52012PC0098

Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par nostāju, kas Eiropas Savienībai jāpieņem EEZ Apvienotajā komitejāattiecībā uz grozījumiem EEZ līguma II pielikumā (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) /* COM/2012/098 final - 2012/0044 (NLE) */


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.           PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

Lai nodrošinātu iekšējā tirgus vajadzīgo tiesisko noteiktību un viendabīgumu, EEZ Apvienotajai komitejai EEZ līgumā ir jāiekļauj visi attiecīgie Savienības tiesību akti iespējami drīz pēc to pieņemšanas.

2.           APSPRIEŠANĀS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMA REZULTĀTI

EEZ Apvienotās komitejas lēmuma projekta (pievienots Padomes lēmuma priekšlikumam) mērķis ir grozīt EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija), pievienojot jaunu Savienības acquis šajā jomā. Tas attiecas uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regulu (EK) Nr. 470/2009, ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004, kura ir jāiekļauj Līgumā. Regulā Nr. 470/2009 paredzēts, ka Komisija un dalībvalstis var iesniegt Eiropas Zāļu aģentūrai pieprasījumus sniegt atzinumu. Šajā EEZ Apvienotās komitejas lēmuma projektā tiek ierosināts, ka EEZ EBTA valstis var pieprasīt šāda veida atzinumus, taču šādus pieprasījumus pirmkārt adresē Komisijai, kura, ja uzskata, ka pieprasījums ir kopīgās interesēs, nosūta to Aģentūrai turpmākai apstrādei.

3.           PRIEKŠLIKUMA JURIDISKIE ASPEKTI

Padomes Regulas (EK) Nr. 2894/94 par EEZ līguma īstenošanas kārtību 1. panta 3. punktā ir paredzēts, ka Padome pēc Komisijas priekšlikuma šādiem lēmumiem izstrādā Eiropas Savienības nostāju.

Komisija iesniedz EEZ Apvienotās komitejas lēmuma projektu, kas Padomei jāpieņem kā Savienības nostāja. Komisija cer pēc iespējas drīz iesniegt EEZ Apvienotajai komitejai minēto dokumentu.

2012/0044 (NLE)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par nostāju, kas Eiropas Savienībai jāpieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumiem EEZ līguma II pielikumā (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. pantu, 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu un 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu ("EEZ līgums") II pielikumā ir paredzēti īpaši nosacījumi un noteikumi tehnisko noteikumu, standartu, testēšanas un sertifikācijas jomā.

(2) Līgumā būtu jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regula (EK) Nr. 470/2009, ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos[1]. Ar Regulu (EK) Nr. 470/2009 atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004. Līgumā ir jāiekļauj Komisijas 2009. gada 22. decembra Regula (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura[2], kas labota ar OV L 293, 11.11.2010., 72. lpp.

(3) Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza EEZ līguma II pielikums.

(4) Savienības nostājas EEZ Apvienotajā komitejā pamatā būtu jābūt pievienotajam lēmuma projektam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostājas, kas Savienībai jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā par ierosināto grozījumu EEZ līguma II pielikumā, pamatā ir EEZ Apvienotās komitejas lēmuma projekts, kas pievienots šim lēmumam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 9.3.2012

                                                                       Padomes vārdā –

                                                                       priekšsēdētājs

PIELIKUMS

Projekts

EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS Nr.

(…),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar ko pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk — "Līgums", un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1) Līguma II pielikums tika grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas … Lēmumu Nr. …/…[3].

(2) Līgumā ir jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regula (EK) Nr. 470/2009, ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004[4].

(3) Līgumā ir jāiekļauj Komisijas 2009. gada 22. decembra Regula (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura[5], kas labota ar OV L 293, 11.11.2010., 72. lpp.,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Līguma II pielikuma XIII nodaļu groza šādi.

1.           Nodaļas 12. punktā (svītrots) iekļauj šādu tekstu:

"32009 R 0470: Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regula (EK) Nr. 470/2009, ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (OV L 152, 16.6.2009., 11. lpp.).

Šā Līguma mērķiem minētās regulas noteikumos veic šādu pielāgojumu:

a)      regulā minētās atsauces uz citiem tiesību aktiem uzskata par atbilstīgām, ciktāl un tādā veidā, kā šie tiesību akti ir iekļauti Līgumā;

b)      EBTA valsts var pieprasīt Aģentūrai sniegt atzinumu saskaņā ar 9. panta 1. punktu, 11. panta pirmo daļu, 15. panta 1. punktu un 27. panta 2. punktu. Minēto pieprasījumu pirmkārt adresē Komisijai, kura, ja uzskata, ka pieprasījums ir kopīgās interesēs, nosūta to Aģentūrai turpmākai apstrādei."

2.           Nodaļas 13. punktā (svītrots) iekļauj šādu tekstu:

"32010 R 0037: Komisijas 2009. gada 22. decembra Regula (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura (OV L 15, 20.1.2010., 1. lpp.), kas labota ar OV L 293, 11.11.2010., 72. lpp."

3.           Nodaļas 15.p punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/82/EK) un 15.zb punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 726/2004) pievieno šādu ievilkumu:

"-       32009 R 0470: Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regula (EK) Nr. 470/2009 (OV L 152, 16.6.2009., 11. lpp.)."

2. pants

Regulas (EK) Nr. 470/2009 un Regulas (EK) Nr. 37/2010, kas labota ar OV L 293, 11.11.2010., 72. lpp., teksti islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentiski.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā, ja EEZ Apvienotajai komitejai ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu*.

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē,

            EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

            priekšsēdētājs                                                 EEZ Apvienotās komitejas             sekretāri            

[1]               OV L 152, 16.6.2009., 11. lpp.

[2]               OV L 15, 20.1.2010., 1. lpp.

[3]               OV L ...

[4]               OV L 152, 16.6.2009., 11. lpp.

[5]               OV L 15, 20.1.2010., 1. lpp.

*               [Konstitucionālās prasības nav norādītas.] [Konstitucionālās prasības ir norādītas.]