52013PC0267

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem /* COM/2013/0267 final - 2013/0141 (COD) */


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.           PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

Augu veselība ir ilgtspējīgas un konkurētspējīgas lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības galvenais priekšnosacījums. Lai sekmētu kultūru ienesīgumu, darbavietu veidošanu, inovāciju augkopības jomā un pārtikas nodrošinājumu, ir vajadzīgas veselas sēklas un pavairojamais materiāls. Savukārt, lai saglabātu Eiropas Savienības mežus, ainavas, kā arī publiskās un privātās apzaļumotās teritorijas, ir svarīgi aizsargāt koku un krūmu veselību. Augu veselība ir būtiska arī bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmas pakalpojumu aizsardzībai.

Kaitīgie organismi no citiem kontinentiem ir īpaši bīstami. Eiropas augiem un kokiem parasti nav ģenētiskās rezistences pret svešzemju kaitīgajiem organismiem, kuriem šeit nereti nav dabisku ienaidnieku. Svešzemju kaitīgo organismu ievešana Eiropā rada nopietnu ekonomisku kaitējumu. Tie var izplatīties uz iepriekš neskartām saimniekaugu sugām, strauji izplatīties vairākās valstīs, kā arī izraisīt ilgstošu ražas samazinājumu un pastāvīgu ražošanas un kontroles izmaksu pieaugumu. Ekonomiskie zaudējumi, kas nereti ir ļoti lieli, negatīvi ietekmē lauksaimniecības un mežsaimniecības ienesīgumu un konkurētspēju. Jaunu kaitīgo organismu ieviešanās dēļ trešās valstis var noteikt tirdzniecības aizliegumus, tādējādi nodarot kaitējumu ES eksportam. Ne visu kaitīgo organismu apkarošanai var izmantot pesticīdus, un, pat ja tas ir iespējams, to izmantošana var būt nevēlama.

Tiesiskais regulējums

Spēkā esošais ES tiesiskais regulējums augu veselības jomā tiecas aizsargāt Eiropas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares, novēršot svešzemju kaitīgo organismu iekļūšanu un izplatīšanos tās teritorijā. Galvenais instruments ir Padomes Direktīva 2000/29/EK[1], kurā ir atspoguļoti arī starptautiskie tirdzniecības nolīgumi šajā jomā. ES fitosanitāro (augu veselības) režīmu unikālu padara tā atvērtība — augus un augu produktus drīkst ievest un pārvietot Savienības teritorijā, ja ir ievēroti īpaši ierobežojumi un prasības (piem., nosūtīšanas vieta no kaitīgajiem organismiem brīvā teritorijā vai piemērota apstrāde). Tomēr lielais importa apjoms no citiem kontinentiem netieši liecina, ka nākotnē saglabājas augsta svešzemju kaitīgo organismu izplatības uzliesmojuma iespējamība.

Šāds režīms ir nepieciešams, lai ES augkopības nozarē aizsargātu augu veselību, ekonomiku un konkurētspēju, kā arī saglabātu Savienības atvērtās tirdzniecības politiku. Tomēr spēkā esošais tiesiskais regulējums tiek kritizēts, jo nespēj apturēt procesu, kurā tirdzniecības globalizācijas dēļ Eiropā ieplūst arvien vairāk jaunu bīstamu kaitīgo organismu. Turklāt klimata pārmaiņu dēļ Eiropā ieviešas kaitīgie organismi, kas agrāk šeit nevarēja izdzīvot, un kultūraugi un ekosistēmas kļūst uzņēmīgākas pret jauniem kaitīgajiem organismiem. Aizvadītajā desmitgadē ir notikuši ievērojami bīstamu ar importu saistītu kaitīgo organismu izplatības uzliesmojumi, kas ir ietekmējuši mežsaimniecību, un līdz ar tiem ir uzlabojusies sabiedrības informētība un politiskā apziņa par nepietiekamas aizsardzības izmaksām un sekām.

Problēmas analīze

Režīma novērtējums (2010. gads)[2] liecina: lai pilnībā novērstu pieaugošo apdraudējumu, ir jāgroza galvenie tiesību akti. Galvenās problēmas ir saistītas ar to, ka pietiekama uzmanība netika veltīta tādiem jautājumiem kā profilakse saistībā ar augsta riska preču importu, vajadzība ES līmenī noteikt prioritātes saistībā ar kaitīgajiem organismiem visās 27 dalībvalstīs, vajadzība pēc labākiem instrumentiem, ar ko kontrolēt kaitīgo organismu klātbūtni un dabisko izplatīšanos, ja tie tomēr nonākuši Savienības teritorijā, vajadzība modernizēt un uzlabot instrumentus, kas ir saistīti ar augu un augu izstrādājumu pārvietošanu ES teritorijā (augu pases un aizsargājamās zonas) un vajadzība paredzēt papildu resursus.

Lielāku nozīmi ir ieguvusi vajadzība šo režīmu padarīt “videi nekaitīgāku”, un būtiskāki ir kļuvuši ar dabisko vidi saistīti mērķi. Lai to panāktu, ir jāmaina intervences loģika, tostarp attiecībā uz finansējumu, lai šis režīms, kas agrāk bija saistīts ar privātajām interesēm lauksaimniecībā, turpmāk attiektos gan uz sabiedriskajām, gan uz privātajām interesēm tādās jomās kā lauksaimniecība, mežsaimniecība, dabiskā vide un ainava.

Ir jānostiprina režīma zinātniskā bāze (izpēte, laboratorijas). Klasiskā augu patoloģija un kaitīgo organismu taksonomija pakāpeniski zaudē aktualitāti universitātēs, tā apdraudot zinātnisko atbalstu jaunu kaitīgo organismu radītā riska novērtēšanai un iespējas šos kaitīgos organismus pienācīgi diagnosticēt laboratorijā. Šajā saistībā Eiropas un Vidusjūras valstu augu aizsardzības organizācija ir izsludinājusi ārkārtas stāvokli.

Visbeidzot, ir jāatjauno līdzsvars starp izmaksām un atbildības dalīšanu (partnerības veidošana), kā arī jāpalielina režīma efektivitāte un jāsamazina nepamatotās izmaksas un administratīvais slogs. Turklāt režīms ir jāmodernizē, lai sekmētu atbilstības nodrošināšanu.

Priekšlikuma mērķis

Šīs pārskatīšanas mērķis ir novērst minētās nepilnības un pieņemt stabilu, pārredzamu un ilgtspējīgu tiesisko regulējumu, kas atbilst izvirzītajam mērķim. Ar ierosināto regulu aizstāj un atceļ Direktīvu 2000/29/EK.

Saistība ar citiem paketē iekļautajiem priekšlikumiem

Šis priekšlikums ir daļa no tiesību aktu paketes, ar kuru tiek pārskatīti noteikumi attiecībā uz augu veselību, augu reproduktīvā materiāla kvalitāti, dzīvnieku veselību, ar augiem, dzīvniekiem, pārtiku un barību saistītajām oficiālajām kontrolēm un Savienības izdevumiem šajās politikas jomās.

Ar šo priekšlikumu tiek stiprināta sinerģija ar augu reproduktīvā materiāla režīmu, vienlaikus novēršot nevajadzīgu dublēšanos un tās radīto slogu. Tas tiek panākts, attiecinot ierosināto augu veselības regulu uz kaitīgajiem organismiem, uz kuriem šobrīd attiecas tā sauktās sēklu un augu pavairojamā materiāla tirdzniecības direktīvas. Šīs izmaiņas nodrošinās iespēju plaši izplatīto karantīnas organismu statusu mainīt uz kvalitāti ietekmējošo kaitīgo organismu statusu, kā to ir pieprasījuši profesionālie operatori un dalībvalstis, lai fitosanitārajām organizācijām pieejamos resursus varētu izmantot Savienības prioritātēm. Vienlaikus ar šo priekšlikumu tiek nodrošināts, ka dalībvalstīs pastāvošos praktiskos pasākumus saistībā ar augu reproduktīvā materiāla sertificēšanu var piemērot arī attiecībā uz kvalitāti ietekmējošiem kaitīgajiem organismiem. Kopumā izmaiņām, kas tiek izdarītas saistībā ar ES augu veselības režīmu un augu reproduktīvā materiāla režīmu, būtu jāstiprina abu minēto režīmu saskaņotība (izmantojot vienotu sertifikācijas shēmu, uzlīmes un reģistrus) un jāmazina profesionālajiem operatoriem radītais slogs. Tomēr, lai īstenotu ierosinātos jaunos pasākumus, ir nepieciešama ciešāka sadarbība starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm augu veselības un augu reproduktīvā materiāla jomā.

Šajā priekšlikumā nav iekļauti Direktīvā 2000/29/EK paredzētie noteikumi par kompetento iestāžu veiktajām oficiālajām kontrolēm saistībā ar profesionālo operatoru atbilstību Savienības tiesību aktiem fitosanitārijas jomā. Šādas kontroles šobrīd ir paredzētas tikai priekšlikumā par oficiālajām kontrolēm (ar kuru aizstāj Regulu (EK) Nr. 882/2004[3]). Tādējādi tiks nodrošināta labāka saskaņotība ar jauno muitas kodeksu un vienkāršotas importa procedūras.

Šajā priekšlikumā nav ietverti Direktīvā 2000/29/EK paredzētie noteikumi par izdevumiem, kuru atlīdzināšanai var saņemt Savienības finanšu iemaksas. Attiecīgie noteikumi, kas izstrādāti atbilstīgi ietekmes novērtējuma vēlamajam risinājumam, ir paredzēti pievienotajā pārtikas un barības izdevumu regulas priekšlikumā, kurš attiecas uz tādu Savienības izdevumu pārvaldību, kas saistīti ar pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu.

Šis priekšlikums papildina priekšlikumu par invazīvām svešzemju sugām, kas paredzēts ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijā.

2.           REZULTĀTI, KAS GŪTI, APSPRIEŽOTIES AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN VEICOT IETEKMES NOVĒRTĒŠANU

Apspriešanās process

Padome 2008. gada 21. novembrī aicināja Komisiju sākt ES augu veselības režīma izvērtēšanu un apsvērt iespējamās izmaiņas spēkā esošajā tiesiskajā regulējumā un šo izmaiņu ietekmi[4]. Komisija uzsāka visaptverošu režīma izvērtēšanu, sākot ar iekšējā tirgus ieviešanu (1993. gads)[5], un noslēdza līgumu ar neatkarīgu konsultantu par attiecīga pētījuma veikšanu[6]. Dalībvalstu eksperti piedalījās izvērtējuma dienestu koordinācijas grupā. 2010. gada 23.–24. februārī notika konference, kurā ieinteresētās personas un dalībvalstis tika informētas par izvērtējuma gaitu un iesaistītas konsultanta izstrādāto provizorisko risinājumu apspriešanā. Iegūtā informācija bija pamatā galīgajiem risinājumiem un ieteikumiem. Izvērtējuma ziņojums[7] tika publiskots otrajā konferencē, kura notika 2010. gada 28. septembrī un kurā piedalījās ieinteresētās personas, plašāka sabiedrība, kā arī dalībvalstu un trešo valstu pārstāvji. Saistībā ar šo konferenci notika sabiedriskā apspriešana par izvērtējumā paredzētajiem ieteikumiem un vēlāk veiktā ietekmes novērtējuma tvērumu.

Gatavojoties ietekmes novērtējumam, neatkarīgā konsultanta ieteiktie risinājumi daudzās sanāksmju kārtās tika apspriesti ar dalībvalstīm Padomē, ar galvenajiem fitosanitārijas speciālistiem un, lai nodrošinātu saskaņotību ar augu reproduktīvā materiāla režīmu, ar tā dienesta vadītājiem, kas atbild par šo režīmu, un attiecīgo darba grupu. Lai plašāk diskutētu par galvenajām izmaiņām, tika izveidotas piecas darba grupas, kuru darbā piedalījās dalībvalstu eksperti un Komisija.

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām (nozares apvienību pārstāvjiem un NVO) notika jau pašā pārskatīšanas procesa sākumā, pirms izvērtēšanas sākšanas, izvērtējuma pētījuma laikā, kā arī ietekmes novērtējuma sagatavošanas posmā. Pārtikas aprites, dzīvnieku un augu veselības padomdevēju grupas pakļautībā tika izveidota Augu veselības ad hoc darba grupa. Rezultāti tika publiskoti un apspriesti vairākās iepriekš minētās padomdevēju grupas sanāksmēs, citās padomdevēju grupās[8] un pēc uzaicinājuma COPA-COGECA, EUROPATAT, ESA un UNION FLEURS sanāksmēs. Apspriešanās ar ieinteresētajām personām bija izvērtējuma pētījuma, kā arī neatkarīga konsultanta veiktā papildu ekonomikas pētījuma svarīga daļa. Apspriešanās bija veltīta izmaiņām ES augu veselības režīmā, kā arī tām augu veselības režīma daļām, kuras tiks pārnestas uz augu reproduktīvā materiāla režīmu un ES režīmu par pārtikas un barības, dzīvnieku veselības un labturības, augu veselības un augu pavairojamā materiāla oficiālajām kontrolēm vai no šiem režīmiem uz augu veselības režīmu.

Pārskatīšanas procesā organizētās konferences nodrošināja, ka ieinteresētās personas varēja sniegt savu ieguldījumu un paust viedokli par ieteikumiem un ietekmes novērtējuma tvērumu gan konferenču laikā, gan ar tām saistītajās sabiedriskajās apspriešanās. Apspriešanās par tehnisko izmaiņu priekšlikumiem notika Augu veselības darba grupas sanāksmē 2011. gada 18. februārī, un tās mērķis bija izzināt vēlamos risinājumus saistībā ar izmaiņām, kurām būs būtiska ietekme. Apspriešanās tika publicētas arī šai jomai veltītā Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē[9]. Galīgā apspriešanās par stratēģiskajiem risinājumiem tika uzsākta 2011. gada 13. maijā.

Datu vākšana

Datu vākšana sākās ar visaptverošu režīma izvērtēšanu, ko neatkarīgais konsultants veica laikposmā no 2009. gada līdz 2010. gadam. Izvērtējuma ietvaros tika veikta arī režīma ex post analīze par laikposmu no 1993. gada līdz 2008. gadam, ekonomisko datu vākšana par kompetento iestāžu un ieinteresēto personu izmaksām un administratīvo slogu, kas saistīts ar šo režīmu, kā arī ex ante risinājumu un ieteikumu izstrāde. Izvērtējuma ziņojums tika iesniegts 2010. gada maijā.

Papildus ietekmes novērtējuma izstrādes iekšējam procesam tika noslēgts vēl viens līgums ar konsultantu. Šis līgums tika noslēgts par pētījumu, kas attiecās uz režīma izmaiņu radīto izmaksu un ieguvumu kvantifikāciju un tika veikts, lai papildinātu novērtēšanas laikā savāktos datus. Pētījumā tika izmantoti moduļi, kas attiecās uz tādu konkrētu tehnisko risinājumu ekonomiskās ietekmes ex ante novērtējumu, kuri paredzēti tiesību aktu pārskatīšanai. Risināmo jautājumu loks tika apspriests ar ieinteresētajām personām. Moduļus izstrādāja tā, lai būtu iespējams apkopot vispārējās politikas iespējamos risinājumus. Pētījuma galīgo ziņojumu konsultants iesniedza 2011. gada jūlijā. Lai novērtētu politikas izmaiņu būtiskākās sekas, vajadzības gadījumā tika apkopota papildu informācija no publikācijām, pētījumu pārskatiem un informācijas pieprasījumiem. Turklāt Komisijas dienesti novērtēja arī politikas risinājumu sociālo ietekmi un ietekmi uz vidi.

Ietekmes novērtējums

Režīma uzlabošanai tika izstrādāti četri risinājumi.

1. risinājums. Uzlabot tikai režīma juridisko formu un skaidrību. Tiesību aktu pieņemtu kā regulu, nevis kā direktīvu, to vienkāršotu un padarītu skaidrāku. Satura ziņā tas nemainītos.

2. risinājums. Noteikt prioritātes, modernizēt un veicināt profilaksi. Papildus 1. risinājumam tiktu uzlabota prioritāšu noteikšana, pārveidojot I un II pielikumu, kurā reglamentētie kaitīgie organismi norādīti sarakstā atbilstīgi to tehniskajām īpašībām neatkarīgi no to prioritārā statusa Savienībā, par sarakstiem, kuru pamatā ir intervences loģika un prioritātes. Augu pasu un aizsargājamo zonu sistēmas tiktu modernizētas (atbildības dalīšana ar profesionālajiem operatoriem) un uzlabotas (augu pasu tvērums, formāts, obligāta izmaksu segšana, pamatojoties uz maksām par augu pasi, kuras jau izmanto importa kontrolei, uzraudzības noteikumi un uzliesmojumu izskaušana aizsargājamās zonās). Lai palielinātu efektivitāti un mazinātu profesionālo operatoru izmaksas, tiktu uzlabota saskaņotība starp fitosanitāro režīmu un augu reproduktīvā materiāla režīmu. Profilakse tiktu pastiprināta, ieviešot jaunu noteikumu par augsta riska augu reproduktīvajiem materiāliem (stādāmie augi), kurus nav atļauts ievest Savienībā vai kuri jāpakļauj īpašai pastiprinātai fiziskai kontrolei, kamēr nav pabeigta riska analīze, un atceļot atbrīvojumus attiecībā uz pasažieru bagāžu (paredzot retus kontroles pasākumus, lai iespēju robežās samazinātu izmaksas).

3. risinājums. Noteikt prioritātes, modernizēt un veicināt profilaksi un pastiprināt pret izplatības uzliesmojumiem vērstos pasākumus. Papildus 2. risinājumam tiktu ieviests pienākums veikt uzraudzību un ārkārtas rīcības plānošanu. Tāpat kā dzīvnieku veselības režīmā, uzraudzībai un atsevišķos gadījumos arī profesionālo operatoru tiešo zaudējumu segšanai būtu pieejams ES līdzfinansējums. Tiktu turpināta ar izskaušanu un izplatības ierobežošanu saistītu tiesību instrumentu izstrāde. Tiktu atcelta ar dabisko izplatību saistītu pasākumu izslēgšana.

4. risinājums. Noteikt prioritātes, modernizēt un veicināt profilaksi, pastiprināt darbības pret izplatības uzliesmojumiem un iekļaut invazīvus augus režīma darbības jomā. Papildus 3. risinājumam režīma juridiskie noteikumi par pasākumiem un ES līdzfinansējumu attiektos arī uz invazīviem augiem. Invazīvie augi (izņemot parazītaugus) 1., 2. un 3. risinājumā netiktu aplūkoti.

Pēc minēto četru risinājumu ietekmes novērtējuma secināts, ka 3. risinājums ir vislabākais veids, kā sasniegt noteiktos mērķus, nodrošinot vislabāko izmaksu un ieguvumu līmeni un dalībvalstu, profesionālo operatoru un Savienības ieguldījumu optimālu līdzsvaru. 3. risinājumam būtu ievērojami jāpalielina iesaistīto nozaru ienesīgums un ekonomiskā izaugsme, un tas visprecīzāk atspoguļo ieinteresēto personu un dalībvalstu apspriešanās rezultātus.

ES budžeta līdzekļi, kas nepieciešami 3. risinājuma īstenošanai, ir paredzēti Komisijas priekšlikumā par Daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam. Attiecīgie juridiskie noteikumi ir iekļauti regulas priekšlikumā, ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kas attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labklājību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu.

Mazie un vidējie uzņēmumi un mikrouzņēmumi

Lai nodrošinātu augu veselības režīma darbību, mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) nav jāatbrīvo no regulā paredzētajiem pienākumiem. Lielākā daļa šā režīma ietekmēto uzņēmumu ir MVU, tāpēc šāda izņēmuma priekšlaicīga paredzēšana būtiski apdraudētu šā režīma mērķu sasniegšanu. Tomēr uzņēmumi, kuri pārdod augus un augu produktus tikai vietējā tirgū, šajā priekšlikumā ir atbrīvoti no pienākuma izsniegt augu pases, kas turklāt nemaz nebūs vajadzīgas, lai augus un augu produktus pārdotu neprofesionāliem galapatērētājiem. Saskaņā ar jauno regulu par oficiālajām kontrolēm mikrouzņēmumiem atbilstīgi valsts atbalsta noteikumiem būs pieejami īpaši pasākumi, kas paredz iespēju atgūt maksu par augu veselības kontrolēm.

Pamattiesības

Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Dalībvalstīm šī regula būtu jāpiemēro atbilstīgi šīm tiesībām un principiem, īstenojot tos saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Atsevišķi šīs regulas noteikumi ierobežo atsevišķas hartā paredzētās tiesības, tomēr tās tiek ierobežotas tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, lai aizsargātu ar šo regulu saistītās vispārīgās Savienības intereses, nemainot šo tiesību būtību.

Svešzemju kaitīgo organismu izplatības uzliesmojumu izskaušana var būt sekmīga tikai tad, ja ir iznīcināti visi invāzijas avoti. Papildus karantīnas organismu izplatības uzliesmojumiem profesionālo operatoru telpās, izplatības uzliesmojumi var notikt arī publiskajās un privātajās apzaļumotajās teritorijās. Lai šādos gadījumos izskaušanas pasākumi būtu veiksmīgi, tie jāpiemēro attiecībā uz invadētiem un iespējami invadētiem augiem publiskajās un privātajās apzaļumotajās teritorijās (šie invadētie augi var kļūt par jauniem invāzijas avotiem). Tas netieši nozīmē, ka dalībvalstu kompetentajām iestādēm atsevišķos gadījumos ir vajadzīga piekļuve privātām telpām, lai veiktu oficiālās kontroles, pēc kurām var noteikt apstrādes vai izskaušanas pasākumus vai atsevišķus ierobežojumus vai aizliegumus saistībā ar augu izmantošanu. Tas ir Pamattiesību hartas 7. panta (Privātās un ģimenes dzīves neaizskaramība) un 17. panta (Tiesības uz īpašumu) ierobežojums. Šāds tiesību ierobežojums ir nepieciešams, lai sasniegtu vispārēju interešu mērķi, proti, augu veselības aizsardzību Savienībā. Šāds ierobežojums ir samērīgs, jo vispārēju interešu mērķi nevar sasniegt, ja fitosanitārie pasākumi neattiecas vienlīdzīgi uz visām personām (neveicot invadētu augu iznīcināšanu privātos dārzos, zustu ieguvumi no profesionāliem operatoriem noteiktiem izskaušanas pasākumiem, kas veikti publiskajās apzaļumotajās teritorijās). Lai laikus segtu iedzīvotājiem radītos zaudējumus, dalībvalstīm būs jānodrošina taisnīga kompensācija. Tādējādi tiek saglabāta tiesību uz īpašumu būtība.

Ikvienam, kuram rīcībā nonāks informācija par karantīnas organisma klātbūtni, būs pienākums ziņot par to kompetentajām iestādēm, tostarp sniedzot informāciju par tā izcelsmi un attiecīgo materiālu. Tas attieksies arī uz laboratorijām un pētniecības organizācijām, kuras konstatē kaitīgos organismus tām iesniegtajos paraugos. Šāds noteikums dažos gadījumos var radīt Pamattiesību hartas 8. panta (Tiesības uz personas datu aizsardzību) ierobežojumu. Šāds ierobežojums ir vajadzīgs, lai sasniegtu sabiedrības interešu mērķi par augu veselības aizsardzību Savienībā, jo informācija par karantīnas organismiem ir jādara zināma kompetentajām iestādēm, lai nodrošinātu izplatības uzliesmojumu tūlītēju izskaušanu. Šāds ierobežojums ir samērīgs, jo šie noteikumi attiecas uz personas datiem tikai tad, ja kompetentajām iestādēm šie dati ir vajadzīgi, lai noteiktu izplatības uzliesmojuma vietu un veiktu nepieciešamās darbības. Tādējādi tiek saglabāta tiesību uz personas datu aizsardzību būtība.

3.           PRIEKŠLIKUMA JURIDISKIE ASPEKTI

I nodaļa. Priekšmets, darbības joma un definīcijas

Režīma teritoriālajā tvērumā nav dalībvalstu vistālākie reģioni, kas nav daļa no Eiropas, jo šie reģioni pārstāv citus pasaules bioģeogrāfiskos reģionus, kuros sastopami tieši tie kaitīgie organismi, no kuriem dalībvalstu Eiropas teritorijas ir jāaizsargā. Režīma teritoriālajā tvērumā ir Makronēzijas arhipelāgs (Madeiras sala un Azoru salas), kas veido bioģeogrāfisko reģionu, kurš dabiskās veģetācijas ziņā pārklājas ar Vidusjūras reģionu, jo īpaši Pireneju pussalu. Tāpēc šo arhipelāgu ir lietderīgi iekļaut režīma tvērumā. I pielikumā ir uzskaitītas tās dalībvalstu teritorijas, uz kurām attiecas Līgums par Eiropas Savienības darbību, bet kuras šajā regulā uzskata par trešām valstīm.

Atbilstīgi ietekmes novērtējuma rezultātiem šā režīma tvērumā nav iekļauti invazīvie augi, kas nav parazītiski augi (kuri fiziski barojas no saimniekaugiem).

Attiecīgā gadījumā ir sniegtas definīcijas.

II nodaļa. Karantīnas organismi

Direktīvā 2000/29/EK kaitīgie organismi ir norādīti pielikumos. Savukārt šajā priekšlikumā ir izklāstīta karantīnas organismu konceptuālā būtība, un pēc tam tie ir norādīti īstenošanas aktos vai nu kā Savienības karantīnas organismi, vai kā aizsargājamās zonas karantīnas organismi. Savienības karantīnas organismiem izskaušanas pasākumi ir jāpiemēro visā Savienības teritorijā, savukārt aizsargājamās zonas karantīnas organismiem ― tikai konkrētās aizsargājamās zonās, kurās nav konstatēti konkrēti kaitīgie organismi, kas ir sastopami citās Savienības teritorijas daļās. Ar šo priekšlikumu Komisija tiek pilnvarota Savienības prioritāro kaitīgo organismu sarakstā norādīt atsevišķus karantīnas organismus, nepārsniedzot 10 % no sarakstā norādītajiem Savienības karantīnas organismiem. Attiecībā uz šiem kaitīgajiem organismiem tiks piemēroti paaugstināta līmeņa pienākumi attiecībā uz gatavību un izskaušanu un palielināts Savienības finansiālais atbalsts nepieciešamo darbību veikšanai. Kritēriji, pēc kuriem nosaka, vai kaitīgais organisms ir kvalificējams par karantīnas organismu, Savienības vai aizsargājamās zonas karantīnas organismu vai par prioritāro kaitīgo organismu, ir noteikti regulas II pielikumā. Direktīvas 2000/29/EK I un II pielikumā norādītos kaitīgos organismus ir paredzēts pārnest uz turpmāko īstenošanas aktu attiecīgajiem sarakstiem. Turpmāk vairs netiks nošķirti kaitīgie organismi, kas šobrīd ir norādīti Direktīvas 2000/29/EK I un II pielikumā.

Turklāt šajā nodaļā sīki izklāstīti noteikumi par karantīnas organismu klātbūtnes paziņošanu, šo kaitīgo organismu izskaušanas pasākumiem, tostarp tādu zonu norobežošanu, kurās šie izskaušanas pasākumi tiks veikti, apsekojumiem, kas jāveic kaitīgo organismu klātbūtnes konstatēšanai, un ar prioritāro kaitīgo organismu izplatības uzliesmojumiem saistītu ārkārtas situāciju plānu un izskaušanas plānu izstrādi.

Ar šīs nodaļas noteikumiem Komisija ir pilnvarota pieņemt īstenošanas aktus par pastāvīgiem pārvaldības pasākumiem attiecībā uz karantīnas organismiem, kas ieviesušies Savienības teritorijā. Minētos aktus var pieņemt arī kā pagaidu pasākumus attiecībā uz sarakstā nenorādītiem karantīnas organismiem, nepieciešamības gadījumā izmantojot Lisabonas līgumā paredzēto steidzamības procedūru. Šajā nodaļā paredzētie rīki patlaban jau pastāv saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK, taču ar šo priekšlikumu tie tiek pilnveidoti. Priekšlikumā ir paredzēts noteikums, ar kuru dalībvalstīm ir atļauts veikt tādus pasākumus pret kaitīgajiem organismiem, kas ir stingrāki par Savienības tiesību aktos noteiktajiem, ja šādi pasākumi neierobežo augu, augu produktu un citu reglamentēto objektu brīvu apriti iekšējā tirgū.

Šajā nodaļā ir paredzēti arī tādi noteikumi par aizsargājamām zonām, ar kuriem tiek saglabāta pašreizējā sistēma, kas vienlaikus tiek stiprināta, lai nodrošinātu, ka aizsargājamās zonas ir tehniski pamatotas un ka attiecīgo aizsargājamo zonu karantīnas organismu izplatības uzliesmojumi tiek pienācīgi un laikus izskausti. Pretējā gadījumā aizsargājamās zonas statuss tiks atcelts. Ar šīm izmaiņām Savienības aizsargājamo zonu sistēma tiek saskaņota ar Starptautiskajā augu aizsardzības konvencijā (SAAK) paredzēto no kaitīgajiem organismiem brīvo apgabalu sistēmu, kā to pieprasīja ar režīmu saistītās ieinteresētās personas un trešās valstis.

III nodaļa. Kvalitāti ietekmējoši kaitīgie organismi

Kaitīgie organismi, kas ietekmē stādāmo augu paredzēto izmantojumu, bet nav jāizskauž, tiek reglamentēti saskaņā ar tirdzniecības direktīvām par sēklām un augu pavairojamo materiālu un daļēji arī Direktīvas 2000/29/EK II pielikumā. Šajā priekšlikumā visi kaitīgie organismi tiek uzskatīti par Savienībā reglamentētiem kvalitāti ietekmējošajiem kaitīgajiem organismiem. Priekšlikumā ir izklāstīta šādu kaitīgo organismu konceptuālā būtība, un pēc tam tie ar īstenošanas aktiem tiek norādīti sarakstos. Kritēriji, pēc kuriem nosaka, vai kaitīgais organisms ir kvalificējams par Savienībā reglamentētu kvalitāti ietekmējošu kaitīgo organismu, ir noteikti II pielikumā. Vienīgais kvalitāti ietekmējošo kaitīgo organismu aspekts, kas attiecīgā gadījumā tiks reglamentēts saskaņā ar priekšlikumu par augu reproduktīvo materiālu, ir to iekļaušana sertificēšanas shēmas.

Priekšlikumā minēto kaitīgo organismu veidu shematisks attēlojums, lēmumu pieņemšanas process par to kvalificēšanu un pret tiem veicamie pasākumi.

IV nodaļa. Ar augiem, augu produktiem un citiem objektiem saistīti pasākumi

Direktīvas 2000/29/EK pielikumos uzskaitīti ar konkrētiem augiem, augu produktiem un citiem objektiem saistīti aizliegumi (III pielikums) un īpašas prasības attiecībā uz to ievešanu un pārvietošanu Savienības teritorijā (IV pielikums). Ar šo priekšlikumu Komisija tiek pilnvarota pieņemt šādus sarakstus, izmantojot īstenošanas aktus. Turklāt IV nodaļā ir paredzēti noteikumi par to, kā trešo valstu pasākumi atzīstami par līdzvērtīgiem Savienības pasākumiem un kā paredzamas atkāpes no aizliegumiem. Priekšlikumā paredzēti arī noteikumi par augu, augu produktu un citu objektu ievešanu un pārvietošanu aizsargājamās zonās.

Jaunievedums Savienības augu veselības režīmā ir pants, ar ko Komisija tiek pilnvarota pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem novērst risku, ko rada tādi atsevišķi stādāmie augi no konkrētām trešām valstīm, kuriem jāpiemēro piesardzības pasākumi. Saraktā norādītajiem augu materiāliem būs jāveic intensīvākas vizuālās pārbaudes un testēšana vai jāpiemēro karantīnas periods, vai jānosaka pagaidu aizliegums ievest tos Savienības teritorijā. Minētos pasākumus piemēro uz diviem gadiem, un šo termiņu var pagarināt vienu reizi. Šajā laikā izstrādā pilnīgu riska novērtējumu, un pēc tam pieņem lēmumu par attiecīgā materiāla pastāvīgu reglamentēšanu vai par pagaidu pasākumu atcelšanu.

Jauns ir arī pants, kurā izklāstīti pamatnoteikumi par karantīnas stacijām, ja šādu staciju izmantošana ir paredzēta šajā regulā vai sekundāros aktos, kas pieņemti saskaņā ar šo regulu.

Reglamentētiem augiem, kuri Savienības teritorijā ievesti pasažieru bagāžā, vairs netiks piemērots atbrīvojums no attiecīgajām prasībām un aizliegumiem. Tas ir nepieciešams, jo ir konstatēts, ka pasažieru bagāžā ievestie augi arvien vairāk apdraud Savienības fitosanitāro statusu un var kaitēt šā režīma darbībai.

Visbeidzot ir paredzēts arī jauns pants, kurā noteikts, ka augu, augu produktu un citu objektu eksports uz trešām valstīm veic vai nu atbilstīgi Savienības noteikumiem, vai atbilstīgi attiecīgās trešās valsts prasībām, ja trešās valsts noteikumos tas ir atļauts vai ja trešā valsts tam ir skaidri piekritusi divpusējā nolīgumā vai citādi.

V nodaļa. Profesionālo operatoru reģistrēšana un izsekojamība

Priekšlikumā paredzēts, ka attiecīgajiem profesionālajiem operatoriem ir jāreģistrējas reģistrā, kurā iekļauti arī tie profesionālie operatori, kam jāreģistrējas saskaņā ar ierosināto regulu par augu reproduktīvo materiālu. Šādi būtu jāsamazinās profesionālajiem operatoriem radītajam slogam. Reģistrētie operatori ievēro konkrētas prasības par to kontrolē esoša augu materiāla izsekojamību.

VI nodaļa. Augu, augu produktu un citu objektu sertificēšana

Direktīvā 2000/29/EK ir atsevišķs pielikums (V pielikums), kurā norādītas prasības par Savienības teritorijā ievesto vai pārvietoto augu, augu produktu un citu objektu sertificēšanu. Ar šo priekšlikumu Komisija tiek pilnvarota pieņemt šādus sarakstus, izmantojot deleģētos aktus. Ir paredzēti arī attiecīgi noteikumi par aizsargājamās zonās ievesto un pārvietoto augu, augu produktu un citu objektu sertificēšanu.

Priekšlikumā paredzēts, ka visiem stādāmajiem augiem, izņemt noteiktas sēklas, ir nepieciešams fitosanitārais sertifikāts ievešanai Savienības teritorijā un augu pase pārvietošanai Savienības teritorijā. Augu pase ir nepieciešama, lai veiktu jebkādas ar augu, augu produktu vai citu objektu pārvietošanu saistītas darbības starp profesionālajiem operatoriem, bet tā nav vajadzīga, lai tos pārdotu neprofesionāliem galalietotājiem. Augu pase būs vienkāršota un saskaņota. Tā vietā, lai norādītu sērijas numuru, augu pasē var izmantot mikroshēmu, svītru kodu vai hologrammu, kas ir sasaistē ar profesionālo operatoru iekšējām izsekojamības sistēmām.

Ja veģetācijas periodā ir nepieciešamas augu, augu produktu un citu objektu pārbaudes, kuru veikšanai ir vajadzīga augu pase, var būt jāizmanto sertifikācijas shēmas attiecībā uz konkrētiem karantīnas organismiem un/vai kvalitāti ietekmējošiem kaitīgajiem organismiem. Šāda iespēja ir pieejama, pateicoties tam, ka augu veselības regulas tvērumā ir ietverti kvalitāti ietekmējoši kaitīgie organismi. Ja sertificēšanas shēmu izmantošana ir paredzēta augu veselības regulā, nosaka, ka jāizmanto sertificēšanas shēmas, kas izveidotas saskaņā ar ierosināto regulu par augu reproduktīvo materiālu. Tādējādi varētu izvairīties no dubultu shēmu veidošanas, kas profesionālajiem operatoriem radītu dubultas izmaksas.

Augu pases izsniedz reģistrēti operatori, kuri saņēmuši attiecīgu kompetentās iestādes atļauju, vai kompetentās iestādes pēc reģistrēto operatoru pieprasījuma. Ja augu materiālam ir nepieciešama augu pase saskaņā ar augu veselības regulu un sertifikācijas etiķete saskaņā ar ierosināto regulu par augu reproduktīvo materiālu, tad augu pasi un sertifikācijas etiķeti apvieno vienā dokumentā. Tādējādi, ja šo dokumentu izdotu kompetentā iestāde, varētu izvairīties no dubultu izmaksu radīšanas profesionālajiem operatoriem.

Ir paredzēti noteikumi par kārtību, kādā profesionālajiem operatoriem piešķir atļaujas augu pasu izsniegšanai, par atļauju saņēmušo operatoru uzraudzību un attiecīgā augu materiāla pārbaudēm, ko veic, lai nodrošinātu šā materiāla atbilstību visiem regulas noteikumiem.

Ir paredzēti arī noteikumi par kārtību, kādā koksnes iepakojamā materiāla ražotājiem piešķir atļaujas, lai tie pēc materiāla apstrādes tam varētu uzlikt marķējumu atbilstīgi Starptautiskajam fitosanitārajam pasākumu standartam Nr. 15 “Starptautiskajā tirdzniecībā izmantotā koksnes iepakojamā materiāla reglamentācija”, un par atļauju saņēmušo ražotāju uzraudzību.

Eksporta vajadzībām saskaņā ar priekšlikumu ir paredzēts ieviest pirmseksporta sertifikātu, kas nepieciešams, ja augu materiālu eksportē no dalībvalsts, kas nav izcelsmes dalībvalsts. Ar pirmseksporta sertifikātu aizstās patlaban izmantoto neoficiālo norāžu dokumentu, ko apstiprinājušas dalībvalstis.

VII nodaļa. Regulas īstenošanas atbalsta pasākumi

Šajā priekšlikumā ir paredzēta elektroniskās paziņošanas sistēmas izveide.

VIII nodaļa. Nobeiguma noteikumi

Priekšlikumā paredzēts, ka Komisijai palīdzēs jauna pastāvīgā komiteja, kurā būs esošās komitejas, kas darbojas pārtikas aprites, dzīvnieku un augu veselības un augu reproduktīvā materiāla jomā (tā darbosies pašreizējās Augu veselības pastāvīgās komitejas vietā).

Saskaņā ar šo priekšlikumu ir plānots grozīt Regulu, ar kuru paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kas attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labklājību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu, un kuru ir paredzēts pieņemt pirms šā priekšlikuma. Šajos grozījumos ir iekļauta iespēja Savienībai līdzfinansēt pasākumus saistībā ar prioritārajiem kaitīgajiem organismiem (šī kaitīgo organismu kategorija izveidota šajā priekšlikumā) un izmaksāt operatoriem kompensāciju par zaudēto augu materiālu, kas iznīcināts, īstenojot ar prioritārajiem kaitīgajiem organismiem saistītus izskaušanas pasākumus.

Ar šo priekšlikumu tiek atceltas sešas tā sauktās kontroles direktīvas par tādu atsevišķu karantīnas organismu (kartupeļu vēža sēne, kartupeļu nematode, kartupeļu tumšā gredzenpuve, kartupeļu gaišā gredzenpuve, neļķu tinējs un Kalifornijas bruņuts) pārvaldību, kuru klātbūtne ir konstatēta Savienībā. Šāda veida akti turpmāk tiks pieņemti kā sekundāri akti saskaņā ar ierosināto regulu, nevis kā koplēmuma procedūrā pieņemti akti. Direktīvas par kartupeļiem kaitīgajiem organismiem tiks aizstātas ar sekundārajiem aktiem saskaņā ar šo ierosināto regulu, neizmainot to saturu. Direktīvas par neļķu tinēju un Kalifornijas bruņu uti netiks aizstātas.

4.           IETEKME UZ BUDŽETU

Finanšu noteikumi un apropriācijas par regulas īstenošanu līdz 2020. gada 31. decembrim tiks izklāstītas gaidāmajā priekšlikumā Regulai, ar kuru paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu. Šajā priekšlikumā nav netieši paredzēti izdevumi, kas nebūs daļa no minētās regulas priekšlikuma finanšu pārskata, un tam nav nepieciešami papildu cilvēkresursi.

2013/0141 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu[10],

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu[11],

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)       Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvā 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā[12] ir paredzēts fitosanitārais režīms.

(2)       Padome 2008. gada 21. novembrī aicināja Komisiju sākt fitosanitārā režīma izvērtēšanu[13].

(3)       Ņemot vērā šīs izvērtēšanas rezultātus un pieredzi, kas gūta, piemērojot Direktīvu 2000/29/EK, minētā direktīva būtu jāizstāj. Lai nodrošinātu jauno noteikumu vienotu piemērošanu, šī direktīva būtu jāaizstāj ar regulu.

(4)       Augu veselība Savienības mērogā ietekmē tādas jomas kā augkopība, publiskās un privātās apzaļumotās teritorijas, dabīgās ekosistēmas, ekosistēmu pakalpojumi un bioloģiskā daudzveidība. Augu veselību apdraud sugas, kas kaitē augiem un augu produktiem (turpmāk “kaitīgie organismi”). Lai novērstu šo apdraudējumu, ir jāpieņem pasākumi saistībā ar šo kaitīgo organismu radīto fitosanitāro risku noteikšanu un samazināšanu līdz pieņemamam līmenim.

