv, un organizācijas, kas pārstāv patērētājus, tiek aicinātas pieteikties 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi. Lai piedalītos izmeklēšanā, organizācijām, kas pārstāv patērētājus, šajā pašā termiņā jāparāda, ka starp to darbībām un izmeklējamo ražojumu pastāv objektīva saikne.

Personas, kas piesakās iepriekš minētajā termiņā, 37 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi, var sniegt Komisijai informāciju par Savienības interesēm. Šo informāciju var sniegt brīvā formā vai aizpildot Komisijas sagatavoto anketu. Visa informācija, kas iesniegta saskaņā ar pamatregulas 31. pantu, tiks ņemta vērā tikai tad, ja iesniegšanas brīdī būs pamatota ar faktiem.

5.4.    Cita rakstiski sniedzama informācija

Visas ieinteresētās personas ar šo ir aicinātas, ievērojot šā paziņojuma noteikumus, darīt zināmu savu viedokli, iesniegt informāciju un sniegt pierādījumus, kas to pamato. Ja vien nav norādīts citādi, minētajai informācijai un pierādījumiem, kas to pamato, jānonāk Komisijā 37 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5.5.    Uzklausīšanas iespēja, ko nodrošina Komisijas izmeklēšanas dienesti

Visas ieinteresētās personas var pieprasīt, lai tās uzklausītu Komisijas izmeklēšanas dienesti. Uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz rakstiski un tajā jānorāda pieprasījuma iemesli. Pieprasījums uzklausīt par jautājumiem, kas skar izmeklēšanas sākumposmu, jāiesniedz 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Vēlāk uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz konkrētā termiņā, ko Komisija norādījusi, sazinoties ar attiecīgajām personām.

5.6.    Norādes rakstisku dokumentu iesniegšanai, atbilžu uz anketas jautājumiem un sarakstes nosūtīšanai

Visi rakstiski iesniegtie dokumenti, tostarp šajā paziņojumā prasītā informācija, kā arī ieinteresēto personu atbildes uz anketas jautājumiem un sarakste, kurai lūgts saglabāt konfidencialitāti, ir ar norādi “Limited (6).

Ieinteresētajām personām, kuras sniedz informāciju ar norādi “Limited”, saskaņā ar pamatregulas 29. panta 2. punktu jāsagatavo tās nekonfidenciāls kopsavilkums ar norādi “For inspection by interested parties”. Šiem kopsavilkumiem jābūt tik detalizētiem, lai no tiem varētu pienācīgi saprast konfidenciāli iesniegtās informācijas būtību. Ja ieinteresētā persona, kas iesniedz konfidenciālu informāciju, nesagatavo tās nekonfidenciālu kopsavilkumu un neiesniedz to noteiktajā formā un kvalitātē, šādu konfidenciālu informāciju var neņemt vērā.

Ieinteresētās personas tiek lūgtas visu informāciju un pieprasījumus iesniegt elektroniski (nekonfidenciālo informāciju pa e-pastu, konfidenciālo CD-R/DVD), un tām jānorāda savs nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs. Tomēr pilnvaras, parakstīti apliecinājumi un to atjauninājumi, ko pievieno atbildēm uz anketas jautājumiem, jāiesniedz uz papīra, t. i., jānosūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi turpmāk norādītajā adresē. Ja kāda ieinteresētā persona informāciju un pieprasījumus nevar iesniegt elektroniski, tai saskaņā ar pamatregulas 28. panta 2. punktu nekavējoties jāsazinās ar Komisiju. Sīkāku informāciju par saraksti ar Komisiju ieinteresētās personas var iegūt Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Komisijas adrese sarakstei

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Birojs: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fakss +32 22993704

E-pasts, kas izmantojams, lai iesniegtu informāciju par subsidēšanas jautājumu izmeklēšanā (ražotājiem eksportētājiem Ķīnas Tautas Republikā):

trade-as-fgf-subsidy@ec.europa.eu

E-pasts, kas izmantojams, lai iesniegtu informāciju par kaitējuma jautājumu izmeklēšanā (Savienības ražotājiem, importētājiem, lietotājiem):

trade-as-fgf-injury@ec.europa.eu

6.   Nesadarbošanās

Ja ieinteresētā persona liedz piekļuvi nepieciešamajai informācijai vai nesniedz to noteiktajā termiņā, vai ievērojami kavē izmeklēšanu, tad saskaņā ar pamatregulas 28. pantu pagaidu vai galīgus apstiprinošus vai noraidošus konstatējumus var sagatavot, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem.

Ja tiek konstatēts, ka ieinteresētā persona ir sniegusi nepatiesu vai maldinošu informāciju, šo informāciju var neņemt vērā un izmantot pieejamos faktus.

Ja ieinteresētā persona nesadarbojas vai sadarbojas tikai daļēji un tāpēc konstatējumi saskaņā ar pamatregulas 28. pantu ir pamatoti ar pieejamajiem faktiem, rezultāts šai personai var būt mazāk labvēlīgs nekā tad, ja tā būtu sadarbojusies.

