3.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 353/196


Otrdiena, 2012. gada 11. septembris
Kopīga nodokļu sistēma, ko piemēro procentu un honorāru maksājumiem, kurus veic starp asociētām uzņēmējsabiedrībām dažādās dalībvalstīs *

P7_TA(2012)0318

Eiropas Parlamenta 2012. gada 11. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai par kopīgu nodokļu sistēmu, ko piemēro procentu un honorāru maksājumiem, kurus veic starp asociētām uzņēmējsabiedrībām dažādās dalībvalstīs (pārstrādāta versija) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

2013/C 353 E/36

(Īpašā likumdošanas procedūra – apspriešanās – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2011)0714),

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 115. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7-0516/2011),

ņemot vērā 2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu (1),

ņemot vērā Juridiskās komitejas 2012. gada 6. marta vēstuli Ekonomikas un monetārajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 87. panta 3. punktu,

ņemot vērā Reglamenta 87. un 55. pantu,

ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A7-0227/2012),

A.

tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas viedokli priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski grozījumi kā vien tie, kuri kā tādi norādīti atbilstīgajā priekšlikumā, un tā kā attiecībā uz spēkā esošo tiesību aktu negrozītajiem noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta vienkārši šo tekstu kodifikācija, nemainot to satura būtību,

1.

apstiprina Komisijas priekšlikumu, kurš pielāgots Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem un satur turpmāk norādītos grozījumus;

2.

aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.

aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.

prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.

uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

KOMISIJAS IEROSINĀTAIS TEKSTS

GROZĪJUMS

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

(1)

Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvā 2003/49/EK par kopīgu nodokļu sistēmu, ko piemēro procentu un honorāru maksājumiem, kurus veic asociēti uzņēmumi dažādās dalībvalstīs, grozījumi ir izdarīti vairākas reizes. Nepieciešams izdarīt jaunus grozījumus, tāpēc skaidrības labad direktīva ir jāpārstrādā.

(1)

Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvā 2003/49/EK par kopīgu nodokļu sistēmu, ko piemēro procentu un honorāru maksājumiem, kurus veic asociēti uzņēmumi dažādās dalībvalstīs, grozījumi ir izdarīti vairākas reizes. Nepieciešams izdarīt jaunus grozījumus, tāpēc skaidrības labad direktīva ir jāpārstrādā. Eiropas Parlaments 2012. gada 19. aprīlī aicināja izstrādāt konkrētus risinājumus krāpšanās nodokļu jomā un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas apkarošanai, vēršot uzmanību uz izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, izmantojot hibrīdu finanšu instrumentus, un aicina dalībvalstis nodrošināt sekmīgu sadarbību un koordināciju starp nodokļu sistēmām, lai novērstu netīšām pieļautu nodokļu neuzlikšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

 

(1a)

Pastāvīgie un lielie valstu budžetu deficīti ir cieši saistīti ar pašreizējo sociālo, ekonomikas un finanšu krīzi.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

(4)

Vispiemērotākais veids, kā novērst iepriekš minētās formalitātes un problēmas, kā arī nodrošināt vienādu nodokļu režīmu vietējiem un pārrobežu darījumiem, ir atcelt nodokļu uzlikšanu procentu un honorāru maksājumiem dalībvalstī, kurā maksājumi rodas, neatkarīgi no tā, vai nodokli iekasē, atskaitot no pirmavota vai aprēķinot nodokļu summu; īpaši nepieciešams ir atcelt šādus nodokļus attiecībā uz tādiem maksājumiem, ko veic starp asociētām uzņēmējsabiedrībām dažādās dalībvalstīs, kā arī starp šādu uzņēmējsabiedrību pastāvīgiem uzņēmumiem.