(5)       Šādu pasākumu nepieciešamība jau sen ir atzīta. Tie ir bijuši pamatā dažādiem starptautiskiem nolīgumiem un starptautiskām konvencijām, tostarp Starptautiskajai augu aizsardzības konvencijai (SAAK), ko 1951. gada 6. decembrī noslēdza Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO), un tās pārskatītajam tekstam, kas tika apstiprināts Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas konferences 29. sesijā 1997. gada novembrī. Savienība ir SAAK līgumslēdzēja puse.

(6)       Ir skaidrs, ka, nosakot šīs regulas darbības jomu, ir svarīgi ņemt vērā bioģeogrāfiskos faktorus, lai izvairītos no tādu kaitīgo organismu izplatīšanās Savienības Eiropas teritorijā, kas tajā nav sastopami. Attiecīgi LESD 355. panta 1. punktā minētās dalībvalstu teritorijas, kas neatrodas Eiropā (tālākie reģioni), nebūtu jāizslēdz no šīs regulas teritoriālās piemērošanas jomas. Būtu jāizveido šo teritoriju saraksts. Ja šādas teritorijas vai LESD 355. panta 2. punktā minētas teritorijas statuss tiek mainīts atbilstīgi LESD 355. panta 6. punktam, šo sarakstu groza, lai nodrošinātu, ka šīs regulas teritoriālajā tvērumā ir vienīgi Savienības Eiropas daļa. Atsauces uz trešām valstīm ir uzskatāmas par atsaucēm arī uz šajā sarakstā iekļautajām teritorijām.

(7)       Direktīvā 2000/29/EK ir paredzēti noteikumi par kompetento iestāžu veiktajām oficiālajām kontrolēm saistībā ar aizsardzības pasākumiem pret augiem vai augu produktiem kaitīgu organismu ievešanu un izplatīšanos kopienā. Patlaban šie noteikumi ir paredzēti Regulā (ES) Nr. .../...., kas attiecas uz oficiālajām kontrolēm un citām oficiālām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza regulas (EK) Nr. 999/2001, Nr. 1829/2003, Nr. 1831/2003, Nr. 1/2005, Nr. 396/2005, Nr. 834/2007, Nr. 1099/2009, Nr. 1069/2009, Nr. 1107/2009, regulas (ES) Nr. 1151/2012, [….]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material] un direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK, 2008/120/EK un 2009/128/EK (Oficiālo kontroļu regula)[14] [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls and, in the footnote, the reference to the Official Journal], un tāpēc tos nevajadzētu iekļaut šajā regulā. Būtu jānosaka kritēriji, pēc kuriem identificēt kaitīgos organismus, kuru apkarošanai jāpieņem pasākumi, kas piemērojami visā Savienības teritorijā. Šādus kaitīgos organismus sauc par “Savienības karantīnas organismiem”.

(8)       Tāpat būtu jānosaka kritēriji, pēc kuriem identificēt kaitīgos organismus, kuru apkarošanai jāpieņem pasākumi, kas piemērojami tikai vienā vai vairākās Savienības teritorijas daļās. Šādus kaitīgos organismus sauc par “aizsargājamās zonas karantīnas organismiem”.

(9)       Lai centienus apkarot Savienības karantīnas organismus varētu koncentrēt uz kaitīgajiem organismiem, kuru ekonomiskā, sociālā vai ar vidi saistītā ietekme visbūtiskāk izpaužas Savienības teritorijā kopumā, būtu jāizveido šādu kaitīgo organismu (turpmāk “prioritārie kaitīgie organismi”) ierobežots saraksts.

(10)     Savienības karantīnas organismiem, kas paredzēti zinātniskiem nolūkiem, izmēģinājumiem, šķirņu veidošanai, selekcijai un izstādēm, ir lietderīgi paredzēt atbrīvojumu no aizlieguma tos ievest un pārvietot Savienības teritorijā.

(11)     Lai nodrošinātu efektīvu un savlaicīgu rīcību Savienības karantīnas organisma klātbūtnes gadījumā, uz sabiedrību, profesionālajiem operatoriem un dalībvalstīm būtu jāattiecina paziņošanas pienākums.

(12)     Ja paziņošanas pienākums paredz fizisko un juridisko personu datu atklāšanu kompetentajām iestādēm, var rasties Pamattiesību hartas 8. panta (Personas datu aizsardzība) ierobežojums. Tomēr šis ierobežojums būtu nepieciešams un samērīgs, lai sasniegtu šīs regulas sabiedrības interešu mērķi.

(13)     Uz profesionālo operatoru, kurš konstatē Savienības karantīnas organisma klātbūtni augā, augu produktā vai citā objektā, kas atrodas tā kontrolē, būtu jāattiecina pienākums veikt visus attiecīgos pasākumus, lai izskaustu šo kaitīgo organismu, izņemtu no apgrozības vai atsauktu attiecīgos augus, augu produktus vai citus objektus un informētu kompetento iestādi, citas tirdzniecības ķēdē iesaistītās personas un sabiedrību.

(14)     Dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai izskaustu Savienības karantīnas organismus, kas konstatēti to teritorijā. Ir lietderīgi paredzēt pasākumus, ko dalībvalstis šādā gadījumā drīkst veikt, un principus, kas tām jāievēro, lemjot, kurus pasākumus piemērot. Šiem pasākumiem būtu jāietver tādu ierobežotu teritoriju izveide, kas sastāv no invadētās zonas un buferzonas.

(15)     Atsevišķos gadījumos dalībvalstīm pasākumi karantīnas organismu izskaušanai uz augiem būtu jāveic privātās telpās, jo kaitīgo organismu izskaušana var būt sekmīga tikai tad, ja ir iznīcināti visi invāzijas avoti. Šim nolūkam dalībvalstu kompetentajām iestādēm būtu nepieciešama likumīga pieeja šīm telpām. Tas var radīt Pamattiesību hartas 7. panta (Privātās un ģimenes dzīves neaizskaramība) un 17. panta (Tiesības uz īpašumu) ierobežojumu. Šis ierobežojums ir nepieciešams un samērīgs, lai sasniegtu šā režīma sabiedrības interešu mērķi, ciktāl dalībvalsts laicīgi nodrošina taisnīgu kompensāciju par zaudēto privāto īpašumu.

(16)     Lai kaitīgo organismu izskaušana būtu laicīga un iedarbīga, to klātbūtni ir ļoti svarīgi konstatēt pēc iespējas agrāk. Tāpēc dalībvalstīm būtu jāveic apsekojumi, lai konstatētu Savienības karantīnas organismu klātbūtni teritorijās, kurās tā iepriekš nav konstatēta. Ņemot vērā Savienības karantīnas organismu skaitu un to, cik daudz laika un resursu nepieciešams šo apsekojumu veikšanai, dalībvalstīm būtu jāizstrādā daudzgadu apsekojuma programmas.

(17)     Komisijai vajadzētu būt pilnvarām pieņemt pasākumus, kas veicami apstiprinātas vai iespējamas konkrēta Savienības karantīnas organisma klātbūtnes gadījumā un kas jo īpaši saistīti ar to izskaušanu un izplatības ierobežošanu, kā arī ierobežotu teritoriju veidošanu, apsekojumu veikšanu, modelējošu mācību organizēšanu un izplatības ierobežošanas un izskaušanas plānu izstrādāšanu saistībā ar šiem kaitīgajiem organismiem.

(18)     Lai nodrošinātu ātru un iedarbīgu rīcību, kas vērsta pret kaitīgajiem organismiem, kuri nav Savienības karantīnas organismi, bet kuri pēc dalībvalstu uzskatiem varētu atbilst nosacījumiem, kas jāizpilda, lai tos iekļautu Savienības karantīnas organismu sarakstā, būtu jāparedz noteikums par pasākumiem, kuri dalībvalstīm jāveic, ja to rīcībā nonāk informācija par šāda kaitīgā organisma klātbūtni. Tādi paši noteikumi būtu jāparedz arī attiecībā uz Komisiju.

(19)     Noteiktos apstākļos dalībvalstīm būtu jāļauj pieņemt izskaušanas pasākumus, kas ir stingrāki par Savienības tiesību aktos paredzētajiem.

(20)     Prioritārajiem kaitīgajiem organismiem būtu jāpiemēro īpaši noteikumi par sabiedrības informēšanu, apsekojumiem, izplatības ierobežošanas un izskaušanas plāniem un pasākumu līdzfinansēšanu no Savienības līdzekļiem.

(21)     Karantīnas organismi, kuri ir sastopami Savienības teritorijā, bet nav konstatēti īpašās šīs teritorijas daļās, kas noteiktas par “aizsargājamām zonām”, un kuru klātbūtnes nepieņemamā ekonomiskā, sociālā vai ar vidi saistītā ietekme izpaustos tikai šajās aizsargājamās zonās, būtu īpaši jāidentificē un jānorāda sarakstā kā “aizsargājamās zonas karantīnas organismi”. Aizsargājamās zonas karantīnas organismu ievešana, pārvietošana un laišana apgrozībā attiecīgajā aizsargājamā zonā būtu jāaizliedz.

(22)     Būtu jāparedz noteikumi par aizsargājamo zonu atzīšanu, mainīšanu vai aizsargājamās zonas statusa atsaukšanu, pienākumu apsekot aizsargājamās zonas un darbībām, kas veicamas, ja aizsargājamās zonas karantīnas organismi ir sastopami attiecīgajās aizsargājamās zonās. Ja aizsargājamā zonā tiek konstatēta attiecīgās aizsargājamās zonas karantīnas organisma klātbūtne, būtu jāpiemēro stingri noteikumi attiecībā uz šo zonu mainīšanu vai aizsargājamās zonas statusa atsaukšanu.

(23)     Kaitīgais organisms, kas nav Savienības karantīnas organisms, būtu jāuzskata par “Savienībā reglamentētu kvalitāti ietekmējošu kaitīgo organismu”, ja šis kaitīgais organisms galvenokārt izplatās ar konkrētu stādāmu augu starpniecību, ja tā klātbūtnei uz šiem stādāmiem augiem ir nepieņemama ekonomiska ietekme saistībā ar šo augu paredzēto izmantojumu un ja tas ir norādīts sarakstā kā Savienības reglamentēts kvalitāti ietekmējošs kaitīgais organisms. Lai ierobežotu šādu kaitīgo organismu klātbūtni, to ievešana vai pārvietošana Savienības teritorijā uz attiecīgajiem stādāmajiem augiem būtu jāaizliedz, ja vien minētajā sarakstā nav paredzēts citādi.

(24)     Konkrēti augi, augu produkti un citi objekti rada nepieņemamu fitosanitāru risku, jo pastāv iespējamība, ka tajos mitinās Savienības karantīnas organisms. Attiecībā uz dažiem no šiem augiem, augu produktiem un citiem objektiem ir pieejami pieņemami pasākumi to radīto risku mazināšanai, taču attiecībā uz citiem tādu nav. Atkarībā no tā, vai ir pieejami pieņemami risku mazinoši pasākumi, to ievešana un pārvietošana Savienības teritorijā būtu vai nu jāaizliedz, vai jāpakļauj īpašām prasībām. Būtu jāizveido šo augu, augu produktu un citu objektu saraksts.

(25)     Būtu jāparedz atkāpes no aizliegumiem vai īpašām prasībām attiecībā uz augu, augu produktu un citu objektu ievešanu Savienības teritorijā. Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai atzīt konkrētus trešo valstu pasākumus par līdzvērtīgiem prasībām, kas jāievēro, lai attiecīgos augus, augu produktus un citus objektus pārvietotu Savienības teritorijā.

(26)     Šos aizliegumus vai prasības nevajadzētu piemērot nelielam tādu augu, augu produktu un citu objektu daudzumam, kas nav stādāmie augi un nav paredzēti komerciāliem un profesionāliem nolūkiem, kā arī augu, augu produktu un citu objektu ievešanai un pārvietošanai pierobežas zonās. Tāpat tos nevajadzētu attiecināt uz tādu augu, augu produktu un citu objektu ievešanu un pārvietošanu Savienības teritorijā, kas paredzēti zinātniskiem nolūkiem, izmēģinājumiem, šķirņu veidošanai, selekcijai un izstādēm. Būtu jānosaka piemēroti drošības pasākumi un jāinformē iesaistītās personas.

(27)     Atkāpe no Savienības noteikumiem attiecībā uz augu, augu produktu un citu objektu ievešanu un pārvietošanu Savienības teritorijā būtu jāpiemēro tranzītā esošiem augiem, augu produktiem un citiem objektiem.

(28)     Tā kā fitosanitārā pieredze stādāmo augu starptautiskās tirdzniecības jomā ir neliela, tā var ietvert tādu karantīnas organismu ieviešanās risku, attiecībā uz kuriem nav pieņemti pasākumi saskaņā ar šo regulu. Lai nodrošinātu drīzu un efektīvu rīcību, kas vērsta pret iepriekš neidentificētiem riskiem saistībā ar stādāmiem augiem, uz kuriem neattiecas pastāvīgas prasības vai aizliegumi, bet kuri var kvalificēties šādiem pastāvīgiem pasākumiem, Komisijai vajadzētu būt iespējai pieņemt pagaidu pasākumus saskaņā ar piesardzības principu.

(29)     Ja pastāv iespējamība, ka augos, augu produktos un citos objektos mitinās aizsargājamās zonas karantīnas organisms, tādējādi radot nepieņemama līmeņa fitosanitāro risku, attiecībā uz to ievešanu un pārvietošanu attiecīgajās aizsargājamās zonās jānosaka aizliegumi un īpašas prasības, kas līdzvērtīgas Savienības teritorijai noteiktajiem aizliegumiem un prasībām.

(30)     Būtu jāpieņem vispārīgas prasības attiecībā uz augu, augu produktu un citu objektu pārvadāšanā izmantotiem transportlīdzekļiem un iepakojamo materiālu, lai nodrošinātu, ka tie ir brīvi no karantīnas organismiem.

(31)     Dalībvalstīm būtu jānozīmē karantīnas stacijas. Būtu jānosaka prasības attiecībā uz šo karantīnas staciju nozīmēšanu, darbību un uzraudzību, kā arī uz augu, augu produktu vai citu objektu izlaišanu no šīm stacijām. Ja šīs prasības ietver pienākumu uzturēt staciju darbinieku un apmeklētāju sarakstu, var rasties Pamattiesību hartas 8. panta (Personas datu aizsardzība) ierobežojums. Tomēr šis ierobežojums būtu nepieciešams un samērīgs, lai sasniegtu šīs regulas mērķi aizsargāt sabiedrības intereses.

(32)     Ja tā noteikts divpusējā nolīgumā, ko Savienība noslēgusi ar trešo valsti, vai trešās valsts tiesību aktos, augiem, augu produktiem un citiem objektiem, kurus no Savienības teritorijas izved uz attiecīgo trešo valsti, būtu jāatbilst noteikumiem, kas paredzēti attiecīgajā nolīgumā vai tiesību aktos.

(33)     Ja uz konkrētiem augiem, augu produktiem vai citiem objektiem, kas no Savienības izvesti uz trešo valsti, neattiecas starp Savienību un attiecīgo trešo valsti noslēgts divpusējs fitosanitārais nolīgums vai attiecīgās trešās valsts tiesību akti fitosanitārijas jomā, šīm trešām valstīm būtu jāpiedāvā aizsardzība pret Savienības karantīnas organismiem, kuru kaitīgums ir atzīts, izņemot gadījumus, kad ir pieejama oficiāla informācija par to, ka attiecīgais Savienības karantīnas organisms attiecīgajā trešajā valstī ir sastopams un neatrodas oficiālā kontrolē, vai kad ir pamats uzskatīt, ka šis Savienības karantīnas organisms neatbilst kritērijiem, pēc kuriem nosaka kaitīgos organismus, kas attiecīgajā trešā valstī kvalificējami par karantīnas organismiem.

(34)     Lai nodrošinātu šīs regulas efektīvu īstenošanu, profesionālajiem operatoriem, uz kuriem attiecas šajā regulā noteiktās saistības, vajadzētu būt reģistrētiem dalībvalstu izveidotos reģistros. Lai samazinātu administratīvo slogu, šajos reģistros būtu jāiekļauj arī profesionālie operatori, uz kuriem attiecas Regula (ES) Nr. …/…. [15] [Office of Publications to insert number, title and, in a footnote, the OJ reference for the Regulation on plant reproductive material].

(35)     Profesionālajiem operatoriem, kas darbojas vairākās telpās, būtu jānodrošina iespēja par katru telpu veikt atsevišķu reģistrāciju.

(36)     Lai atvieglotu karantīnas organisma invāzijas avota noteikšanu, ir lietderīgi prasīt, lai profesionālie operatori saglabātu dokumentāciju saistībā ar augiem, augu produktiem un citiem objektiem, ko tiem piegādājuši profesionālie operatori un ko tie piegādājuši citiem profesionālajiem operatoriem. Ņemot vērā atsevišķu karantīnas organismu latento fāzi un invāzijas avota noteikšanai nepieciešamo laiku, dokumentācija būtu jāglabā trīs gadus.

(37)     Profesionālo operatoru rīcībā vajadzētu būt sistēmām un procedūrām, ar kuru palīdzību var sekot tam, kā notiek augu, augu produktu un citu objektu pārvietošana to telpās.

(38)     Lai no trešām valstīm Savienības teritorijā un aizsargājamās zonās ievestu konkrētus augus, augu produktus un citus objektus, būtu nepieciešams fitosanitārais sertifikāts. Skaidrības labad būtu jāizveido šo augu, augu produktu un citu objektu saraksts.

(39)     Šiem fitosanitārajiem sertifikātiem būtu jāatbilst SAAK prasībām un jāapliecina atbilstība prasībām un pasākumiem, kas noteikti saskaņā ar šo regulu. Lai nodrošinātu fitosanitāro sertifikātu ticamību, būtu jāparedz noteikumi par to derīguma nosacījumiem un anulēšanu.

(40)     Atsevišķu augu, augu produktu un citu objektu ievešana Savienības teritorijā un ievešana un pārvietošana aizsargājamās zonās būtu jāatļauj tikai tad, ja tiem ir pievienota augu pase, kas apliecina atbilstību prasībām un pasākumiem, kuri noteikti saskaņā ar šīs regulas noteikumiem. Skaidrības labad būtu jāizveido šo augu, augu produktu un citu objektu saraksts.

(41)     Augu pases nevajadzētu pieprasīt augiem, augu produktiem un citiem objektiem, kas paredzēti galalietotājiem.

(42)     Lai nodrošinātu augu pasu ticamību, būtu jāparedz noteikumi attiecība uz to saturu.

(43)     Augu pasu izsniegšana parasti būtu jāveic profesionālajiem operatoriem. Ja profesionālajiem operatoriem nav resursu augu pasu izsniegšanai, būtu jānodrošina iespēja, ka pēc to pieprasījuma augu pases izsniedz kompetentās iestādes.

(44)     Būtu jāparedz noteikumi attiecībā uz augu pasu izsniegšanu, ar izsniegšanu saistītajām pārbaudēm, kārtību, kādā profesionālajiem operatoriem piešķir atļauju augu pasu izsniegšanai, atļauju saņēmušo profesionālo operatoru uzraudzību un pienākumiem un šīs atļaujas atsaukšanu.

(45)     Lai samazinātu atļauju saņēmušajiem operatoriem radīto administratīvo slogu, ar augu pasu izsniegšanu saistītās pārbaudes attiecīgā gadījumā būtu jāapvieno ar Regulā (ES) Nr. …/…. [Office of Publications to insert number of Regulation on plant reproductive material law] paredzētajām pārbaudēm.

(46)     Atļauju saņēmušajiem operatoriem vajadzētu būt nepieciešamajām zināšanām par kaitīgajiem organismiem.

(47)     Atsevišķi operatori varētu vēlēties izstrādāt fitosanitāro risku pārvaldības plānu, kas garantētu un apliecinātu augstu kompetences un informētības līmeni attiecība uz fitosanitārajiem riskiem saistībā ar kritiskajiem punktiem to profesionālajā darbībā un attaisnotu īpašu sadarbību kontroles jomā ar kompetentajām iestādēm. Attiecībā uz šo plānu saturu būtu jāparedz Savienības noteikumi.

(48)     Ir lietderīgi paredzēt noteikumus par augu pasu un fitosanitāro sertifikātu aizstāšanu.

(49)     Gadījumos, kad tiek konstatēta neatbilstība Savienības noteikumiem, augu pases būtu jānoņem, jāanulē un izsekošanas nolūkos jāsaglabā.

(50)     Saskaņā ar FAO Starptautisko fitosanitāro pasākumu standartu Nr. 15 koksnes iepakojamo materiālu marķē ar īpašu marķējumu, ko uzliek profesionālie operatori, kas saņēmuši attiecīgu atļauju un tiek uzraudzīti. Šajā regulā būtu jāietver šā marķējuma paraugs un saturs un jānosaka, kā piešķiramas atļaujas profesionālajiem operatoriem, kas izmanto šo marķējumu, un kā veicama atļauju saņēmušo operatoru uzraudzība Savienības teritorijā.

(51)     Ja tā pieprasa trešā valsts, attiecīgie augi, augu produkti vai citi objekti no Savienības šajā trešajā valstī būtu jāieved tikai kopā ar eksporta vai reeksporta fitosanitāro sertifikātu. Atbilstīgi attiecīgiem SAAK noteikumiem šo sertifikātu izsniegšana būtu jāveic kompetentajām iestādēm, ņemot vērā SAAK paredzēto eksporta un reeksporta sertifikātu paraugu saturu.

(52)     Ja augu, augu produktu vai citu objektu pirms eksportēšanas uz trešo valsti pārvieto cauri vairākām dalībvalstīm, ir svarīgi, lai dalībvalsts, kurā attiecīgie augi, augu produkti vai citi objekti ir ražoti vai pārstrādāti, apmainītos ar informāciju ar dalībvalsti, kas izsniedz eksporta fitosanitāro sertifikātu. Šī informācijas apmaiņa ir būtiska, lai varētu apliecināt atbilstību attiecīgās trešās valsts prasībām. Tāpēc, lai nodrošinātu vienotu informācijas apmaiņas kārtību, būtu jāizveido saskaņots “pirmseksporta sertifikāts”.

(53)     Komisijai būtu jāizveido saskaņā ar šo regulu prasītā elektroniskā paziņošanas sistēma.

(54)     Lai nodrošinātu, ka izņēmumi attiecībā uz Savienības karantīnas organismiem, ko izmanto zinātniskiem nolūkiem, izmēģinājumiem, šķirņu veidošanai, selekcijai vai izstādēm, tiek īstenoti tā, lai neradītu nekādu fitosanitāro risku Savienības teritorijai vai tās daļām, Komisijai saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz noteikumiem par informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un Komisiju saistībā ar attiecīgo kaitīgo organismu ievešanu un pārvietošanu Savienības teritorijā, attiecīgiem novērtējumiem un atļaujām, kā arī atbilstības uzraudzību, rīcību neatbilstības gadījumā un tās paziņošanu.

(55)     Lai nodrošinātu efektīvu paziņošanas sistēmu, Komisijai saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz noteikumiem par paziņošanas pienākumu gadījumos, kad radušās aizdomas par konkrētu Savienības karantīnas organismu klātbūtni, kas vēl nav oficiāli apstiprināta.

(56)     Lai tiktu ņemti vērā sasniegumi zinātnes un tehnoloģiju jomā, kas ietekmē kaitīgo organismu klātbūtnes apsekojumus, Komisijai saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz noteikumiem, saskaņā ar kuriem maina vai papildina daudzgadu apsekojuma programmās ietveramos elementus.

(57)     Lai nodrošinātu modelējošo mācību efektivitāti, Komisijai saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz noteikumiem, ar kuriem nosaka modelējošo mācību biežumu, saturu, formātu un citus aspektus.

(58)     Lai nodrošinātu, ka tiek izveidotas aizsargājamās zonas, kuru darbība ir uzticama, Komisijai saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz noteikumiem par apsekojumiem, kas veicami, lai varētu atzīt aizsargājamās zonas un novērtēt šo zonu atbilstību attiecīgajām prasībām.

(59)     Lai nodrošinātu tādu izņēmumu samērīgu un ierobežotu piemērošanu, kas saistīti ar augu, augu produktu vai citu objektu ievešanu vai pārvietošanu pierobežas teritorijās, Komisijai saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz noteikumiem par dalībvalstu pierobežas teritoriju maksimālo platumu, maksimālo attālumu, kādā attiecīgos augus, augu produktus un citus objektus atļauts pārvietot trešās valsts pierobežas teritorijās un dalībvalstu pierobežas teritorijās, un procedūras saistībā ar atļauju izsniegšanu augu, augu produktu un citu objektu ievešanai un pārvietošanai dalībvalsts pierobežas teritorijās.

(60)     Lai augi, augu produkti vai citi objekti netiktu pakļauti fitosanitārajiem riskiem tranzīta laikā, Komisijai saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz noteikumiem, saskaņā ar kuriem nosaka tādas deklarācijas saturu, kas attiecas uz augu, augu produktu vai citu objektu vešanu cauri Savienības teritorijai, lai nogādātu tos trešā valstī.

(61)     Lai nodrošinātu, ka profesionālo operatoru reģistrācija ir samērīga mērķim ierobežot fitosanitāro risku, Komisijai saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz noteikumiem, saskaņā ar kuriem nosaka to profesionālo operatoru kategorijas, kas atbrīvojami no pienākuma reģistrēties reģistrā, un nosacījumus šā atbrīvojuma piemērošanai.

(62)     Lai nodrošinātu tādu trešo valstu fitosanitāro sertifikātu ticamību, kas nav SAAK dalībvalstis, Komisijai saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz noteikumiem, saskaņā ar kuriem papildina to nosacījumu kopumu, kas jāizpilda, lai šo trešo valstu fitosanitārie sertifikāti tiktu pieņemti.

(63)     Lai iespēju robežās samazinātu riskus, kam pakļauti Savienības teritorijā pārvietojamie augi, augu produkti vai citi objekti, Komisijai saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz noteikumiem, saskaņā ar kuriem nosaka konkrētu augu, augu produktu vai citu objektu maksimālo skaitu, kas uzskatāms par nelielu daudzumu, kuram nav nepieciešama augu pase.

(64)     Lai nodrošinātu, ka augu, augu produktu un citu objektu pārbaudes, ko veic, lai varētu izsniegt augu pases, ir uzticamas, Komisijai saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz noteikumiem par vizuālajām pārbaudēm, paraugu ņemšanu un testēšanu un sertifikācijas shēmu izmantošanu.

(65)     Lai uzlabotu augu pasu ticamību, Komisijai saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz noteikumiem, saskaņā ar kuriem nosaka kvalifikācijas prasības, kas jāizpilda profesionālajiem operatoriem, lai tiem tiktu piešķirta atļauja izsniegt augu pases.

(66)     Lai uzlabotu fitosanitārā riska pārvaldības plāna darbības jomu un lietderību, Komisijai saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz noteikumiem, ar kuriem papildina vai maina šādā plānā ietvertos elementus.

(67)     Lai tiktu ņemtas vērā izmaiņas starptautiskajos standartos, Komisijai saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz noteikumiem par apliecinājumiem, kurus izsniedz specifiskām precēm, kas nav koksnes iepakojamais materiāls un kam nepieciešams īpašs apliecinājums par atbilstību šīs regulas noteikumiem.

(68)     Lai nodrošinātu oficiālo apliecinājumu un pirmseksporta sertifikātu lietderību un uzticamību, Komisijai saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz noteikumiem par oficiālo apliecinājumu saturu, par kārtību, kādā profesionālajiem operatoriem piešķir atļaujas šo apliecinājumu izsniegšanai, par atļauju saņēmušo operatoru uzraudzību un pirmseksporta sertifikātu saturu.

(69)     Lai pielāgotos sasniegumiem zinātnes un tehnoloģiju jomā un pieskaņotos Eiropadomes lēmumam, kas pieņemts saskaņā ar LESD 355. panta 6. punktu, Komisijai saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz noteikumiem, saskaņā ar kuriem groza šīs regulas pielikumus.

(70)     Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, pienācīgi apspriestos, tostarp ekspertu līmenī. Gatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, Komisijai būtu jānodrošina, lai attiecīgie dokumenti vienlaicīgi, laikus un pienācīgā kārtībā tiktu nosūtīti Eiropas Parlamentam un Padomei.

(71)     Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, īstenošanas pilnvaras attiecībā uz Savienības karantīnas organismu saraksta veidošanu, prioritāro kaitīgo organismu saraksta veidošanu, pret Savienības karantīnas organismiem vērstu pasākumu noteikšanu, tādu pasākumu pieņemšanu, kas noteiktā laikposmā piemērojami attiecībā uz fitosanitārajiem riskiem, kurus rada kaitīgie organismi, kas pagaidām kvalificējami par Savienības karantīnas organismiem, tādu aizsargājamo zonu atzīšanu, kuras atzītas saskaņā ar Direktīvas 2000/29/EK 2. panta 1. punkta h) apakšpunkta pirmo daļu, un attiecīgās aizsargājamās zonas karantīnas organismu saraksta veidošanu, aizsargājamo zonu mainīšanu un aizsargājamās zonas statusa atsaukšanu, aizsargājamo zonu saraksta grozīšanu, Savienības karantīnas organismu un attiecīgo stādāmo augu saraksta veidošanu, tāda saraksta veidošanu, kurā iekļauti augi, augu produkti un citi objekti, ko aizliegts ievest un pārvietot Savienības teritorijā, un attiecīgās trešās valstis, tāda saraksta veidošanu, kurā iekļauti augi, augu produkti un citi objekti, ko atļauts ievest un pārvietot Savienības teritorijā, un prasības, kurām tiem jāatbilst, tādu prasību noteikšanu trešām valstīm, kas ir līdzvērtīgas prasībām, kuras attiecas uz augu, augu produktu vai citu objektu pārvietošanu Savienības teritorijā, īpašu nosacījumu vai pasākumu paredzēšanu attiecībā uz konkrētu augu, augu produktu vai citu objektu ievešanu dalībvalstu pierobežas zonās, pagaidu pasākumu pieņemšanu attiecībā uz stādāmo augu no trešām valstīm ievešanu un pārvietošanu Savienības teritorijā, tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksta veidošanu, kuru izvešana un pārvietošana konkrētās aizsargājamās zonās ir jāaizliedz, tāda saraksta veidošanu, kurā iekļautas prasības, kas jāizpilda, lai augus, augu produktus un citus objektus varētu ievest un pārvietot aizsargājamās zonās, tāda saraksta veidošanu, kurā iekļauti augi, augu produkti un citi objekti, kuru ievešanai Savienības teritorijā nepieciešams fitosanitārais sertifikāts, un attiecīgās trešās valstis, kuras ir attiecīgo augu, augu produktu vai citu objektu izcelsmes valstis vai no kurām tie nosūtīti, tāda saraksta veidošanu, kurā iekļauti augi, augu produkti un citi objekti, kuru ievešanai konkrētās aizsargājamās zonās no konkrētām trešām valstīm nepieciešams fitosanitārais sertifikāts, un šīs trešās valstis, kuras ir konkrētu augu, augu produktu vai citu objektu izcelsmes valstis vai no kurām tie nosūtīti, tāda saraksta veidošanu, kurā iekļauti augi, augu produkti un citi objekti, kuru pārvietošanai Savienības teritorijā nepieciešama augu pase, tāda saraksta veidošanu, kurā iekļauti augi, augu produkti un citi objekti, kuru ievešanai atsevišķās aizsargājamās zonās nepieciešama augu pase, un augu pasu formāta noteikšanu būtu jāpiešķir Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu[16].

(72)     Lai pieņemtu Savienības karantīnas organismu sākotnējo sarakstu, ņemot vērā to, ka šajā sākotnējā sarakstā bez jebkādām izmaiņām iekļauj tikai Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma A daļā un II pielikuma A daļas I iedaļā uzskaitītos kaitīgos organismus, mainītu kaitīgā organisma zinātnisko nosaukumu, ja šādu izmaiņu pamatā ir zinātnes attīstība, pieņemtu aizsargājamo zonu un attiecīgo aizsargājamo zonu karantīnas organismu sākotnējo sarakstu, ņemot vērā to, ka šajā sākotnējā sarakstā bez jebkādām izmaiņām iekļauj tikai saskaņā ar Direktīvas 2000/29/EK 2. panta 1. punkta h) apakšpunktu apstiprinātās aizsargājamās zonas un Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma B daļā un II pielikuma B daļā uzskaitītos aizsargājamo zonu karantīnas organismus, mainītu aizsargājamās zonas un atsauktu aizsargājamās zonas statusu, pieņemtu Savienībā reglamentētu kvalitāti ietekmējošu kaitīgo organismu sākotnējo sarakstu, ņemot vērā to, ka šajā sākotnējā sarakstā bez jebkādām izmaiņām iekļauj tikai kaitīgos organismus, kas uzskaitīti atsevišķās direktīvās par sēklu un pavairojamā materiāla audzēšanu un tirdzniecību, pieņemtu tādu augu, augu produktu un citu objektu sākotnējo sarakstu, kurus aizliegts ievest un pārvietot Savienības teritorijā, ņemot vērā to, ka šajā sākotnējā sarakstā bez jebkādām izmaiņām iekļauj tikai Direktīvas 2000/29/EK III pielikuma A daļā uzskaitītos augus, augu produktus un citus objektus kopā ar to Kombinētās nomenklatūras kodiem, attiecīgos aizliegumus un trešās valstis, pieņemtu tādu augu, augu produktu un citu objektu sākotnējo sarakstu, uz kuru ievešanu un pārvietošanu Savienības teritorijā ir attiecināmas īpašas prasības, ņemot vērā to, ka šajā sākotnējā sarakstā bez jebkādām izmaiņām iekļauj tikai Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļā uzskaitītos augus, augu produktus un citus objektus kopā ar to Kombinētās nomenklatūras kodiem, attiecīgās prasības un trešās valstis, pieņemtu tādu augu, augu produktu un citu objektu sākotnējo sarakstu, kurus aizliegts ievest atsevišķās aizsargājamās zonās, ņemot vērā to, ka šajā sākotnējā sarakstā bez jebkādām izmaiņām iekļauj tikai Direktīvas 2000/29/EK III pielikuma B daļā uzskaitītos augus, augu produktus un citus objektus kopā ar to Kombinētās nomenklatūras kodiem, attiecīgos aizliegumus un trešās valstis, pieņemtu tādu augu, augu produktu un citu objektu sākotnējo sarakstu, uz kuru ievešanu un pārvietošanu atsevišķās aizsargājamās zonās ir attiecināmas īpašas prasības, ņemot vērā to, ka šajā sākotnējā sarakstā bez jebkādām izmaiņām iekļauj tikai Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma B daļā uzskaitītos augus, augu produktus un citus objektus kopā ar to Kombinētās nomenklatūras kodiem un attiecīgās prasības, pieņemtu sākotnējo sarakstu, kurā iekļauti augi, augu produkti un citu objekti, kā ievešanai Savienības teritorijā ir nepieciešams fitosanitārais sertifikāts, kā arī attiecīgās trešās valstis, kuras ir to izcelsmes valstis vai no kurām tie nosūtīti, ņemot vērā to, ka šajā sākotnējā sarakstā bez jebkādām izmaiņām iekļauj tikai Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma B daļas I punktā uzskaitītos augus, augu produktus un citus objektus, pieņemtu sākotnējo sarakstu, kurā iekļauti augi, augu produkti un citu objekti, kā ievešanai konkrētās aizsargājamās zonās ir nepieciešams fitosanitārais sertifikāts, kā arī attiecīgās trešās valstis, kuras ir to izcelsmes valstis vai no kurām tie nosūtīti, ņemot vērā to, ka šajā sākotnējā sarakstā bez jebkādām izmaiņām iekļauj tikai Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma B daļas II punktā uzskaitītos augus, augu produktus un citus objektus, pieņemtu sākotnējo sarakstu, kurā iekļauti augi, augu produkti un citu objekti, kā pārvietošanai Savienības teritorijā ir nepieciešama augu pase, ņemot vērā to, ka šajā sākotnējā sarakstā bez jebkādām izmaiņām iekļauj tikai Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma A daļas I punktā uzskaitītos augus, augu produktus un citus objektus, un pieņemtu sākotnējo sarakstu, kurā iekļauti augi, augu produkti un citu objekti, kā ievešanai atsevišķās aizsargājamās zonās ir nepieciešama augu pase, ņemot vērā to, ka šajā sākotnējā sarakstā bez jebkādām izmaiņām iekļauj tikai Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma A daļas II punktā uzskaitītos augus, augu produktus un citus objektus, būtu jāpiemēro konsultēšanās procedūra.

(73)     Padomes 1974. gada 9. decembra Direktīvā 74/647/EEK par neļķu tinēja apkarošanu[17] un Padomes 1969. gada 8. decembra Direktīvā 69/466/EEK par Kalifornijas bruņu uts ierobežošanu[18] ir paredzēti attiecīgo kaitīgo organismu izplatības ierobežošanas pasākumi. Kopš šo direktīvu stāšanās spēkā attiecīgie kaitīgie organismi ir plaši izplatījušies visā Savienības teritorijā, un to izplatību vairs nav iespējams ierobežot. Tāpēc šīs direktīvas būtu jāatceļ.

(74)     Padomes 1969. gada 8. decembra Direktīva 69/464/EEK par kartupeļu vēža kontroli[19], Padomes 1993. gada 4. oktobra Direktīva 93/85/EEK par kartupeļu gaišās gredzenpuves kontroli[20], Padomes 1998. gada 20. jūlija Direktīva 98/57/EK par Ralstonia Solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. apkarošanu[21] un Padomes 2007. gada 11. jūnija Direktīva 2007/33/EK par kartupeļu cistu nematožu kontroli un ar ko atceļ Direktīvu 69/465/EEK[22] būtu jāatceļ, jo būtu jāpieņem jauni attiecīgo kaitīgo organismu apkarošanas pasākumi saskaņā ar šīs regulas noteikumiem. Ņemot vērā laiku un resursus, kas nepieciešami šo jauno pasākumu pieņemšanai, šie akti būtu jāatceļ līdz 2021. gadam.

(75)     Regulā (ES) Nr. .../2013[23] [Office of Publications, please insert number and title of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material and, in the footnote, the reference to the Official Journal] ir noteikts, ka pret kaitīgajiem organismiem vērsto pasākumu dotācijas attiecas uz atsevišķiem Direktīvas 2000/29/EK pielikumos norādītajiem kaitīgajiem organismiem un atsevišķiem kaitīgajiem organismiem, kuri šajos pielikumos nav norādīti, taču uz kuriem attiecas Savienības pagaidu pasākumi. Ar šo regulu tiek izveidota prioritāro kaitīgo organismu kategorija. Ir lietderīgi nodrošināt, lai dalībvalstis atsevišķu ar prioritārajiem kaitīgajiem organismiem saistītu pasākumu veikšanai varētu saņemt dotācijas, tostarp kompensāciju, ko profesionāliem operatoriem izmaksā tādu augu, augu produktu un citu objektu vērtībā, kuri iznīcināti saskaņā ar šajā regulā noteiktajiem izskaušanas pasākumiem. Tāpēc Regula (ES) Nr. XXX/2013 būtu jāgroza.

(76)     Tā kā šīs direktīvas mērķi, proti, nodrošināt saskaņotu pieeju attiecībā uz aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstu līmenī, un, ņemot vērā tā ietekmi, sarežģītību un pārrobežu un starptautisko būtību, to labāk var sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas noteikts Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tādus pasākumus, kas ir nepieciešami šā mērķa sasniegšanai.

(77)     Šī regula nerada nesamērīgu administratīvu slogu vai ekonomisku ietekmi maziem un vidējiem uzņēmumiem. Šajā regulā, pamatojoties uz apspriešanos ar ieinteresētajām personām, iespēju robežās ir ņemta vērā mazo un vidējo uzņēmumu īpašā situācija. Ņemot vērā sabiedriskās politikas mērķi ― aizsargāt augu veselību ― iespēja noteikt vispārēju izņēmumu mikrouzņēmumiem, kas ir izplatītākais uzņēmumu veids, nav apsvērta.

(78)     Šajā regulā ir ievērota SAAK, Līgums par sanitāro un fitosanitāro pasākumu piemērošanu un tajos izklāstītās vadlīnijas.

(79)     Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un it sevišķi privātās un ģimenes dzīves neaizskaramība, tiesības uz īpašumu, personas datu aizsardzība, brīvība veikt uzņēmējdarbību un humanitāro un eksakto zinātņu brīvība. Dalībvalstīm šī regula būtu jāpiemēro saskaņā ar šīm tiesībām un principiem,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I nodaļa Priekšmets, darbības joma un definīcijas

1. pants Priekšmets un darbības joma

1.           Šajā regulā paredzēti noteikumi, kas piemērojami, lai noteiktu fitosanitāros riskus, kurus rada jebkuras sugas, celma vai biotipa patogēns, dzīvnieks vai parazītaugs, kas ir kaitīgs augiem vai augu produktiem (turpmāk “kaitīgie organismi”), un pasākumus šādu risku samazināšanai līdz pieņemamam līmenim.

2.           Šajā regulā atsauces uz trešām valstīm ir uzskatāmas par atsaucēm uz I pielikumā uzskaitītajām trešām valstīm un teritorijām.

