9.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/6


Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, kuri paredzēti Padomes Lēmumā 2010/656/KĀDP un Padomes Regulā (EK) Nr. 560/2005, kas attiecas uz ierobežojošiem pasākumiem pret konkrētām personām un vienībām Kotdivuārā

2012/C 71/04

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME

Turpmāk izklāstītā informācija ir paredzēta to personu ievērībai, kas norādītas II pielikumā Padomes Lēmumā 2010/656/KĀDP (1), ko īsteno ar Padomes Īstenošanas lēmumu 2012/144/KĀDP (2), un IA pielikumā Padomes Regulā (EK) Nr. 560/2005 (3), ko īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 193/2012 (4), ar ko nosaka dažus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām Kotdivuārā.

Eiropas Savienības Padome ir nolēmusi, ka personas, kas norādītas minētajos pielikumos, joprojām būtu jāietver tādu personu sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, kas paredzēti Lēmumā 2010/656/KĀDP un Regulā (EK) Nr. 560/2005.

Attiecīgajām personām būtu jāievēro, ka pastāv iespēja kompetentām attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) iestādēm, kas norādītas Regulas (EK) Nr. 560/2005 II pielikumā uzskaitītajās interneta vietnēs, iesniegt pieteikumus, lai saņemtu atļauju iesaldētos līdzekļus izmantot pamatvajadzību nodrošināšanai vai konkrētiem maksājumiem (sk. regulas 3. pantu).

Attiecīgās personas, pievienojot apliecinājuma dokumentus, var iesniegt Padomei lūgumu pārskatīt lēmumu par viņu iekļaušanu minētajos sarakstos, nosūtot to uz šādu adresi:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Attiecīgo personu uzmanība tiek vērsta arī uz iespēju apstrīdēt Padomes lēmumu Eiropas Savienības Vispārējā tiesā saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Līguma par Eiropas Savienības darbību 275. panta otrajā daļā un 263. panta ceturtajā un sestajā daļā.


(1)  OV L 285, 30.10.2010., 28. lpp.

(2)  OV L 71, 9.3.2012., 50. lpp.

(3)  OV L 95, 14.4.2005., 1. lpp.

(4)  OV L 71, 9.3.2012., 5. lpp.