(4)

Vispiemērotākais veids, kā novērst iepriekš minētās formalitātes un problēmas, kā arī nodrošināt vienādu nodokļu režīmu vietējiem un pārrobežu darījumiem, ir atcelt nodokļu uzlikšanu procentu un honorāru maksājumiem dalībvalstī, kurā maksājumi rodas, neatkarīgi no tā, vai nodokli iekasē, atskaitot no pirmavota vai aprēķinot nodokļu summu; īpaši nepieciešams ir atcelt šādus nodokļus attiecībā uz tādiem maksājumiem, ko veic starp asociētām uzņēmējsabiedrībām dažādās dalībvalstīs, kā arī starp šādu uzņēmējsabiedrību pastāvīgiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu vienkāršāku un pārredzamāku nodokļu sistēmu .

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

(5)

Ir nepieciešams nodrošināt, ka procentu un honorāru maksājumus dalībvalstī apliek ar nodokli vienreiz un ka direktīvas priekšrocības ir piemērojamas tikai tad, ja ienākumi, kas gūti no maksājuma, ir faktiski apliekami ar nodokli saņēmējas uzņēmējsabiedrības dalībvalstī vai dalībvalstī, kurā atrodas saņēmēja pastāvīgais uzņēmums.

(5)

Ir nepieciešams nodrošināt, ka procentu un honorāru maksājumus dalībvalstī apliek ar nodokli vienreiz un ka direktīvas priekšrocības ir piemērojamas tikai tad, ja ienākumi, kas gūti no maksājuma, ir faktiski apliekami ar nodokli saņēmējas uzņēmējsabiedrības dalībvalstī vai dalībvalstī, kurā atrodas saņēmēja pastāvīgais uzņēmums , neparedzot iespēju atbrīvot no nodokļa vai to aizstāt vai aizvietot ar cita nodokļa maksājumu .

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums

12. apsvērums

(12)

Tomēr ir nepieciešams neierobežot dalībvalstis veikt atbilstošus pasākumus, lai cīnītos pret krāpšanu vai stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

(12)

Turklāt ir nepieciešams veikt atbilstošus pasākumus, lai nekavētu dalībvalstu vēršanos pret krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums

20.a apsvērums (jauns)

 

(20a)

Lai sekmīgi un rentabli īstenotu šīs direktīvas noteikumus, uzņēmējsabiedrībām būtu jāsagatavo gada pārskati, tostarp visi attiecīgie nodokļu dati, paplašināmajā komerciālo pārskatu valodā (XBRL).

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

1.   Procentu vai honorāru maksājumus, kas rodas dalībvalstī, atbrīvo no jebkādiem nodokļiem, ko uzliek šādiem maksājumiem minētajā dalībvalstī, vai nu atskaitot nodokli no pirmavota, vai aprēķinot nodokļu summu, ja procentu vai honorāru maksājuma īpašuma beneficiārs ir citas dalībvalsts uzņēmējsabiedrība vai dalībvalsts uzņēmējsabiedrības pastāvīgs uzņēmums, kas atrodas citā dalībvalstī, un ja ienākumi, kas gūti no šiem maksājumiem, ir faktiski apliekami ar nodokli minētajā citā dalībvalstī.

1.   Procentu vai honorāru maksājumus, kas rodas dalībvalstī, atbrīvo no jebkādiem nodokļiem, ko uzliek šādiem maksājumiem minētajā dalībvalstī, vai nu atskaitot nodokli no pirmavota, vai aprēķinot nodokļu summu, ja procentu vai honorāru maksājuma labuma guvējs ir citas dalībvalsts uzņēmējsabiedrība vai dalībvalsts uzņēmējsabiedrības pastāvīgs uzņēmums, kas atrodas citā dalībvalstī, un ja ienākumi, kas gūti no šiem maksājumiem, ir faktiski apliekami ar nodokli minētajā citā dalībvalstī , piemērojot tiesību aktos noteikto uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi, kas nav zemāka par 70 % no vidējās tiesību aktos noteiktās uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes, kuru piemēro dalībvalstīs, neparedzot iespēju atbrīvot no nodokļa vai to aizstāt vai aizvietot ar cita nodokļa maksājumu . Procentu vai honorāru maksājumus neatbrīvo no nodokļiem dalībvalstī, kurā tie rodas, ja maksājums nav apliekams ar nodokļiem saskaņā ar valsts nodokļu tiesību aktiem, kurus attiecina uz faktisko īpašnieku, jo tiek atšķirīgi klasificēts maksājums (hibrīda instrumenti) vai maksātājs un saņēmējs (hibrīduzņēmumi).