Šajā regulā atsauces uz Savienības teritoriju ir uzskatāmas par atsaucēm uz Savienības teritoriju bez I pielikumā uzskaitītajām teritorijām.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem groza I pielikumu, lai nodrošinātu, ka šī regula attiecas tikai uz Savienības teritorijas Eiropas daļu. Minētie grozījumi var būt šādi:

(a) vienas vai vairāku Līguma 355. panta 1. punktā minēto teritoriju pievienošana I pielikumam;

(b) vienas vai vairāku Līguma 355. panta 2. punktā minēto teritoriju svītrošana no I pielikuma.

2. pants Definīcijas

Šajā regulā ir spēkā šādas definīcijas:

1)           “augi” ir dzīvi augi un šādas dzīvas augu daļas:

(a) sēklas botāniskajā nozīmē, izņemot sēklas, kas nav paredzētas sēšanai;

(b) augļi botāniskajā nozīmē;

(c) dārzeņi;

(d) bumbuļi, bumbuļsīpoli, sīpoli, sakneņi, saknes, potcelmi, stoloni;

(e) dzinumi, stumbri un stublāji, stīgas;

(f) griezti ziedi;

(g) zari ar lapām;

(h) nozāģēti koki ar lapotni;

(i) lapas, lapotne;

(j) augu audu kultūras, tostarp šūnu kultūras, ģenētiskais materiāls, meristēmas, himēriski kloni, ar mikropavairošanas metodi pavairots materiāls;

(k) dzīvi ziedputekšņi;

(l) pumpuri, potzaru pumpuri, spraudeņi, potzari, potējumi;

2)           “augu produkti” ir augu izcelsmes produkti, kuri vai nu nav apstrādāti, vai kuriem veikta vienkārša sagatavošana, ciktāl tie nav augi.

Izņemot gadījumus, kad noteikts citādi, koksni par “augu produktu” uzskata tikai tad, ja tai nav veikta fitosanitāros riskus mazinoša apstrāde un tā atbilst vismaz vienam no šiem punktiem:

(a) tā ir pilnīgi vai daļēji saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar mizu vai bez tās;

(b) tā nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, jo ir zāģēta, cirsta vai šķelta;

(c) tā ir šķeldas, skaidu, zāģskaidu, koksnes atlikumu, ēveļskaidu vai atgriezumu veidā, un tai nav veikta apstrāde ar līmi, karstumu vai spiedienu vai to kombināciju, lai izgatavotu koksnes granulas, briketes, saplāksni vai kokskaidu plātnes;

(d) to izmanto vai to ir paredzēts izmantot par iepakojamo materiālu vai kravas nostiprināšanas materiālu neatkarīgi no tā, vai to faktiski izmanto preču pārvadāšanā vai ne;

3)           “stādāmi augi” ir augi, no kuriem var rasties pilnapjoma augi un kuri šim nolūkam ir domāti, un kurus ir paredzēts stādīt, pārstādīt vai atstāt iestādītus;

4)           “cits objekts” ir jebkurš tāds pie augiem un augu produktiem nepiederošs materiāls vai priekšmets, tostarp augsne vai augsnes substrāts, kurā var mitināties vai no kura var izplatīties kaitīgie organismi;

5)           “kompetentā iestāde” ir kompetentā iestāde, kā noteikts Regulas (ES) Nr. …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] 2. panta 5. punktā;

6)           “partija” ir sūtījumā ietilpstošas vairākas vienas un tās pašas preces vienības, ko fitosanitāros nolūkos iespējams identificēt pēc sastāva un izcelsmes viendabīguma;

7)           “profesionāls operators” ir jebkura persona, uz kuru attiecas publiskās vai privātās tiesības un kura attiecībā uz augiem, augu produktiem vai citiem objektiem profesionāli veic vismaz vienu no šādām darbībām:

(a) stāda;

(b) audzē;

(c) ražo;

(d) ieved Savienības teritorijā, pārvieto tajā vai izved no tās;

(e) dara pieejamu nodrošināšanai tirgū;

8)           “galalietotājs” ir jebkura persona, kas, darbojoties nesaistīti ar tās tirdzniecisko darbību, uzņēmējdarbību vai profesiju, savai lietošanai saņem augus vai augu produktus;

9)           “tests” ir oficiāla nevizuāla pārbaude, ko veic, lai noteiktu kaitīgo organismu klātbūtni vai tos identificētu;

10)         “apstrāde” ir procedūra, kurā kaitīgos organismus nonāvē, inaktivē vai no tiem atbrīvojas vai padara šos kaitīgos organismus neauglīgus vai novājina.

II nodaļa Karantīnas organismi

1. iedaļa karantīnas organismi

3. pants Karantīnas organismu definīcija

Kaitīgo organismu uzskata par “karantīnas organismu” attiecībā uz noteiktu teritoriju, ja tas atbilst visiem šiem nosacījumiem:

(a) ir noteikta tā identitāte II pielikuma 1. iedaļas 1. punkta nozīmē;

(b) tā klātbūtne attiecīgajā teritorijā nav konstatēta, kā noteikts II pielikuma 1. iedaļas 2. punkta a) apakšpunktā, vai, ja klātbūtne attiecīgajā teritorijā ir konstatēta, tad tā ir neliela, kā noteikts II pielikuma 1. iedaļas 2. punkta b) un c) apakšpunktā;

(c) tas var iekļūt attiecīgajā teritorijā, paredzamā nākotnē pēc iekļūšanas tajā saglabāties (turpmāk “ieviesties”) un izplatīties šajā teritorijā vai ― jau esošas klātbūtnes gadījumā ― tās daļās, kurās tā izplatība ir neliela, kā noteikts II pielikuma 1. iedaļas 3. punktā;

(d) tā iekļūšana, ieviešanās un izplatīšanās, kā noteikts II pielikuma 1. iedaļas 4. punktā, rada nepieņemamu ekonomisku, sociālu vai ar vidi saistītu ietekmi attiecīgajā teritorijā vai ― jau esošas klātbūtnes gadījumā ― tās daļās, kurās tā izplatība ir neliela, un

(e) ir pieejami izpildāmi un iedarbīgi pasākumi, kuri veicami, lai novērstu šā kaitīgā organisma iekļūšanu, ieviešanos un izplatīšanos attiecīgajā teritorijā un mazinātu tā fitosanitāros riskus un ietekmi.

2. iedaļa Savienības karantīnas organismi

4. pants Savienības karantīnas organismu definīcija

Karantīnas organismu uzskata par Savienības karantīnas organismu, ja 3. panta ievadvārdos minētā teritorija ir Savienības teritorija un ja attiecīgais organisms ir iekļauts 5. panta 2. punktā minētajā sarakstā.

5. pants Savienības karantīnas organismu ievešanas un pārvietošanas aizliegums

1.           Savienības karantīnas organismu Savienības teritorijā neieved un nepārvieto.

Apzināti netiek veiktas nekādas darbības, kas var veicināt Savienības karantīnas organisma iekļūšanu, ieviešanos un izplatīšanos Savienības teritorijā.

2.           Komisija ar īstenošanas aktiem izveido tādu kaitīgo organismu sarakstu, kas atbilst 3. panta b), c) un d) punktā minētajiem nosacījumiem attiecībā uz Savienības teritoriju (turpmāk “Savienības karantīnas organismu saraksts”).

Šajā sarakstā iekļauj kaitīgos organismus, kas norādīti Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma A daļā un II pielikuma A daļas I iedaļā.

Kaitīgos organismus, kas ir raksturīgi kādai Savienības teritorijas daļai neatkarīgi no tā, vai tie Savienības teritorijā iekļuvuši dabiskā ceļā vai ievesti, minētajā sarakstā atzīmē kā Savienības teritorijā sastopamus kaitīgos organismus.

Kaitīgos organismus, kas nav raksturīgi nevienai Savienības teritorijas daļai, sarakstā atzīmē kā kaitīgos organismus, kas nav sastopami Savienības teritorijā.

Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 99. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

3.           Ja novērtējums liecina, ka kāds no kaitīgajiem organismiem, kas nav norādīts 2. punktā minētajā īstenošanas aktā, atbilst 3. panta b), c) un d) punktā minētajiem nosacījumiem attiecībā uz Savienības teritoriju vai ka kāds kaitīgajiem organismiem, kas šajā aktā ir norādīts, vairs neatbilst vismaz vienam no šiem nosacījumiem, Komisija šo aktu groza. Pirmajā gadījumā tā attiecīgo kaitīgo organismu pievieno 2. punktā minētajā sarakstā, otrajā gadījumā tā attiecīgo kaitīgo organismu no šā saraksta svītro.

Komisija nodrošina, lai minētais novērtējums būtu pieejams dalībvalstīm.

Īstenošanas aktus, ar kuriem groza 2. punktā minēto īstenošanas aktu, pieņem saskaņā ar 99. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru. Šo pašu procedūru piemēro, lai atceltu vai aizstātu 2. punktā minēto īstenošanas aktu.

4.           Komisija groza 2. punktā minēto īstenošanas aktu, grozot kaitīgā organisma zinātnisko nosaukumu, ja šāds grozījums ir pamatots ar sasniegumiem zinātnes jomā.

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 99. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

6. pants Prioritāri kaitīgie organismi

1.           Savienības karantīnas organismu sauc par “prioritāru kaitīgo organismu”, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

(a) tas atbilst II pielikuma 1. iedaļas 2. punkta a) vai b) apakšpunktā paredzētajam nosacījumam attiecībā uz Savienības teritoriju;

(b) tā iespējamā ekonomiskā, sociālā vai ar vidi saistītā ietekme visnopietnāk izpaužas Savienības teritorijā, kā noteikts II pielikuma 2. iedaļā;

(c) tas ir norādīts sarakstā atbilstīgi 2. punktam.

2.           Komisija ar īstenošanas aktu izveido un groza sarakstu, kurā norādīti prioritārie kaitīgie organismi (turpmāk “prioritāro kaitīgo organismu saraksts”).

Ja novērtējuma rezultāti liecina, ka kāds Savienības karantīnas organisms atbilst 1. punktā paredzētajiem nosacījumiem vai ka kāds kaitīgais organisms vairs neatbilst vismaz vienam no šiem nosacījumiem, Komisija groza šā punkta pirmajā daļā minēto īstenošanas aktu, attiecīgi pievienojot šo kaitīgo organismu sarakstam vai svītrojot šo organismu no tā.

Komisija nodrošina, lai minētais novērtējums būtu pieejams dalībvalstīm.

Prioritāro kaitīgo organismu skaits nepārsniedz 10 % no to Savienības karantīnas organismu skaita, kas iekļauti sarakstā atbilstīgi 5. panta 2. un 3. punktam. Ja prioritāro kaitīgo organismu skaits ir pārsniedzis 10 % no to Savienības karantīnas organismu skaita, kas iekļauti sarakstā atbilstīgi 5. panta 2. un 3. punktam, Komisija groza šā punkta pirmajā daļā minēto īstenošanas aktu, attiecīgi pielāgojot šajā sarakstā iekļauto kaitīgo organismu skaitu, pamatojoties uz to iespējamo ekonomisko, sociālo vai ar vidi saistīto ietekmi, kā noteikts II pielikuma 2. iedaļā.

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 99. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Ja steidzamība ir pienācīgi pamatota ar neatliekamiem iemesliem, kas saistīti ar nopietnu fitosanitāru risku, Komisija saskaņā ar 99. panta 4. punktā minēto procedūru pieņem nekavējoties piemērojamus īstenošanas aktus, ar kuriem Savienības karantīnas organismus norāda sarakstā kā prioritāros kaitīgos organismus.

7. pants II pielikuma 1. un 2. iedaļas grozīšana

1.           Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko groza II pielikuma 1. iedaļu (Kritēriji, pēc kuriem identificē kaitīgos organismus, kas kvalificējami par karantīnas organismiem) attiecībā uz šo organismu identitāti, klātbūtni, spēju iekļūt, ieviesties un izplatīties, kā arī ekonomisko, sociālo un ar vidi saistīto ietekmi, ko tie varētu radīt, ņemot sasniegumus zinātnes un tehnoloģiju jomā.

2.           Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko groza II pielikuma 2. iedaļu (Kritēriji, pēc kuriem identificē Savienības karantīnas organismus, kas kvalificējami par prioritārajiem kaitīgajiem organismiem) attiecībā uz to iespējamo ekonomisko, sociālo un ar vidi saistīto ietekmi, ņemot vērā sasniegumus zinātnes un tehnoloģiju jomā.

8. pants Savienības karantīnas organismi, ko izmanto zinātniskos nolūkos, izmēģinājumos, šķirņu veidošanā, selekcijā vai izstādēs

1.           Atkāpjoties no 5. panta 1. punkta, dalībvalstis pēc pieprasījuma var atļaut savā teritorijā ievest un pārvietot Savienības karantīnas organismus, kas paredzēti izmantošanai zinātniskos nolūkos, izmēģinājumos, šķirņu veidošanā, selekcijā vai izstādēs, ja ir izpildītas šādas prasības:

(a) attiecīgā kaitīgā organisma ievešana un pārvietošana nerada šā kaitīgā organisma ieviešanos vai izplatīšanos Savienības teritorijā, ja ir noteikti pienācīgi ierobežojumi;

(b) noliktavas, kurās attiecīgo kaitīgo organismu paredzēts uzglabāt, un 56. pantā minētās karantīnas stacijas, kurās attiecīgo kaitīgo organismu paredzēts izmantot, ir tam piemērotas;

(c) darbiniekiem, kuri veic ar attiecīgo kaitīgo organismu saistītās darbības, ir nepieciešamā zinātniskā un tehniskā kvalifikācija.

2.           Kompetentā iestāde novērtē 1. punkta a) apakšpunktā minēto attiecīgā kaitīgā organisma ieviešanās un izplatīšanās risku, ņemot vērā šā kaitīgā organisma identitāti, bioloģiskās īpašības un izplatīšanās veidus, paredzēto darbību, mijiedarbību ar vidi un citus būtiskus faktorus, kas saistīti ar šā kaitīgā organisma radīto risku.

Tā novērtē 1. punkta b) apakšpunktā minētās noliktavas, kurās šo kaitīgo organismu paredzēts uzglabāt, un to 1. punkta c) apakšpunktā minēto darbinieku zinātnisko un tehnisko kvalifikāciju, kuriem uzticēta ar šo kaitīgo organismu saistīto darbību veikšana.

Pamatojoties uz šiem novērtējumiem, kompetentā iestāde atļauj kaitīgo organismu ievest vai pārvietot Savienības teritorijā, ja ir izpildītas 1. punktā noteiktās prasības.

3.           Ja tiek piešķirta atļauja, tajā ir iekļauti visi šie nosacījumi:

(a) kaitīgais organisms ir jāglabā noliktavās, ko kompetentās iestādes atzinušas par piemērotām un kas minētas atļaujā;

(b) ar kaitīgo organismu saistītās darbības jāveic karantīnas stacijā, ko saskaņā ar 56. pantu nozīmējusi kompetentā iestāde un kas minēta atļaujā;

(c) ar kaitīgo organismu saistītās darbības jāveic darbiniekiem ar tādu zinātnisko un tehnisko kvalifikāciju, ko kompetentā iestāde atzinusi par piemērotu un kas minēta atļaujā;

(d) kaitīgajam organismam, ko ieved vai pārvieto Savienības teritorijā, jāpievieno atļauja.

4.           Atļauja attiecas tikai uz apjomu, kas nepieciešams attiecīgās darbības veikšanai un nepārsniedz nozīmētās karantīnas stacijas veiktspēju.

Tajā iekļauti ierobežojumi, kas nepieciešami, lai pienācīgi mazinātu attiecīgā Savienības karantīnas organisma ieviešanās un izplatīšanās risku.

5.           Kompetentā iestāde pārrauga atbilstību 3. punktā minētajiem nosacījumiem un 4. punktā minētajiem ierobežojumiem un veic nepieciešamo darbību, ja šie nosacījumi vai ierobežojumi netiek ievēroti. Šī darbība attiecīgā gadījumā ir 1. punktā minētās atļaujas atsaukšana.

6.           Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem paredz sīki izstrādātus noteikumus par:

(a) tādas informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un Komisiju, kas saistīta ar attiecīgo kaitīgo organismu ievešanu un pārvietošanu Savienības teritorijā;

(b) šā panta 2. punktā minētajiem novērtējumiem un atļauju un

(c) šā panta 5. punktā minēto atbilstības pārraudzību, rīcību neatbilstības gadījumā un tās paziņošanu.

9. pants Savienības karantīnas organismu klātbūtnes paziņošana kompetentajām iestādēm

1.           Ja kāda persona konstatē Savienības karantīnas organisma klātbūtni vai tai ir pamatotas aizdomas par šādu klātbūtni, tā desmit kalendāro dienu laikā par to rakstiski paziņo kompetentajai iestādei.

2.           Ja kompetentā iestāde to pieprasa, 1. punktā minētā persona šai iestādei sniedz tās rīcībā esošo informāciju par attiecīgā karantīnas organisma klātbūtni.

10. pants Pasākumi, kas veicami, ja ir radušās aizdomas par Savienības karantīnas organisma klātbūtni

Ja kompetentajai iestādei ir radušās aizdomas par Savienības karantīnas organisma klātbūtni attiecīgās dalībvalsts teritorijas daļā, kurā šis kaitīgais organisma iepriekš nav konstatēts, tā nekavējoties veic jebkādus pasākumus, kas nepieciešami, lai oficiāli apstiprinātu, vai attiecīgais kaitīgais organisms tur ir sastopams vai ne.

11. pants Savienības karantīnas organismu klātbūtnes paziņošana Komisijai un pārējām dalībvalstīm

1.           Dalībvalsts izmanto 97. pantā minēto elektronisko paziņošanas sistēmu, lai informētu Komisiju un pārējās dalībvalstis, ja ir izpildījies viens no šādiem nosacījumiem:

(a) tās kompetentā iestāde ir saņēmusi Regulas (ES) Nr. …/…. [Office of Publications, please insert the number of the Regulation on Official Controls] 36. pantā minētās oficiālas laboratorijas diagnozi, kura apstiprina (turpmāk “oficiāli apstiprina”), ka šīs dalībvalsts teritorijā ir sastopams tur iepriekš nekonstatēts Savienības karantīnas organisms;

(b) tās kompetentā iestāde ir oficiāli apstiprinājusi, ka šīs dalībvalsts teritorijā ir sastopams Savienības karantīnas organisms, ja ir konstatēts, ka šis kaitīgais organisms atrodas tādā tās teritorijas daļā, kur tas agrāk nebija sastopams;

(c) tās kompetentā iestāde ir oficiāli apstiprinājusi, ka attiecīgās dalībvalsts teritorijā esošā augu, augu produktu vai citu objektu sūtījumā, kas ievests vai ko paredzēts ievest vai pārvietot Savienības teritorijā, ir sastopams Savienības karantīnas organisms.

2.           Šā panta 1. punktā minētos paziņojumus iesniedz triju darbadienu laikā no dienas, kad kompetentā iestāde ir oficiāli apstiprinājusi attiecīgā Eiropas karantīnas organisma klātbūtni.

3.           Komisijai ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem nosaka, ka 1. pantā minētais paziņošanas pienākums attiecas arī uz gadījumiem, kad ir aizdomas par konkrētu Savienības karantīnas organismu klātbūtni, kas vēl nav oficiāli apstiprināta. Šajos deleģētajos aktos var arī noteikt termiņu, kādā šie paziņojumi jāiesniedz.

12. pants Ar Savienības karantīnas organismiem saistītā informācija, ko kompetentās iestādes sniedz profesionālajiem operatoriem

Ja ir izpildījies viens no 11. panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem, attiecīgā kompetentā iestāde nodrošina, lai profesionālie operatori, kuru augi, augu produkti vai citi objekti var būt skarti, nekavējoties tiktu informēti par attiecīgā Savienības karantīnas organisma klātbūtni.

13. pants Ar prioritārajiem kaitīgajiem organismiem saistītā informācija, ko kompetentās iestādes sniedz sabiedrībai

Ja ir izpildījies viens no 11. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, kompetentā iestāde informē sabiedrību par pasākumiem, ko tā veikusi un ir paredzējusi veikt, un attiecīgā gadījumā par pasākumiem, kas jāveic konkrētiem profesionālajiem operatoriem vai citām personām.

14. pants Ziņošana par būtiskiem draudiem

1.           Ja dalībvalsts rīcībā ir pierādījumi par būtiskiem draudiem, ka Savienības karantīnas organisms varētu iekļūt Savienības teritorijā vai teritorijas daļā, kur tas vēl nav sastopams, attiecīgā dalībvalsts par šiem pierādījumiem nekavējoties rakstiski informē Komisiju un citas dalībvalstis.

2.           Profesionālie operatori nekavējoties informē kompetentās iestādes par to rīcībā esošiem pierādījumiem saistībā ar 1. punktā minētajiem būtiskajiem draudiem saistībā ar Savienības karantīnas organismiem.

15. pants Pasākumi, kas nekavējoties jāveic profesionālajiem operatoriem

1.           Ja profesionāls operators konstatē Savienības karantīnas organisma klātbūtni augos, augu produktos vai citos objektos, kas atrodas tā kontrolē, tas informē attiecīgo kompetento iestādi, konsultējas ar to un pēc tam nekavējoties veic fitosanitāros pasākumus, kas nepieciešami, lai izskaustu šo kaitīgo organismu no augiem, augu produktiem vai citiem objektiem un attiecīgā gadījumā no tā telpām un novērstu šā kaitīgā organisma izplatīšanos.

Šis profesionālais operators informē attiecīgo kompetento iestādi, konsultējas ar to un pēc tam nekavējoties informē tirdzniecības ķēdē iesaistītās personas, no kurām attiecīgie augi, augu produkti vai citi objekti iegūti.

Attiecīgā kompetentā iestāde vajadzības gadījumā nodrošina, lai attiecīgais profesionālais operators izņemtu no tirgus augus, augu produktus un citus objektus, kuros ir iespējama šā kaitīgā organisma klātbūtne.

2.           Ja 1. punktā minētie augi, augu produkti vai citi objekti vairs nav attiecīgā profesionālā operatora kontrolē, tas par kaitīgo organismu klātbūtni informē attiecīgo kompetento iestādi, konsultējas ar to un pēc tam nekavējoties informē tirdzniecības ķēdē iesaistītās personas, no kurām attiecīgie augi, augu produkti vai citi objekti iegūti un kurām šie augi, augu produkti vai citi objekti ir piegādāti.

3.           Kompetentā iestāde attiecīgā gadījumā nodrošina, lai attiecīgais profesionālais operators atsauktu no tirgus augus, augu produktus un citus objektus, kuros ir iespējama attiecīgā kaitīgā organisma klātbūtne, un, ja šie augi, augu produkti un citi objekti ir sasnieguši galalietotājus, atgūtu tos no attiecīgajiem galalietotājiem.

4.           Ja tiek piemērots 1. vai 2. punkts, attiecīgais profesionālais operators sniedz attiecīgajai kompetentajai iestādei visu informāciju, kas ir būtiska sabiedrībai. Šī kompetentā iestāde informē sabiedrību, ja ir jāveic kādas darbības attiecībā uz augiem, augu produktiem vai citiem objektiem, kuros ir iespējama attiecīgā kaitīgā organisma klātbūtne.

16. pants Savienības karantīnas organismu izskaušana

1.           Ja Savienības karantīnas organisma klātbūtne ir oficiāli apstiprināta, kompetentā iestāde nekavējoties veic visus nepieciešamos pasākumus, lai apkarotu šo kaitīgo organismu un novērstu tā izplatīšanos attiecīgajā teritorijā (turpmāk “izskaušana”). Šos pasākumus pieņem saskaņā ar VI pielikumu (Kaitīgo organismu radīto risku pārvaldības pasākumi un principi).

2.           Ja Savienības karantīnas organisma klātbūtne var būt saistīta ar augu, augu produktu vai citu objektu pārvietošanu, kompetentā iestāde pārbauda šīs klātbūtnes avotu un iespējamību, ka attiecīgais kaitīgais organisms pārvietošanas rezultātā ir izplatījies uz citiem augiem, augu produktiem vai objektiem.

3.           Ja 1. punktā minētie pasākumi attiecas uz augu, augu produktu un citu objektu ievešanu vai pārvietošanu Savienības teritorijā, attiecīgā dalībvalsts par šiem pasākumiem nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

4.           Šā panta 1. punktā minētie pasākumi un 2. punktā minētās pārbaudes attiecas arī uz fizisku personu privātām telpām.

17. pants Ierobežotu teritoriju izveide

1.           Saņēmusi 11. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto oficiālo apstiprinājumu, kompetentā iestāde nekavējoties izveido teritoriju, kurā veicami minētajā pantā izklāstītie pasākumi (turpmāk “ierobežota teritorija”).

Šī ierobežotā teritorija sastāv no 2. punktā paredzētās invadētās teritorijas un 3. punktā paredzētās buferzonas.

2.           Invadētajā teritorijā atrodas:

(a) visi augi, par kuriem ir zināms, ka tos invadējis attiecīgais kaitīgais organisms;

(b) visi augi ar pazīmēm vai simptomiem, kas liecina par iespējamu kaitīgā organisma invāziju;

(c) visi citi augi, kurus attiecīgais kaitīgais organisms varētu invadēt, ņemot vērā to, ka šie augi ir uzņēmīgi pret attiecīgo kaitīgo organismu un atrodas invadēto augu tiešā tuvumā vai tiem ir kopīgs ražošanas avots (ja tas ir zināms) ar invadētajiem augiem vai augiem, kas no šādiem invadētiem augiem audzēti.

3.           Buferzonas atrodas blakus invadētajai zonai un ap to.

Tās lielums ir pietiekams, lai tiktu ņemts vērā risks, ka attiecīgais kaitīgais organisms varētu izplatīties ārpus invadētās zonas dabiskā ceļā vai tādu darbību rezultātā, ko invadētajā zonā un tās apkaimē veicis cilvēks, un lēmumu par šīs zonas lielumu pieņem saskaņā ar principiem, kas noteikti IV pielikuma (Kaitīgo organismu radīto risku pārvaldības pasākumi un principi) 2. iedaļā.

Tomēr, ja risks, ka kaitīgais organisms varētu izplatīties ārpus invadētās zonas, ir pietiekami samazināts ar dabiskām vai mākslīgām barjerām, buferzonu var neveidot.

4.           Atkāpjoties no 1. punkta, ja kompetentā iestāde uzreiz secina, ka, ņemot vērā attiecīgā kaitīgā organisma veidu un vietu, kur tas konstatēts, tā izskaušanu var veikt nekavējoties, kompetentā iestāde var nolemt neveidot ierobežotu teritoriju.

Šādā gadījumā tā veic apsekojumu, lai noteiktu, vai ir notikusi citu augu vai augu produktu invadēšanās. Pamatojoties uz minēto apsekojumu, kompetentā iestāde nosaka, vai ir nepieciešams izveidot ierobežotu teritoriju. Attiecīgā kompetentā iestāde šā apsekojuma secinājumus paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm.

5.           Ja saskaņā ar 2. un 3. punktu ierobežotā teritorija ir jāpaplašina citas dalībvalsts teritorijā, dalībvalsts, kurā konstatēta attiecīgā kaitīgā organisma klātbūtne, nekavējoties sazinās ar dalībvalsti, kuras teritorijā šī ierobežotā teritorija iestiepsies, lai šī dalībvalstis varētu veikt visas attiecīgās darbības, kas minētas 1. līdz 4. punktā.

6.           Dalībvalstis katru gadu līdz 31. martam Komisijai un pārējām dalībvalstīm dara zināmu izveidoto ierobežoto teritoriju skaitu un atrašanās vietu, attiecīgos kaitīgos organismus un iepriekšējā gada laikā veiktos attiecīgos pasākumus.

18. pants Ierobežoto teritoriju apsekošana un pārveidošana un ierobežojumu atcelšana

1.           Kompetentās iestādes ik gadu apseko katru ierobežoto teritoriju, lai novērtētu, kā mainījusies attiecīgā kaitīgā organisma klātbūtne.

Šos apsekojumus veic saskaņā ar 21. panta 1. un 2. punktā paredzētajiem noteikumiem par apsekojumiem.

2.           Ja ikgadējā apsekojuma laikā kompetentā iestāde konstatē attiecīgā kaitīgā organisma klātbūtni buferzonā, attiecīgā dalībvalsts par to nekavējoties paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm, norādot, ka šā kaitīgā organisma klātbūtne konstatēta buferzonā.

3.           Kompetentās iestādes attiecīgā gadījumā maina invadēto teritoriju, buferzonu un ierobežoto teritoriju robežas, ņemot vērā 1. punktā minēto apsekojumu rezultātus.

4.           Ja 1. punktā minēto apsekojumu laikā attiecīgajā ierobežotajā teritorijā pietiekami ilgā periodā nav konstatēta attiecīgā kaitīgā organisma klātbūtne, kompetentās iestādes var nolemt likvidēt šo ierobežoto teritoriju un izbeigt attiecīgos izskaušanas pasākumus.

5.           Pieņemot lēmumu par 3. punktā minēto izmaiņu veikšanu vai 4. punktā minēto ierobežotās teritorijas likvidēšanu, attiecīgā kompetentā iestāde ņem vērā vismaz tādus faktorus kā attiecīgā kaitīgā organisma un vektora bioloģiskās īpašības, saimniekaugu klātbūtne, ekoloģiski klimatiskie apstākļi un iespējamība, ka izskaušanas pasākumi bijuši veiksmīgi.

19. pants Ziņojumi par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 16., 17. un 18. pantu

Dalībvalstis sagatavo ziņojumu par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 16., 17. un 18. pantu.

Ja dalībvalsts šos pasākumus ir veikusi citas dalībvalsts robežai piegulošā teritorijā, šo ziņojumu iesniedz šai citai dalībvalstij.

Šo ziņojumu pēc pieprasījuma iesniedz Komisijai un pārējām dalībvalstīm.

20. pants IV pielikuma grozīšana

Komisija saskaņā ar 98. pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem groza IV pielikuma 1. iedaļu (Karantīnas organismu radīto risku pārvaldības pasākumi) attiecībā uz pasākumiem, kas vērsti uz kultūraugu un savvaļas augu invadēšanās novēršanu un apkarošanu, pasākumiem, kas vērsti uz augu, augu produktu un citu objektu sūtījumiem, un pasākumiem, kas vērsti uz citiem karantīnas organismu izplatīšanās ceļiem, un groza minētā pielikuma 2. iedaļu (Kaitīgo organismu radīto risku pārvaldības principi) attiecībā uz karantīnas organismu radīto risku pārvaldības principiem, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību un zinātnes sasniegumus.

21. pants Apsekojumi par Savienības karantīnas organismiem un kaitīgajiem organismiem, kas pagaidām kvalificējami par Savienības karantīnas organismiem

1.           Dalībvalstis noteiktos laikposmos veic apsekojumus, kuru laikā pārbauda Savienības karantīnas organismu klātbūtni un pazīmes vai simptomus, kas liecina par tāda kaitīgā organisma klātbūtni, kurš saskaņā ar II pielikuma 3. iedaļu pagaidām kvalificējams par Savienības karantīnas organismu, visās teritorijās, kur šis kaitīgais organisms iepriekš nav konstatēts.

2.           Šajos apsekojumos ietvertas vismaz kompetentās iestādes vizuālās pārbaudes un attiecīgā gadījumā paraugu vākšana un testu veikšana. Apsekojumu pamatā ir atzīti zinātniskie un tehniskie principi, un tos veic laikā, kad pastāv iespējamība konstatēt attiecīgā kaitīgā organisma klātbūtni.

Šajos apsekojumus ņem vērā ar attiecīgo kaitīgo organismu klātbūtni saistītos zinātniskos un tehniskos pierādījumus un citu piemērotu informāciju.

3.           Dalībvalstis katru gadu līdz 30. aprīlim paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm to 1. punktā minēto apsekojumu rezultātus, kas veikti aizvadītajā gadā.

22. pants Daudzgadu apsekošanas programmas un informācijas vākšana

1.           Dalībvalstis izstrādā daudzgadu programmas, kurās izklāstīts saskaņā ar 21. pantu veicamo apsekojumu saturs. Šajās programmās paredz 21. panta 2. punkta otrajā daļā minēto zinātnisko un tehnisko pierādījumu un citas informācijas vākšanu un reģistrēšanu.

Šajās programmās nosaka šādus elementus: katra apsekojumu konkrēto mērķi, teritoriālo tvērumu un darbības laiku, kaitīgos organismus, augus un preces, uz kuriem tas vērsts, apsekojuma metodoloģiju un kvalitātes pārvaldību, tostarp vizuālo pārbaužu, paraugu ņemšanas un testēšanas procedūru aprakstu un tehnisko pamatojumu, plānoto vizuālo pārbaužu veikšanas laiku, biežumu un skaitu un savāktās informācijas dokumentēšanas un ziņošanas metodes.

Daudzgadu programmas izstrādā laikposmam no pieciem līdz septiņiem gadiem.

2.           Pabeigušas daudzgadu apsekojumu programmas izstrādi, dalībvalstis tās dara zināmas Komisijai un pārējām dalībvalstīm.

3.           Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem maina vai papildina elementus, kas jāietver 1. punktā minētajās daudzgadu apsekojumu programmās.

23. pants Prioritāro kaitīgo organismu apsekojumi

1.           Attiecībā uz katru prioritāro kaitīgo organismu dalībvalstis ik gadu veic atsevišķu apsekojumu, kā minēts 21. panta 1. punktā. Šajos apsekojumos iekļauj pietiekamu vizuālo pārbaužu, paraugu ņemšanas un testēšanas reižu skaitu, lai nodrošinātu augstu iespējamību, ka attiecīgos kaitīgos organismus būs iespējams laicīgi konstatēt.

2.           Dalībvalstis katru gadu līdz 30. aprīlim paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm to 1. punktā minēto apsekojumu rezultātus, kas veikti aizvadītajā gadā.

24. pants Ārkārtas situāciju plāni attiecībā uz prioritārajiem kaitīgajiem organismiem

1.           Katra dalībvalsts par katru prioritāro kaitīgo organismu, kas var iekļūt un ieviesties šīs valsts teritorijā vai tās daļā, izstrādā un regulāri atjaunina atsevišķu plānu, kurā iekļauta informācija par lēmumu pieņemšanas procesiem, procedūrām un protokoliem, kas jāievēro, un resursiem, kas jādara pieejami, ja ir apstiprināta attiecīgā kaitīgā organisma klātbūtne vai radušās aizdomas par to (turpmāk “ārkārtas situāciju plāns”).

2.           Ārkārtas situāciju plānā iekļauj šādus elementus:

(a) plāna īstenošanā iesaistīto struktūru pienākumi un atbildība gadījumā, kad ir apstiprināta attiecīgā kaitīgā organisma klātbūtne vai radušās aizdomas par to, iestāžu hierarhija un rīcības koordinācijas darbības, ko veic kompetentās iestādes, citas publiskās iestādes, kuras minētas Regulas (ES) Nr. …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation of Official Controls] 3. panta 2. punktā, deleģētās struktūras vai iesaistītās fiziskās personas, kuras minētas Regulas (ES) Nr. …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation of Official Controls] 25. panta 1. punktā, laboratorijas un profesionālie operatori un kas ietver koordināciju ar kaimiņos esošām dalībvalstīm un attiecīgā gadījumā ar kaimiņos esošām trešām valstīm;

(b) kompetentās iestādes pieeja telpām, ko izmanto profesionālie operatori un attiecīgā gadījumā fiziskās personas, kā arī laboratorijām, iekārtām, darbiniekiem, neatkarīgo ekspertu atzinumiem un resursiem, kas nepieciešami, lai ātri un efektīvi izskaustu vai attiecīgā gadījumā norobežotu attiecīgo prioritāro kaitīgo organismu;

(c) pasākumi, kas jāveic saistībā ar Komisijas, pārējo dalībvalstu, attiecīgo profesionālo operatoru un sabiedrības informēšanu par attiecīgā prioritārā kaitīgā organisma klātbūtni un izskaušanas pasākumiem, kas veikti, ja ir apstiprināta attiecīgā kaitīgā organisma klātbūtne vai radušās aizdomas par to;

(d) kārtība, kādā dokumentē konstatējumus saistībā ar attiecīgā prioritārā kaitīgā organisma klātbūtni;

(e) pieejamie novērtējumi, kas minēti 6. panta 2. punktā, un jebkādi dalībvalstu novērtējumi par risku, ko attiecīgais prioritārais kaitīgais organisms rada tās teritorijai;

(f) īstenojamiem riska pārvaldības pasākumiem saistībā ar attiecīgo prioritāro kaitīgo organismu saskaņā ar IV pielikuma 1. iedaļu un piemērojamām procedūrām;

(g) ierobežoto teritoriju ģeogrāfiskās norobežošanas principi;

(h) protokoli, kuros aprakstītas vizuālo pārbaužu, paraugu ņemšanas un testēšanas metodes, un

(i) kompetento iestāžu darbinieku apmācības principi.

Attiecīgā gadījumā a) līdz i) apakšpunktā ietvertos elementus izklāsta rokasgrāmatā.

3.           Gada laikā pēc attiecīgā kaitīgā organisma iekļaušanas prioritāro kaitīgo organismu sarakstā dalībvalstis izstrādā ārkārtas situāciju plānu attiecībā uz šo prioritāro kaitīgo organismu.

Dalībvalstis regulāri pārskata un attiecīgā gadījumā atjaunina savus ārkārtas situāciju plānus.

4.           Dalībvalstis savus ārkārtas situāciju plānus pēc pieprasījuma dara zināmus Komisijai un pārējām dalībvalstīm.

25. pants Modelējošās mācības

1.           Dalībvalstis organizē ar ārkārtas situāciju plānu īstenošanu saistītas modelējošas mācības intervālos, kas noteikti atbilstīgi attiecīgā prioritārā kaitīgā organisma bioloģiskajām īpašībām un tā radītajam fitosanitārajam riskam.

Šīs mācības pieņemamā termiņā tiek organizētas saistībā ar visiem attiecīgajiem prioritārajiem kaitīgajiem organismiem.

2.           Attiecībā uz prioritārajiem kaitīgajiem organismiem, kuru klātbūtne vienā dalībvalstī var ietekmēt kaimiņos esošās dalībvalstis, attiecīgās dalībvalstis modelējošās mācības organizē kopā, pamatojoties uz saviem attiecīgajiem ārkārtas situāciju plāniem.

Attiecīgā gadījumā dalībvalstis šādas modelējošās mācības organizē kopā ar kaimiņos esošām trešām valstīm.

3.           Dalībvalstis pēc pieprasījuma Komisijai un citām dalībvalstīm dara pieejamu ziņojumu par katra modelējošo mācību cikla rezultātiem.

4.           Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem paredz:

(a) to, cik bieži notiek modelējošās mācības, to saturu un veidu;

(b) modelējošās mācības, kas attiecas uz vairākiem prioritārajiem kaitīgajiem organismiem;

(c) sadarbību starp dalībvalstīm un starp dalībvalstīm un trešām valstīm;

(d) šā panta 3. punktā minēto modelējošo mācību ziņojumu saturu.

26. pants Prioritāro kaitīgo organismu izskaušanas plāni

1.           Ja dalībvalsts teritorijā saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunktu ir oficiāli apstiprināta prioritārā kaitīgā organisma klātbūtne, kompetentā iestāde nekavējoties pieņem plānu, kurā noteikti 16., 17. un 18. pantā paredzētie attiecīgā kaitīgā organisma izskaušanas pasākumi un šo pasākumu piemērošanas grafiks. Šo plānu sauc par “izskaušanas plānu”.

Izskaušanas plānā ietver veicamo apsekojumu plāna un organizācijas aprakstu un paredz vizuālo pārbaužu, ņemamo paraugu un veicamo laboratorijas testu skaitu.

2.           Dalībvalstis pēc pieprasījuma Komisijai un citām dalībvalstīm dara zināmus savus izskaušanas plānus un ikgadējos ziņojumus par pasākumiem, kas saskaņā ar 16., 17. un 18. pantu veikti attiecīgo izskaušanas plānu ietvaros.

27. pants Savienības pasākumi pret konkrētiem Savienības karantīnas organismiem

1.           Komisija ar īstenošanas aktiem var noteikt pasākumus pret konkrētiem Savienības karantīnas organismiem. Ar šiem pasākumiem attiecībā uz katru kaitīgo organismu īsteno vismaz vienu no šiem noteikumiem:

(a) regulas 10. pants, kas attiecas uz pasākumiem, kuri jāveic, ja ir radušās aizdomas par Savienības karantīnas organisma klātbūtni;

(b) regulas 15. pants, ka attiecas uz pasākumiem, kuri nekavējoties jāveic profesionāliem operatoriem;

(c) regulas 16. pants, kas attiecas uz Savienības karantīnas organismu izskaušanu;

(d) regulas 17. pants, kas attiecas uz ierobežotu teritoriju izveidi;

(e) regulas 18. pants, kas attiecas uz apsekojumiem, ierobežotu teritoriju pārveidošanu un ierobežojumu atcelšanu;

(f) regulas 21. pants, kas attiecas uz Savienības karantīnas organismu un tādu kaitīgo organismu apsekošanu, kuri pagaidām kvalificēti par Savienības karantīnas organismiem;

(g) regulas 23. pants, kas attiecas uz prioritāro kaitīgo organismu apsekošanu attiecībā uz konkrētu prioritāro kaitīgo organismu vizuālo pārbaužu, paraugu un testu skaitu;

(h) regulas 24. pants, kas attiecas uz ārkārtas situāciju plāniem saistībā ar prioritārajiem kaitīgajiem organismiem;

(i) regulas 25. pants, kas attiecas uz modelējošām mācībām;

(j) regulas 26. pants, kas attiecas uz prioritāro kaitīgo organismu izskaušanas plāniem.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 99. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2.           Ja Komisija, pamatojoties uz 18. pantā minētajiem apsekojumiem vai citiem pierādījumiem, secina, ka Savienības karantīnas organisma izskaušana kādā ierobežotā teritorijā nav iespējama, tā var pieņemt 1. punktā minētos īstenošanas aktus, ar ko paredz pasākumus, kuru vienīgais mērķis ir nepieļaut šo kaitīgo organismu izplatīšanos ārpus attiecīgajām teritorijām. Šādus profilakses pasākumus sauc par “izplatības ierobežošanu”.