7.   Uzklausīšanas amatpersona

Ieinteresētās personas var lūgt Tirdzniecības ģenerāldirektorāta uzklausīšanas amatpersonas iesaistīšanos. Uzklausīšanas amatpersona darbojas kā vidutājs starp ieinteresētajām personām un Komisijas izmeklēšanas dienestiem. Uzklausīšanas amatpersona izskata pieprasījumus par piekļuvi lietai, strīdus par dokumentu konfidencialitāti, pieprasījumus pagarināt termiņu un trešo personu uzklausīšanas pieprasījumus. Uzklausīšanas amatpersona var rīkot uzklausīšanu atsevišķai ieinteresētajai personai un darboties kā mediators, lai pilnībā tiktu īstenotas ieinteresētās personas tiesības uz aizstāvību.

Uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz uzklausīšanas amatpersonai rakstiski un tajā jānorāda pieprasījuma iemesli. Pieprasījums uzklausīt par jautājumiem, kas skar izmeklēšanas sākumposmu, jāiesniedz 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Vēlāk uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz konkrētā termiņā, ko Komisija norādījusi, sazinoties ar ieinteresētajām personām.

Lai tiktu pārstāvēti dažādi viedokļi un piedāvāti atspēkojoši argumenti par jautājumiem, kas cita starpā attiecas uz subsidēšanu, kaitējumu, cēloņsakarību un Savienības interesēm, uzklausīšanas amatpersona nodrošinās arī iespēju piedalīties uzklausīšanā, kurā iesaistītas attiecīgās personas. Šāda uzklausīšana parasti notiek vēlākais četras nedēļas pēc pagaidu konstatējumu paziņošanas.

Papildu informācija un kontaktinformācija pieejama uzklausīšanas amatpersonas tīmekļa lapās Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

8.   Izmeklēšanas grafiks

Izmeklēšana saskaņā ar pamatregulas 11. panta 9. punktu tiks pabeigta 13 mēnešu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Saskaņā ar pamatregulas 12. panta 1. punktu pagaidu pasākumus var noteikt ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

9.   Personas datu apstrāde

Šajā izmeklēšanā iegūtos personas datus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (7).


(1)  OV L 188, 18.7.2009., 93. lpp.

(2)  Ražotājs eksportētājs ir attiecīgās valsts uzņēmums, kas ražo izmeklējamo ražojumu un tieši vai ar trešās personas starpniecību eksportē to uz Savienības tirgu, ieskaitot visus saistītos uzņēmumus, kuri piedalās izmeklējamā ražojuma ražošanā, pārdošanā iekšzemes tirgū vai eksportēšanā.

(3)  Saskaņā ar pamatregulas 15. panta 3. punktu neņem vērā nulles un minimālos kompensējamo subsīdiju apjomus, ne arī kompensējamo subsīdiju apjomus, kas noteikti apstākļos, kuri minēti pamatregulas 28. pantā.

(4)  Izlasē var iekļaut tikai tādus importētājus, kas nav saistīti ar ražotājiem eksportētājiem. Importētājiem, kas ir saistīti ar ražotājiem eksportētājiem, jāaizpilda šiem ražotājiem eksportētājiem paredzētās anketas 1. pielikums. Saskaņā ar 143. pantu Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 par Kopienas Muitas kodeksa īstenošanu personas uzskata par saistītām tikai tad, ja: a) viena persona ir otras personas uzņēmuma amatpersona vai direktors; b) tās ir juridiski atzīti uzņēmējdarbības partneri; c) tās ir darba devējs un darba ņēmējs; d) kādai personai tieši vai netieši pieder, tā pārvalda vai tur 5 % vai vairāk no abu personu balsstiesīgajām apgrozībā esošajām akcijām vai daļām; e) viena no personām tieši vai netieši kontrolē otru; f) abas personas tieši vai netieši kontrolē kāda trešā persona; g) abas personas kopā tieši vai netieši kontrolē kādu trešo personu; vai h) tās ir vienas ģimenes locekļi. Par vienas ģimenes locekļiem uzskata tikai tādas personas, kuru starpā pastāv šādas attiecības: i) vīrs un sieva, ii) tēvs vai māte un bērns, iii) brālis un māsa vai pusbrālis un pusmāsa, iv) vectēvs vai vecāmāte un bērna bērns, v) tēva vai mātes brālis vai māsa un brāļa vai māsas bērns, vi) vīra vai sievas tēvs vai māte un znots vai vedekla, vii) svainis un svaine. (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.). Šajā kontekstā termins “persona” attiecas gan uz fizisku, gan juridisku personu.

(5)  Nesaistīto importētāju sniegto informāciju var izmantot arī saistībā ar citiem šīs izmeklēšanas aspektiem, ne tikai subsidēšanas konstatēšanu.

(6)  Dokumentu ar norādi “Limited” uzskata par konfidenciālu saskaņā ar 29. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 597/2009 (OV L 188, 18.7.2009. 93. lpp.) un 12. pantu PTO Nolīgumā par subsīdijām un kompensācijas pasākumiem. Tas ir aizsargāts arī atbilstoši 4. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/2001 (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).

(7)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Image

Image


II PIELIKUMS

Image

Image