9.2.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 35/42


Izraksts no tiesas lēmuma attiecībā uz Akcinė bendrovė bankas SNORAS atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/24/EK par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju (turpmāk “direktīva”)

2012/C 35/08

AICINĀJUMS IESNIEGT PRASĪJUMU. TERMIŅI, KAS JĀIEVĒRO

2011. gada 7. decembrī Viļņas apgabaltiesa pieņēma lēmumu par bankrota procedūras uzsākšanu attiecībā uz akciju sabiedrību “SNORAS banka” (Akcinė bendrovė bankas SNORAS, juridiskas personas reģistrācijas Nr. 112025973, PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LT120259716, juridiskā adrese: A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuva, kas reģistrēta Lietuvas Republikas juridisko personu reģistrā (turpmāk “AB bankas SNORAS”)), civillieta Nr. B2-7791-611/2011, tiesvedība Nr. 2-55-3-03098-2011-9. Par AB bankas SNORAS administratoru tiesa iecēla Neil Cooper. Lēmuma daļa, kas attiecas uz bankrota procedūras uzsākšanu, stājās spēkā 2011. gada 20. decembrī, un AB bankas SNORAS ieguva bankrotējoša uzņēmuma statusu. AB bankas SNORAS bankrota procedūra ir likvidācijas procedūra direktīvas izpratnē.

Saskaņā ar Viļņas apgabaltiesas 2011. gada 7. decembra lēmumu kreditoriem ir tiesības viena mēneša laikā no dienas, kad stājies spēkā lēmums par bankrota procedūras uzsākšanu, iesniegt pieteikumus par finanšu prasījumiem, kas radušies pirms bankrota procedūras uzsākšanas. Ar 2012. gada 13. janvāra lēmumu Viļņas apgabaltiesa līdz 2012. gada 10. februārim (ieskaitot) pagarināja termiņu, līdz kuram AB bankas SNORAS kreditori var iesniegt prasījumus, kas radušies pirms bankrota procedūras uzsākšanas. Tas nozīmē, ka kreditori savus prasījumus bankrota administratoram var iesniegt līdz 2012. gada 10. februārim (ieskaitot). Prasījumu iesniegšanai ir ieteicams izmantot prasījumu veidlapu, kas publicēta bankas tīmekļa vietnē http://www.snoras.com

Prasījumi kopā ar visiem pielikumiem sūtāmi uz šādu adresi:

Bankrutuojanti AB bankas SNORAS

A. Vivulskio g. 7

LT-03221 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Visiem kreditoriem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese ir Lietuvā, prasījumi jāiesniedz lietuviešu valodā. Kreditori, kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese ir citā Eiropas Savienības dalībvalstī, savu prasījumu var iesniegt šīs valsts oficiālajā valodā. Taču tad prasījumam jāpievieno tulkojums lietuviešu valodā, šādā gadījumā uz prasījuma izdarot atzīmi “Reikalavimo pateikimas” lietuviešu valodā. Veidlapu paraksta pilnvarota persona. Kreditoriem jānorāda arī prasījuma veids, datums, kad prasījums radies, prasījuma apmērs, turklāt jānodrošina informācija par garantijām.

Ja kreditori prasījumu neiesniedz un/vai prasījums tiek iesniegts pēc iepriekš minētā termiņa beigām, vai nav iesniegta visa prasītā informācija, prasījums var tikt noraidīts. Taču tiesa var pieņemt kreditoru prasījumus, kas iesniegti pēc iepriekš minētā termiņa beigām, ja tā uzskata, ka ir pārliecinoši iemesli termiņa neievērošanai.

Sīkāka informācija par prasījumu iesniegšanu atrodama timekļa vietnē http://www.snoras.com

Viļņā, Lietuvā, 2012. gada 17. janvārī

Akcinė bendrovė bankas SNORAS (bankrota procedūrā) administrators, rīkojoties kā tās pārstāvis, neesot personīgi atbildīgs

Neil COOPER