3.           Ja Komisija secina, ka ir radusies nepieciešamība veikt profilakses pasākumus ārpus ierobežotām teritorijām, lai aizsargātu Savienības teritorijas daļu, kurā attiecīgais Savienības karantīnas organisms nav sastopams, tā var pieņemt 1. punktā minētos īstenošanas aktus, ar ko paredz šādus pasākumus.

4.           Šā panta 1., 2. un 3. punktā minētos pasākumus veic saskaņā ar IV pielikumu (Kaitīgo organismu radīto risku pārvaldības pasākumi un principi), ņemot vērā konkrētos riskus, ko rada attiecīgie Savienības karantīnas organismi, un nepieciešamību saskaņoti īstenot nepieciešamos riska mazināšanas pasākumus Savienības līmenī.

5.           Ar 1. punktā minētajiem īstenošanas aktiem var noteikt, ka ir jāatceļ vai jāgroza dalībvalstu veiktie 1. punkta a) līdz j) apakšpunktā minētie pasākumi. Kamēr Komisija nav pieņēmusi attiecīgu pasākumu, dalībvalsts var turpināt piemērot izraudzītos pasākumus.

6.           Ja steidzamība ir pienācīgi pamatota ar neatliekamiem iemesliem, kas saistīti ar nopietna fitosanitārā riska novēršanu, Komisija saskaņā ar 99. panta 4. punktā minēto procedūru pieņem nekavējoties piemērojamus īstenošanas aktus.

7.           Dalībvalsts izmanto 97. pantā minēto elektronisko paziņošanas sistēmu, lai informētu Komisiju un pārējās dalībvalstis par gadījumiem, kad profesionālie operatori nav izpildījuši saskaņā ar šo pantu pieņemtos pasākumus.

28. pants Dalībvalstu pasākumi attiecībā uz kaitīgajiem organismiem, kas nav norādīti sarakstā kā Savienības karantīnas organismi

1.           Ja dalībvalsts teritorijā oficiāli tiek apstiprināta tāda kaitīgā organisma klātbūtne, kas nav iekļauts Savienības karantīnas organismu sarakstā, un ja kompetentā iestāde uzskata, ka šis kaitīgais organisms varētu atbilst nosacījumiem iekļaušanai Savienības karantīnas organismu sarakstā, tā nekavējoties novērtē attiecīgā kaitīgā organisma atbilstību II pielikuma 3. iedaļas 1. apakšiedaļas kritērijiem. Ja kompetentā iestāde secina, ka šie kritēriji ir izpildīti, tā nekavējoties veic izskaušanas pasākumus saskaņā ar IV pielikumu (Kaitīgo organismu radīto risku pārvaldības pasākumi un principi). Piemēro 16. līdz 19. pantu.

Ja kompetentajai iestādei ir radušās aizdomas par tāda kaitīgā organisma klātbūtni tās teritorijā, kas atbilst šā punkta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem, attiecīgi piemēro 10. pantu.

2.           Pēc 1. punktā minēto darbību veikšanas dalībvalstis novērtē, vai attiecīgais kaitīgais organisms atbilst II pielikuma 1. iedaļā paredzētajiem kritērijiem, pēc kuriem nosaka, vai attiecībā uz Savienības teritoriju tas uzskatāms par karantīnas organismu.

3.           Attiecīgā dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par kaitīgā organisma klātbūtni, 1. punktā minēto novērtējumu, veiktajiem pasākumiem un to pamatā esošajiem pierādījumiem.

Tā 24 mēnešu laikā no dienas, kad oficiāli apstiprināta attiecīgā kaitīgā organisma klātbūtne, Komisijai paziņo 2. punktā minētā novērtējuma rezultātus.

Paziņojumus par attiecīgā kaitīgā organisma klātbūtni iesniedz, izmantojot 97. pantā minēto elektronisko paziņošanas sistēmu.

29. pants Savienības pasākumi attiecībā uz kaitīgajiem organismiem, kas nav norādīti sarakstā kā Savienības karantīnas organismi

1.           Ja Komisija saņem 28. panta 3. punkta pirmajā daļā minēto paziņojumu vai tās rīcībā ir citi pierādījumi par Savienības karantīnas organismu sarakstā neiekļauta kaitīgā organisma klātbūtni vai būtiskiem draudiem par tā iekļūšanu Savienības teritorijā, un tā uzskata, ka šis kaitīgais organisms varētu atbilst nosacījumiem, kas ir priekšnoteikumi iekļaušanai šajā sarakstā, tā nekavējoties novērtē, vai attiecībā uz Savienības teritoriju šis kaitīgais organisms atbilst II pielikuma 3. iedaļas 2. apakšiedaļā noteiktajiem kritērijiem.

Ja Komisija secina, ka šie kritēriji ir izpildīti, tā izmanto īstenošanas aktus, lai nekavējoties pieņemtu noteiktā laikposmā veicamus pasākumus saistībā ar attiecīgā kaitīgā organisma radītajiem fitosanitārajiem riskiem. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 99. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Ar šiem pasākumiem attiecībā uz katru kaitīgo organismu īsteno vismaz vienu no 27. panta 1. punkta a) līdz f) apakšpunktā minētajiem noteikumiem.

2.           Ja Komisija, pamatojoties uz 18. un 21. pantā minētajiem apsekojumiem vai citiem pierādījumiem, secina, ka attiecīgā kaitīgā organisma izskaušana konkrētās ierobežotās teritorijās nav iespējama, ar 1. punkta otrajā daļā minētajiem īstenošanas aktiem var noteikt pasākumus, kuru vienīgais mērķis ir ierobežot šā kaitīgā organisma izplatību.

3.           Ja Komisija secina, ka ir radusies nepieciešamība veikt profilakses pasākumus vietās, kas atrodas ārpus ierobežotām teritorijām, lai aizsargātu Savienības teritorijas daļu, kurā attiecīgais kaitīgais organisms nav sastopams, šādus pasākumus var noteikt ar 1. punktā minētajiem īstenošanas aktiem.

4.           Šā panta 1., 2. un 3. punktā minētos pasākumus veic saskaņā ar IV pielikuma 1. iedaļu (Karantīnas organismu radīto risku pārvaldības pasākumi) un 2. iedaļu (Kaitīgo organismu radīto risku pārvaldības principi), ņemot vērā konkrētos riskus, ko rada attiecīgie kaitīgie organismi, un nepieciešamību saskaņoti īstenot nepieciešamos riska mazināšanas pasākumus Savienības līmenī.

5.           Ar 1. punktā minētajiem īstenošanas aktiem var noteikt, ka ir jāatceļ vai jāgroza saskaņā ar 28. pantu veiktie dalībvalstu pasākumi. Kamēr Komisija nav pieņēmusi attiecīgu pasākumu, dalībvalsts var turpināt piemērot izraudzītos pasākumus.

6.           Ja steidzamība ir pienācīgi pamatota ar neatliekamiem iemesliem, kas saistīti ar nopietna fitosanitārā riska novēršanu, Komisija saskaņā ar 99. panta 4. punktā minēto procedūru pieņem nekavējoties piemērojamus īstenošanas aktus.

7.           Dalībvalsts izmanto 97. pantā minēto elektronisko paziņošanas sistēmu, lai informētu Komisiju un pārējās dalībvalstis par gadījumiem, kad profesionālie operatori nav izpildījuši saskaņā ar šo pantu pieņemtos pasākumus.

30. pants II pielikuma 3. iedaļas grozīšana

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem groza II pielikuma 3. iedaļu par kaitīgo organismu atbilstību 28. un 29. pantā noteiktajiem kritērijiem, attiecībā uz kritērijiem, kas saistīti ar šo organismu identitāti, klātbūtni, iespējamību, ka tas varētu iekļūt, ieviesties un izplatīties, kā arī to iespējamo ekonomisko, sociālo un ar vidi saistīto ietekmi, ņemot vērā sasniegumus zinātnes un tehnoloģiju jomā.

31. pants Dalībvalstu pieņemtās stingrākās prasības

1.           Dalībvalstis savā teritorijā var piemērot stingrākus pasākumus par tiem, kas pieņemti saskaņā ar 27. panta 1., 2. un 3. punktu un 29. panta 1., 2. un 3. punktu, ja šie pasākumi tiek veikti ar mērķi nodrošināt fitosanitāro aizsardzību un ja tie ir saskaņā ar IV pielikuma 2. iedaļu (Kaitīgo organismu radīto risku pārvaldības pasākumi un principi).

Ar šiem pasākumiem nenosaka un tie nerada aizliegumus vai ierobežojumus attiecībā uz augu, augu produktu vai citu objektu ievešanu vai pārvietošanu Savienības teritorijā papildus aizliegumiem un ierobežojumiem, kas paredzēti ar 40. līdz 54. panta un 67. līdz 96. panta noteikumiem.

2.           Dalībvalstis nekavējoties paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm pasākumus, ko tās pieņēmušas un kas ietilpst 1. punkta darbības jomā.

Dalībvalstis pēc pieprasījuma iesniedz Komisijai un pārējām dalībvalstīm ikgadējo ziņojumu par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 1. punktu.

3. iedaļa Aizsargājamo zonu karantīnas organismi

32. pants Aizsargājamo zonu atzīšana

1.           Ja karantīnas organisms ir sastopams Savienības teritorijā, bet nav konstatēts attiecīgajā dalībvalstī, un ja tas nav Savienības karantīnas organisms, Komisija, saņēmusi attiecīgās dalībvalsts pieteikumu atbilstīgi 4. punktam, var atzīt attiecīgās dalībvalsts teritoriju par aizsargājamo zonu saskaņā ar 3. punktu.

Ja aizsargājamās zonas karantīnas organisms nav sastopams dalībvalsts teritorijas daļā, uz šo daļu attiecas tādi paši noteikumi.

Šādu karantīnas organismu sauc par “aizsargājamās zonas karantīnas organismu”.

2.           Aizsargājamās zonas karantīnas organismu attiecīgajā aizsargājamā zonā neieved un nepārvieto.

Neviens apzināti neveic darbības, kas veicina attiecīgā aizsargājamās zonas karantīnas organisma ievešanu, ieviešanos un izplatīšanos aizsargājamā zonā.

3.           Komisija ar īstenošanas aktiem izveido aizsargājamo zonu un attiecīgo aizsargājamās zonas karantīnas organismu sarakstu. Šajā sarakstā iekļauj aizsargājamās zonas, kas atzītas saskaņā ar Direktīvas 2000/29/EK 2. panta 1. punkta h) apakšpunkta pirmo daļu, un attiecīgos kaitīgos organismus, kas norādīti Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma B daļā un II pielikuma B daļā. Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 99. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

Ja ir izpildīti 1. punktā paredzētie nosacījumi, Komisija, grozot pirmajā daļā minēto īstenošanas aktu, var atzīt papildu aizsargājamās zonas. Šādu grozījumu pieņem saskaņā ar 99. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru. Šo pašu procedūru piemēro, lai atceltu vai aizstātu pirmajā daļā minēto īstenošanas aktu.

Ja piemēro 35. pantu, īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 99. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

4.           Kopā ar 1. punktā minēto pieteikumu attiecīgā dalībvalsts iesniedz:

(a) attiecīgās aizsargājamās zonas robežu aprakstu, tostarp kartes, un

(b) tādu apsekojumu rezultātus, kas apliecina, ka pēdējo trīs gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas attiecīgais kaitīgais organisms attiecīgajā teritorijā nav bijis sastopams.

Šos apsekojumus veic tādā laikā un tik intensīvi, lai varētu konstatēt attiecīgā karantīnas organisma klātbūtni. To pamatā ir vispāratzīti zinātniskie un tehniskie principi.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem paredz sīki izstrādātus noteikumus par apsekojumiem, kas veicami aizsargājamo zonu atzīšanas nolūkos.

33. pants Vispārīgie pienākumi attiecībā uz aizsargājamām zonām

1.           Attiecībā uz aizsargājamo zonu turpmākajos regulas pantos noteiktie pienākumi attiecas arī uz attiecīgās aizsargājamās zonas karantīnas organismiem:

(a) regulas 9. un 12. pants attiecībā uz Savienības karantīnas organismu klātbūtnes apstiprināšanu, paziņošanu un attiecīgas informācijas sniegšanu;

(b) regulas 15. pants attiecībā uz pasākumiem, kas nekavējoties jāveic profesionāliem operatoriem;

(c) regulas 16., 17. un 18. pants attiecībā uz Savienības karantīnas organismu izskaušanu, ierobežotu teritoriju veidošanu un pārveidošanu un šajās ierobežotajās teritorijās veiktajiem apsekojumiem.

2.           Augu, augu produktu vai citu objektu, kura izcelsme ir ierobežotā teritorijā, kas saskaņā ar 17. pantu izveidota aizsargājamā zonā, kura paredzēta attiecīgajam aizsargājamās zonas karantīnas organismam, nedrīkst ievest vai pārvietot nevienā aizsargājamā zonā, kas izveidota šim aizsargājamās zonas karantīnas organismam. Ja augu, augu produktu vai citu objektu izved no aizsargājamās zonas, to iesaiņo un pārvieto tādā veidā, lai neradītu risku, ka attiecīgais aizsargājamās zonas karantīnas organisms varētu izplatīties šajā aizsargājamā zonā.

3.           Aizsargājamā zonā izveidotās ierobežotās teritorijas un izskaušanas pasākumus, kas šajās teritorijās veikti saskaņā ar 16., 17. un 18. pantu, nekavējoties paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm.

34. pants Aizsargājamās zonas karantīnas organismu apsekošana

1.           Kompetentā iestāde veic katras aizsargājamās zonas ikgadēju apsekojumu saistībā ar attiecīgā aizsargājamās zonas karantīnas organisma klātbūtni. Šos apsekojumus veic tādā laikā un tik intensīvi, lai būtu iespējams konstatēt attiecīgā aizsargājamās zonas karantīnas organisma klātbūtni. To pamatā ir vispāratzīti zinātniskie un tehniskie principi.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz apsekojumiem, kas veicami, lai apstiprinātu, ka attiecīgās aizsargājamās zonas joprojām atbilst 32. panta 1. punkta nosacījumiem.

2.           Dalībvalstis katru gadu līdz 30. aprīlim paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm aizvadītajā gadā veikto 1. punktā minēto apsekojumu rezultātus.

35. pants Aizsargājamo zonu grozīšana un atzīšanas atsaukšana

1.           Komisija var grozīt aizsargājamās zonas lielumu, pamatojoties uz tādas dalībvalsts pieteikumu, kuras teritorija ir skarta.

Ja Komisija groza aizsargājamās zonas teritoriju, attiecīgā dalībvalsts šīs izmaiņas, tostarp kartes, paziņo Komisijai, pārējām dalībvalstīm un ― ar interneta starpniecību ― profesionālajiem lietotājiem.

Ja grozījumi attiecas uz aizsargājamās zonas paplašināšanu, piemēro 32., 33. un 34. pantu.

2.           Komisija, pamatojoties uz 1. punktā minēto dalībvalsts pieteikumu, atceļ aizsargājamās zonas atzīšanu vai samazina šīs zonas lielumu.

3.           Komisija atceļ aizsargājamās zonas atzīšanu, ja 34. pantā minētie apsekojumi nav veikti saskaņā ar minēto pantu.

4.           Komisija atceļ aizsargājamās zonas atzīšanu, ja šajā zonā ir konstatēta attiecīgā aizsargājamās zonas karantīnas organisma klātbūtne un izpildās kāds no šiem nosacījumiem:

(a) trīs mēnešu laikā pēc attiecīgā kaitīgā organisma klātbūtnes apstiprināšanas nav noteikta ierobežota teritorija saskaņā ar 33. panta 1. punktu;

(b) izskaušanas pasākumi, kas atbilstīgi 33. panta 1. punktam veikti ierobežotajā teritorijā 24 stundu laikā pēc attiecīgā kaitīgā organisma klātbūtnes apstiprināšanas, nav bijuši veiksmīgi;

(c) Komisijas rīcībā esošā informācija liecina, ka attiecībā uz pasākumiem, kas, piemērojot 33. panta 1. punkta c) apakšpunktu, veicami saskaņā ar 16., 17. un 18. pantu, rīcība pēc attiecīgā kaitīgā organisma klātbūtnes konstatēšanas attiecīgajā aizsargājamā zona bijusi nolaidīga.

III nodaļa Savienībā reglamentēti kvalitāti ietekmējoši kaitīgie organismi

36. pants Savienībā reglamentētu kvalitāti ietekmējošu kaitīgo organismu definīcija

Kaitīgo organismu sauc par “Savienībā reglamentētu kvalitāti ietekmējošu kaitīgo organismu”, ja tas ir iekļauts 37. pantā minētajā sarakstā un atbilst šādiem nosacījumiem:

(a) tā identitāte ir noteikta saskaņā ar II pielikuma 4. iedaļas 1. punktu;

(b) tas ir sastopams Savienības teritorijā;

(c) tas nav Savienības karantīnas organisms;

(d) to pārnēsā galvenokārt ar konkrētiem stādāmiem augiem saskaņā ar II pielikuma 4. iedaļas 2. punktu;

(e) to klātbūtnei uz šiem stādāmajiem augiem ir nepieņemama ekonomiska ietekme uz šo stādāmo augu paredzēto lietojumu saskaņā ar II pielikuma 4. iedaļas 3. punktu;

(f) ir pieejami izpildāmi un iedarbīgi pasākumi, ar kuriem var novērst šā kaitīgā organisma klātbūtni uz stādāmajiem augiem.

37. pants Aizliegums ievest un pārvietot Savienībā reglamentētus kvalitāti ietekmējošus kaitīgos organismus, kas atrodas uz stādāmajiem augiem

1.           Savienības teritorijā neieved un nepārvieto 2. punktā minētajā sarakstā iekļautu Savienībā reglamentētu kvalitāti ietekmējošu kaitīgo organismu, kas atrodas uz stādāmajiem augiem, ar kuru starpniecību tas izplatās.

2.           Komisija ar īstenošanas aktu izveido sarakstu, kurā iekļauti Savienībā reglamentēti kvalitāti ietekmējoši kaitīgie organismi un konkrēti 36. panta d) punktā minētie stādāmie augi un attiecīgā gadījumā norādītas 4. punktā minētās kategorijas un 5. punktā minētie sliekšņi.

Šajā sarakstā iekļauj kaitīgos organismus un attiecīgos stādāmos augus, kas norādīti šādos tiesību aktos:

(a) Direktīvas 2000/29/EK II pielikuma A daļas II iedaļa;

(b) Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīvas 66/402/EEK par graudaugu sēklu tirdzniecību[24] I pielikuma 3. un 6. punkts un II pielikuma 3. punkts;

(c) Komisijas 1993. gada 23. jūnija Direktīvas 93/48/EEK, kas nosaka grafiku, kurā norādīti izpildāmie nosacījumi attiecībā uz augļaugu pavairojamo materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļkopībai, ievērojot Padomes Direktīvu 92/34/EEK[25] pielikums;

(d) Komisijas 1993. gada 23. jūnija Direktīvas 93/49/EEK, ar ko nosaka sarakstu ar nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz dekoratīvo augu pavairošanas materiālu un dekoratīvajiem augiem saskaņā ar Padomes Direktīvu 91/682/EEK[26] pielikums;

(e) Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvas 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību[27] II pielikuma b) punkts;

(f) Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvas 2002/56/EK par sēklas kartupeļu tirdzniecību[28] I pielikuma 6. punkts un II pielikuma B. punkts;

(g) Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvas 2002/57/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību[29] I pielikuma 4. punkts un II pielikuma 5. punkts;

Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 99. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

3.           Ja novērtējums liecina, ka kaitīgais organisms, kas nav norādīts 2. punktā minētā īstenošanas akta sarakstā, atbilst 36. pantā minētajiem nosacījumiem, ka kaitīgais organisms, kas ir norādīts minētā īstenošanas akta sarakstā, vairs neatbilst vismaz vienam no šiem nosacījumiem, vai ka minētajā sarakstā nepieciešami grozījumi attiecībā uz 4. punktā minētajām kategorijām vai 5. punktā minētajiem sliekšņiem, Komisija šo īstenošanas aktu groza.

Komisija nodrošina, lai minētais novērtējums būtu pieejams dalībvalstīm.

4.           Ja 36. panta e) punkts izpildās tikai attiecībā uz vismaz vienu no Regulas (ES) Nr. …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material law] 12. panta 1. punktā minētajām kategorijām, šīs kategorijas iekļauj 1. punktā minētajā sarakstā, nosakot, ka 1. punktā paredzēto ievešanas vai pārvietošanas aizliegumu piemēro tikai šīm kategorijām.

5.           Ja 36. panta e) punktu piemēro tikai tad, ja attiecīgais kaitīgais organisms ir sastopams virs noteikta sliekšņa, šo slieksni iekļauj 1. punktā minētajā sarakstā, nosakot, ka 1. punktā paredzēto ievešanas vai pārvietošanas aizliegumu piemēro tikai virs šā sliekšņa.

Slieksni var noteikt tikai tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

(a) profesionālais operators var veikt pasākumus, ar kuriem ir iespējams nodrošināt, lai Savienībā reglamentēta kvalitāti ietekmējoša kaitīgā organisma klātbūtne stādāmos augos nepārsniegtu šo slieksni, un

(b) ir iespējams pārliecināties, vai šis slieksnis nav pārsniegts daudzos no šiem stādāmajiem augiem.

Piemēro IV pielikuma 2. iedaļā noteiktos kaitīgo organismu radīto risku pārvaldības principus.

6.           Lai 2. punktā minētajā īstenošanas aktā izdarītu grozījumus, kas nepieciešami, lai pielāgotu šo īstenošanas aktu, ņemot vērā kaitīgā organisma zinātniskā nosaukuma maiņu, piemēro 99. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

Visus citus 2. punktā minētajā īstenošanas aktā izdarītos grozījumus pieņem saskaņā ar 99. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru. Šo pašu procedūru piemēro, lai atceltu vai aizstātu 2. punktā minēto īstenošanas aktu.

38. pants II pielikuma 4. iedaļas grozīšana

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko groza II pielikuma 4. iedaļu (Kritēriji, pēc kuriem identificē kaitīgos organismus, kas kvalificējami par Savienībā reglamentētiem kvalitāti ietekmējošiem kaitīgajiem organismiem) attiecībā uz kritērijiem, kas saistīti ar šā kaitīgā organisma identitāti, nozīmīgumu, izplatīšanās iespējamību, kā arī tā iespējamo ekonomisko, sociālo un ar vidi saistīto ietekmi, ņemot vērā sasniegumus zinātnes un tehnoloģiju jomā.

39. pants Savienībā reglamentēti kvalitāti ietekmējoši kaitīgie organismi, ko izmanto zinātniskos nolūkos, izmēģinājumos, šķirņu veidošanā, selekcijā vai izstādēs

Šīs regulas 37. pantā paredzētais aizliegums neattiecas uz Savienībā reglamentētiem kvalitāti ietekmējošiem kaitīgajiem organismiem, kas atrodas uz attiecīgajiem stādāmajiem augiem un ko izmanto zinātniskos nolūkos, izmēģinājumos, šķirņu veidošanā, selekcijā vai izstādēs.

IV nodaļa Ar augiem, augu produktiem un citiem objektiem saistīti pasākumi

1. iedaļa Pasākumi, kas attiecas uz visu Savienības teritoriju

40. pants Aizliegums ievest augus, augu produktus un citus objektus Savienības teritorijā

1.           Komisija pieņem īstenošanas aktu, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kā arī aizliegumi un attiecīgās trešās valstis, kā paredzēts Direktīvas 2000/29/EK III pielikuma A daļā.

Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar šīs regulas 99. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

Ar šo īstenošanas aktu izveidotajā sarakstā augus, augu produktus un citus objektus identificē pēc to attiecīgā koda saskaņā ar klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā, kā noteikts Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu[30] (turpmāk “KN kods”).

2.           Ja pastāv iespējamība, ka augā, augu produktā vai citā objektā, kura izcelsme ir trešā valstī vai kuru nosūta no trešās valsts, mitinās Savienības karantīnas organisms, tādējādi radot nepieņemama līmeņa fitosanitāru risku, un ja šo risku nav iespējams samazināt līdz pieņemamam līmenim, piemērojot vismaz vienu no pasākumiem, kas paredzēti IV pielikuma (Kaitīgo organismu radīto risku pārvaldības pasākumi un principi) 1. iedaļas 2. un 3. punktā, Komisija attiecīgi groza 1. punktā minēto īstenošanas aktu, lai iekļautu tajā šo augu, augu produktu vai citu objektu un attiecīgās trešās valstis.

Ja šajā īstenošanas aktā iekļauts augs, augu produkts vai cits objekts nerada nepieņemama līmeņa fitosanitāro risku vai rada šādu risku, taču to var samazināt līdz pieņemamam līmenim, piemērojot vismaz vienu no pasākumiem, kas paredzēti IV pielikuma 1. iedaļas 2. un 3. punktā par karantīnas organismu radīto risku un izplatīšanās ceļu pārvaldības pasākumiem, Komisija šo īstenošanas aktu attiecīgi groza.

Šā fitosanitārā riska pieņemamības līmeni novērtē saskaņā ar principiem, kas noteikti IV pielikuma 2. sadaļā (Kaitīgo organismu radīto risku pārvaldības principi). Attiecīgā gadījumā šā fitosanitārā riska pieņemamības līmeni novērtē attiecībā un vismaz vienu no konkrētām trešām valstīm.

Šos grozījumus pieņem saskaņā ar šīs regulas 99. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Ja steidzamība ir pienācīgi pamatota ar neatliekamiem iemesliem, kas saistīti ar nopietna fitosanitārā riska novēršanu, Komisija saskaņā ar 99. panta 4. punktā minēto procedūru šos grozījumus pieņem ar nekavējoties piemērojamiem īstenošanas aktiem.

3.           Augu, augu produktu vai citu objektu, kas norādīts 1. punktā paredzētajā īstenošanas akta, neieved Savienības teritorijā no tās trešās valsts, attiecībā uz kuru tas iekļauts šajā sarakstā.

4.           Ja Savienības teritorijā ir ievesti augi, augu produkti vai citi objekti, tādējādi pārkāpjot 3. punkta noteikumus, attiecīgā dalībvalsts izmanto 97. pantā minēto elektronisko paziņošanas sistēmu, lai informētu par to Komisiju un pārējās dalībvalstis.

Informē trešo valsti, no kuras šie augi, augu produkti vai citi objekti ievesti Savienības teritorijā.

41. pants Augi, augu produkti un citi objekti, uz kuriem attiecas īpašas un līdzvērtīgas prasības

1.           Komisija pieņem īstenošanas aktu, kurā iekļauti Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļā norādītie augi, augu produkti un citi objekti, kā arī prasības un attiecīgā gadījumā attiecīgās trešās valstis.

Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar šīs regulas 99. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

Ar šo īstenošanas aktu izveidotajā sarakstā augus, augu produktus un citus objektus identificē pēc to attiecīgā KN koda.

2.           Ja pastāv iespējamība, ka augā, augu produktā vai citā objektā mitinās Savienības karantīnas organisms, tādējādi radot nepieņemama līmeņa fitosanitāru risku, un ja šo risku ir iespējams samazināt līdz pieņemamam līmenim, piemērojot vismaz vienu no pasākumiem, kas paredzēti IV pielikuma (Kaitīgo organismu radīto risku pārvaldības pasākumi un principi) 1. iedaļas 2. un 3. punktā, Komisija groza 1. punktā minēto īstenošanas aktu, lai iekļautu tajā šo augu, augu produktu vai citu objektu un tam piemērojamos pasākumus. Atsauces uz “īpašajām prasībām” turpmāk tekstā ir atsauces uz šiem pasākumiem un 1. punktā minētajām prasībām.

Šie pasākumi var izpausties kā specifiskas prasības, kas saskaņā ar 42. panta 1. punktu pieņemtas attiecībā uz konkrētu augu, augu produktu vai citu objektu ievešanu Savienības teritorijā un ir līdzvērtīgas īpašajām prasībām attiecībā uz šo augu, augu produktu vai citu objektu pārvietošanu Savienības teritorijā (turpmāk “līdzvērtīgās prasības”).

Ja šajā īstenošanas aktā iekļauts augs, augu produkts vai cits objekts nerada nepieņemama līmeņa fitosanitāro risku vai rada šādu risku, taču to nevar samazināt līdz pieņemamam līmenim, nosakot īpašās prasības, Komisija šo īstenošanas aktu groza.

Šā fitosanitārā riska pieņemamības līmeni novērtē un pasākumus šā riska samazināšanai pieņem saskaņā ar principiem, kas noteikti IV pielikuma 2. sadaļā (Kaitīgo organismu radīto risku pārvaldības principi). Attiecīgā gadījumā šā fitosanitārā riska pieņemamības līmeni novērtē un šos pasākumus pieņem attiecībā un vismaz vienu no konkrētām trešām valstīm vai to daļām.

Šos grozījumus pieņem saskaņā ar šīs regulas 99. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Ja steidzamība ir pienācīgi pamatota ar neatliekamiem iemesliem, kas saistīti ar nopietna fitosanitārā riska novēršanu, Komisija saskaņā ar 99. panta 4. punktā minēto procedūru pieņem nekavējoties piemērojamus īstenošanas aktus.

3.           Augu, augu produktu vai citu objektu, kas norādīts 1. punktā paredzētajā īstenošanas aktā sniegtajā sarakstā, var ievest vai pārvietot Savienības teritorijā tikai tad, ja ir izpildītas īpašās vai līdzvērtīgās prasības.

4.           Ja Savienības teritorijā ir ievesti vai pārvietoti augi, augu produkti vai citi objekti, tādējādi pārkāpjot 3. punkta noteikumus, attiecīgā dalībvalsts izmanto 97. pantā minēto elektronisko paziņošanas sistēmu, lai informētu par to Komisiju un pārējās dalībvalstis.

Attiecīgā gadījumā informē arī trešo valsti, no kuras šie augi, augu produkti vai citi objekti ievesti Savienības teritorijā.

42. pants Līdzvērtīgu prasību izvirzīšana

1.           Šīs regulas 41. panta 2. punkta otrajā daļā minētās līdzvērtīgās prasības pēc konkrētas trešās valsts pieprasījuma izvirza ar īstenošanas aktu, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

(a) attiecīgā trešā valsts, tās oficiālā kontrolē piemērojot vismaz vienu no konkrētajiem pasākumiem, nodrošina fitosanitārās aizsardzības līmeni, kas ir līdzvērtīgs saskaņā ar 41. panta 1. un 2. punktu pieņemtajām īpašajām prasībām attiecībā uz augu, augu produktu un citu objektu pārvietošanu Savienības teritorijā;

(b) attiecīgā trešā valsts objektīvi pierāda Komisijai, ka, veicot a) punktā minētos konkrētos pasākumus, var panākt minētajā punktā paredzēto fitosanitāro aizsardzības līmeni.

2.           Komisija attiecīgā gadījumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] 119. pantu pārbauda, vai attiecīgajā trešā valstī ir izpildīts a) un b) apakšpunkts.

3.           Šos 1. punktā minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 99. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

43. pants Informācija, kas sniedzama ceļotājiem un personām, kas izmanto pasta pakalpojumus vai iepērkas internetā

1.           Dalībvalstis un starptautiskie pārvadātāji pasažieriem dara pieejamu informāciju par aizliegumiem, kas noteikti saskaņā ar 40. panta 3. punktu, prasībām, kas noteiktas saskaņā ar 41. panta 1. punktu un 42. panta 2. punktu, un izņēmumiem, kas noteikti saskaņā ar 70. panta 2. punktu, attiecībā uz augu, augu produktu un citu objektu ievešanu Savienības teritorijā.

Šo informāciju sniedz plakātu vai brošūru formā, attiecīgā gadījumā nodrošinot, lai tie būtu pieejami internetā.

Ja šo informāciju dara pieejamu pasažieriem ostās un lidostās, to sniedz plakātu formā.

Komisija ir pilnvarota pieņemt īstenošanas aktu, kurā paredzēts šādu plakātu un brošūru izmantojums. Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar šīs regulas 99. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

2.           Pasta pakalpojumu sniedzēji un profesionālie operatori, kas iesaistīti tirdzniecībā uz distances līguma pamata, 1. punktā minēto informāciju saviem klientiem dara pieejamu internetā.

3.           Dalībvalstis ik gadu iesniedz Komisijai ziņojumu, kurā apkopota saskaņā ar šo pantu sniegtā informācija.

44. pants Atbrīvojums no pierobežas zonām noteiktiem aizliegumiem un prasībām

1.           Atkāpjoties no 40. panta 3. punkta un 41. panta 3. punkta, dalībvalstis var atļaut ievest Savienības teritorijā augus, augu produktus un citus objektus, ja šie augi, augu produkti un citi objekti atbilst šādiem nosacījumiem:

(a) tie ir audzēti vai ražoti trešo valstu teritorijās, kas atrodas netālu no to robežas ar dalībvalstīm (turpmāk “trešās valsts pierobežas zonas”);

(b) tie ievesti dalībvalstu teritorijās, kas atrodas tieši aiz šīs robežas (turpmāk “dalībvalsts pierobežas zonas”);

(c) tos attiecīgajās dalībvalsts pierobežas zonās paredzēts pārstrādāt, neradot nekādu fitosanitāro risku;

(d) tos pārvietojot pierobežas zonā, netiek radīts karantīnas organismu izplatīšanās risks.

Šos augus, augu produktus un citus objektus ieved un pārvieto tikai dalībvalsts pierobežas zonās un tikai kompetentās iestādes oficiālā kontrolē.

2.           Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem nosaka:

(a) trešās valsts pierobežas zonu un dalībvalsts pierobežas zonu maksimālo platumu, kas atsevišķi piemērots konkrētiem augiem, augu produktiem un citiem objektiem;

(b) maksimālo attālumu, kādā attiecīgos augus, augu produktus un citus objektus atļauts pārvietot trešās valsts pierobežas zonās un dalībvalsts pierobežas zonās, un

(c) procedūras saistībā ar atļauju 1. punktā minētos augus, augu produktus un citus objektus ievest un pārvietot dalībvalsts pierobežas zonās.

Šīs zonas ir tik platas, lai nodrošinātu, ka šo augu, augu produktu un citu objektu ievešana un pārvietošana Savienības teritorijā nerada fitosanitāru risku Savienības teritorijai vai tās daļām.

3.           Komisija ar īstenošanas aktiem var noteikt īpašus nosacījumus vai pasākumus saistībā ar konkrētu augu, augu produktu un citu objektu ievešanu dalībvalsts pierobežas zonās un konkrētas trešās valstis, uz kurām šis pants attiecas.

Šos aktus var pieņemt saskaņā ar IV pielikuma 1. iedaļu (Karantīnas organismu radīto risku pārvaldības pasākumi) un 2. iedaļu (Kaitīgo organismu radīto risku pārvaldības principi), ņemot vērā sasniegumus zinātnes un tehnoloģiju jomā.

Šos īstenošanas aktus pieņem un attiecīgā gadījumā atceļ vai aizstāj saskaņā ar 99. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

4.           Ja 1. un 2. punktā minētajās pierobežas zonās ir ievesti vai pārvietoti augi, augu produkti vai citi objekti, tādējādi pārkāpjot minēto punktu noteikumus, attiecīgā dalībvalsts izmanto 97. pantā minēto elektronisko paziņošanas sistēmu, lai informētu par to Komisiju un pārējās dalībvalstis.

Informē arī trešo valsti, no kuras šie augi, augu produkti vai citi objekti ievesti attiecīgajā pierobežas zonā.

45. pants Atbrīvojums no fitosanitārajam tranzītam noteiktajiem aizliegumiem un prasībām

1.           Atkāpjoties no 40. panta 3. punkta un 41. panta 3. punkta, dalībvalstis var atļaut ievest Savienības teritorijā vai vest caur to uz trešo valsti (turpmāk “fitosanitārais tranzīts”) augus, augu produktus un citus objektus, ja šie augi, augu produkti un citi objekti atbilst šādiem nosacījumiem:

(a) tiem pievienota deklarācija, kuru parakstījis profesionālais operators, kā kontrolē ir attiecīgie augi, augu produkti un citi objekti, un kurā teikts, ka šie augi, augu produkti vai citi objekti ir fitosanitārajā tranzītā;

(b) tie ir iepakoti un tiek pārvietoti tādā veidā, ka laikā, kad tos ieved Savienības teritorijā vai ved caur to, Savienības karantīnas organismu izplatīšanās risks nepastāv;

(c) to ievešana Savienības teritorijā, vešana caur to un tūlītēja izvešana no tās veikta attiecīgo kompetento iestāžu oficiālā kontrolē.

Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā šie augi, augu produkti vai citi objekti ievesti vai pirmo reizi pārvietoti Savienības teritorijā, informē visu to pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes, caur kurām šos augus, augu produktus vai citus objektus paredzēts pārvietot pirms to izvešanas no Savienības teritorijas.

2.           Ja tā noteikts aktos, kas pieņemti saskaņā ar 27. panta 1. un 2. punktu un 29. panta 1. un 2. punktu, attiecīgi piemēro šo pantu.

3.           Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem nosaka 1. punkta a) apakšpunktā minētās deklarācijas saturu.

4.           Komisija ar īstenošanas aktiem var pieņemt 1. punkta a) apakšpunktā minētās deklarācijas formāta specifikācijas. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 99. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

5.           Ja 1. punktā minētajā Savienības teritorijā ir ievesti vai pārvietoti augi, augu produkti vai citi objekti, tādējādi pārkāpjot minētā punkta noteikumus, attiecīgā dalībvalsts izmanto 97. pantā minēto elektronisko paziņošanas sistēmu, lai informētu par to Komisiju un pārējās dalībvalstis.

Informē arī trešo valsti, no kuras šie augi, augu produkti vai citi objekti ievesti Savienības teritorijā.

46. pants Augi, augu produkti un citi objekti, ko izmanto zinātniskos nolūkos, izmēģinājumos, šķirņu veidošanā, selekcijā un izstādēs

1.           Atkāpjoties no 40. panta 3. punkta un 41. panta 3. punkta, dalībvalstis pēc pieprasījuma var atļaut savā teritorijā ievest un pārvietot augus, augu produktus un citus objektus, kas paredzēti izmantošanai zinātniskos nolūkos, izmēģinājumos, šķirņu veidošanā, selekcijā un izstādēs, ja ir izpildītas šādas prasības:

(a) ja tiek noteikti piemēroti ierobežojumi, attiecīgo augu, augu produktu un citu objektu klātbūtne nerada nepieņemamu Savienības karantīnas organisma izplatīšanās risku;

(b) noliktavas, kurās šos augus, augu produktus vai citus objektus paredzēts uzglabāt, un 56. pantā minētās karantīnas stacijas, kurās tos paredzēts izmantot, ir tam piemērotas;

(c) darbiniekiem, kuri veic ar šiem augiem, augu produktiem vai citiem objektiem saistītās darbības, ir nepieciešamā zinātniskā un tehniskā kvalifikācija.

2.           Kompetentā iestāde novērtē 1. punkta a) apakšpunktā minēto risku, ka Savienības karantīnas organismi varētu izplatīties ar attiecīgajiem augiem, augu produktiem vai citiem objektiem, ņemot vērā attiecīgo karantīnas organisma identitāti, bioloģiskās īpašības un izplatīšanās veidus, paredzēto darbību, mijiedarbību ar vidi un citus būtiskus faktorus, kas saistīti ar šo augu, augu produktu vai citu objektu radīto risku.

Tā novērtē 1. punkta b) apakšpunktā minētās noliktavas, kurās šos augus, augu produktus un citus objektus paredzēts uzglabāt, un to 1. punkta c) apakšpunktā minēto darbinieku zinātnisko un tehnisko kvalifikāciju, kuriem uzticēta ar šiem augiem, augu produktiem vai citiem objektiem saistīto darbību veikšana.

Pamatojoties uz šiem novērtējumiem, kompetentā iestāde atļauj šos augus, augu produktus vai citus objektus ievest vai pārvietot Savienības teritorijā, ja ir izpildītas 1. punktā noteiktās prasības.

3.           Ja tiek piešķirta atļauju, tajā ir iekļauti visi šie nosacījumi:

(a) attiecīgie augi, augu produkti vai citi objekti ir jāglabā noliktavās, ko kompetentās iestādes atzinušas par piemērotām un kas minētas atļaujā;

(b) ar šiem augiem, augu produktiem vai citiem objektiem saistītās darbības jāveic karantīnas stacijā, ko saskaņā ar 56. pantu nozīmējusi kompetentā iestāde un kas minēta atļaujā;

(c) ar šiem augiem, augu produktiem vai citiem objektiem saistītās darbības jāveic darbiniekiem ar zinātnisko un tehnisko kvalifikāciju, ko kompetentā iestāde atzinusi par piemērotu un kas minēta atļaujā;

(d) šiem augiem, augu produktiem vai citiem objektiem, ko ieved vai pārvieto Savienības teritorijā, jābūt pievienotai atļaujai.