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

3.   Pastāvīgs uzņēmums jāuzskata par procentu vai honorāru maksātāju tiktāl, ciktāl šādi maksājumi ir izdevumi, kas rodas pastāvīgajam uzņēmumam tā darbības vajadzībām.

3.   Pastāvīgs uzņēmums jāuzskata par procentu vai honorāru maksātāju tiktāl, ciktāl šādi maksājumi ir izdevumi, kas rodas pastāvīgajam uzņēmumam tā darbības vajadzībām. Par labuma guvēju atbrīvojumam no nodokļa vai nodokļa atvieglojumam uzskata tikai tādu pastāvīgu uzņēmumu, kurš ir nokārtojis savas nodokļa saistības.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

(ii)

otrais uzņēmums ir minimāli 10 % pirmā uzņēmuma kapitāla turētājs; vai

(ii)

otrais uzņēmums ir vismaz 25 % pirmā uzņēmuma kapitāla turētājs; vai

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – iii punkts

(iii)

trešais uzņēmums ir minimāli 10 % gan pirmā uzņēmuma, gan otrā uzņēmuma kapitāla turētājs.

(iii)

trešais uzņēmums ir vismaz 25 % gan pirmā uzņēmuma, gan otrā uzņēmuma kapitāla turētājs.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums

4. pants – virsraksts

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

2.   Šādu darījumu gadījumos, kuru galvenais mērķis vai viens no galvenajiem mērķiem ir nodokļu nemaksāšana , izvairīšanās no nodokļu maksāšanas vai ļaunprātīga izmantošana , dalībvalstis var atsaukt šajā direktīvā paredzētās priekšrocības vai atteikties piemērot šo direktīvu.

2.   Šādu darījumu gadījumos, kuru galvenais mērķis vai viens no galvenajiem mērķiem ir krāpšana nodokļu jomā, nodokļu ļaunprātīga nemaksāšana vai izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, dalībvalstis var atsaukt šajā direktīvā paredzētās priekšrocības vai atteikties piemērot šo direktīvu.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – 1. daļa

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu 1. panta 1. un 3. punkta, 2. panta c) un d) apakšpunkta un I pielikuma A daļas prasības vēlākais līdz 2012. gada 1. janvārim . Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu 1. panta 1. un 3. punkta, 2. panta c) un d) apakšpunkta un I pielikuma A daļas prasības vēlākais līdz 2013. gada 31. decembrim . Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2.a punkts (jauns)

 

2.a     Uzņēmējsabiedrības sagatavo gada pārskatus, tostarp visus attiecīgos nodokļu datus, paplašināmajā komerciālo pārskatu valodā (XBRL).

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums

7. pants

Līdz 2016. gada 31. decembrim Komisija ziņo Padomei par šīs direktīvas ekonomisko ietekmi.

Līdz 2015. gada 31. decembrim Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas ietekmi uz ekonomiku .

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums

8. pants

Šī direktīva neietekmē valsts tiesību aktu vai nolīgumos izklāstītu noteikumu piemērošanu, kas pārsniedz šīs direktīvas noteikumus un ir paredzēti, lai novērstu vai samazinātu nodokļu dubultu uzlikšanu procentu un honorāru maksājumiem.

Šī direktīva neietekmē valsts tiesību aktu vai nolīgumos izklāstītu noteikumu piemērošanu, kas pārsniedz šīs direktīvas noteikumus un ir paredzēti, lai novērstu vai samazinātu nodokļu dubultu uzlikšanu procentu un honorāru maksājumiem vai to dubultu neaplikšanu ar nodokļiem .


(1)  OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.