4.           Atļauja attiecas uz apjomu, kas nepieciešams attiecīgās darbības veikšanai un nepārsniedz nozīmētās karantīnas stacijas veiktspēju.

Tajā iekļauti ierobežojumi, kas nepieciešami, lai pienācīgi samazinātu attiecīgo Savienības karantīnas organismu izplatīšanās risku.

5.           Kompetentā iestāde pārrauga atbilstību 3. punktā minētajiem nosacījumiem un 4. punktā minētajiem ierobežojumiem, kā arī veic nepieciešamās darbības, ja šie nosacījumi vai ierobežojumi netiek ievēroti.

6.           Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem paredz sīki izstrādātus noteikumus par:

(a) tādas informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un Komisiju, kas saistīta ar attiecīgo augu, augu produktu un citu objektu ievešanu un pārvietošanu Savienības teritorijā;

(b) šā panta 2. punktā minētajiem novērtējumiem un atļauju, un

(c) šā panta 5. punktā minēto atbilstības pārraudzību, rīcību neatbilstības gadījumā un tās paziņošanu.

7.           Ja Savienības teritorijā ir ievesti vai pārvietoti augi, augu produkti vai citi objekti, tādējādi pārkāpjot 1. līdz 4. punkta noteikumus, attiecīgā dalībvalsts izmanto 97. pantā minēto elektronisko paziņošanas sistēmu, lai par to informētu Komisiju un pārējās dalībvalstis.

Attiecīgā gadījumā šajos paziņojumos ietver arī informāciju par pasākumiem, ko dalībvalstis veikušas saistībā ar attiecīgajiem augiem, augu produktiem un citiem objektiem, un par to, vai pēc šo pasākumu īstenošanas ir atļauta šo augu, augu produktu vai citu objektu ievešana vai pārvietošana Savienības teritorijā.

Attiecīgā gadījumā informē arī trešo valsti, no kuras šie augi, augu produkti vai citi objekti ievesti Savienības teritorijā.

Dalībvalstis ik gadu iesniedz Komisijai ziņojumu, kurā apkopota būtiskā informācija par atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu, un 5. punktā minētās pārraudzības rezultāti.

47. pants Pagaidu pasākumi attiecībā uz stādāmajiem augiem

1.           Komisija ar īstenošanas aktiem var pieņemt pagaidu pasākumus, kuri jāveic, lai Savienības teritorijā varētu ievest un pārvietot stādāmos augus no trešām valstīm, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

(a) attiecībā uz tādu attiecīgo stādāmo augu tirdzniecību, kuru izcelsme ir attiecīgajā trešajā valstī vai kuri nosūtīti no šīs trešās valsts, fitosanitārijas jomā nav nekādas pieredzes vai tā ir neliela;

(b) attiecībā uz šiem stādāmajiem augiem, kuru izcelsme ir attiecīgajā trešajā valstī vai kuri nosūtīti no šīs trešās valsts, nav veikts novērtējums par Savienības teritorijai radītajiem fitosanitārajiem riskiem;

(c) šie stādāmie augi varētu radīt fitosanitārus riskus, kas nav saistīti vai pagaidām nevar tikt saistīti ar Savienības karantīnas organismiem, kuri norādīti sarakstā saskaņā ar 5. panta 2. un 3. punktu, vai kaitīgajiem organismiem, attiecībā uz kuriem pasākumi pieņemti saskaņā ar 29. pantu.

Šos īstenošanas aktus pieņem un attiecīgā gadījumā atceļ vai aizstāj saskaņā ar 99. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2.           Šā panta 1. punktā minētos pagaidu pasākumus pieņem saskaņā ar III pielikumu (Elementi, pēc kuriem identificē stādāmos augus, kas rada fitosanitārus riskus Savienības teritorijā) un IV pielikuma 2. iedaļu (Kaitīgo organismu radīto risku pārvaldības principi).

Ar šiem pasākumiem nodrošina, lai tiktu veikta viena no šādām darbībām, kas nepieciešama attiecīgajā gadījumā:

(a) ievešanas vietā no katras Savienības teritorijā ievestās stādāmo augu partijas intensīvi ņem paraugus un testē tos;

(b) ja fitosanitārā riska neesamību nav iespējams garantēt, intensīvi ņemot paraugus no Savienības teritorijā ievestiem stādāmajiem augiem un testējot tos, paredz karantīnas periodu, lai pārliecinātos, ka attiecīgie stādāmie augi nerada šo fitosanitāro risku;

(c) ja fitosanitārā riska neesamību nav iespējams garantēt, intensīvi ņemot paraugus no Savienības teritorijā ievestiem stādāmajiem augiem un testējot tos, kā arī paredzot karantīnas periodu, nosaka aizliegumu ievest šos stādāmos augus Savienības teritorijā.

3.           Šā panta 1. punktā minētos pasākumus piemēro ne ilgāk kā divus gadus. Šo periodu vienu reizi var pagarināt uz laikposmu, kas nepārsniedz divus gadus.

4.           Ja steidzamība ir pienācīgi pamatota ar neatliekamiem iemesliem, kas saistīti ar nopietna fitosanitārā riska novēršanu, Komisija saskaņā ar 99. panta 4. punktā minēto procedūru pieņem nekavējoties piemērojamus īstenošanas aktus.

5.           Atkāpjoties no pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar 1. punktu, 46. pants attiecas uz tādu stādāmo augu ievešanu un pārvietošanu Savienības teritorijā, ko izmanto zinātniskos nolūkos, izmēģinājumos, šķirņu veidošanā, selekcijā un izstādēs.

6.           Ja attiecībā uz augu, augu produktu vai citu objektu tiek piemēroti 2. punkta a) vai b) apakšpunktā minētie pasākumi, attiecīgā dalībvalsts par to informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

Ja pēc 2. punkta a) vai b) apakšpunktā minēto pasākumu piemērošanas tiek konstatēts kaitīgais organisms, kas var radīt jaunus fitosanitāros riskus, attiecīgā dalībvalsts par to informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

Ja auga, augu produkta vai cita objekta ievešana Savienības teritorijā ir atteikta vai tā pārvietošana Savienības teritorijā ir aizliegta, jo attiecīgā dalībvalsts uzskata, ka ir pārkāpts 2. punkta c) apakšpunktā minētais aizliegums, šī dalībvalsts izmanto 97. pantā minēto elektronisko paziņošanas sistēmu, lai par to informētu Komisiju un pārējās dalībvalstis. Attiecīgā gadījumā šajos paziņojumos ietver informāciju par pasākumiem, ko dalībvalstis veikušas saistībā ar attiecīgajiem augiem, augu produktiem un citiem objektiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. …/… [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] 64. panta 3. punktu.

Attiecīgā gadījumā informē arī trešo valsti, no kuras šie augi, augu produkti vai citi objekti izsūtīti ievešanai Savienības teritorijā.

48. pants III pielikuma grozīšana

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko groza III pielikumu (Elementi, pēc kuriem identificē stādāmos augus, kas rada fitosanitārus riskus Savienības teritorijā) attiecībā uz šo stādāmo augu īpašībām un izcelsmi, lai pielāgotos sasniegumiem zinātnes un tehnoloģiju jomā.

2. iedaļa Pasākumi attiecībā uz aizsargājamām zonām

49. pants Aizliegums ievest augus, augu produktus un citus objektus aizsargājamās zonās

1.           Komisija pieņem īstenošanas aktu, kurā iekļauti Direktīvas 2000/29/EK III pielikuma A daļā norādītie augi, augu produkti un citi objekti, kā arī aizliegumi un attiecīgās aizsargājamās zonas.

Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar šīs regulas 99. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

Ar šo īstenošanas aktu izveidotajā sarakstā šos augus, augu produktus un citus objektus identificē pēc to attiecīgā KN koda.

2.           Ja pastāv iespējamība, ka augā, augu produktā vai citā objektā, kura izcelsmes vai nosūtīšana vieta atrodas ārpus attiecīgās aizsargājamās zonas, mitinās aizsargājamās zonas karantīnas organisms, tādējādi radot nepieņemama līmeņa fitosanitāru risku, un ja šo risku nav iespējams samazināt līdz pieņemamam līmenim, piemērojot vismaz vienu no pasākumiem, kas paredzēti IV pielikuma 1. iedaļas 2. un 3. punktā par karantīnas organismu radīto risku un izplatīšanās ceļu pārvaldības pasākumiem, Komisija groza 1. punktā minēto īstenošanas aktu, lai iekļautu tajā šo augu, augu produktu vai citu objektu un attiecīgās aizsargājamās zonas.

Ja šajā īstenošanas aktā iekļauts augs, augu produkts vai cits objekts nerada nepieņemama līmeņa fitosanitāro risku vai rada šādu risku, taču to var samazināt līdz pieņemamam līmenim, piemērojot vismaz vienu no pasākumiem, kas paredzēti IV pielikuma 1. iedaļas 2. un 3. punktā par karantīnas organismu radīto risku un izplatīšanās ceļu pārvaldības pasākumiem, Komisija šo īstenošanas aktu groza.

Šos grozījumus pieņem saskaņā ar šīs regulas 99. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Šā fitosanitārā riska pieņemamības līmeni novērtē saskaņā ar principiem, kas noteikti II pielikuma 2. sadaļā (Kaitīgo organismu radīto risku pārvaldības principi).

3.           Augu, augu produktu vai citu objektu, kas norādīts sarakstā 1. punktā paredzētajā īstenošanas aktā, neieved attiecīgajā aizsargājamā zonā no tādas trešās valsts vai Savienības teritorijas daļas, uz kuru attiecas šis saraksts.

4.           Ja steidzamība ir pienācīgi pamatota ar neatliekamiem iemesliem, kas saistīti ar nopietna fitosanitārā riska novēršanu, Komisija saskaņā ar 99. panta 4. punktā minēto procedūru pieņem nekavējoties piemērojamus īstenošanas aktus.

5.           Attiecīgā dalībvalsts izmanto 97. pantā minēto elektronisko paziņošanas sistēmu, lai informētu Komisiju un pārējās dalībvalstis par gadījumiem, kad augi, augu produkti vai citi objekti attiecīgajā aizsargājamā zonā ir ievesti vai pārvietoti, pārkāpjot ar šo pantu pieņemtos aizliegumus.

Attiecīgā gadījumā informē arī trešo valsti, no kuras šie augi, augu produkti vai citi objekti ievesti attiecīgajā aizsargājamā zonā.

50. pants Augi, augu produkti un citi objekti, uz kuriem attiecas īpašas aizsargājamām zonām noteiktas prasības

1.           Komisija pieņem īstenošanas aktu, kurā iekļauti Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma B daļā norādītie augi, augu produkti un citi objekti, attiecīgās aizsargājamās zonas un prasības.

Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar šīs regulas 99. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

Ar šo īstenošanas aktu izveidotajā sarakstā šos augus, augu produktus un citus objektus identificē pēc to attiecīgā KN koda.

2.           Ja pastāv iespējamība, ka augā, augu produktā vai citā objektā, kura izcelsmes vai nosūtīšanas vieta atrodas ārpus attiecīgās aizsargājamās zonas, mitinās aizsargājamās zonas karantīnas organisms, tādējādi radot nepieņemama līmeņa fitosanitāru risku, un ja šo risku ir iespējams samazināt līdz pieņemamam līmenim, piemērojot vismaz vienu no pasākumiem, kas paredzēti IV pielikuma 1. iedaļas 2. un 3. punktā par karantīnas organismu radīto risku un izplatīšanās ceļu pārvaldības pasākumiem, Komisija groza 1. punktā minēto īstenošanas aktu, lai iekļautu tajā šo augu, augu produktu vai citu objektu un attiecībā uz to veicamos pasākumus. Turpmāk tekstā atsauces uz “īpašajām prasībām, kas noteiktas aizsargājamām zonām” ir atsauces uz šiem pasākumiem un 1. punktā minētajām prasībām.

Ja šajā īstenošanas aktā iekļauts augs, augu produkts vai cits objekts nerada nepieņemama līmeņa fitosanitāro risku attiecīgajai aizsargājamai zonai vai rada šādu risku, taču to nevar samazināt līdz pieņemamam līmenim, nosakot īpašās prasības aizsargājamām zonām, Komisija šo īstenošanas aktu groza.

Šos grozījumus pieņem saskaņā ar šīs regulas 99. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Šā fitosanitārā riska pieņemamības līmeni novērtē un pasākumus šā riska samazināšanai pieņem saskaņā ar principiem, kas noteikti II pielikuma 2. sadaļā (Kaitīgo organismu radīto risku pārvaldības principi).

Ja steidzamība ir pienācīgi pamatota ar neatliekamiem iemesliem, kas saistīti ar nopietna fitosanitārā riska novēršanu, Komisija saskaņā ar 99. panta 4. punktā minēto procedūru pieņem nekavējoties piemērojamus īstenošanas aktus.

3.           Augu, augu produktu vai citu objektu, kas norādīts sarakstā 1. punktā paredzētajā īstenošanas aktā, attiecīgajā aizsargājamā zonā var ievest vai pārvietot tikai tad, ja ir izpildītas aizsargājamām zonām noteiktās īpašās prasības.

4.           Attiecīgā dalībvalsts izmanto 97. pantā minēto elektronisko paziņošanas sistēmu, lai informētu Komisiju un pārējās dalībvalstis par gadījumiem, kad augi, augu produkti vai citi objekti attiecīgajā aizsargājamā zonā ir ievesti vai pārvietoti, pārkāpjot ar šo pantu pieņemtos pasākumus.

Attiecīgā gadījumā informē arī trešo valsti, no kuras šie augi, augu produkti vai citi objekti ievesti Savienības teritorijā.

51. pants Informācija par aizsargājamām zonām, kura sniedzama ceļotājiem un personām, kas izmanto pasta pakalpojumus vai iepērkas internetā

Šīs regulas 43. pantu, kas attiecas uz informāciju, kura sniedzama ceļotājiem un personām, kas izmanto pasta pakalpojumus vai iepērkas internetā, atbilstīgi piemēro attiecībā uz tādu augu, augu produktu un citu objektu ievešanu aizsargājamās zonās, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas vieta ir trešā valstī.

52. pants Aizsargājamām zonām piemērojams atbrīvojums no pierobežas zonām noteiktajiem aizliegumiem un prasībām

Šīs regulas 44. pantu, kas attiecas uz atbrīvojumiem no pierobežas zonām noteiktajiem aizliegumiem un prasībām, piemēro augiem, augu produktiem un citiem objektiem, kuri saskaņā ar 49. panta 1. un 2. punktu un 50. panta 1. un 2. punktu norādīti sarakstā attiecībā uz aizsargājamām zonām, kas robežojas ar trešo valstu pierobežas zonām.

53. pants Aizsargājamām zonām piemērojams atbrīvojums no fitosanitārajam tranzītam noteiktajiem aizliegumiem un prasībām

Šīs regulas 45. pantu, kas attiecas uz atbrīvojumiem no fitosanitārajam tranzītam noteiktajiem aizliegumiem un prasībām, atbilstīgi piemēro augiem, augu produktiem un citiem objektiem, kuri saskaņā ar 49. panta 1. un 2. punktu un 50. panta 1. un 2. punktu norādīti sarakstā attiecībā uz fitosanitāro tranzītu caur aizsargājamām zonām.

54. pants Augi, augu produkti un citi objekti, ko izmanto zinātniskos nolūkos, izmēģinājumos, šķirņu veidošanā, selekcijā un izstādēs attiecībā uz aizsargājamām zonām

Atkāpjoties no 49. panta 3. punktā un 50. panta 3. punktā noteiktajiem aizliegumiem un prasībām, 46. pantu piemēro augiem, augu produktiem un citiem objektiem, kuri saskaņā ar 49. panta 1. un 2. punktu un 50. panta 1. un 2. punktu norādīti sarakstā attiecībā uz tādu augu, augu produktu un citu objektu ievešanu un pārvietošanu aizsargājamās zonās, ko izmanto zinātniskos nolūkos, izmēģinājumos, šķirņu veidošanā, selekcijā un izstādēs.

3. iedaļa Citi ar augiem, augu produktiem un citiem objektiem saistīti pasākumi

55. pants Vispārīgās prasības attiecībā uz iepakojumu un transportlīdzekļiem

1.           Iepakojamais materiāls, ko izmanto augiem, augu produktiem vai citiem objektiem, kuri minēti īstenošanas aktos, kas pieņemti saskaņā ar 27. panta 1. un 2. punktu, 29. panta 1. un 2. punktu, 40. panta 1. punktu, 41. panta 1. un 2. punktu, 47. panta 1. punktu, 49. panta 1. punktu un 50. panta 1. punktu, un kurus ieved vai pārvieto Savienības teritorijā, ir brīvs no Savienības karantīnas organismiem.

Tas pats attiecas uz transportlīdzekļiem, ko izmanto šādu augu, augu produktu un citu objektu pārvadāšanai.

2.           Šā panta 1. punktā minētais iepakojamais materiāls, kas nav koksnes iepakojamais materiāls, nosedz attiecīgos augus, augu produktus un citus objektus tā, lai, tos ievedot un pārvietojot Savienības teritorijā, netiktu radīts Savienības karantīnas organismu izplatīšanās risks.

Šā panta 1. punktā minētie transportlīdzekļi attiecīgā gadījumā ir nosegti vai noslēgti tā, lai, tiem iebraucot un pārvietojoties Savienības teritorijā, netiktu radīts Savienības karantīnas organismu izplatīšanās risks.

3.           Šā panta 1. un 2. punktu piemēro arī aizsargājamām zonām attiecībā uz attiecīgās aizsargājamās zonas karantīnas organismiem.

56. pants Karantīnas staciju nozīmēšana

1.           Dalībvalstis savā teritorijā nozīmē augiem, augu produktiem, citiem objektiem un kaitīgajiem organismiem paredzētas karantīnas stacijas vai atļauj izmantot citu dalībvalstu nozīmētās karantīnas stacijas, ja šīs stacijas atbilst 2. punktā izvirzītajām prasībām.

Turklāt kompetentā iestāde pēc pieprasījuma par karantīnas staciju var nozīmēt kādu kompleksu, ja tas atbilst 2. punktā izvirzītajām prasībām.

2.           Karantīnas stacijas atbilst šādiem nosacījumiem:

(a) tās nodrošina karantīnā turēto augu, augu produktu un citu objektu fizisku izolāciju un garantē, ka tiem nevar piekļūt un tos nevar izvest no šīs stacijas bez kompetentās iestādes atļaujas;

(b) ja karantīnas stacijā veiktās darbības attiecas uz augiem, augu produktiem un citiem objektiem, tajās ir nodrošināti augšanai vai inkubācijai piemēroti apstākļi, kas veicina karantīnas organismu pazīmju vai simptomu attīstīšanos uz šiem augiem, augu produktiem un citiem objektiem;

(c) tajās esošās virsmas ir no gluda un necaurlaidīga materiāla, lai tās varētu efektīvi tīrīt un dekontaminēt;

(d) tajās esošās virsmas ir noturīgas pret nodilumu un kukaiņu un citu posmkāju izraisītiem bojājumiem;

(e) tajās ir apūdeņošanas, kanalizācijas un ventilācijas sistēmas, kas nepieļauj karantīnas organismu izplatīšanos vai izkļūšanu no stacijas;

(f) tajās ir sistēmas, ko izmanto invadētu augu, augu produktu un citu objektu, kā arī atkritumu un aprīkojuma sterilizēšanai, dekontaminēšanai vai iznīcināšanai pirms to izvešanas no stacijām;

(g) tajās ir pieejami aizsargtērpi un apavu pārvalki;

(h) tajās attiecīgā gadījumā ir pieejamas dekontaminācijas sistēmas, ko pirms iziešanas no stacijas izmanto tās darbinieki un apmeklētāji;

(i) ir pieejama šo staciju uzdevumu un šo uzdevumu veikšanas nosacījumu definīcija;

(j) ir pieejams pietiekams skaits kvalificētu darbinieku, kas atbilstīgi apmācīti un guvuši attiecīgu pieredzi.

3.           Dalībvalstis pēc pieprasījuma Komisijai un pārējām dalībvalstīm dara zināmu tās teritorijā esošo nozīmēto karantīnas staciju sarakstu.

57. pants Karantīnas staciju darbība

1.           Par karantīnas staciju atbildīgā persona uzrauga staciju un tās tuvāko apkārtni, lai konstatētu karantīnas organismu klātbūtni.

Ja tiek konstatēta šāda kaitīgā organisma klātbūtne, par šo karantīnas staciju atbildīgā persona attiecīgi rīkojas. Tā par šā kaitīgā organisma klātbūtni un attiecīgo rīcību informē kompetento iestādi.

2.           Par karantīnas staciju atbildīgā persona nodrošina, lai apmeklētāji un darbinieki valkātu aizsargtērpus un apavu pārvalkus un attiecīgā gadījumā pirms iziešanas no stacijas tiktu pakļauti dekontaminācijai.

3.           Par karantīnas staciju atbildīgā persona dokumentē informāciju par:

(a) darbiniekiem;

(b) stacijas apmeklētājiem;

(c) augiem, augu produktiem un citiem objektiem, ko ieved stacijā un izved no tās;

(d) šādu augu, augu produktu un citu objektu izcelsmes vietu;

(e) novērojumiem saistībā ar kaitīgo organismu klātbūtni uz šādiem augiem, augu produktiem un citiem objektiem.

Šo dokumentāciju glabā trīs gadus.

58. pants Karantīnas staciju uzraudzība un nozīmējuma atcelšana

1.           Kompetentā iestāde reizi gadā karantīnas stacijās organizē revīziju vai inspekciju, lai pārliecinātos, vai šīs stacijas atbilst 56. panta 2. punktā un 57. pantā minētajiem nosacījumiem.

2.           Kompetentā iestāde nekavējoties atceļ 56. panta 1. punktā minēto nozīmējumu, ja:

(a) pēc revīzijas vai inspekcijas atklājas, ka stacija neatbilst 56. panta 2. punktā vai 57. pantā minētajiem nosacījumiem;

(b) par karantīnas staciju atbildīgā persona pienācīgi un savlaicīgi nav veiksi koriģējošas darbības.

59. pants Augu, augu produktu un citu objektu izlaišana no karantīnas stacijām

1.           Augus, augu produktus un citus objektus no karantīnas stacijas izlaiž tikai ar kompetentās iestādes atļauju, ja ir apstiprināts, ka tie ir brīvi no Savienības karantīnas organismiem vai attiecīgā gadījumā no aizsargājamās zonas karantīnas organismiem.

2.           Kompetentās iestādes var atļaut augu, augu produktu un citu objektu pārvietošanu no attiecīgās karantīnas stacijas uz citu karantīnas staciju vai uz citu vietu tikai tad, ja ir veikti pasākumi, lai nodrošinātu, ka attiecīgajā teritorijā nav izplatījušies Savienības karantīnas organismi vai attiecīgā gadījumā aizsargājamās zonas karantīnas organismi.

60. pants Izvešana ārpus Savienības teritorijas

1.           Ja auga, augu produkta vai cita objekta izvešanu ārpus Savienības reglamentē ar trešo valsti noslēgts nolīgums fitosanitārijas jomā, šī izvešana jāveic saskaņā ar attiecīgo nolīgumu.

2.           Ja auga, augu produkta vai cita objekta izvešanu ārpus Savienības nereglamentē ar trešo valsti noslēgts nolīgums fitosanitārijas jomā, šo izvešanu veic saskaņā ar tās trešās valsts fitosanitārajiem noteikumiem, kurā attiecīgo augu, augu produktu vai citu objektu ieved.

3.           Ja auga, augu produkta vai cita objekta izvešanu ārpus Savienības nereglamentē ne ar trešo valsti noslēgts nolīgums fitosanitārijas jomā, ne tās trešās valsts fitosanitārie noteikumi, kurā attiecīgo augu, augu produktu vai citu objektu ieved, piemēro 41. panta 1. un 2. punktā minētajā sarakstā paredzētās prasības attiecībā uz augu, augu produktu un citu objektu pārvietošanu Savienības teritorijā.

Šīs prasības tomēr nepiemēro, ja tās attiecas uz kaitīgo organismu, kas atbilst kādam no šiem nosacījumiem:

(a) attiecīgā trešā valsts ir atzinusi, ka tas ir sastopams tās teritorijā un nav pakļauts oficiālai kontrolei;

(b) var pamatoti uzskatīt, ka tas nav kvalificējams par karantīnas organismu attiecībā uz attiecīgās trešās valsts teritoriju.

V nodaļa Profesionālo operatoru reģistrēšana un izsekojamība

61. pants Profesionālo operatoru oficiālais reģistrs

1.           Kompetentā iestāde uztur un atjaunina reģistru, kurā iekļauti profesionālie operatori, kas attiecīgās dalībvalsts teritorijā veic otrajā daļā minētās darbības un uz ko attiecas viens no šiem nosacījumiem:

(a) tie ir profesionāli operatori, kuru darbības ir saistītas ar augiem, augu produktiem un citiem objektiem, uz ko attiecas 27. panta 1., 2. vai 3. punktā, 29. panta 1., 2. vai 3. punktā, 40. panta 1. punktā, 41. panta 1. vai 2. punktā, 47. panta 1. punktā, 49. panta 1. punktā vai 50. panta 1. punktā minētais īstenošanas akts vai kam piemēro 43. panta 1. vai 2. punkta, 44. panta 1. punkta, 45. panta 1. punkta, 51. panta, 52. panta vai 53. panta noteikumus;

(b) tie ir profesionāli operatori Regulas (ES) Nr. …/…. [Office of Publication, please insert number of Regulation on plant reproductive material law] 3. panta 6. punkta nozīmē.

Šis pants attiecas uz šādām darbībām:

(a) stādīšana;

(b) audzēšana;

(c) ražošana;

(d) ievešana Savienības teritorijā;

(e) pārvietošana Savienības teritorijā;

(f) izvešana ārpus Savienības teritorijas;

(g) audzēšana un/vai pieejamības nodrošināšana tirgū (sk. “darīt pieejamu tirgū”) Regulas (ES) Nr. …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material law] 3. panta 5. punkta nozīmē;

(h) tirdzniecība uz distances līgumu pamata.

Atsauces uz “reģistru” turpmāk tekstā ir atsauces uz šo reģistru. Atsauces uz “reģistrētajiem operatoriem” turpmāk tekstā ir atsauces uz profesionālajiem operatoriem, kas reģistrēti saskaņā ar šā panta pirmās daļas a) un b) apakšpunktu.

2.           Kompetentā iestāde var reģistrēt profesionālo operatoru reģistrā vairākas reizes, ja katra no reģistrācijām ir saistīta ar citu 62. panta 2. punkta d) apakšpunktā minēto telpu, kolektīvo noliktavu un nosūtīšanas centru. Uz katru no šīm reģistrācijām attiecas 62. pantā minētā procedūra.

3.           Šā panta 1. punkts neattiecas uz profesionālu operatoru, kas atbilst vismaz vienam no šiem nosacījumiem:

(a) tas galalietotājiem piegādā tikai tādus augu, augu produktu un citu objektu apjomus, kas attiecīgo augu, augu produktu un citu objektu gadījumā uzskatāmi par nelieliem, izmantojot līdzekļus, kas nav tirdzniecība uz distances līgumu pamata;

(b) tā ar augiem, augu produktiem un citiem objektiem saistītā profesionālā darbība iever tikai šo augu, augu produktu un citu objektu pārvadāšanu cita profesionālā operatora vajadzībām;

(c) tā profesionālā darbība attiecas tikai uz visu veidu objektu pārvadāšanu, izmantojot koksnes iepakojamo materiālu.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem nosaka vismaz vienu no šiem aspektiem:

(a) papildu profesionālo operatoru kategorijas, kas atbrīvojamas no 1. punkta piemērošanas, ja šādas reģistrācijas radītais administratīvais slogs būtu nesamērīgs to profesionālo darbību radītajam fitosanitārajam riskam;

(b) konkrētas prasības attiecībā uz atsevišķu profesionālo operatoru kategoriju reģistrāciju;

(c) konkrētu šā punkta pirmās daļas a) apakšpunktā minēto augu, augu produktu vai citu objektu maksimālo skaitu, kas uzskatāms par nelielu daudzumu.

62. pants Reģistrēšanas procedūra

1.           Profesionālie operatori, uz kuriem attiecas 61. panta 1. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunkts, kompetentajām iestādēm iesniedz pieteikumu par iekļaušanu reģistrā.

2.           Šajā pieteikumā ir iekļauti šādi elementi:

(a) profesionālā operatora vārds, uzvārds vai nosaukums, adrese un kontaktinformācija;

(b) paziņojums par šā profesionālā operatora nolūku veikt katru no 61. panta 1. punktā minētajām darbībām saistībā ar augiem, augu produktiem un citiem objektiem;

(c) paziņojums par profesionālā operatora nolūku veikt katru no šīm darbībām:

i)        izsniegt augiem, augu produktiem un citiem objektiem paredzētas augu pases saskaņā ar 79. panta 1. punktu,

ii)       uzlikt 91. panta 1. punktā minēto marķējumu uz koksnes iepakojuma materiāla,

iii)      izsniegt jebkādu citu 93. panta 1. punktā minēto apliecinājumu,

iv)      izsniegt oficiālas etiķetes augu reproduktīvajam materiālam saskaņā ar Regulas (ES) Nr. …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material] 19. pantu;

(d) reģistrācijas nolūkā ― to telpu, kolektīvo noliktavu vai nosūtīšanas centru adreses, ko profesionālais operators izmanto attiecīgajā dalībvalstī, lai veiktu 61. panta 1. punktā minētās darbības;

(e) to augu un augu produktu un attiecīgā gadījumā citu objektu ģints un suga, uz kuriem attiecas profesionālā operatora darbības.

3.           Ja pieteikumā par iekļaušanu reģistrā ir ietverti 2. punktā minētie elementi, kompetentās iestādes reģistrē profesionālo operatoru.

4.           Reģistrēts profesionālais operators attiecīgā gadījumā iesniedz pieteikumu par 2. punkta a), d) un e) apakšpunktā minēto datu un 2. punkta b) un c) apakšpunktā minēto paziņojumu atjaunināšanu.

5.           Ja kompetentās iestādes rīcībā nonāk informācija, ka reģistrētais operators vairs neveic 61. panta 1. punktā minētās darbības vai ka reģistrētā operatora iesniegtais pieteikums vairs neatbilst 2. panta prasībām, tā pieprasa, lai šis operators nekavējoties vai noteiktā laikposmā nodrošinātu atbilstību šīm prasībām.

Ja reģistrētais operators kompetentās iestādes noteiktajā laikposmā atbilstību šīm prasībām nav nodrošinājis, kompetentā iestāde atceļ šā operatora reģistrāciju.

63. pants Reģistra saturs

Reģistrā ietver 62. panta 2. punkta a), b), d) un e) apakšpunktā noteiktos elementus un šos elementus:

a)           oficiālais reģistrācijas numurs;

b)           standartā ISO 3166-1-alpha-2[31] norādītais tās dalībvalsts divu burtu kods, kurā profesionālais operators ir reģistrēts;

c)           norāde par to, vai profesionālais operators ir saņēmis atļauju katras 62. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētās darbības veikšanai.

64. pants Oficiālajos reģistros iekļautās informācijas pieejamība

1.           Dalībvalsts, kas uztur reģistru, pēc pieprasījuma tajā iekļauto informāciju dara pieejamu pārējām dalībvalstīm vai Komisijai.

2.           Dalībvalsts, kas uztur reģistru, pēc pieprasījuma 63. pantā minēto informāciju, izņemot to, kas minēta 62. panta 2. punkta d) un e) apakšpunktā, dara pieejamu jebkuram profesionālajam operatoram.

65. pants Izsekojamība

1.           Profesionālais operators, kam piegādāti augi, augu produkti vai citi objekti, uz kuriem saskaņā ar 40. panta 1. punktu, 41. panta 1. un 2. punktu, 44. panta 1. un 3. punktu, 45. panta 1. punktu, 46. panta 1. un 3. punktu, 47. panta 1. punktu un 49. panta 1. un 2. punktu, 50. panta 1. un 2. punktu, 52. pantu, 53. pantu un 54. pantu attiecas aizliegumi, prasības vai nosacījumi, dokumentē katru piegādāto augu, augu produktu vai citu objektu, lai varētu identificēt profesionālos operatorus, kas tos piegādājuši.

2.           Profesionālais operators, kas piegādā augus, augu produktus vai citus objektus, uz kuriem saskaņā ar 40. panta 1. punktu, 41. panta 1. un 2. punktu, 44. panta 1. un 3. punktu, 45. panta 1. punktu, 46. panta 1. un 3. punktu, 47. panta 1. punktu un 49. panta 1. un 2. punktu, 50. panta 1. un 2. punktu, 52. pantu, 53. pantu un 54. pantu attiecas aizliegumi, prasības vai nosacījumi, tos dokumentē, lai varētu identificēt profesionālos operatorus, kuriem tas piegādājis katru augu, augu produktu vai citu objektu.

3.           Profesionālie operatori 1. un 2. punktā minēto dokumentāciju glabā trīs gadus no dienas, kad attiecīgais augs, augu produkts vai cits objekts tiem piegādāts vai kad tie attiecīgo augu, augu produktu vai citu objektu piegādājuši.

4.           Tie 1. un 2. punktā minētajā dokumentācijā iekļauto informāciju pēc pieprasījuma dara zināmu kompetentajām iestādēm.

5.           Šā panta 1. līdz 4. punkts neattiecas uz 61. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētajiem profesionālajiem operatoriem.

66. pants Augu, augu produktu un citu objektu pārvietošana profesionālā operatora telpās

1.           Profesionālo operatoru rīcībā ir izsekošanas sistēmas un procedūras, ar kuru palīdzību var sekot tam, kā notiek augu, augu produktu un citu objektu pārvietošana to telpās.

Šā punkta pirmā daļa neattiecas uz 61. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētajiem profesionālajiem operatoriem.

2.           Informāciju, kas iegūta, izmantojot 1. punktā minētās sistēmas un procedūras, ar kuru palīdzību var sekot augu, augu produktu un citu objektu pārvietošanai profesionālo operatoru telpās, pēc pieprasījuma dara zināmu kompetentajai iestādei.

VI nodaļa Augu, augu produktu un citu objektu sertificēšana

1. iedaļa Fitosanitārie sartifikāti, kas nepieciešami augu, augu produktu un citu objektu ievešanai Savienības teritorijā

67. pants Fitosanitārie sertifikāti augu, augu produktu un citu objektu ievešanai Savienības teritorijā

1.           Fitosanitārais sertifikāts augu, augu produktu un citu objektu ievešanai Savienības teritorijā ir trešās valsts izsniegts dokuments, kas atbilst 71. panta nosacījumiem, kura saturs izklāstīts V pielikuma A daļā un attiecīgā gadījumā V pielikuma B daļā un kurš apliecina, ka attiecīgais augs, augu produkts vai cits objekts atbilst šādām prasībām:

(a) tas ir brīvs no Savienības karantīnas organismiem;

(b) tas atbilst 37. panta 1. punkta noteikumiem attiecībā uz Savienībā reglamentētu kvalitāti ietekmējošu kaitīgo organismu klātbūtni uz stādāmajiem augiem;

(c) tas atbilst 41. panta 1. un 2. punktā minētajām prasībām;

(d) attiecīgā gadījumā tas atbilst noteikumiem, kas pieņemti atbilstīgi normām, kuras pieņemtas saskaņā ar 27. panta 1. un 2. punktu un 29. panta 1. punktu.

2.           Attiecīgā gadījumā fitosanitārā sertifikāta sadaļā “Papildu deklarācija” un atbilstīgi īstenošanas aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 41. panta 1. un 2. punktu un 50. panta 1. un 2. punktu, norāda, kura no īpašajām prasībām ir izpildīta, ja ir iespēja izvēlēties starp vairākām iespējām. Norāda arī atsauci uz attiecīgo iespēju, kas paredzēta šajos aktos.

3.           Attiecīgā gadījumā fitosanitārajā sertifikātā iekļauj norādi par to, ka attiecīgie augi, augu produkti vai citi objekti atbilst fitosanitārajiem pasākumiem, kas saskaņā ar 42. pantu atzīti par līdzvērtīgiem tāda īstenošanas akta prasībām, kurš pieņemts saskaņā ar 41. panta 2. punktu.

4.           Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem groza V pielikuma A un B daļu, lai tās pielāgotu sasniegumiem zinātnes un tehnoloģiju jomā un izmaiņām starptautiskajos standartos.

68. pants Augi, augu produkti un citi objekti, kuriem nepieciešami fitosanitārie sertifikāti

1.           Komisija ar īstenošanas aktu izveido sarakstu, kurā norāda augus, augu produktus un citus objektus, kuru ievešanai Savienības teritorijā nepieciešams fitosanitārais sertifikāts, un attiecīgās trešās valstis, kuras ir to izcelsmes vieta vai no kurām tie nosūtīti.

Šajā sarakstā iekļauj:

(a) augus, augu produktus un citus objektus, kas norādīti sarakstā Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma B daļas I punktā;

(b) augus, augu produktus un citus objektus, kuriem piemērojamās prasības attiecībā uz to ievešanu Savienības teritorijā pieņemtas saskaņā ar 27. panta 1. punktu un 29. panta 1. punktu;

(c) sēklas, kas norādītas sarakstā saskaņā ar 37. panta 2. punktu;

(d) augus, augu produktus un citus objektus, kas norādīti sarakstā saskaņā ar 41. panta 1. un 2. punktu.

Tomēr a) līdz d) apakšpunktu nepiemēro, ja saskaņā ar 27. panta 1. punktu, 29. panta 1. punktu vai 41. panta 1. un 2. punktu pieņemtajā aktā prasīts atbilstības apliecinājums 91. panta 1. punktā minētā oficiālā marķējuma formā vai 93. panta 1. punktā minētais cits oficiālais apliecinājums.

Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 99. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

2.           Komisija ar īstenošanas aktu groza 1. punktā minēto īstenošanas aktu šādos gadījumos:

(a) ja šajā īstenošanas aktā ir norādīts augs, augu produkts vai cits objekts, kas neatbilst 1. punkta b), c) vai d) apakšpunktam;

(b) ja šajā aktā nav norādīts augs, augu produkts vai cits objekts, kas atbilst 1. punkta b), c) vai d) apakšpunktam.

Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 99. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

3.           Ja pastāv risks, ka 1. punktā minētajā īstenošanas aktā nenorādītā augā, augu produktā vai citā objektā mitinās Savienības karantīnas organisms, vai ja attiecībā uz minētajā īstenošanas aktā norādītu augu, augu produktu vai citu objektu šāds risks vairs nepastāv, Komisija pieņem īstenošanas aktu, ar ko groza šo īstenošanas aktu saskaņā ar IV pielikuma 2. iedaļā izklāstītajiem principiem.

Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 99. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

4.           Atkāpjoties no 1., 2. un 3. punkta, fitosanitārie sertifikāti nav nepieciešami augiem, augu produktiem un citiem objektiem, uz kuriem attiecas 44., 45., 46. un 70. pants.

69. pants Augi, augu produkti un citi objekti, kuru ievešanai aizsargājamā zonā nepieciešami fitosanitārie sertifikāti

1.           Lai aptvertu citus gadījumus papildus tiem, kas minēti 68. panta 1., 2. un 3. punktā, un noteiktu augus, augu produktus un citus objektus, ko var ievest konkrētās aizsargājamās zonās no noteiktām trešām valstīm, Komisija ar īstenošanas aktu izveido sarakstu, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuru ievešanai nepieciešams fitosanitārais sertifikāts, un attiecīgās trešās valstis, kuras ir to izcelsmes vieta vai no kurām tie nosūtīti.

Šajā sarakstā iekļauj:

(a) augus, augu produktus un citus objektus, kas norādīti Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma B daļas II punktā;

(b) augus, augu produktus un citus objektus, kas norādīti sarakstā saskaņā ar 50. panta 1. vai 2. punktu.

Tomēr a) un b) punktu nepiemēro, ja saskaņā ar 50. panta 1. vai 2. punktu pieņemtajā aktā prasīts atbilstības apliecinājums 91. panta 1. punktā minētā oficiālā marķējuma formā vai 93. panta 1. punktā minētais cits oficiālais apliecinājums.

Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 99. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

2.           Komisija ar īstenošanas aktu groza 1. punktā minēto īstenošanas aktu šādos gadījumos:

(a) ja šajā īstenošanas aktā ir norādīts augs, augu produkts vai cits objekts, kas neatbilst 1. punkta b) apakšpunktam;

(b) ja šajā aktā nav norādīts augs, augu produkts vai cits objekts, kas atbilst 1. punkta b) apakšpunktam.

Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 99. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

3.           Ja pastāv risks, ka 1. punktā minētajā īstenošanas aktā nenorādītā augā, augu produktā vai citā objekta mitinās attiecīgās aizsargājamās zonas karantīnas organisms, vai ja attiecībā uz minētajā aktā norādītu augu, augu produktu vai citu objektu šāds risks vairs nepastāv, Komisija pieņem īstenošanas aktu, ar ko groza šo īstenošanas aktu saskaņā ar IV pielikuma 2. iedaļā izklāstītajiem principiem.

Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 99. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

4.           Atkāpjoties no 1., 2. un 3. punkta, fitosanitārie sertifikāti nav nepieciešami augiem, augu produktiem un citiem objektiem, uz kuriem attiecas 52., 53., 54. un 70. pants.

70. pants Izņēmumi attiecībā uz ceļotāju bagāžu un personām, kas izmanto pasta pakalpojumus vai iepērkas internetā

1.           No 68. panta 1. punktā un 69. panta 1. punktā paredzētās prasības par fitosanitārā sertifikāta izmantošanu var atbrīvot konkrētu augu, augu produktu un citu objektu nelielus daudzumus, ja tie atbilst šādiem nosacījumiem:

(a) tie ievesti Savienības teritorijā kā daļa no ceļotāju personīgās bagāžas, kā sūtījumi, kas pēc pārdošanas uz distances līguma pamata nosūtīti galalietotājiem (turpmāk “personas, kas iepērkas internetā”), vai kā sūtījumi, ko galalietotājiem piegādājuši pasta pakalpojumu sniedzēji;

(b) tos nav paredzēts izmantot profesionāliem vai komerciāliem nolūkiem;

(c) tie norādīti sarakstā saskaņā ar 2. punktu.

Šis atbrīvojums neattiecas uz stādāmiem augiem, izņemot sēklas.

2.           Komisija ar īstenošanas aktu izveido sarakstu, kurā iekļauj 1. punktā minētos augus, augu produktus un citus objektus un attiecīgās trešās valstis, un attiecīgā gadījumā nosaka attiecīgo augu, augu produktu un citu objektu maksimālo daudzumu, kuram piemēro minētajā punktā paredzēto atbrīvojumu un attiecīgā gadījumā vismaz vienu no IV pielikuma 1. iedaļā paredzētajiem riska pārvaldības pasākumiem.

Lēmumu par iekļaušanu sarakstā un maksimālā daudzuma un attiecīgā gadījumā par riska pārvaldības pasākumu noteikšanu pieņem, pamatojoties uz fitosanitāro risku, ko rada šo augu, augu produktu un citu objektu nelieli daudzumi, saskaņā ar IV pielikuma 2. iedaļā noteiktajiem kritērijiem.

Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar šīs regulas 99. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

71. pants Fitosanitārajam sertifikātam izvirzītie nosacījumi

1.           Kompetentā iestāde pieņem tikai tādu ievešanai no trešās valsts paredzētiem augiem, augu produktiem vai citiem objektiem pievienotu fitosanitāro sertifikātu, kura saturs atbilst V pielikuma A daļai. Ja augus, augu produktus vai citus objektus paredzēts ievest no trešās valsts, kura nav to izcelsmes valsts, kompetentā iestāde pieņem tikai tādu fitosanitāro sertifikātu, kas atbilst V pielikuma B daļai.

Tā šo fitosanitāro sertifikātu nepieņem, ja attiecīgā gadījumā nav sniegta vai nav pareiza 67. panta 2. punktā minētā papildu deklarācija un ja attiecīgā gadījumā nav sniegta 67. panta 3. punktā minētā norāde.

2.           Kompetentā iestāde pieņem tikai tādu fitosanitāro sertifikātu, kas atbilst šādām prasībām:

(a) tas izsniegts vismaz vienā no Savienības oficiālajām valodām;

(b) tas adresēts Savienībai vai vienai no tās dalībvalstīm;

(c) tas izsniegts ne vairāk kā 14 dienas pirms datuma, kurā augi, augu produkti vai citi objekti, uz ko tas attiecas, izvesti no trešās valsts, kurā attiecīgais sertifikāts izsniegts;

3.           Ja attiecīgā trešā valsts ir SAAK dalībvalsts, kompetentā valsts pieņem tikai tādus fitosanitāros sertifikātus, ko izsniegusi šīs trešās valsts oficiālā valsts augu aizsardzības organizācija vai valsts amatpersona, kura saņēmusi šīs organizācijas pienācīgu atļauju un ir tehniski kvalificēta, un darbojas uz šīs organizācijas atbildību.

4.           Ja attiecīgā trešā valsts nav SAAK dalībvalsts, kompetentā iestāde pieņem tikai tādus fitosanitāros sertifikātus, ko izsniegušas iestādes, kuras ir kompetentas saskaņā ar šīs trešās valsts noteikumiem, kas paziņoti Komisijai. Komisija par saņemtajiem paziņojumiem informē dalībvalstis un operatorus, izmantojot 97. pantā minēto elektronisko paziņošanas sistēmu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] 131. panta a) punktu.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem papildina šā punkta pirmajā daļā minētos sertifikātu pieņemšanas nosacījumus, lai nodrošinātu šo sertifikātu uzticamību.

5.           Elektroniskus fitosanitāros sertifikātus pieņem tikai tad, ja tie iesniegti, izmantojot Regulas (ES) Nr. …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] 130. pantā minēto datorizēto informācijas pārvaldības sistēmu vai veicot elektronisku datu apmaiņu ar šīs sistēmas starpniecību.

72. pants Fitosanitārā sertifikāta anulēšana

1.           Ja fitosanitārais sertifikāts izsniegts saskaņā ar 67. panta 1., 2. un 3. punktu un attiecīgā kompetentā iestāde secina, ka nav izpildīti 71. pantā minētie nosacījumi, tā anulē šo fitosanitāro sertifikātu un nodrošina, lai tas vairs netiktu pievienots attiecīgajiem augiem, augu produktiem vai citiem objektiem. Šādā gadījumā un attiecībā uz attiecīgajiem augiem, augu produktiem vai citiem objektiem kompetentā iestāde veic vienu no Regulas (ES) Nr. …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] 64. panta 3. punktā paredzētajiem pasākumiem.

2.           Ja fitosanitārais sertifikāts ir anulēts saskaņā ar 1. punktu, attiecīgā dalībvalsts izmanto 97. pantā minēto elektronisko paziņošanas sistēmu, lai par to informētu Komisiju un pārējās dalībvalstis.

Informē arī trešo valsti, kas izsniegusi šo fitosanitāro sertifikātu.

2. iedaļa Augu pases, kas nepieciešamas augu, augu produktu un citu objektu pārvietošanai Savienības teritorijā

73. pants Augu pases

Augu pase ir oficiāla etiķete, kura nepieciešama, lai augus, augu produktus un citus objektus varētu pārvietot Savienības teritorijā un attiecīga gadījumā ievest un pārvietot aizsargājamās zonās, un kura apliecina atbilstību visām prasībām, kas noteiktas 80. pantā un ― attiecībā uz ievešanu aizsargājamās zonās ― 81. pantā, un kuras saturs un formāts ir tāds, kā noteikts 78. pantā.

74. pants Augi, augu produkti un citi objekti, kuriem ir nepieciešama augu pase, lai tos varētu pārvietot Savienības teritorijā

1.           Komisija ar īstenošanas aktu izveido sarakstu, kurā iekļauj augus, augu produktus un citus objektus, kuriem augu pase ir nepieciešama, lai tos varētu pārvietot Savienības teritorijā.

Šajā sarakstā iekļauj:

(a) visus stādāmos augus, izņemot sēklas;

(b) augus, augu produktus un citus objektus, kas norādīti Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma A daļas I punktā;

(c) augus, augu produktus un citus objektus, kuriem piemērojamās prasības attiecībā uz to pārvietošanu Savienības teritorijā pieņemtas saskaņā ar 27. panta 1., 2. vai 3. punktu vai 29. panta 1., 2. vai 3. punktu;

(d) sēklas, kas norādītas sarakstā saskaņā ar 37. panta 2. punktu;

(e) augus, augu produktus un citus objektus, kas norādīti sarakstā saskaņā ar 41. panta 1. un 2. punktu.

Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 99. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

2.           Komisija ar īstenošanas aktu groza 1. punktā minēto īstenošanas aktu šādos gadījumos:

(a) ja šajā aktā nav norādīts augs, augu produkts vai cits objekts, kas atbilst 1. punkta c), d) vai e) apakšpunktam;

(b) ja šajā īstenošanas aktā ir norādīts augs, augu produkts vai cits objekts, kas neatbilst 1. punkta c), d) vai e) apakšpunktam.

Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 99. panta 3. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

3.           Ja pastāv risks, ka 1. punktā minētajā īstenošanas aktā nenorādītā auga, augu produktā vai citā objektā mitinās Savienības karantīnas organisms, vai ja attiecībā uz minētajā aktā norādītu augu, augu produktu vai citu objektu šāds risks vairs nepastāv, Komisija pieņem īstenošanas aktu, ar ko groza šo īstenošanas aktu saskaņā ar IV pielikuma 2. iedaļā izklāstītajiem principiem.

Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 99. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

4.           Atkāpjoties no 1., 2. un 3. punkta, augu pases nav nepieciešamas augiem, augu produktiem un citiem objektiem, uz kuriem attiecas 44., 45., 46. un 70. pants.

75. pants Augi, augu produkti un citi objekti, kuriem ir nepieciešama augu pase, lai tos varētu ievest un pārvietot aizsargājamās zonās

1.           Komisija ar īstenošanas aktu izveido sarakstu, kurā norāda augus, augu produktus un citus objektus, kuriem augu pase ir nepieciešama, lai tos varētu ievest konkrētās aizsargājamās zonās.

Šajā sarakstā iekļauj:

(a) augus, augu produktus un citus objektus, kas norādīti Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma A daļas II punktā;

(b) augus, augu produktus un citus objektus, kas norādīti sarakstā saskaņā ar 50. panta 2. punktu.

Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 99. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

2.           Komisija ar īstenošanas aktu var grozīt 1. punktā minēto īstenošanas aktu šādos gadījumos:

(a) ja šajā aktā nav norādīts augs, augu produkts vai cits objekts, kas atbilst 1. punkta b) apakšpunktam;

(b) ja šajā īstenošanas aktā ir norādīts augs, augu produkts vai cits objekts, kas neatbilst 1. punkta a) vai b) apakšpunktam.

Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 99. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

3.           Ja pastāv risks, ka 1. punktā minētajā īstenošanas aktā nenorādītā augā, augu produktā vai citā objektā mitinās attiecīgās aizsargājamās zonas karantīnas organisms, vai ja attiecībā uz minētajā īstenošanas aktā norādītu augu, augu produktu vai citu objektu šāds risks vairs nepastāv, Komisija var pieņemt īstenošanas aktu, ar ko groza šo īstenošanas aktu saskaņā ar IV pielikuma 2. iedaļā izklāstītajiem principiem.

Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 99. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

4.           Atkāpjoties no 1., 2. un 3. punkta, augu pases nav nepieciešamas augiem, augu produktiem un citiem objektiem, uz kuriem attiecas 52., 53., 54. un 70. pants.

76. pants Izņēmums attiecībā uz galalietotājiem

Ja tiek pārvietots neliels attiecīgo augu, augu produktu vai citu objektu daudzums, ko paredzēts nogādāt galalietotājam, augu pase nav nepieciešama.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem nosaka konkrētu augu, augu produktu vai citu objektu maksimālo skaitu, kas uzskatāms par nelielu daudzumu.

77. pants Izņēmumi attiecībā uz pārvietošanu profesionālā operatora telpās un no vienām tā telpām uz citām

Ja augi, augu produkti un citi objekti tiek pārvietoti profesionālā operatora telpās vai no vienām tā telpām uz citām, augu pase nav nepieciešama.

78. pants Augu pases saturs un formāts

1.           Augu pase ir atsevišķa etiķete, kura iespiesta uz jebkāda piemērota nesējmateriāla, ievērojot, lai šī augu pase būtu nodalīta no citas informācijas vai etiķetes, kura arī var būt norādīta un tā paša nesējmateriāla.

Augu pase ir skaidri salasāma un neizdzēšama.

2.           Augu pasē, kas nepieciešama augu, augu produktu un citu objektu pārvietošanai Savienības teritorijā, ietverti VI pielikuma A daļā noteiktie elementi.

Augu pasē, kas nepieciešama augu, augu produktu un citu objektu ievešanai aizsargājamā zonā, ietverti VI pielikuma B daļā noteiktie elementi.

3.           Stādāmiem augiem, kas audzēti vai darīti pieejami tirgū Regulas (ES) Nr. …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material law] 3. panta 5. punkta nozīmē kā pirmsbāzes, bāzes vai sertificēts materiāls minētās regulas 10. panta nozīmē, augu pasi skaidri redzamā veidā iekļauj oficiālajā uzlīmē, kura izveidota saskaņā ar minētās regulas 22. pantu, vai attiecīgā gadījumā meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikātā, kurš izsniegts saskaņā ar minētās regulas 122. panta 1. punktu.

Ja piemēro šo punktu, tad augu pasē, kas nepieciešama augu, augu produktu un citu objektu pārvietošanai Savienības teritorijā, ietver VI pielikuma C daļā noteiktos elementus.

Ja piemēro šo punktu, tad augu pasē, kas nepieciešama augu, augu produktu un citu objektu ievešanai aizsargājamā zonā, ietver VI pielikuma D daļā noteiktos elementus.

4.           Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem groza VI pielikuma A, B, C un D daļu, lai tās attiecīgā gadījumā pielāgotu sasniegumiem zinātnes un tehnoloģiju jomā.

5.           Komisija gada laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā ar īstenošanas aktiem pieņem augu, augu produktu un citu objektu pārvietošanai Savienības teritorijā un ievešanai aizsargājamā zonā nepieciešamās augu pases formāta specifikācijas attiecībā uz augu pasēm, kas minētas 2. punkta pirmajā un otrajā daļā un 3. punkta otrajā un trešajā daļā. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 99. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Ja tas nepieciešams konkrētu augu, augu produktu vai citu objektu īpašību dēļ, augu pasēm var noteikt īpašas lieluma specifikācijas.

79. pants Atļauju saņēmušo profesionālo operatoru un kompetento iestāžu izsniegtās augu pases

1.           Augu pases kompetento iestāžu uzraudzībā izsniedz reģistrēti operatori, kuriem šīs kompetentās iestādes saskaņā ar 84. pantu piešķīrušas atļauju augu pasu izsniegšanai (turpmāk “atļauju saņēmušie operatori”).

Atļauju saņēmušie operatori izsniedz augu pases tikai par tādiem augiem, augu produktiem vai citiem objektiem, par kuriem tie atbild.

2.           Tomēr pēc reģistrēta operatora pieprasījuma augu pases var izsniegt kompetentās iestādes.

3.           Atļauju saņēmušie operatori augu pases izsniedz tikai 62. panta 2. punkta d) apakšpunktā minētajās telpās, kolektīvajās noliktavās un nosūtīšanas centros.

80. pants Pamatprasības attiecībā uz augu pasēm, kas nepieciešamas augu, augu produktu un citu objektu pārvietošanai Savienības teritorijā

Augu pasi auga, augu produkta vai cita objekta pārvietošanai Savienības teritorijā izsniedz tikai tad, ja tas atbilst šādām prasībām:

(a) tas ir brīvs no Savienības karantīnas organismiem;

(b) tas atbilst 37. panta 1. punkta noteikumiem attiecībā uz Savienībā reglamentētu kvalitāti ietekmējošu kaitīgo organismu klātbūtni uz stādāmajiem augiem;

(c) tas atbilst 41. panta 1. un 2. punktā minētajām prasībām;

(d) attiecīgā gadījumā tas atbilst noteikumiem, kas pieņemti atbilstīgi normām, kuras pieņemtas saskaņā ar 27. panta 1. un 2. punktu un 29. panta 1. un 2. punktu, un

(e) attiecīgā gadījumā tas atbilst kompetentās iestādes pieņemtajiem pasākumiem attiecībā uz Savienības karantīnas organismu izskaušanu saskaņā ar 16. panta 1. punktu un kaitīgo organismu, kuri pagaidām kvalificējami par Savienības karantīnas organismiem, izskaušanu saskaņā ar 28. panta 1. punktu.

81. pants Pamatprasības attiecībā uz augu pasēm, kas nepieciešamas augu, augu produktu un citu objektu ievešanai vai pārvietošanai aizsargājamā zonā

1.           Augu pasi auga, augu produkta vai cita objekta ievešanai vai pārvietošanai aizsargājamā zonā izsniedz tikai tad, ja tas atbilst visām 80. pantā noteiktajām prasībām un turklāt:

(a) ir brīvs no attiecīgās aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un

(b) atbilst 50. panta 1. un 2. punktā minētajām prasībām.

2.           Ja piemēro 33. panta 2. punktu, 1. punktā minēto augu pasi neizsniedz.

82. pants Augu pasu pārbaudes

1.           Augu pasi var izsniegt tikai tādiem augiem, augu produktiem un citiem objektiem, par kuriem pēc rūpīgas pārbaudes saskaņā ar 2., 3. un 4. punktu ir zināms, ka tie atbilst 80. pantam un attiecīgā gadījumā 81. pantam.

Var pārbaudīt katru augu, augu produktu un citus objektu atsevišķi vai ņemt reprezentatīvus paraugus. Pārbaude attiecas arī uz attiecīgo augu, augu produktu vai citu objektu iepakojamo materiālu.

2.           Šo pārbaudi veic pilnvarots operators vai attiecīgā gadījumā atbilstīgi 79. panta 2. punktam ― kompetentās iestādes.

3.           Uz šīm pārbaudēm attiecas šādi nosacījumi:

(a) tās veic bieži, piemērotā laikā un tā, lai tiktu ņemti vērā iesaistītie riski;

(b) tās veic tikai 62. panta 2. punkta d) apakšpunktā minētajās telpās, kolektīvajās noliktavās un nosūtīšanas centros, un

(c) tās izpaužas kā vizuālas pārbaudes un, ja rodas aizdomas par Savienības karantīnas organisma vai ― aizsargājamās zonas gadījumā ― par attiecīgās aizsargājamās zonas karantīnas organisma klātbūtni, kā paraugu ņemšana un testēšana.

Šī pārbaude tiek veikta, neierobežojot īpašās pārbaužu prasības vai pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar 27. panta 1., 2. vai 3. punktu, 29. panta 1., 2. vai 3. punktu, 41. panta 1. un 2. punktu un 50. panta 1. un 2. punktu.

4.           Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem nosaka sīki izstrādātus pasākumus saistībā ar 1., 2. un 3. punktā minētajām vizuālajām pārbaudēm, paraugu ņemšanu un testēšanu un uz šo pārbaužu biežumu un laiku attiecībā uz konkrētiem augiem, augu produktiem un citiem objektiem, pamatojoties uz konkrētajiem fitosanitārajiem riskiem, ko tie var radīt. Šīs pārbaudes attiecīgā gadījumā attiecas uz atsevišķiem stādāmiem augiem, kuri pieder Regulas (ES) Nr. …/… (Office of Publications, please insert number of Regulation on the production and making available on the market of plant reproductive material) 12. panta 1. punktā minētajām kategorijām, un tās attiecīgā gadījumā veic attiecībā uz jebkuru no elementiem, kas noteikti minētās regulas II pielikuma D daļā.

Ja Komisija pieņem šādu deleģēto aktu attiecībā uz konkrētiem stādāmajiem augiem un ja uz šiem stādāmajiem augiem attiecas Regulas (ES) Nr. …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on the production and making available on the market of plant reproductive material] 20. panta 1. punktā paredzētās sertifikācijas shēmas, attiecīgās pārbaudes apvieno vienotā sertifikācijas shēmā.

Komisija, pieņemot šos deleģētos aktus, ņem vērā sasniegumus zinātnes un tehnoloģiju jomā.

83. pants Augu pasu piestiprināšana

Pirms attiecīgie augi, augu produkti un citi objekti tiek pārvietoti Savienības teritorijā saskaņā ar 74. pantu vai ievesti vai pārvietoti aizsargājamā zonā saskaņā ar 75. pantu, atļauju saņēmušie operatori vai attiecīgā gadījumā ― ja tā paredzēts saskaņā ar 79. panta 2. punktu ― kompetentās iestādes katrai šo augu, augu produktu vai citu objektu partijai piestiprina augu pases. Ja šie augi, augu produkti vai citi objekti tiek pārvietoti iepakojumā, sainī vai konteinerā, augu pasi piestiprina šim iepakojumam, sainim vai konteineram.

84. pants Kārtība, kādā profesionālajiem operatoriem piešķir atļauju augu pasu izsniegšanai

1.           Kompetentā iestāde profesionālajam operatoram piešķir atļauju augu pasu izsniegšanai (turpmāk “atļauja augu pasu izsniegšanai”), ja tas atbilst šādiem nosacījumiem:

(a) tam ir zināšanas, kas nepieciešamas, lai veiktu 82. pantā minētās pārbaudes attiecībā uz Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamo zonu karantīnas organismiem un Savienībā reglamentētiem kvalitāti ietekmējošiem kaitīgajiem organismiem, kas varētu ietekmēt attiecīgos augus, augu produktus un citus objektus, un attiecībā uz šo kaitīgo organismu klātbūtnes pazīmēm un to izraisītajiem simptomiem, līdzekļiem šo kaitīgo organismu klātbūtnes un izplatīšanās novēršanai un līdzekļiem to izskaušanai;

(b) tā rīcībā ir sistēmas un procedūras, kuras tas izmanto, lai pildītu savus pienākumus attiecībā uz izsekojamību saskaņā ar 65. un 66. pantu.

2.           Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem nosaka kvalifikācijas prasības, kas profesionāliem operatoriem jāizpilda, lai nodrošinātu atbilstību 1. punkta a) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem.

85. pants Atļauju saņēmušo operatoru pienākumi

1.           Ja atļauju saņēmušais operators vēlas izsniegt augu pasi, tas identificē un pārrauga ar tā ražošanas procesu saistītos kritiskos kontrolpunktus un kontrolpunktus, kuri saistīti ar šā operatora veikto augu, augu produktu un citu objektu pārvietošanu un kuriem ir būtiska nozīme, nodrošinot atbilstību noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar 27. panta 1., 2. un 3. punktu, 29. panta 1., 2. un 3. punktu, 37. panta 1. punktu, 41. panta 3. punktu, 80. pantu un 82. pantu un attiecīgā gadījumā 33. panta 2. punktu, 50. panta 3. punktu un 81. pantu.

Tas dokumentē informāciju saistībā ar šo kontrolpunktu identificēšanu un pārraudzīšanu.

2.           Šā panta 1. punktā minētais atļauju saņēmušais operators organizē piemērotu apmācību saviem darbiniekiem, kuri iesaistīti 82. pantā minēto pārbaužu veikšanā, lai nodrošinātu tiem šo pārbaužu veikšanai nepieciešamās zināšanas.

86. pants Fitosanitārā riska pārvaldības plāni

1.           Kompetentā iestāde attiecīgā gadījumā var apstiprināt atļauju saņēmušo operatoru fitosanitārā riska pārvaldības plānus, kuros izklāstīti pasākumi, ko šie operatori īstenojuši, lai izpildītu 85. panta 1. punktā paredzētos pienākumus.

2.           Šajos fitosanitārā riska pārvaldības plānos, kas attiecīgā gadījumā izstrādāti rokasgrāmatu formā, ir izklāstīti vismaz šādi elementi:

(a) saskaņā ar 62. panta 2. punktu prasītā informācija attiecībā uz atļauju saņēmušā operatora reģistrāciju;

(b) saskaņā ar 65. panta 3. punktu un 66. panta 1. punktu prasītā informācija attiecībā uz augu, augu produktu un citu objektu izsekojamību;

(c) tādu atļauju saņēmušā operatora veikto ražošanas procesu un darbību apraksts, kas saistīti ar augu, augu produktu un citu objektu pārvietošanu un pārdošanu;

(d) 85. panta 1. punktā minēto kritisko kontrolpunktu analīze un pasākumi, ko atļauju saņēmušais operators veicis, lai mazinātu ar šiem kontrolpunktiem saistītos fitosanitāros riskus;

(e) procedūras, kas ieviestas, un darbības, ko paredzēts veikt, ja rodas aizdomas vai ir pierādījumi par karantīnas organismu klātbūtni, un šo aizdomu vai pierādījumu, kā arī veikto darbību dokumentēšana;

(f) šīs regulas 9. panta 1. punktā minētajā paziņošanā, 82. panta 1. punktā minētajās pārbaudēs un 79. panta 1. punktā, 88. panta 1. un 2. punktā un 89. pantā minētajā augu pasu izsniegšanā iesaistīto darbinieku uzdevumi un pienākumi;

(g) šā punkta f) apakšpunktā minētajiem darbiniekiem nodrošināmā apmācība.

3.           Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem groza 2. punktā minētos elementus.

87. pants Atļaujas atsaukšana

1.           Ja kompetentās iestādes rīcībā nonāk informācija par to, ka atļauju saņēmušais operators neatbilst 82. panta 1., 2., 3. un 4. punkta vai 84. panta 1. punkta prasībām vai ka augs, augu produkts vai cits objekts, kuram šis atļauju saņēmušais operators ir izsniedzis augu pasi, neatbilst 80. panta vai attiecīgā gadījumā 81. panta prasībām, šī iestāde nekavējoties veic pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka neatbilstība minētajiem noteikumiem neturpinās.

2.           Ja kompetentā iestāde saskaņā ar 1. punktu ir veikusi pasākumus, ar kuriem atļauja izsniegt augu pases netiek atsaukta, un ja neatbilstība noteikumiem turpinās, šī iestāde šo atļauju nekavējoties atsauc.

88. pants Augu pases aizstāšana

1.           Ja ir izpildīti 3. punkta noteikumi, atļauju saņēmušais operators, kas saņēmis augu, augu produktu vai citu objektu partiju, kurai izsniegta augu pase, vai kompetentā iestāde, kas rīkojas pēc profesionālā operatora pieprasījuma, var aizstāt šai partijai iepriekš izsniegto augu pasi ar jaunu.

2.           Ja augu, augu produktu vai citu objektu partija, kurai izsniegta augu pase, ir sadalīta divās vai vairākās partijās un ja ir izpildīti 3. punkta noteikumi, par šīm jaunajām partijām atbildīgais atļauju saņēmušais operators vai kompetentā iestāde, kas rīkojas pēc profesionālā operatora pieprasījuma, izsniedz augu pasi katrai jaunajai partijai, kura izveidota pēc sadalīšanas. Šīs augu pases aizstāj augu pasi, kas izsniegta sākotnējai partijai.

Ja divas partijas, kurām katrai ir izsniegta atsevišķa augu pase, tiek apvienotas vienā partijā, par šo partiju atbildīgais atļauju saņēmušais operators vai kompetentā iestāde, kas rīkojas pēc profesionālā operatora pieprasījuma, izsniedz šai partijai augu pasi. Ja ir izpildīti 3. punkta noteikumi, šī augu pase aizstāj sākotnējām partijām izsniegtās augu pases.

3.           Šā panta 1. un 2. punktā paredzēto augu pasi var izsniegt, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

(a) ir garantēta attiecīgo augu, augu produktu vai citu objektu identitāte un

(b) attiecīgie augi, augu produkti vai citi objekti joprojām atbilst 80. un 81. pantā minētajām prasībām.

4.           Ja augu pase ir izsniegta saskaņā ar 1. vai 2. punktu, 82. panta 1. punktā minētā pārbaude nav nepieciešama.

5.           Pēc 1. un 2. punktā minētās augu pases aizstāšanas attiecīgais pilnvarotais operators šo aizstāto augu pasi glabā trīs gadus.

Ja augu pasi ir izsniegusi iestāde, kas ir kompetenta aizstāt augu pasi, profesionālais operators, pēc kura pieprasījuma tā izsniegta, šo aizstāto augu pasi glabā trīs gadus.

89. pants Augu pases, ar kurām aizstāj fitosanitāros sertifikātus

1.           Atkāpjoties no 82. panta, gadījumos, kad Savienības teritorijā no trešās valsts tiek ievests augs, augu produkts vai cits objekts, kura pārvietošanai Savienības teritorijā nepieciešama augu pase saskaņā ar 74. panta 1. punktā un 75. panta 1. punktā minētajiem īstenošanas aktiem, šādu pasi izsniedz, ja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] 47. panta 1. punktu veicamās pārbaudes saistībā ar attiecīgā auga, augu produkta vai cita objekta ievešanu ir izpildītas apmierinoši.

2.           Pēc 1. punktā minētās augu pases izsniegšanas atļauju saņēmušais operators, kurš šo pasi izsniedzis, attiecīgā gadījumā fitosanitāro sertifikātu glabā trīs gadus.

Ja piemēro 95. panta 2. punkta c) apakšpunktu, šo fitosanitāro sertifikātu aizstāj ar tā apliecinātu kopiju.

90. pants Pienākums noņemt augu pases

1.           Ja profesionālais operators, kura kontrolē ir augu, augu produktu un citu objektu partija, uzzina, ka nav izpildītas 78. līdz 82. pantā, 84. vai 85. pantā paredzētās prasības, tas no šīs partijas noņem augu pasi.

Profesionālais operators anulē šo augu pasi, pārsvītrojot to ar skaidri redzamu un neizdzēšamu diagonālu sarkanu līniju.

2.           Ja profesionālais operators neizpilda 1. punktu, kompetentās iestādes noņem augu pasi no attiecīgās partijas un anulē šo pasi, pārsvītrojot to ar skaidri redzamu un neizdzēšamu diagonālu sarkanu līniju.

3.           Ja piemēro 1. un 2. punktu, attiecīgais profesionālais operators anulētās augu pases glabā trīs gadus.

4.           Ja piemēro 1. un 2. punktu, attiecīgais profesionālais operators informē attiecīgi atļauju saņēmušo operatoru vai kompetento iestādi, kas izdevusi šo anulēto augu pasi.

5.           Ja augu pase ir noņemta un anulēta saskaņā ar 2. punktu, attiecīgā dalībvalsts izmanto 97. pantā minēto elektronisko paziņošanas sistēmu, lai par to informētu Komisiju un pārējās dalībvalstis.

3. iedaļa Citi apliecinājumi

91. pants Koksnes iepakojamā materiāla marķēšana

1.           Marķējums, kas apliecina, ka koksnes iepakojamais materiāls ir apstrādāts pret Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem saskaņā ar metodi, kura noteikta atbilstīgi 27. panta 1. vai 2. punktam, 29. panta 1. vai 2. punktam, 41. panta 1. vai 2. punktam vai 50. panta 1. vai 2. punktam, satur VII pielikumā paredzētos elementus.

2.           Lai šo marķējumu pielāgotu izmaiņām starptautiskajos standartos, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem groza VII pielikumu.

3.           Marķējumu uzliek tikai tāds profesionālais operators, kurš saņēmis attiecīgu atļauju saskaņā ar 92. pantu.

4.           Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 1. punktā minētā marķējuma formāta specifikācijas. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 99. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

92. pants Kārtība, kādā profesionālajiem operatoriem piešķir atļauju koksnes iepakojamā materiāla marķēšanai Savienības teritorijā, un šo operatoru uzraudzība

1.           Atļauju uzlikt 91. panta 3. punktā minēto marķējumu piešķir reģistrētam operatoram, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem:

(a) tam ir zināšanas, kas nepieciešamas, lai veiktu saskaņā ar 91. panta 1. punktā minētajiem aktiem noteikto koksnes iepakojamā materiāla apstrādi;

(b) tas pārvalda kompleksus, kas ir piemēroti šīs apstrādes veikšanai (turpmāk “apstrādes kompleksi”).

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem attiecīgā gadījumā groza prasības atļaujas saņemšanai, ņemot vērā sasniegumus zinātnes un tehnoloģiju jomā.

Atļauju pēc pieteikuma saņemšanas piešķir kompetentā iestāde.

2.           Atkāpjoties no 1. punkta, tajā minēto atļauju var piešķirt attiecībā uz tāda koksnes iepakojamā materiāla marķēšanu, kas pilnībā sastāv no apstrādātas koksnes, ja reģistrētais operators izpilda visus šos nosacījumus:

(a) tas izmanto koksni tikai no tādiem apstrādes kompleksiem, kurus pārvalda reģistrēts operators, kas saņēmis atļauju saskaņā ar 1. punktu;

(b) tas nodrošina, lai šim nolūkam izmantoto koksni var izsekot atpakaļ līdz šiem apstrādes kompleksiem;

(c) attiecīgā gadījumā saskaņā ar 27. panta 1. un 2. punktu, 29. panta 1. un 2. punktu, 41. panta 1. un 2. punktu un 50. panta 1. un 2. punktu tas izmanto tikai tādu a) apakšpunktā minēto koksni, kurai pievienota augu pase.

3.           Kompetentā iestāde uzrauga profesionālos operatorus, kas saņēmuši atļauju saskaņā ar 1. punktu, lai pārliecinātos un nodrošinātu, ka tie koksnes iepakojamo materiālu apstrādā un marķē saskaņā ar 91. panta 1. punktu un atbilst visiem 1. un 2. punktā paredzētajiem nosacījumiem.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem papildina šajā punktā noteiktās prasības attiecībā uz kompetentās iestādes īstenoto atļauju saņēmušo operatoru uzraudzību.

4.           Ja kompetentās iestādes rīcībā nonāk informācija, ka profesionālais operators neatbilst 1., 2. vai 3. punktā minētajām prasībām, šī iestāde nekavējoties veic pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka neatbilstība šīm prasībām tiek pārtraukta.

Ja kompetentā iestāde ir veikusi pasākumus, kas nav 1. punktā minētā atļaujas atsaukšana, un ja neatbilstība noteikumiem turpinās, šī iestāde 1. punktā minēto atļauju nekavējoties atsauc.

93. pants Citi apliecinājumi, kas nav marķējums uz koksnes iepakojamā materiāla

1.           Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem nosaka elementus, kas jāiekļauj oficiālajos apliecinājumos, kuri īpaši paredzēti augiem, augu produktiem vai citiem objektiem, kas nav koksnes iepakojamais materiāls, un kuri spēkā esošajos starptautiskajos standartos prasīti kā pierādījums tam, ka ir īstenoti saskaņā ar 27. panta 1. vai 2. punktu, 29. panta 1. vai 2. punktu, 41. panta 1. vai 2. punktu vai 50. panta 1. vai 2. punktu pieņemtie pasākumi.

2.           Šajos deleģētajos aktos var noteikt arī prasības attiecībā uz vismaz vienu no šiem aspektiem:

(a) kārtība, kādā profesionālajiem operatoriem piešķir atļauju 1. punktā minēto oficiālo apliecinājumu izsniegšanai;

(b) kompetentās iestādes īstenotā tādu profesionālo operatoru uzraudzība, kas saņēmuši atļauju saskaņā ar a) apakšpunktu;

(c) šā punkta a) apakšpunktā minētās atļaujas atsaukšana.

3.           Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 1. punktā minētā apliecinājuma formāta specifikācijas. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 99. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

4. iedaļa Augu, augu produktu un citu objektu eksports no Savienības teritorijas

94. pants Eksporta fitosanitārais sertifikāts

1.           Ja auga, augu produkta vai cita objekta eksportēšanai no Savienības trešā valstī saskaņā ar šīs trešās valsts noteikumiem ir nepieciešams fitosanitārais sertifikāts (turpmāk “eksporta fitosanitārais sertifikāts”), šo sertifikātu pēc tāda profesionālā operatora pieprasījuma, kura kontrolē ir eksportam paredzētais augs, augu produkts vai cits objekts, izsniedz kompetentā iestāde.

2.           Eksporta fitosanitāro sertifikātu izsniedz, ja ir pieejama pietiekama informācija, lai apliecinātu atbilstību attiecīgās trešās valsts prasībām. Šīs informācijas avots attiecīgā gadījumā ir vismaz viens no šiem elementiem:

(a) regulas 73. pantā minētā augu pase, kas pievienota attiecīgajam augam, augu produktam vai citam objektam;

(b) regulas 91. panta 1. punktā minētais marķējums uz koksnes iepakojamā materiāla vai 93. panta 1. punktā minētais apliecinājums;

(c) regulas 96. pantā minētajā pirmseksporta sertifikātā iekļautā informācija;

(d) ja attiecīgais augs, augu produkts vai cits objekts ir ievests Savienības teritorijā no trešās valsts ― oficiālā informācija, kas iekļauta 67. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā;

(e) attiecīgā auga, augu produkta vai cita objekta oficiālās inspekcijas, paraugu ņemšana un testēšana.

3.           Eksporta fitosanitārajā sertifikātā ir iekļauti VIII pielikuma A daļā noteiktie elementi.

4.           Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem groza VIII pielikuma A daļu, lai to pielāgotu sasniegumiem zinātnes un tehnoloģiju jomā un izmaiņām starptautiskajos standartos.

5.           Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 1. punktā minētā fitosanitārā sertifikāta formāta specifikācijas. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 99. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

6.           Elektroniski eksporta fitosanitārie sertifikāti ir derīgi tikai tad, ja tie iesniegti, izmantojot Regulas (ES) Nr. …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] 130. pantā minēto datorizēto informācijas pārvaldības sistēmu vai veicot elektronisku datu apmaiņu ar šīs sistēmas starpniecību.

95. pants Reeksporta fitosanitārais sertifikāts

1.           Ja augs, augu produkts vai cits objekts, kura izcelsme ir trešā valstī, ir ievests Savienības teritorijā no šīs vai citas trešās valsts, eksporta fitosanitārā sertifikāta vietā var izsniegt reeksporta fitosanitāro sertifikātu.

Reeksporta fitosanitāro sertifikātu pēc tāda profesionālā operatora pieprasījuma, kura kontrolē ir eksportam paredzētais augs, augu produkts vai cits objekts, izsniedz kompetentā iestāde.

2.           Reeksporta fitosanitāro sertifikātu izsniedz tad, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

(a) attiecīgais augs, augu produkts vai cits objekts nav audzēts, ražots vai pārstrādāts dalībvalstī, no kuras to eksportē uz attiecīgo trešo valsti;

(b) attiecīgais augs, augu produkts vai cits objekts, atrodoties glabāšanā dalībvalstī, no kuras to paredzēts eksportēt uz galamērķa trešo valsti, nav bijis pakļauts riskam invadēties ar karantīnas organismiem, kas par tādiem noteikti attiecīgajā trešā valstī;

(c) reeksporta fitosanitārajam sertifikātam ir pievienots fitosanitārais sertifikāts, kas attiecīgajam augam, augu produktam vai citam objektam pievienots tā izcelsmes trešā valstī, vai šā sertifikāta apliecināta kopija.

3.           Šīs regulas 94. panta 2. punkta noteikumus atbilstīgi piemēro attiecībā uz informāciju, kas ir pietiekama, lai apliecinātu atbilstību attiecīgās trešās valsts prasībām.

4.           Reeksporta fitosanitārajā sertifikātā ir iekļauti VIII pielikuma B daļā noteiktie elementi.

5.           Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem groza VIII pielikuma B daļu, lai to pielāgotu sasniegumiem zinātnes un tehnoloģiju jomā un izmaiņām starptautiskajos standartos.

6.           Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 1. punktā minētā fitosanitārā sertifikāta formāta specifikācijas. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 99. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

7.           Elektroniski reeksporta fitosanitārie sertifikāti ir derīgi tikai tad, ja tie iesniegti, izmantojot Regulas (ES) Nr. …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] 130. pantā minēto datorizēto informācijas pārvaldības sistēmu vai veicot elektronisku datu apmaiņu ar šīs sistēmas starpniecību.

96. pants Pirmseksporta sertifikāti

1.           Dalībvalsts, no kuras 94. panta 1. punktā minētie augi, augu produkti un citi objekti tiek eksportēti, un dalībvalsts, kurā šie augi, augu produkti un citi objekti ir audzēti, ražoti vai pārstrādāti, apmainās ar informāciju, kas nepieciešama, lai bez kavēšanās varētu izsniegt eksporta fitosanitāro sertifikātu.

2.           Šā panta 1. punktā minētā informācijas apmaiņa notiek tāda saskaņota dokumenta formā (turpmāk “pirmseksporta sertifikāts”), kurā dalībvalsts, kur augi, augu produkti un citi objekti ir ražoti vai pārstrādāti, apliecina šo augu, augu produktu vai citu objektu atbilstību īpašām fitosanitārijas prasībām attiecībā uz vismaz vienu no šiem aspektiem:

(a) konkrētu kaitīgo organismu klātneesība attiecīgajos augos, augu produktos vai citos objektos;

(b) attiecīgo augu, augu produktu vai citu objektu izcelsme;

(c) attiecīgo augu, augu produktu vai citu objektu ražošanā vai pārstrādāšanā piemērotās fitosanitārās procedūras.

3.           Dalībvalsts, kurā attiecīgie augi, augu produkti vai citi objekti ir audzēti, ražoti vai pārstrādāti, pēc profesionālā operatora pieprasījuma izsniedz pirmseksporta sertifikātu, kamēr šie augi, augu produkti vai citi objekti atrodas attiecīgā profesionālā operatora telpās.

4.           Pirmseksporta sertifikāts attiecīgajiem augiem, augu produktiem un citiem objektiem ir pievienots visu laiku, kamēr tos pārvieto Savienības teritorijā, ja vien attiecīgās dalībvalstis ar šajā sertifikātā iekļauto informāciju nav apmainījušās, izmantojot elektroniskus līdzekļus.

5.           Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 98. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem nosaka pirmseksporta sertifikāta saturu.

6.           Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem pirmseksporta sertifikāta formāta specifikācijas. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 99. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

VII nodaļa Komisijas atbalsta pasākumi

97. pants Elektroniskās paziņošanas sistēmas izveide

1.           Komisija izveido elektronisku sistēmu, kas paredzēta dalībvalstu paziņojumu iesniegšanai.

Šī sistēma ir savienota un savietojama ar Regulas (ES) Nr. …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] 130. panta 1. punktā minēto datorizēto informācijas pārvaldības sistēmu.

2.           Ja paziņojums attiecas uz kaitīgo organismu klātbūtni augos, augu produktos vai citos objektos, kas ievesti, oficiāli uzrādīti ievešanai vai pārvietoti Savienības teritorijā, 1. punktā minētajā paziņojumā ietver atsauci uz attiecīgajiem augiem, augu produktiem un citiem objektiem, neatbilstības būtību un veiktajiem pasākumiem.

Ja paziņojums attiecas uz kaitīgā organisma klātbūtni citā dalībvalsts teritorijas daļā, nevis augā, augu produktā vai citā objektā, kas ievests, oficiāli uzrādīts ievešanai vai pārvietots Savienības teritorijā, 1. punktā minētajā paziņojumā ietver atsauci uz attiecīgajiem augiem, augu produktiem un citiem objektiem, kaitīgā organisma nosaukumu, konstatētās klātbūtnes vietu un GPS koordinātām un veiktajiem pasākumiem.

VIII nodaļa Nobeiguma noteikumi

98. pants Deleģēšanas īstenošana

1.           Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā paredzētos nosacījumus.

2.           Šīs regulas 1. panta 2. punktā, 7. panta 1. un 2. punktā, 8. panta 6. punktā, 11. panta 3. punktā, 20. pantā, 22. panta 3. punktā, 25. panta 4. punktā, 30. pantā, 32. panta 4. punktā, 34. panta 1. punktā, 38. pantā, 44. panta 2. punktā, 45. panta 3. punktā, 46. panta 6. punktā, 48. pantā, 61. panta 3. punktā, 67. panta 4. punktā, 71. panta 4. punktā, 76. pantā, 78. panta 4. punktā, 82. panta 4. punktā, 84. panta 2. punktā, 86. panta 3. punktā, 91. panta 2. punktā, 92. panta 1. un 3. punktā, 93. panta 1. punktā, 94. panta 4. punktā, 95. panta 5. punktā un 96. panta 5. punktā minētās pilnvaras Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no šīs regulas stāšanās dienas.

3.           Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt šīs regulas 1. panta 2. punktā, 7. panta 1. un 2. punktā, 8. panta 6. punktā, 11. panta 3. punktā, 20. pantā, 22. panta 3. punktā, 25. panta 4. punktā, 30. pantā, 32. panta 4. punktā, 34. panta 1. punktā, 38. pantā, 44. panta 2. punktā, 45. panta 3. punktā, 46. panta 6. punktā, 48. pantā, 61. panta 3. punktā, 67. panta 4. punktā, 71. panta 4. punktā, 76. pantā, 78. panta 4. punktā, 82. panta 4. punktā, 84. panta 2. punktā, 86. panta 3. punktā, 91. panta 2. punktā, 92. panta 1. un 3. punktā, 93. panta 1. punktā, 94. panta 4. punktā, 95. panta 5. punktā un 96. panta 5. punktā minētās pilnvaras. Ar lēmumu par atsaukšanu tiek izbeigta minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas tajā noteikts. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.           Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to vienlaikus paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.           Saskaņā ar 1. panta 2. punktu, 7. panta 1. un 2. punktu, 8. panta 6. punktu, 11. panta 3. punktu, 20. pantā, 22. panta 3. punktu, 25. panta 4. punktu, 30. pantā, 32. panta 4. punktu, 34. panta 1. punktu, 38. pantā, 44. panta 2. punktu, 45. panta 3. punktu, 46. panta 6. punktu, 48. pantā, 61. panta 3. punktu, 67. panta 4. punktu, 71. panta 4. punktu, 76. pantā, 78. panta 4. punktu, 82. panta 4. punktu, 84. panta 2. punktu, 86. panta 3. punktu, 91. panta 2. punktu, 92. panta 1. un 3. punktu, 93. panta 1. punktu, 94. panta 4. punktu, 95. panta 5. punktu un 96. panta 5. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome divu mēnešu laikā pēc minētā akta paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei nav cēluši iebildumus vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju, ka necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes ierosmes šo termiņu pagarina par diviem mēnešiem.

99. pants Komitejas procedūra

1.           Komisijai palīdz Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komiteja, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002 58. panta 1. punktu. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.           Ja ir izdarīta atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.

Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru izbeidz bez rezultāta, ja atzinuma sniegšanai noteiktajā termiņā tā nolemj komitejas priekšsēdētājs vai ar vienkāršu balsu vairākumu to pieprasa komitejas locekļi.

3.           Ja ir izdarīta atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru izbeidz bez rezultāta, ja atzinuma sniegšanai noteiktajā termiņā tā nolemj komitejas priekšsēdētājs vai ar vienkāršu balsu vairākumu to pieprasa komitejas locekļi.

4.           Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu saistībā ar tās 5. pantu.

100. pants Sankcijas

Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, ko piemēro par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

Dalībvalstis vēlākais līdz …… [Office of Publications, please insert date of application of this Regulation] paziņo šos noteikumus Komisijai un nekavējoties paziņo tai visus turpmākos grozījumus, kas ietekmē šos noteikumus.

101. pants Atcelšana

1.           Direktīvā 2000/29/EK tiek atcelta.

Tiek atcelti arī šādi akti:

(a) Direktīva 69/464/EEK;

(b) Direktīva 69/466/EEK;

(c) Direktīva 74/647/EEK;

(d) Direktīva 93/85/EEK;

(e) Direktīvā 98/57/EK;

(f) Direktīva 2007/33/EK.

2.           Atsauces uz atceltajiem aktiem uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar IX pielikumā iekļauto atbilstības tabulu.

Article 102 Grozījumi Regulā (ES) Nr. [...]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]

Regulu (ES) Nr. [.…]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material] groza šādi:

1)           regulas 1. panta e) punktu aizstāj ar šādu:

“e)     paredz aizsargpasākumus pret augiem kaitīgajiem organismiem;”

2)           regulas 17. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“a)     tādi pasākumi kaitīgā organisma izskaušanai no invadētas teritorijas, kurus veic kompetentās iestādes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. [...]/[...] [par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem]* 16. panta 1. punktu, 27. panta 1. punktu vai 29. panta 1. punktu;

b)      pasākumi tāda kaitīgā organisma izplatības ierobežošanai, kurš iekļauts sarakstā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [...]/[...]* 6. panta 2. punktu un attiecībā uz kuru saskaņā ar minētās regulas 27. panta 2. punktu vai 29. panta 2. punktu ir pieņemti Savienības pasākumi attiecībā uz ierobežošanu, invadētā teritorijā, kur šo kaitīgo organismu nevar izskaust, ja šie pasākumi ir vajadzīgi, lai aizsargātu Savienības teritoriju pret šā prioritārā kaitīgā organisma tālāku izplatību. Šie pasākumi attiecas tikai uz šāda kaitīgā organisma izskaušanu buferzonā, kas aptver attiecīgo invadēto teritoriju, ja šajā buferzonā ir konstatēta tā klātbūtne;

c)      profilakses pasākumi, kas veikti pret tāda prioritārā kaitīgā organisma izplatību, kurš iekļauts sarakstā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [...]/[...]* 6. panta 2. punktu un attiecībā uz kuru saskaņā ar minētās regulas 27. panta 3. punktu un 29. panta 3. punktu ir pieņemti Savienības pasākumi, ja šie pasākumi ir vajadzīgi, lai aizsargātu Savienības teritoriju pret šā kaitīgā organisma tālāku izplatību.

*          OV L ..., ......., .... lpp.” [Office of Publications, please insert this footnote, referring to the present regulation, in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material.];

3)           Regulas 18. pantu groza šādi:

(a) panta pirmajā daļā a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“a)     tie attiecas uz Savienības karantīnas organismiem, kuru klātbūtne Savienības teritorijā nav konstatēta un kuri norādīti sarakstā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [...]/[...]* 5. panta 2. punktu;

b)      tie attiecas uz prioritārajiem kaitīgajiem organismiem, kas norādīti sarakstā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [...]/[...]* 6. panta 2. punktu;

c)       tie attiecas uz kaitīgajiem organismiem, kuri nav norādīti sarakstā kā Savienības karantīnas organismi un uz kuriem attiecas pasākums, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [...]/[...]* 29. panta 1. punktu.

*          OV L ..., ......., .... lpp.” [Office of Publications, please insert this footnote, referring to the present Regulation, in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material];

(b) panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Attiecībā uz pasākumiem, kas atbilst pirmās daļas c) punktā minētajam nosacījumam, ar dotāciju nesedz izmaksas, kas radušās pēc tam, kad vairs netiek piemērots pasākums, kuru Komisija pieņēmusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [...]/[...]* 29. panta 1. punktu.

*          OV L ..., ......., .... lpp.” [Office of Publications, please insert this footnote, referring to the present Regulation, in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material];

4)           Regulas 19. panta 1. punktu groza šādi:

(a) pēc c) apakšpunkta iekļauj šādu ca) apakšpunktu:

“ca)   izmaksas, kas dalībvalstīm radušās, izmaksājot kompensācijas Regulas (ES) Nr. [...]/[...]* 2. panta 7. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajiem operatoriem tādu iznīcināto augu, augu produktu vai citu objektu vērtībā, kuriem piemēro minētās regulas 16. pantā minētos pasākumus attiecībā uz prioritārajiem kaitīgajiem organismiem, kas iekļauti sarakstā saskaņā ar minētās regulas 6. panta 2. punktu;

*          OV L ..., ......., .... lpp.” [Office of Publications, please insert this footnote, referring to the present Regulation, in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material];

(b) punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)     ārkārtējos un pienācīgi pamatotos gadījumos, ņemot vērā Savienības pievienoto vērtību, kas piemīt pasākumiem, izmaksas, kuras radušās, veicot citus vajadzīgus pasākumus, kas nav minēti a) līdz ca) punktā, ja šie pasākumi ir iekļauti 35. panta 3. punktā minētajā dotāciju lēmumā.”;

(c) punktam pievieno šādu otro daļu:

“Pirmās daļas ca) apakšpunkta piemērošanas nolūkā kompensācija nepārsniedz augu, augu produktu vai citu objektu tirgus vērtību, kāda tā ir tieši pirms to iznīcināšanas, un no kompensācijas summas atņem likvidācijas vērtību, ja tāda ir.”;

5)           Regulas 20. pantu groza šādi:

(a) panta pirmajā daļā a) un b) punktu aizstāj ar šādiem:

“a)     tās attiecas uz Savienības karantīnas organismiem, kuru klātbūtne Savienības teritorijā nav konstatēta un kuri norādīti sarakstā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [...]/[...]* 5. panta 2. punktu;

b)      tās attiecas uz prioritārajiem kaitīgajiem organismiem, kas norādīti sarakstā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [...]/[...]* 6. panta 2. punktu;

c)       tās attiecas uz kaitīgajiem organismiem, kuri nav norādīti sarakstā kā Savienības karantīnas organismi un uz kuriem attiecas pasākums, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [...]/[...]* 29. panta 1. punktu.

*          OV L ..., ......., .... lpp.” [Office of Publications, please insert this footnote, referring to the present Regulation, in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material];

(b) panta trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Attiecībā uz pasākumiem, kas atbilst pirmās daļas c) punktā minētajam nosacījumam, ar dotāciju nesedz izmaksas, kas radušās pēc tam, kad vairs netiek piemērots pasākums, kuru Komisija pieņēmusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [...]/[...]* 29. panta 1. punktu.

*          OV L ..., ......., .... lpp.” [Office of Publications, please insert this footnote, referring to the present Regulation, in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material].

103. pants Stāšanās spēkā un piemērošana

1.           Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no [Office of Publications please insert date counting 36 months from the entry into force].

2.           Šīs regulas 97. panta 2. punktu piemēro no datuma, kad ir izveidotas 97. panta 1. punktā minētās sistēmas.

3.           Šīs regulas 101. panta 1. punkta a), d), e) un f) apakšpunktos minētos aktus atceļ 2021. gada 31. decembrī. Ja starp šo aktu noteikumiem un šīs regulas noteikumiem pastāv pretrunas, noteicošie ir šīs regulas noteikumi.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā –                         Padomes vārdā –

priekšsēdētājs                                                priekšsēdētājs

I PIELIKUMS

Teritorijas, attiecībā uz kurām šīs regulas piemērošanas nolūkā 1. panta 2. punktā minētās atsauces uz trešām valstīm uzskata par atsaucēm uz trešām valstīm un šīm teritorijām un atsauces uz Savienības teritoriju uzskata par atsaucēm uz Savienības teritoriju bez šīm teritorijām

Šīs teritorijas ir:

1.           Gvadelupa

2.           Francijas Gviāna

3.           Martinika

4.           Reinjona

5.           Senmartēna

6.           Majota

7.           Seūta

8.           Melija

9.           Kanāriju salas

II PIELIKUMS

Kritēriji kaitīgo organismu kvalificēšanai pēc to radītā riska Savienības teritorijai

1. iedaļa Regulas 3. pantā, 7. panta 1. punktā un 28. panta 2. punktā minētie kritēriji, pēc kuriem identificē kaitīgos organismus, kas kvalificējami par karantīnas organismiem

(1) Kaitīgā organisma identitāte

Kaitīgā organisma taksonomiskā identitāte ir skaidri definēta vai arī ir novērotas pazīmes, ka kaitīgais organisms izraisa pastāvīgus simptomus un ir pārnēsājams.

Kaitīgā organisma taksonomisko identitāti definē sugas līmenī vai augstākā vai zemākā līmenī, ja šāda taksonomijas līmeņa izmantošana ir zinātniski piemērota, pamatojoties uz tā virulenci, saimniekaugu loku vai vektoru mijiedarbību.

(2) Kaitīgā organisma klātbūtne attiecīgajā teritorijā

Ir spēkā vismaz viens no šiem nosacījumiem:

(a) kaitīgā organisma klātbūtne attiecīgajā teritorijā nav konstatēta;

(b) kaitīgā organisma klātbūtne ir konstatēta tikai nelielā attiecīgās teritorijas daļā;

(c) attiecīgajā teritorijā ir konstatēti tikai nenozīmīgi, neregulāri, izolēti un reti klātbūtnes gadījumi.

Ja izpildās b) vai c) apakšpunkts, uzskata, ka kaitīgā organisma izplatība ir neliela.

(3) Kaitīgā organisma spēja iekļūt, ieviesties un izplatīties attiecīgajā teritorijā

a)      Spēja iekļūt

Uzskata, ka kaitīgais organisms ir spējīgs iekļūt attiecīgajā teritorijā vai ― ja tas tur jau ir sastopams ― tādā šīs teritorijas daļā, kurā tā izplatība ir neliela (turpmāk “apdraudētā teritorija”), ja tas var izplatīties dabiskā veidā vai arī ir izpildīti visi šie nosacījumi:

i)        attiecībā uz augiem, augu produktiem un citiem objektiem, ko pārvieto attiecīgajā teritorijā, tas ir saistīts ar šiem augiem, augu produktiem un citiem objektiem teritorijā, kura ir to izcelsmes vieta vai no kuras tie ievesti attiecīgajā teritorijā,

ii)       tas neiet bojā pārvadāšanas vai uzglabāšanas laikā,

iii)      ir iespējama tā pārnese uz piemērotu saimniekaugu, augu produktu vai citu objektu attiecīgajā teritorijā.

b)      Spēja ieviesties

Uzskata, ka kaitīgais organisms tuvākajā nākotnē var kļūt pastāvīgi sastopams (turpmāk “ieviesties”) attiecīgajā teritorijā vai ― ja tas tur jau ir sastopams ― tādā šīs teritorijas daļā, kurā tā izplatība ir neliela, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

i)        ir pieejami kaitīgā organisma saimniekaugi un attiecīgā gadījumā vektori, kas nodrošina kaitīgā organisma pārnesi,

ii)       noteicošie vides faktori attiecīgajam kaitīgajam organismam un attiecīgā gadījumā tā vektoram ir labvēlīgi, un tas var izdzīvot klimatiskās spriedzes periodos un pabeigt savu dzīves ciklu,

iii)      šajā teritorijā izmantotā audzēšanas prakse un piemērotie kontroles pasākumi ir labvēlīgi,

iv)      kaitīgā organisma izdzīvošanas metodes, reproduktīvā stratēģija, ģenētiskās pielāgošanās spēja un tā minimālās dzīvotspējīgās populācijas lielums sekmē tā ieviešanos.

c)      Spēja izplatīties

Uzskata, ka kaitīgais organisms ir spējīgs izplatīties attiecīgajā teritorijā vai ― ja tas tur jau ir sastopams ― tādā šīs teritorijas daļā, kurā tā izplatība ir neliela, ja ir izpildīts vismaz viens no šiem nosacījumiem:

i)        vide ir piemērota kaitīgā organisma dabiskai izplatībai,

ii)       šķēršļi kaitīgā organisma dabiskās izplatības ierobežošanai nav pietiekami,

iii)      kaitīgā organisma pārvietošanās notiek ar precēm vai pārvadāšanas līdzekļiem,

iv)      ir sastopami kaitīgā organisma saimniekaugi un attiecīgā gadījumā vektori,

v)       kaitīgā organisma dabiskie ienaidnieki un antagonisti nav sastopami vai nav pietiekami iedarbīgi šā kaitīgā organisma apkarošanai.

(4) Iespējamā ekonomiskā, sociālā un ar vidi saistītā ietekme

Tam, ka kaitīgais organisms iekļūst, ieviešas un izplatās attiecīgajā teritorijā vai ― ja tas tur jau ir sastopams ― tādā šīs teritorijas daļā, kurā tā izplatība ir neliela, ir nepieņemama ekonomiska, sociāla un/vai ar vidi saistīta ietekme šajā teritorijā vai teritorijas daļā, kurā tā izplatība ir neliela, attiecībā uz vismaz vienu no šādām jomām:

(a) kultūraugu ražas samazināšanās un kvalitātes pazemināšanās;

(b) kontroles pasākumu izmaksas;

(c) pārstādīšanas izmaksas un zaudējumi, ko rada nepieciešamība audzēt aizstājējkultūras;

(d) ietekme uz esošo audzēšanas praksi;

(e) ietekme uz ielu kokiem, parkiem un publiskajām un privātajām apzaļumotajām teritorijām;

(f) ietekme uz vietējās izcelsmes augiem, bioloģisko daudzveidību un ekosistēmas pakalpojumiem;

(g) tāda ietekme uz citu kaitīgo organismu ieviešanos, izplatīšanos un izraisītajām sekām, ko rada attiecīgā kaitīgā organisma spēja būt par citu kaitīgo organismu vektoru;

(h) izmaiņas ražotāju izmaksās vai pieprasījumā pēc ieguldāmajiem līdzekļiem, tostarp kontroles izmaksās un izskaušanas un izplatības ierobežošanas izmaksās;

(i) ražošanas izmaksu, ražas un cenu līmeņa izmaiņu radītā ietekme uz ražotāju peļņu;

(j) ar kvalitāti saistīto pārmaiņu izraisītās izmaiņas vietējo vai ārvalstu patērētāju pieprasījumā pēc produkta;

(k) ietekme uz vietējiem un eksporta tirgiem un samaksātajām cenām, tostarp ietekme uz pieeju eksporta tirgum un iespējamību, ka tirdzniecības partneri noteiks fitosanitāros ierobežojumus;

(l) papildu izpētei un konsultācijām nepieciešamie resursi;

(m) kontroles pasākumu ietekme uz vidi un cita nevēlama ietekme;

(n) ietekme uz Natura 2000 vai citām aizsargājamām zonām;

(o) izmaiņas ekoloģiskajos procesos un ekosistēmas struktūrā, stabilitātē vai procesos, tostarp papildu ietekme uz augu sugām, eroziju, gruntsūdeņu līmeņa izmaiņām, ugunsbīstamību, barības vielu apriti;

(p) vides atjaunošanas izmaksas;

(q) ietekme uz pārtikas nekaitīgumu;

(r) ietekme uz nodarbinātību;

(s) ietekme uz ūdens kvalitāti, atpūtu, tūrismu, ganībām, medībām, zveju.

Attiecībā uz a) līdz g) apakšpunktu ņem vērā tiešo ietekmi uz saimniekaugiem aizsargājamā zonā. Šo ietekmi novērtē, ņemot vērā saimniekaugu sugu loku un pamatojoties uz šīm saimniekaugu sugām nodarīto bojājumu veidu, apmēru un biežumu.

Attiecībā uz h) līdz s) apakšpunktu ņem vērā netiešo ietekmi aizsargājamā zonā un ārpus tās.

2. iedaļa Regulas 6. panta 1. punktā un 7. panta 2. punktā minētie kritēriji, pēc kuriem identificē Savienības karantīnas organismus, kas kvalificējami par prioritārajiem kaitīgajiem organismiem

Uzskata, ka Savienības karantīnas organisma radītā ekonomiskā, sociālā vai ar vidi saistītā ietekme Savienības teritorijā ir visnopietnākā, ja šā kaitīgā organisma iekļūšana, ieviešanās un izplatīšanās atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

a)           ekonomiskā ietekme: ņemot vērā I iedaļas 4. punktā minēto tiešo un netiešo ietekmi, kaitīgajam organismam piemīt spēja radīt būtiskus zaudējumus attiecībā uz kultūraugiem, kuri Savienības teritorijā gadā tiek saražoti vismaz 1 miljarda euro vērtībā;

b)           sociālā ietekme: kaitīgajam organismam piemīt spēja radīt ietekmi saistībā ar vismaz vienu no šiem aspektiem:

i)       būtiska nodarbinātības samazināšanās attiecīgajā lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības nozarē,

ii)       pārtikas drošuma vai pārtikas nekaitīguma apdraudējumus,

iii)      galveno Savienības teritorijā augošu vai audzēto koku sugu izzušana vai liela apmēra paliekošu bojājumu nodarīšana tām;

c)           ietekme uz vidi: kaitīgajam organismam piemīt spēja radīt ietekmi saistībā ar vismaz vienu no šiem aspektiem:

i)       ietekme uz sugām un dzīvotnēm, kas uzskaitītas atbilstīgi Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvai 92/43/EEK ar dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību[32] un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīvai 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību[33],

ii)       ievērojams un pastāvīgs attiecīgo kultūru aizsardzībai paredzētu augu aizsardzības līdzekļu izmantojuma palielinājums.

3. iedaļa Regulas 21. panta 1. punktā, 28. panta 1. punktā, 29. panta 1. punktā un 30. pantā minētie kritēriji, kurus izmanto sākotnējā novērtējumā, lai identificētu kaitīgos organismus, kas pagaidām kvalificējami par Savienības karantīnas organismiem, attiecībā uz kuriem nepieciešami pagaidu pasākumi

1. apakšiedaļa Regulas 28. panta 1. punktā minētie kritēriji, kurus izmanto sākotnējā novērtējumā, lai identificētu kaitīgos organismus, kas pagaidām kvalificējami par Savienības karantīnas organismiem, attiecībā uz kuriem nepieciešami pagaidu pasākumi

(1) Kaitīgā organisma identitāte

Kaitīgais organisms atbilst 1. iedaļas 1. punktā noteiktajiem kritērijiem.

(2) Kaitīgā organisma klātbūtne dalībvalsts teritorijā

Kaitīgā organisma klātbūtne dalībvalsts teritorijā iepriekš nav konstatēta. Pamatojoties uz dalībvalsts rīcībā esošo informāciju, šā kaitīgā organisma klātbūtne iepriekš nav konstatēta arī Savienības teritorijā vai tiek uzskatīts, ka attiecībā uz Savienības teritoriju tas atbilst visiem 1. iedaļas 2. punkta b) un c) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem.

(3) Iespējamība, ka kaitīgais organisms varētu ieviesties un izplatīties Savienības teritorijā vai konkrētā(-s) Savienības teritorijas daļā(-s), kur tas nav sastopams

Pamatojoties uz dalībvalsts rīcībā esošo informāciju, attiecībā uz tās teritoriju un ― ciktāl attiecīgā dalībvalsts no var novērtēt ― uz Savienības teritoriju kaitīgais organisms atbilst 1. iedaļas 3. punkta b) un c) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem.

(4) Kaitīgā organisma iespējamā ekonomiskā, sociālā vai ar vidi saistītā ietekme

Pamatojoties uz dalībvalsts rīcībā esošo informāciju, attiecībā uz tās teritoriju un ― ciktāl attiecīgā dalībvalsts no var novērtēt ― uz Savienības teritoriju kaitīgais organisms, ieviešoties un izplatoties tās teritorijā, radītu nepieņemamu ekonomisku, sociālu un/vai ar vidi saistītu ietekmi attiecībā uz vismaz vienu no 1. iedaļas 4. punktā minētajām jomām.

Šī ietekme ietver tiešu ietekmi uz vismaz vienu no 1. iedaļas 4. punkta a) līdz g) apakšpunktā minētajām jomām.

2. apakšiedaļa Regulas 29. panta 1. punktā minētie kritēriji, kurus izmanto sākotnējā novērtējumā, lai identificētu kaitīgos organismus, kas pagaidām kvalificējami par Savienības karantīnas organismiem, attiecībā uz kuriem nepieciešami pagaidu pasākumi

(1) Kaitīgā organisma identitāte

Kaitīgais organisms atbilst 1. iedaļas 1. punktā noteiktajiem kritērijiem.

(2) Kaitīgā organisma klātbūtne Savienības teritorijā

Kaitīgā organisma klātbūtne Savienības teritorijā iepriekš nav konstatēta vai uzskata, ka attiecībā uz Savienības teritoriju tas atbilst visiem 1. iedaļas 2. punkta b) un c) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem.

(3) Iespējamība, ka kaitīgais organisms varētu ieviesties un izplatīties Savienības teritorijā vai konkrētā(-s) Savienības teritorijas daļā(-s), kur tas nav sastopams

Pamatojoties uz dalībvalsts rīcībā esošo informāciju, attiecībā uz Savienības teritoriju kaitīgais organisms atbilst 1. iedaļas 3. punkta b) un c) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem.

(4) Kaitīgā organisma iespējamā ekonomiskā, sociālā un ar vidi saistītā ietekme

Pamatojoties uz dalībvalsts rīcībā esošo informāciju, attiecībā uz tās teritoriju un ― ciktāl attiecīgā dalībvalsts no var novērtēt ― uz Savienības teritoriju kaitīgais organisms, ieviešoties un izplatoties tās teritorijā, radītu nepieņemamu ekonomisku, sociālu un/vai ar vidi saistītu ietekmi attiecībā uz vismaz vienu no 1. iedaļas 4. punktā minētajām jomām.

Šī ietekme ietver tiešu ietekmi uz vismaz vienu no 1. iedaļas 4. punkta a) līdz g) apakšpunktā minētajām jomām.

4. iedaļa Regulas 36. un 38. pantā minētie kritēriji, pēc kuriem identificē kaitīgos organismus, kas kvalificējas par Savienībā reglamentētiem kvalitāti ietekmējošiem kaitīgajiem organismiem

(1) Kaitīgā organisma identitāte

Kaitīgais organisms atbilst 1. iedaļas 1. punktā noteiktajiem kritērijiem.

(2) Iespējamība, ka kaitīgais organisms varētu izplatīties Savienības teritorijā

Novērtējumā ņem vērā, ka kaitīgais organisms galvenokārt izplatās ar konkrētu stādāmo augu starpniecību, nevis dabiskā ceļā vai pārvietojot augu produktus vai citus objektus.

Šis novērtējums attiecīgā gadījumā ietver šādus aspektus:

(a) kaitīgā organisma dzīves ciklu skaits uz attiecīgajiem saimniekaugiem;

(b) kaitīgā organisma bioloģiskās un epidemioloģiskās īpašības un izdzīvošanas spēja;

(c) iespējamie dabiskie, cilvēka radītie vai citi ceļi, pa kuriem attiecīgais kaitīgais organisms tiek pārnests uz attiecīgo saimniekaugu, un pārneses ceļa efektivitāte, tostarp pārneses mehānismi un ātrums;

(d) sekundāra invadēšanās un kaitīgā organisma pārnese no attiecīgā saimniekauga uz citiem augiem un otrādi;

(e) klimatoloģiskie faktori;

(f) audzēšanas prakse pirms un pēc ražas novākšanas;

(g) augsnes tipi;

(h) attiecīgā saimniekauga uzņēmība un attiecīgās saimniekaugu attīstības stadijas;

(i) vektoru klātbūtne kaitīgajā organismā;

(j) dabisko ienaidnieku un antagonistu klātbūtne kaitīgajā organismā;

(k) citu pret kaitīgo organismu uzņēmīgu saimniekaugu klātbūtne;

(l) kaitīgā organisma izplatība Savienības teritorijā;

(m) augu paredzētais izmantojums.

(3) Kaitīgā organisma iespējamā ekonomiskā, sociālā un ar vidi saistītā ietekme

Tas, ka 2. punktā minētie stādāmie augi invadējas ar kaitīgo organismu, rada nepieņemu ekonomiski ietekmi uz šo augu paredzēto izmantojumu saistībā ar vismaz vienu no šādām jomām:

(a) kultūraugu ražas samazināšanās un kvalitātes pazemināšanās;

(b) ar kontroles pasākumiem saistītas papildu izmaksas;

(c) ar ražas novākšanu un šķirošanu saistītas papildu izmaksas;

(d) pārstādīšanas izmaksas;

(e) zaudējumi, ko rada nepieciešamība audzēt aizstājējkultūras;

(f) ietekme uz esošo audzēšanas praksi;

(g) ietekme uz citiem saimniekaugiem audzēšanas vietā;

(h) tāda ietekme uz citu kaitīgo organismu ieviešanos, izplatīšanos un izraisītajām sekām, ko rada attiecīgā kaitīgā organisma spēja būt par citu kaitīgo organismu vektoru;

(i) ietekme uz ražotāju izmaksām vai pieprasījumu pēc ieguldāmajiem līdzekļiem, tostarp kontroles izmaksām un izskaušanas un izplatības ierobežošanas izmaksām;

(j) ražošanas izmaksu, ražas un cenu līmeņa izmaiņu radītā ietekme uz ražotāju peļņu;

(k) ar kvalitāti saistīto pārmaiņu izraisītās izmaiņas vietējo vai ārvalstu patērētāju pieprasījumā pēc produkta;

(l) ietekme uz vietējiem un eksporta tirgiem un samaksātajām cenām;

(m) ietekme uz nodarbinātību.

Attiecībā uz a) līdz h) apakšpunktu ņem vērā tiešo ietekmi uz saimniekaugiem aizsargājamā zonā. Šo ietekmi novērtē, pamatojoties uz attiecīgo nodarīto bojājumu veidu, apmēru un biežumu.

Attiecībā uz i) līdz m) apakšpunktu ņem vērā netiešo ietekmi apdraudētajā teritorijā un ārpus tās.

III PIELIKUMS

Regulas 47. panta 2. punktā un 48. pantā minētie elementi, pēc kuriem identificē stādāmos augus, kas rada fitosanitārus riskus Savienības teritorijai

Uzskata, ka 47. panta 1. punktā minētie stādāmie augi no trešām valstīm var radīt fitosanitāru risku Savienības teritorijai, ja šie stādāmie augi atbilst vismaz trijiem no šiem nosacījumiem, tostarp vismaz vienam no 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem.

(1) Stādāmo augu īpašības

(a) tie pieder augu ģintij vai dzimtai, kurā parasti mitinās kaitīgie organismi, ko Savienības teritorijā vai trešās valstīs reglamentē kā karantīnas organismus;

(b) tie pieder augu ģintij vai dzimtai, kurā parasti mitinās polifāgi vai monofāgi kaitīgie organismi, kam ir būtiska ietekme uz tādām Savienības teritorijā audzētām augu sugām, kuras ir ekonomiski, sociāli vai ekoloģiski nozīmīgas Savienības teritorijā;

(c) tie pieder augu ģintij vai dzimtai, kurā parasti mitinās kaitīgie organismi, taču nav pazīmju un simptomu, kas liecinātu par šo kaitīgo organismu klātbūtni, vai pirms šo pazīmju vai simptomu parādīšanās ir vismaz trīs mēnešus ilgs latentais periods, kas nozīmē, ka oficiālajā kontrolē, kuru veic Savienības teritorijā ievestiem stādāmiem augiem, kaitīgo organismu klātbūtni visticamāk nebūs iespējams konstatēt, ja vien netiks veikta paraugu ņemšana un testēšana vai piemērotas karantīnas procedūras;

(d) izcelsmes trešā valstī tos audzē atklātā laukā;

(e) pirms nosūtīšanas vai tās laikā tos neapstrādā ar ģenēriskiem augu aizsardzības līdzekļiem;

(f) izcelsmes trešā valstī tiem nepiemēro oficiālas eksporta kontroles un sertifikāciju;

(g) tos nepārvadā slēgtos konteineros vai iepakojumā vai, ja pārvadā, šie sūtījumi ir tik lieli, ka tos nav iespējams atvērt slēgtās telpās, lai veiktu oficiālo kontroli, kad tos ieved Savienības teritorijā.

(2) Stādāmo augu izcelsme

(a) to izcelsme ir trešajā valstī vai tos pārved no trešās valsts, no kuras bieži saņemti paziņojumi par tādu karantīnas organismu aizturēšanu, kas nav norādīti sarakstā saskaņā ar 5. panta 2. punktu;

(b) to izcelsme ir trešajā valstī vai tos pārved no trešās valsts, kas nav SAAK dalībvalsts.

IV PIELIKUMS

Kaitīgo organismu radīto risku pārvaldības pasākumi un principi

1. iedaļa Regulas 16. panta 1. punktā, 20. pantā, 24. panta 2. punktā, 27. panta 4. punktā, 28. panta 1. punktā, 29. panta 4. punktā, 40. panta 2. punktā, 41. panta 2. punktā, 44. panta 3. punktā, 49. panta 2. punktā un 50. panta 2. punktā minētie karantīnas organismu radīto risku pārvaldības pasākumi

Karantīnas organismu radīto risku pārvaldību veido attiecīgi vismaz viens no šiem pasākumiem:

(1) Pasākumi, kuru mērķis ir novērst un apkarot kultūraugu un savvaļas augu invadēšanos:

(a) ar kultūraugu identitāti, veidu, izcelsmes vietu, ģenētisko vēsturi, nosūtīšanas vietu un audzēšanas vēsturi saistīti ierobežojumi;

(b) ar augu audzēšanu, ražas novākšanu un izmantojumu saistīti ierobežojumi;

(c) ar augu aizsardzības līdzekļu, telpu, zemes, ūdens, augsnes, augsnes substrātu, iekārtu, mašīnu, aprīkojuma un citu objektu izmantošanu saistīti ierobežojumi;

(d) augu, augu produktu, telpu, zemes, ūdens, augsnes, augsnes substrātu, kompleksu, mašīnu, aprīkojuma un citu objektu uzraudzība, vizuālā pārbaude, paraugošana un testēšana laboratorijas apstākļos nolūkā konstatēt karantīnas organismus;

(e) uzraudzība, lai konstatētu augu sugas rezistences zaudēšanu vai izmaiņas, kas saistītas ar izmaiņām karantīnas organisma vai tā biotipa, patotipa, rases vai virulences grupas sastāvā;

(f) ar karantīnas organismiem invadētu vai iespējami invadētu augu, augu produktu telpu, zemes, ūdens, augsnes, augsnes substrātu, kompleksu, mašīnu, aprīkojuma un citu objektu fiziskā, ķīmiskā un bioloģiskā apstrāde;

(g) augu, augu produktu un citu objektu iznīcināšana, ja tie invadēti vai iespējami invadēti ar karantīnas organismiem vai arī tas nepieciešams profilakses nolūkos;

(h) pienākums sniegt informāciju, dokumentēt datus, sazināties un ziņot.

Šā punkta b) apakšpunkta piemērošanas nolūkā šie pasākumi var ietvert prasību testēt augu sugas un šķirnes, lai noteiktu to rezistenci pret attiecīgo karantīnas organismu, un veidot pret attiecīgo karantīnas organismu rezistento augu sugu un šķirņu sarakstu.

Šā punkta f) apakšpunkta piemērošanas nolūkā šie pasākumi var ietvert prasību:

(a) reģistrēt profesionālos operatorus, piešķirt tiem atļauju veikt attiecīgo apstrādi un tos oficiāli uzraudzīt;

(b) izsniegt fitosanitāro sertifikātu, augu pasi, etiķeti vai citu oficiālu apliecinājumu par apstrādātiem augiem, augu produktiem vai citiem objektiem un pēc attiecīgās apstrādes piemērošanas izmantot 91. panta 1. punktā minēto marķējumu.

(2) Pasākumi, kas vērsti uz augu, augu produktu un citu objektu sūtījumiem

(a) ar augu, augu produktu un citu objektu identitāti, veidu, izcelsmes vietu, ģenētisko vēsturi, nosūtīšanas vietu, ražošanas metodi, audzēšanas vēsturi un izsekojamību saistīti ierobežojumi;

(b) ar augu, augu produktu un citu objektu ievešanu, pārvietošanu, izmantošanu, pārkraušanu, pārstrādi, iepakošanu, uzglabāšanu, izplatīšanu un nogādāšanu galamērķī saistīti ierobežojumi;

(c) augu, augu produktu un citu objektu uzraudzība, vizuālā pārbaude, paraugošana un testēšana laboratorijas apstākļos, lai noteiktu karantīnas organismu klātbūtni, tostarp piemērojot karantīnas procedūras;

(d) ar karantīnas organismiem invadētu vai iespējami invadētu augu, augu produktu un citu objektu fiziska, ķīmiska un bioloģiska apstrāde un attiecīgā gadījumā iznīcināšana;

(e) pienākums sniegt informāciju, reģistrēt datus, sazināties un ziņot.

Šā punkta a) līdz d) apakšpunkta piemērošanas nolūkā šie pasākumi var ietvert prasību:

(a) izsniegt fitosanitāro sertifikātu, augu pasi, etiķeti vai citu oficiālu apliecinājumu, tostarp izmantot 91. panta 1. punktā minēto marķējumu, lai apliecinātu atbilstību a) līdz d) apakšpunktā minētajiem noteikumiem;

(b) reģistrēt profesionālos operatorus, piešķirt tiem atļauju veikt d) apakšpunktā minēto apstrādi un tos oficiāli uzraudzīt.

(3) Pasākumi, kas vērsti uz tādu karantīnas organismu izplatīšanās ceļiem, kas nav augu, augu produktu vai citu objektu sūtījumi

(a) ierobežojumi attiecībā uz tādu karantīnas organismu ievešanu un pārvietošanu, kas ir preces;

(b) tādu karantīnas organismu uzraudzība, vizuālā pārbaude, paraugošana, testēšana laboratorijas apstākļos un attiecīgā gadījumā iznīcināšana, kas ir preces;

(c) ierobežojumi attiecībā uz ceļotāju pārvadātiem augiem, augu produktiem un citiem objektiem;

(d) ceļotāju vestu augu, augu produktu un citu objektu uzraudzība, vizuālā pārbaude, paraugošana, testēšana laboratorijas apstākļos un attiecīgā gadījumā apstrāde vai iznīcināšana;

(e) ar preču pārvadāšanā izmantojamiem transportlīdzekļiem, iepakojumu un citiem objektiem saistīti ierobežojumi;

(f) preču pārvadāšanā izmantoto transportlīdzekļu, iepakojuma un citu objektu uzraudzība, vizuālā pārbaude, paraugošana, testēšana laboratorijas apstākļos un attiecīgā gadījumā apstrāde vai iznīcināšana;

(g) pienākums sniegt informāciju, dokumentēt datus, sazināties un ziņot.

2. iedaļa Regulas 16. panta 1. punktā, 17. panta 2. punktā, 27. panta 4. punktā, 28. panta 1. punktā, 29. panta 4. punktā, 31. panta 1. punktā, 37. panta 5. punktā, 44. panta 3. punktā, 47. panta 2. punktā, 68. panta 3. punktā, 69. panta 3. punktā, 70. panta 2. punktā, 74. panta 3. punktā un 75. panta 3. punktā minētie kaitīgo organismu radīto risku pārvaldības principi

Savienības karantīnas organismu, aizsargājamās zonas karantīnas organismu un Savienībā reglamentēto kvalitāti ietekmējošo kaitīgo organismu pārvaldībā ievēro šādus principus.

1)           Nepieciešamība

Kaitīgā organisma radītā riska pārvaldības pasākumus piemēro tikai tad, ja šie pasākumi ir nepieciešami, lai novērstu šā kaitīgā organisma ievešanu, ieviešanos un izplatīšanos.

2)           Samērīgumus

Kaitīgā organisma radītā riska pārvaldības pasākumi ir samērīgi attiecīgā kaitīgā organisma radītajam riskam un nepieciešamajam aizsardzības līmenim.

3)           Minimāla ietekme

Veic tādus kaitīgā organisma radītā riska pārvaldības pasākumus, ar kuriem nosaka vismazākos ierobežojumus un kuri iespējami minimāli apgrūtina cilvēku, preču un pārvadājumu starptautisko pārvietošanos.

4)           Nediskriminācija

Kaitīgā organisma radītā riska pārvaldības pasākumus nepiemēro kā līdzekli patvaļīgai vai nepamatotai diskriminācijai vai slēptiem ierobežojumiem, jo īpaši attiecībā uz starptautisko tirdzniecību. Trešām valstīm piemērojamie pasākumi nav stingrāki par tiem, ko veic, ja šā paša kaitīgā organisma klātbūtne tiek konstatēta Savienības teritorijā, ar nosacījumu, ka trešās valstis var apliecināt, ka tām ir tāds pats fitosanitārais statuss un ka tās piemēro identiskus vai līdzvērtīgus fitosanitāros pasākumus.

5)           Tehniskais pamatojums

Kaitīgā organisma radītā riska pārvaldības pasākumi ir tehniski pamatoti ar secinājumiem, kas izdarīti, izmantojot attiecīgu riska analīzi vai attiecīgā gadījumā citu pieejamās zinātniskās informācijas salīdzinošu pārbaudi vai novērtējumu. Šiem pasākumiem būtu jāatspoguļo jauna vai atjaunināta riska analīze vai būtiska zinātniska informācija, vai tie attiecīgā gadījumā būtu jāpārveido vai jāatceļ tā, lai šādu analīzi un informāciju atspoguļotu.

6)           Iespējamība

Kaitīgā organisma radītā riska pārvaldības pasākumu mērķim ir jābūt sasniedzamam.

V PIELIKUMS

Tādu fitosanitāro sertifikātu saturs, kas nepieciešami augu, augu produktu un citu objektu ievešanai Savienības teritorijā

A daļa Regulas 71. panta 1. punktā minētie eksporta fitosanitārie sertifikāti

___________________________________________________________________________

Fitosanitārā sertifikāta paraugs

                                                                                               Nr._________________________

_____________________________________________________ augu aizsardzības organizācija

KAM:___________________________________________ augu aizsardzības organizācijai(-ām)

I. Sūtījuma apraksts

Eksportētāja nosaukums un adrese:_________________________________________________

Nosūtītāja deklarētais nosaukums un adrese:__________________________________________

Iepakojumu skaits un apraksts:____________________________________________________

Atšķirības zīmes:_______________________________________________________________

Izcelsmes vieta:________________________________________________________________

Deklarētie pārvadāšanas līdzekļi:___________________________________________________

Deklarētais ievešanas robežkontroles punkts:_________________________________________

Produkta nosaukums un deklarētais daudzums:________________________________________

Augu botāniskais nosaukums:_____________________________________________________

Ar šo tiek apliecināts, ka augi, augu produkti vai citi šeit aprakstītie reglamentētie priekšmeti ir inspicēti un/vai testēti atbilstīgi attiecīgām oficiālām procedūrām un ir uzskatāmi par brīviem no importētājas līgumslēdzējas puses norādītajiem karantīnas organismiem un par atbilstošiem spēkā esošajām importētājas līgumslēdzējas puses fitosanitārajām prasībām, tostarp tām, kas attiecas uz reglamentētiem organismiem, kas nav karantīnas organismi.

Tie ir uzskatāmi par praktiski brīviem no kaitīgajiem organismiem.*

II. Papildu deklarācija

[Ievadiet tekstu]

III. III. Dezinsekcija, deratizācija un/vai dezinficējoša apstrāde

Datums ________ Apstrāde ___________ Ķīmiskā viela (darbīgā sastāvdaļa)______________

Ilgums un temperatūra____________________________________________________

Koncentrācija_________________________________________________________

Papildinformācija_______________________________________________________

___________________________________________________________________________

                                                         Izsniegšanas vieta__________________________________

(Organizācijas zīmogs) _______        Pilnvarotās amatpersonas vārds, uzvārds______________

                                                         Datums_________________________________________

                                                                                                              (Paraksts)

___________________________________________________________________________

_________________________________________ (augu aizsardzības organizācijas nosaukums) un tā(-s) amatpersonas un pārstāvji neuzņemas nekādu finansiālu atbildību saistībā ar šo sertifikātu.*

* Fakultatīvs noteikums

B daļa Regulas 71. panta 1. punktā minētie reeksporta fitosanitārie sertifikāti

___________________________________________________________________________

Reeksporta fitosanitārā sertifikāta paraugs

                                                                                               Nr._________________________

_____________________________ (reeksporta līgumslēdzēja puse) augu aizsardzības organizācija

KAM: _______________________ (importa līgumslēdzēja(-s) puse(-s)) augu aizsardzības organizācijai

I. Sūtījuma apraksts

Eksportētāja nosaukums un adrese:_________________________________________________

Nosūtītāja deklarētais nosaukums un adrese:__________________________________________

Iepakojumu skaits un apraksts:____________________________________________________

Atšķirības zīmes:_______________________________________________________________

Izcelsmes vieta:________________________________________________________________

Deklarētie pārvadāšanas līdzekļi:___________________________________________________

Deklarētais ievešanas robežkontroles punkts:_________________________________________

Produkta nosaukums un deklarētais daudzums:________________________________________

Augu botāniskais nosaukums:_____________________________________________________

Ar šo tiek apliecināts, ka iepriekš aprakstītie augi, augu produkti vai citi reglamentēti priekšmeti _______________________ ir importēti (reeksporta līgumslēdzējā pusē) ___________________ no ____________________ (no izcelsmes līgumslēdzējas puses) un uz tiem attiecas fitosanitārais sertifikāts Nr. ___________________, kura

*oriģināls || ¨ || *apliecināta kopija || ¨

ir pievienota šim sertifikātam; ka tie ir

*iepakoti || ¨ || *pārpakoti || ¨

 

*oriģinālos || ¨ || *jaunos || ¨

konteineros; ka tie, pamatojoties uz

*sākotnējo fitosanitāro sertifikātu || ¨

un

*papildu inspekcijas datiem || ¨

ir uzskatāmi par atbilstīgiem spēkā esošajām importētājas līgumslēdzējas puses fitosanitārajām prasībām, un ka uzglabāšanas laikā ____________________ (reeksporta līgumslēdzējā pusē) sūtījums nav bijis pakļauts invadēšanās vai inficēšanās riskam.

*Atzīmējiet atbilstošās || ¨ || rūtiņas!

II Papildu deklarācija

[Ievadiet tekstu]

III. Dezinsekcija, deratizācija un/vai dezinficējoša apstrāde

Datums ________ Apstrāde ___________ Ķīmiskā viela (darbīgā sastāvdaļa)________________

Ilgums un temperatūra___________________________________________________________

Koncentrācija_________________________________________________________________

Papildinformācija______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                                                         Izsniegšanas vieta__________________________________

(Organizācijas zīmogs) ________      Pilnvarotās amatpersonas vārds, uzvārds________________

                                                         Datums_________________________________________

                                                                                                              (Paraksts)

___________________________________________________________________________

_________________________________________ (augu aizsardzības organizācijas nosaukums) un tā(-s) amatpersonas un pārstāvji neuzņemas nekādu finansiālu atbildību saistībā ar šo sertifikātu.*

*Fakultatīvs noteikums

VI PIELIKUMS

Augu pases

A daļa Regulas 78. panta 2. punkta pirmajā daļā minētās augu pases, kas nepieciešamas augu, augu produktu un citu objektu pārvietošanai Savienības teritorijā

1)           Augu pasē, kas nepieciešama produktu pārvietošanai Savienības teritorijā, ietverti šādi elementi:

(a) vārdi “Augu pase” tās augšējā kreisajā stūrī;

(b) Eiropas Savienības karogs tās augšējā labajā stūrī;

(c) burts “A”, pēc kura norādīts attiecīgās augu sugas vai ― augu produktu gadījumā ― taksona botāniskais nosaukums vai attiecīgā gadījumā attiecīgā objekta nosaukums;

(d) burts “B”, pēc kura norādīts 63. panta b) punktā minētais tās dalībvalsts divu burtu kods, kur reģistrēts profesionālais operators, kurš izsniedzis augu pasi, defise un attiecīgā profesionālā operatora reģistrācijas numurs;

(e) burts “C”, pēc kura norādīts attiecīgā auga, augu produkta vai cita objekta partijas numurs;

(f) burts “D”, pēc kura var norādīt izcelsmes trešās valsts nosaukumu vai izcelsmes dalībvalsts 63. panta b) punktā minēto divu burtu kodu.

2)           Šīs daļas 1. punkta e) apakšpunktā minēto partijas numuru var aizstāt ar atsauci uz unikālu izsekojamības svītrkodu, hologrammu, mikroshēmu vai citu datu nesēju, kas atrodas uz šīs partijas.

B daļa Regulas 78. panta 2. punkta otrajā daļā minētās augu pases, kas nepieciešamas augu, augu produktu un citu objektu ievešanai un pārvietošanai aizsargājamās zonās

1)           Augu pasē, kas nepieciešama produktu ievešanai un pārvietošanai aizsargājamās zonās, ietverti šādi elementi:

(a) vārdi “Augu pase ─ AZ” tās augšējā kreisajā stūrī;

(b) attiecīgā(-o) aizsargājamās zonas karantīnas organisma(-u) nosaukums(-i), ko norāda tieši zem a) apakšpunktā minētajiem vārdiem;

(c) Eiropas Savienības karogs tās augšējā labajā stūrī;

(d) burts “A”, pēc kura norādīts attiecīgās augu sugas vai ― augu produktu gadījumā ― taksona botāniskais nosaukums vai attiecīgā gadījumā attiecīgā objekta nosaukums;

(e) burts “B”, pēc kura norādīts 63. panta b) punktā minētais tās dalībvalsts divu burtu kods, kur reģistrēts profesionālais operators, kurš izsniedzis augu pasi, defise un attiecīgā profesionālā operatora reģistrācijas numurs;

(f) burts “C”, pēc kura norādīts attiecīgā auga, augu produkta vai cita objekta partijas numurs;

(g) burts “D”, pēc kura var norādīt izcelsmes trešās valsts nosaukumu vai izcelsmes dalībvalsts 63. panta b) punktā minēto divu burtu kodu.

2)           Šīs daļas 1. punkta f) apakšpunktā minēto partijas numuru var aizstāt ar atsauci uz unikālu izsekojamības svītrkodu, hologrammu, mikroshēmu vai citu datu nesēju, kas atrodas uz šīs partijas.

C daļa Regulas 78. panta 3. punkta otrajā daļā minētās augu pases, kas nepieciešamas augu, augu produktu un citu objektu pārvietošanai Savienības teritorijā, apvienojumā ar sertifikācijas etiķeti

1)           Augu pasē, kas nepieciešama augu, augu produktu un citu objektu pārvietošanai Savienības teritorijā un kas apvienota vienotā etiķetē ar Regulas (ES) Nr. …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material law] 19. pantā minēto oficiālo etiķeti vai minētās regulas 122. pantā minēto meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikātu, ietverti šādi elementi:

(a) vārdi “Augu pase” tās augšējā kreisajā stūrī;

(b) Eiropas Savienības karogs vienotās etiķetes augšējā labajā stūrī.

Augu pase ir novietota vienotās etiķetes augšpusē un ir tikpat plata kā oficiālā etiķete vai attiecīgā gadījumā meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāts.

Ja oficiālajā etiķetē vai attiecīgā gadījumā meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikātā nav ietverti A daļas 1. punkta c), d), e) vai f) apakšpunktā minētie elementi, šos elementus norāda šā punkta pirmajā daļā minētajā augu pasē.

2)           Attiecīgi piemēro A daļas 2. punktu.

D daļa Regulas 78. panta 3. punkta trešajā daļā minētās augu pases, kas nepieciešamas augu, augu produktu un citu objektu ievešanai un pārvietošanai aizsargājamās zonās, apvienojumā ar sertifikācijas etiķeti

1)           Augu pasē, kas nepieciešama augu, augu produktu un citu objektu ievešanai un pārvietošanai aizsargājamās zonās un kas apvienota vienotā etiķetē ar Regulas (ES) Nr. …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material law] 19. pantā minēto oficiālo etiķeti vai minētās regulas 122. pantā minēto meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikātu, ietverti šādi elementi:

(a) vārdi “Augu pase ─ AZ” vienotās etiķetes augšējā kreisajā stūrī;

(b) attiecīgā(-o) aizsargājamās zonas karantīnas organisma(-u) nosaukums(-i), ko norāda tieši zem a) apakšpunktā minētajiem vārdiem;

(c) Eiropas Savienības karogs vienotās etiķetes augšējā labajā stūrī.

Augu pase ir novietota vienotās etiķetes augšpusē un ir tikpat plata kā oficiālā etiķete vai attiecīgā gadījumā meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāts.

Ja oficiālajā etiķetē vai attiecīgā gadījumā meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikātā nav ietverti B daļas 1. punkta d), e), f) vai g) apakšpunktā minētie elementi, šos elementus norāda šā punkta pirmajā daļā minētajā augu pasē.

2)           Attiecīgi piemēro B daļas 2. punktu.

VII PIELIKUMS

Regulas 91. panta 1. punktā minētais koksnes iepakojamā materiāla marķējums

Marķējumā, ko uzliek koksnes iepakojamam materiālam saskaņā ar 91. panta 1. punktu, ietverti šādi elementi:

a)           SAAK logo tā kreisajā pusē;

b)           labajā pusē ― tās dalībvalsts 63. panta b) punktā minētais divu burtu kods, kurā reģistrēts profesionālais operators, kas uzlicis marķējumu, defise, attiecīgā profesionālā operatora reģistrācijas numurs un burti “HT”.

Nekādu citu informāciju marķējumam paredzētajā laukumā nenorāda.

Marķējums nav zīmēts ar roku.

VIII PIELIKUMS

Regulas 94. panta 3. punktā un 95. panta 4. punktā minēto eksporta un reeksporta fitosanitāro sertifikātu saturs

A daļa Regulas 94. panta 3. punktā minētie eksporta fitosanitārie sertifikāti

1)           Fitosanitārajā sertifikātā, kas nepieciešams, lai pārvietotu augus, augu produktus un citus objektus Savienības teritorijā ar nolūku eksportēt tos uz trešo valsti, ir ietverti šādi elementi:

(a) vārdi “Fitosanitārais sertifikāts”, aiz kuriem norāda:

i)        burtus “ES”,

ii)       tās dalībvalsts 63. panta b) punktā minēto divu burtu kodu, kurā reģistrēts profesionālais operators, kas pieprasījis eksporta fitosanitārā sertifikāta izsniegšanu;

iii)      slīpsvītru,

iv)      sertifikāta unikālo identifikācijas kodu, ko veido cipari vai burtu un ciparu kombinācija, kurā burti attiecīgā gadījumā apzīmē dalībvalsts provinci vai rajonu, kur sertifikāts izsniegts;

(b) vārdi “Eksportētāja nosaukums un adrese”, aiz kuriem norāda tā reģistrētā operatora nosaukumu un adresi, kas pieprasa eksporta fitosanitārā sertifikāta izsniegšanu;

(c) vārdi “Nosūtītāja deklarētais nosaukums un adrese”, aiz kuriem norāda nosūtītāja deklarēto nosaukumu un adresi;

(d) vārdi “augu aizsardzības organizācija”, pirms kuriem norādīts tās dalībvalsts nosaukums (ģenitīva formā), kuras augu aizsardzības organizācija izsniedz sertifikātus, un vārdus “augu aizsardzības organizācijai(ām)”, pirms kuriem norādīts galamērķa valsts nosaukums vai attiecīgā gadījumā galamērķa valstu nosaukumi (ģenitīva formā);

(e) vārdi “Izcelsmes vieta”, pēc kuriem norāda to augu, augu produktu vai citu objektu izcelsmes vietu, kas iekļauti sūtījumā, par kuru izsniegts sertifikāts;

(f) vārdi “Deklarētie pārvietošanas līdzekļi”, pēc kuriem norāda deklarētos sūtījuma pārvadāšanas līdzekļus;

(g) vārdi “Deklarētais ievešanas robežkontroles punkts”, aiz kuriem norāda deklarēto robežkontroles punktu, caur ko sūtījumu paredzēts ievest galamērķa valstī;

(h) vārdi “Atšķirības zīmes: iepakojumu skaits un apraksts; produkta nosaukums; augu botāniskais nosaukums”, pēc kuriem norāda sūtījumā iekļauto iepakojumu skaitu un veidu;

(i) vārdi “Deklarētais daudzums”, aiz kuriem norāda sūtījumā iekļauto augu, augu produktu vai citu objektu daudzums, kas izteikts kā skaits vai svars;

(j) teksts “Ar šo tiek apliecināts, ka augi, augu produkti vai citi šeit aprakstītie reglamentētie priekšmeti ir inspicēti un/vai testēti atbilstīgi attiecīgām oficiālām procedūrām un ir uzskatāmi par brīviem no importētājas līgumslēdzējas puses norādītajiem karantīnas organismiem un par atbilstošiem spēkā esošajām importētājas līgumslēdzējas puses fitosanitārajām prasībām, tostarp tām, kas attiecas uz reglamentētiem organismiem, kas nav karantīnas organismi. Tie ir uzskatāmi par praktiski brīviem no kaitīgajiem organismiem.”;

(k) vārdi “Papildu deklarācija”, aiz kuriem norādīta 67. panta 2. punktā minētā papildu deklarācija un 67. panta 3. punktā minētā norāde un vajadzības gadījumā jebkāda cita ar sūtījumu saistīta fitosanitāra informācija. Ja atvēlētais laukums nav pietiekami liels, lai tajā iekļautu visu papildu deklarācijas tekstu, to turpina veidlapas aizmugurē;

(l) vārdi “Dezinsekcija, deratizācija un/vai dezinficējoša apstrāde”;

(m) vārds “Apstrāde”, aiz kura norāda sūtījumam piemēroto apstrādes veidu;

(n) vārdi “Ķīmiskā viela (darbīgā sastāvdaļa)”, aiz kuriem norāda m) apakšpunktā minētajā apstrādē izmantotās ķīmiskās vielas darbīgo sastāvdaļu;

(o) vārdi “Ilgums un temperatūra”, aiz kuriem norāda apstrādes ilgumu un attiecīgā gadījumā temperatūru;

(p) vārds “Koncentrācija”, aiz kura norāda koncentrāciju, kādu ķīmiskā viela sasniegusi apstrādes laikā;

(q) vārds “Datums”, aiz kura norāda datumu, kad veikta apstrāde;

(r) vārds “Papildinformācija”, aiz kura norāda papildu informāciju, ko kompetentā iestāde vēlas iekļaut sertifikātā;

(s) vārdi “Izsniegšanas vieta”, aiz kuriem norāda vietu, kur izsniegts fitosanitārais sertifikāts;

(t) vārds “Datums”, aiz kura norāda datumu, kad izsniegts fitosanitārais sertifikāts;

(u) vārdi “Pilnvarotās amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts”, aiz kuriem norāda tās amatpersonas vārdu un uzvārdu, kas izsniegusi un parakstījusi fitosanitāro sertifikātu, un paredz vietu šīs personas parakstam;

(v) vārdi “Organizācijas zīmogs”, aiz kuriem paredz vietu tās kompetentās iestādes oficiālajam zīmogam, kas izsniegusi fitosanitāro sertifikātu.

2)           Uz izmantotā papīra ir attēlots tās kompetentās iestādes reljefa spiedogs, kura paraksta sertifikātu.

B daļa Regulas 95. panta 4. punktā minētie reeksporta fitosanitārie sertifikāti

1)           Fitosanitārajā sertifikātā, kas nepieciešams, lai izvestu augus, augu produktus un citus objektus no Savienības teritorijas ar nolūku reeksportēt tos uz trešo valsti, ir ietverti šādi elementi:

(a) vārdi “Reeksporta fitosanitārais sertifikāts”, aiz kuriem norāda:

i)        burtus “ES”,

ii)       tās dalībvalsts 63. panta b) punktā minēto divu burtu kodu, kurā reģistrēts profesionālais operators, kas pieprasījis reeksporta fitosanitārā sertifikāta izsniegšanu,

iii)      slīpsvītru;

iv)      sertifikāta unikālo identifikācijas kodu, ko veido cipari vai burtu un ciparu kombinācija, kurā burti attiecīgā gadījumā apzīmē dalībvalsts provinci vai rajonu, kur sertifikāts izsniegts;

(b) vārdi “Eksportētāja nosaukums un adrese”, aiz kuriem norāda tā reģistrētā operatora nosaukumu un adresi, kas pieprasa reeksporta fitosanitārā sertifikāta izsniegšanu;

(c) vārdi “Nosūtītāja deklarētais nosaukums un adrese”, aiz kuriem norāda nosūtītāja deklarēto nosaukumu un adresi;

(d) vārdi “augu aizsardzības organizācija”, pirms kuriem norādīts tās dalībvalsts nosaukums (ģenitīva formā), kuras augu aizsardzības organizācija izsniedz sertifikātus, un vārdus “augu aizsardzības organizācijai(ām)”, pirms kuriem norādīts galamērķa valsts nosaukums vai attiecīgā gadījumā galamērķa valstu nosaukumi (ģenitīva formā);

(e) vārdi “Izcelsmes vieta”, pēc kuriem norāda to augu, augu produktu vai citu objektu izcelsmes vietu, kas iekļauti sūtījumā, par kuru izsniegts sertifikāts;

(f) vārdi “Deklarētie pārvietošanas līdzekļi”, pēc kuriem norāda deklarētos sūtījuma pārvadāšanas līdzekļus;

(g) vārdi “Deklarētais ievešanas robežkontroles punkts”, aiz kuriem norāda deklarēto robežkontroles punktu, caur ko sūtījumu paredzēts ievest galamērķa valstī;

(h) vārdi “Atšķirības zīmes: iepakojumu skaits un apraksts; produkta nosaukums; augu botāniskais nosaukums”, pēc kuriem norāda sūtījumā iekļauto iepakojumu skaitu un veidu;

(i) vārdi “Deklarētais daudzums”, aiz kuriem norāda sūtījumā iekļauto augu, augu produktu vai citu objektu daudzums, kas izteikts kā skaits vai svars;

(j) šāds teksts:

“Šis apliecina, ka:

– iepriekš aprakstītie augi vai augu produkti ir importēti ……………………. (reeksporta valstī) no ………………… (izcelsmes valsts) un uz tiem attiecas fitosanitārais sertifikāta Nr. ……………….

¨ || *oriģināls || ¨ || apliecināta kopija, ka pievienota šim sertifikātam;

– tie ir

¨ || *iepakoti || ¨ || *pārpakoti

¨ || *oriģinālos || ¨ || *jaunos konteineros

– tie, pamatojoties uz

¨ || *sākotnējo fitosanitāro sertifikātu

un

¨ || *papildu inspekcijas datiem,

ir uzskatāmi par atbilstošiem spēkā esošajiem importētājvalsts fitosanitārajiem noteikumiem, un

– uzglabāšanas laikā ………………………. (reeksporta valstī) sūtījums nav bijis pakļauts invadēšanās vai inficēšanās riskam.

*        Atzīmējiet attiecīgās rūtiņas!”,

kurā ievada prasīto informāciju un atzīmē atbilstošās rūtiņas;

(k) vārdi “Papildu deklarācija”, aiz kuriem norādīta 67. panta 2. punktā minētā papildu deklarācija un 67. panta 3. punktā minētā norāde un vajadzības gadījumā jebkāda cita ar sūtījumu saistīta fitosanitāra informācija. Ja atvēlētais laukums nav pietiekami liels, lai tajā iekļautu visu papildu deklarācijas tekstu, to turpina veidlapas aizmugurē;

(l) vārdi “Dezinsekcija, deratizācija un/vai dezinficējoša apstrāde”;

(m) vārds “Apstrāde”, aiz kura norāda sūtījumam piemēroto apstrādes veidu;

(n) vārdi “Ķīmiskā viela (darbīgā sastāvdaļa)”, aiz kuriem norāda m) apakšpunktā minētajā apstrādē izmantotās ķīmiskās vielas darbīgo sastāvdaļu;

(o) vārdi “Ilgums un temperatūra”, aiz kuriem norāda apstrādes ilgumu un attiecīgā gadījumā temperatūru;

(p) vārds “Koncentrācija”, aiz kura norāda koncentrāciju, kādu ķīmiskā viela sasniegusi apstrādes laikā;

(q) vārds “Datums”, aiz kura norāda datumu, kad veikta apstrāde;

(r) vārds “Papildinformācija”, aiz kura norāda papildu informāciju, ko kompetentā iestāde vēlas iekļaut sertifikātā;

(s) vārdi “Izsniegšanas vieta”, aiz kuriem norāda vietu, kur izsniegts fitosanitārais sertifikāts;

(t) vārds “Datums”, aiz kura norāda datumu, kad izsniegts fitosanitārais sertifikāts;

(u) vārdi “Pilnvarotās amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts”, aiz kuriem norāda tās amatpersonas vārdu un uzvārdu, kas izsniegusi un parakstījusi fitosanitāro sertifikātu, un paredz vietu šīs personas parakstam;

(v) vārdi “Organizācijas zīmogs”, aiz kuriem paredz vietu tās kompetentās iestādes oficiālajam zīmogam, kas izsniegusi fitosanitāro sertifikātu.

2)           Uz izmantotā papīra ir attēlots tās kompetentās iestādes reljefa spiedogs, kura paraksta sertifikātu.

IX PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Padomes Direktīva 69/464/EEK || Šī regula || Regula (ES) Nr. …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls]

1. pants || 27. panta 1. punkts || ─

2. pants || 27. panta 1. punkta d) apakšpunkts || ─

3., 4. un 5. pants || 27. panta 1. punkta c) apakšpunkts || ─

6. pants || 27. panta 1. punkta e) apakšpunkts || ─

7. pants || ─ || ─

8. pants || 8. pants || ─

9. pants || 31. panta 1. punkts || ─

10. un 11. pants || 27. panta 1. punkta c) apakšpunkts || ─

12. un 13. pants || ─ || ─

Padomes Direktīva 93/85/EEK || Šī regula || Regula (ES) Nr. …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls]

1. pants || 27. panta 1. punkts || ─

2. pants || 27. panta 1. punkta f) apakšpunkts || ─

3. pants || 9. pants || ─

4. līdz 8. pants || 27. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunkts || ─

9. pants || ─ || ─

10. pants || 8. pants || ─

11. pants || 31. panta 1. punkts || ─

12. pants || 27. panta 1. punkts || ─

13. līdz 15. pants || ─ || ─

I līdz V pielikums || 27. panta 1. punkts || ─

Padomes Direktīva 98/57/EK || Šī regula || Regula (ES) Nr. …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls]

1. pants || 27. panta 1. punkts || ─

2. pants || 27. panta 1. punkta f) apakšpunkts || ─

3. pants || 9. pants || ─

4 līdz 7. pants || 27. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunkts || ─

8. pants || ─ || ─

9. pants || 8. pants || ─

10. pants || 31. panta 1. punkts || ─

11. pants || 27. panta 1. punkts || ─

12. līdz 14. pants || ─ || ─

I līdz VII pielikums || 27. panta 1. punkts || ─

Padomes Direktīva 2007/33/EK || Šī regula || Regula (ES) Nr. …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls]

1. pants || 27. panta 1. punkts || ─

2. un 3. pants || 27. panta 1. un 2. punkts || ─

4. līdz 8. pants || 27. panta 1. punkta f) apakšpunkts || ─

9. līdz 13. pants || 27. panta 1. un 2. punkts || ─

14. pants || 8. pants || ─

15. pants || 31. panta 1. punkts || ─

16. pants || 27. panta 1. punkts || ─

17. pants || 99. pants || ─

18. līdz 20. pants || ─ || ─

I līdz IV pielikums || 27. panta 1. punkts || ─

Padomes Direktīva 2000/29/EK || Šī regula || Regula (ES) Nr. …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls]

1. panta 1., 2. un 3. punkts || 1. pants || ─

1. panta 4. punkts || ─ || 3. pants

1. panta 5. un 6. punkts || ─ || ─

2. panta 1. punkta a) apakšpunkts || 2. panta 1. punkts || ─

2. panta 1. punkta b) apakšpunkts || 2. panta 2. punkts || ─

2. panta 1. punkta c) apakšpunkts || ─ || ─

2. panta 1. punkta d) apakšpunkts || 2. panta 3. punkts || ─

2. panta 1. punkta e) apakšpunkts || 1. panta 1. punkts || ─

2. panta 1. punkta f) apakšpunkts || 73. pants || ─

2. panta 1. punkta g) apakšpunkts || ─ || 3., 25. un 36. pants

2. panta 1. punkta h) apakšpunkts || 32. līdz 35. pants || ─

2. panta 1. punkta i) apakšpunkta pirmā daļa || 71. pants || 4. pants

2. panta 1. punkta i) apakšpunkta otrā daļa || ─ || 4. un 19. pants

2. panta 1. punkta i) apakšpunkta trešā daļa || ─ || 129. pants

2. panta 1. punkta j) apakšpunkts || ─ || 2. panta 28. punkts

2. panta 1. punkta k) apakšpunkts || ─ || 3. pants

2. panta 1. punkta l) apakšpunkts || ─ || 3. pants

2. panta 1. punkta m) apakšpunkts || ─ || 3. pants

2. panta 1. punkta n) apakšpunkts || ─ || 3. pants

2. panta 1. punkta o) apakšpunkts || 2. panta 6. punkts || ─

2. panta 1. punkta p) apakšpunkts || ─ || 2. panta 26. punkts

2. panta 1. punkta q) apakšpunkts || ─ || ─

2. panta 1. punkta r) apakšpunkts || ─ || 2. panta 48. punkts

2. panta 2. punkts || 2. panta 2. punkta otrā daļa || ─

3. panta 1. punkts || 5. panta 1. punkts || ─

3. panta 2. un 3. punkts || 5. panta 1. punkts, 37. panta 1. punkts un 41. panta 3. punkts || ─

3. panta 4. punkts || ─ || ─

3. panta 5. punkts || 32. panta 2. punkts un 50. panta 3. punkts || ─

3. panta 6. punkts || 5. panta 2. punkts un 32. panta 3. punkts || ─

3. panta 7. punkts || 5. panta 3. punkts, 27. panta 1. punkts un 37. panta 1. punkts || ─

3. panta 8. un 9. punkts || 8., 46. un 54. pants || ─

4. panta 1. punkts || 40. panta 1. punkts || ─

4. panta 2. punkts || 49. panta 1. punkts || ─

4. panta 3. punkts || ─ || ─

4. panta 4. punkts || ─ || ─

4. panta 5. punkts || 8., 46. un 54. pants || ─

4. panta 6. punkts || 44. pants || ─

5. panta 1. punkts || 40. panta 3. punkts || ─

5. panta 2. punkts || 49. panta 3. punkts || ─

5. panta 3. punkts || 40. panta 2. punkts un 49. panta 2. punkts || ─

5. panta 4. punkts || 51. un 70. pants || ─

5. panta 5. punkts || 8., 46. un 54. pants || ─

5. panta 6. punkts || 44. pants || ─

6. panta 1. līdz 4. punkts || 82. panta 1., 2. un 3. punkts || ─

6. panta 5. punkta pirmā un otrā daļa || 82. panta 1., 2. un 3. punkts || ─

6. panta 5. punkta trešā daļa || 61. un 64. pants || ─

6. panta 5. punkta ceturtā daļa || 10. pants || ─

6. panta 5. punkta piektā daļa || 76. pants || ─

6. panta 6. punkts || 61. un 65. pants || ─

6. panta 7. punkts || 76. pants || ─

6. panta 8. punkta pirmais ievilkums || ─ || ─

6. panta 8. punkta otrais ievilkums || 53. pants || ─

6. panta 8. punkta trešais ievilkums || 82. panta 4. punkts || ─

6. panta 8. punkta ceturtais ievilkums || 62., 65. un 85. pants || ─

6. panta 8. punkta piektais ievilkums || ─ || ─

6. panta 8. punkta sestais ievilkums || 76. pants || ─

6. panta 9. punkts || 62. pants || ─

10. panta 1. punkts || 78. panta 3. punkts un 80., 81. un 82. pants || ─

10. panta 2. punkts || 74., 75. un 76. pants || ─

10. panta 3. punkts || 88. pants || ─

10. panta 4. punkts || 82. panta 4. punkts || ─

11. panta 1. punkts || 82. panta 1. punkts || ─

11. panta 2. punkts || ─ || ─

11. panta 3. punkts ||  ─ || 19. panta d) punkts

11. panta 4. punkts || 87. pants || ─

11. panta 5. punkts || 87. pants || ─

12. panta 1. punkts || ─ || 43., 134., 135. un 136. pants

12. panta 2. punkts || 65. panta 3. punkts, 88. panta 5. punkts un 90. panta 2. punkts || 4. panta 1. punkta g) un h) apakšpunkts

12. panta 3. punkts || ─ || 115. pants

12. panta 4. punkts || 41. panta 4. punkts un 90. panta 1. un 5. punkts || 19. panta d) punkts, 103., 130., 134., 135. un 136. pants

13. panta 1. un 2. punkts || 71. panta 5. punkts || 45. pants un 89. panta 1. punkta f) apakšpunkts

13. panta 3. un 4. punkts || ─ || ─

13.a panta 1. punkts || ─ || 47. pants

13a. panta 2. punkts || ─ || 52. pants

13a. panta 3. punkts || 71. pants || ─

13a. panta 4. punkts || 71. pants || ─

13a. panta 5. punkts || ─ || 50. un 52. pants

13b. panta 1. punkts || ─ || 63. pants

13b. panta 2. punkts || ─ || 49. pants

13b. panta 3. punkts || ─ || 46. pants

13b. panta 4. punkts || ─ || 46. pants

13b. panta 5. punkts || ─ || 46. pants

13b. panta 6. punkts || ─ || ─

13c. panta 1. punkta a) apakšpunkts || ─ || 55. pants

13c. panta 1. punkta b) apakšpunkts || 61. pants || ─

13c. panta 1. punkta c) apakšpunkts || ─ || 54., 55. un 56. pants

13c. panta 2. punkta a) apakšpunkts || ─ || 47. pants

13c. panta 2. punkta b) apakšpunkts || ─ || 51. pants

13c. panta 2. punkta c) apakšpunkts || ─ || 51. pants

13c. panta 2. punkta d) apakšpunkts || ─ || 51. pants

13c. panta 2. punkta e) apakšpunkts || ─ || 49., 50. un 51. pants

13c. panta 2. punkta f) apakšpunkts || ─ || 47. pants

13c. panta 3. punkts || ─ || 55. un 130. pants

13c. panta 4. punkts || ─ || 55., 58. un 62. pants

13c. panta 5. punkts || ─ || ─

13c. panta 6. punkts || 89. pants || ─

13c. panta 7. punkts || 72. pants || 134., 135. un 136. pants

13c. panta 8. punkts || 40. panta 4. punkts, 41. panta 4. punkts, 49. panta 5. punkts, 50. panta 4. punkts un 97. pants || 130. pants

13d. panta 1. punkts || ─ || 77. un 78. pants

13d. panta 2. punkts || ─ || 79. pants

13d. panta 3. punkts || ─ || 79. un 83. pants

13d. panta 4. punkts || ─ || 80. pants

13d. panta 5. punkts || ─ || 78. un 79. pants

13d. panta 6. punkts || ─ || ─

13d. panta 7. punkts || ─ || ─

13e. pants || 94. un 95. pants || ─

14. pants || 5. panta 3. un 4. punkts, 32. panta 3. punkts, 37. panta 2. un 3. punkts, 40. panta 2. punkts, 41. panta 2. punkts, 49. panta 2. punkts, 50. panta 2. punkts, 68. panta 2. un 3. punkts, 69. panta 2. un 3. punkts, 74. panta 2. un 3. punkts un 75. panta 2. un 3. punkts || ─

15. panta 1. punkts || 41. panta 2. punkta pirmā daļa || ─

15. panta 2. punkts || 41. panta 2. punkta otrā daļa || ─

15. panta 3. punkts || 67. panta 3. punkts || ─

15. panta 4. punkts || ─ || ─

16. panta 1. punkts || 10. panta 1. un 2. punkts un 16. pants || ─

16. panta 2. punkta pirmā daļa || 28. pants || ─

16. panta 2. punkta otrā daļa || 14. panta 1. punkts || ─

16. panta 2. punkta trešā daļa || 14. panta 1. punkts || ─

16. panta 2. punkta ceturtā daļa || ─ || ─

16. panta 3. punkts || 29. pants || ─

16. panta 4. punkts || 27. panta 1. punkts, 29. panta 1. punkts un 47. panta 1. punkts || ─

16. panta 5. punkts || 27. panta 6. punkts, 29. panta 6. punkts un 47. panta 4. punkts || ─

18. pants || 99. pants || ─

20. pants || ─ || ─

21. panta 1. punkts || ─ || 115. panta 1. un 2. punkts

21. panta 2. punkts || ─ || 115. panta 4. punkts

21. panta 3. punkts || ─ || 115. panta 1. un 3. punkts

21. panta 4. punkts || ─ || 115. panta 1. un 3. punkts

21. panta 5. punkts || ─ || 117. un 118. pants

21. panta 6. punkts || 97. pants || 130. pants

21. panta 7. punkts || ─ || ─

21. panta 8. punkts || ─ || ─

22. pants || ─ || ─

23. panta 1. punkts || ─ || ─

23. panta 2. punkts || ─ || ─

23. panta 3. punkts || 102. pants || ─

23. panta 4. punkts || ─ || ─

23. panta 5. punkta pirmā daļa || ─ || ─

23. panta 5. punkta otrā daļa || ─ || ─

23. panta 5. punkta trešā daļa || ─ || ─

23. panta 5. punkta ceturtā daļa || ─ || ─

23. panta 5. punkta piektā daļa || ─ || ─

23. panta 6. punkta pirmā daļa || ─ || ─

23. panta 6. punkta otrā daļa || ─ || ─

23. panta 6. punkta trešā daļa || ─ || ─

23. panta 6. punkta ceturtā daļa || ─ || ─

23. panta 7. punkts || ─ || ─

23. panta 8. punkts || ─ || ─

23. panta 9. punkts || ─ || ─

23. panta 10. punkts || ─ || ─

24. panta 1. punkts || ─ || ─

24. panta 2. punkts || ─ || ─

24. panta 3. punkts || ─ || ─

25. pants || ─ || ─

26. pants || ─ || ─

27. pants || ─ || 87. panta 2. punkts

27a. pants || ─ || 107. līdz 110. pants

28. pants || ─ || ─

29. pants || ─ || ─

I pielikuma A daļas I iedaļa || 5. panta 2. punkts || ─

I pielikuma A daļas II iedaļa || 5. panta 2. punkts || ─

I pielikuma B daļa || 32. panta 3. punkts || ─

II pielikuma A daļas I iedaļa || 5. panta 2. punkts || ─

II pielikuma A daļas II iedaļa || 37. panta 2. punkts || ─

II pielikuma B daļa || 32. panta 3. punkts || ─

III pielikuma A daļa || 40. panta 1. punkts || ─

III pielikuma B daļa || 49. panta 1. punkts || ─

IV pielikuma A daļa || 41. panta 1. punkts || ─

IV pielikuma B daļa || 50. panta 1. punkts || ─

V pielikuma A daļas I punkts || 74. panta 1. punkts || ─

V pielikuma A daļas II punkts || 75. panta 1. punkts || ─

V pielikuma B daļas I punkts || 68. panta 1. punkts || ─

V pielikuma B daļas II punkts || 69. panta 1. punkts || ─

VI pielikums || ─ || ─

VII pielikums || VIII pielikums || ─

VIII pielikums || ─ || ─

VIIIa pielikums || ─ || ─

IX pielikums || ─ || ─

[1]               OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

[2]               http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosafety/rules/index_en.htm

[3]               OV L 191, 28.5.2004., 1. lpp.

[4]               Eiropas Savienības Padomes 2906. sanāksme (Ekonomika un finanses / Budžets), 2008. gada 21. novembris. Council Conclusions on the Review of the EU Plant Health Regime. Dokuments Nr. 104228.

[5]               Ņemot vērā režīma finansiālo aspektu iepriekšējo izvērtējumu, pabeigts 2008. gadā.

[6]               Pārtikas aprites vērtēšanas konsorcijs (FCEC), ko veido Civic Consulting, Agra CEAS Consulting (projekta vadītājs), Van Dijk Management Consultants un Arcadia International.

[7]               http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosafety/rules/index_en.htm

[8]               Padomdevēju grupas, kas izskata jautājumus saistībā ar sēklām, kokvilnu, puķkopību un dekoratīvajiem augiem, citrusaugiem, kartupeļiem.

[9]               http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosafety/rules/index_en.htm

[10]             OV C […], […], […] lpp.

[11]             OV C […], […], […] lpp.

[12]             OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

[13]             Eiropas Savienības Padomes 2906. sanāksme (Ekonomika un finanses / Budžets), 2008. gada 21. novembris. Council Conclusions on the Review of the EU Plant Health Regime. Dokuments Nr. 104228.

[14]             OV L ..., ..., ... lpp.

[15]             OV L ..., ..., ... lpp.

[16]             OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

[17]             OV L 352, 28.12.1974., 41.–42. lpp.

[18]             OV L 323, 24.12.1969., 5.–6. lpp.

[19]             OV L 323, 24.12.1969., 1.–2. lpp.

[20]             OV L 259, 18.10.1993., 1.–25. lpp.

[21]             OV L 235, 21.8.1998., 1.–39. lpp.

[22]             OV L 156, 16.6.2007., 12.–22. lpp.

[23]             OV L ..., ..., ... lpp.

[24]             OV L 125, 11.7.1966., 2309. lpp.

[25]             OV L 250, 7.10.1993., 1. lpp.

[26]             OV L 250, 7.10.1993., 9. lpp.

[27]             OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp.

[28]             OV 193, 20.7.2002., 60. lpp.

[29]             OV L 193, 20.7.2002., 74. lpp.

[30]             OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

[31]             ISO 3166-1:2006, Valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi. 1. daļa: Valstu kodi. Starptautiskā Standartizācijas organizācija, Ženēva.

[32]             OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.

[33]             OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.