24.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 218/3


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOMES ATZINUMS

(2012. gada 18. jūlijs)

par Padomes ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu

(CON/2012/56)

2012/C 218/04

Ievads un juridiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2012. gada 16. jūlijā saņēma Eiropadomes priekšsēdētāja lūgumu sniegt atzinumu par Padomes 2012. gada 10. jūlija Ieteikumu (1) par Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu.

ECB Padomes kompetence sniegt atzinumu balstās uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 283. panta 2. punktu.

Vispārīgi apsvērumi

1.

Padomes ieteikums, kas iesniegts Eiropadomē un par kuru notiek apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un ECB Padomi, iesaka ECB Valdes locekļa amatā uz astoņu gadu pilnvaru laiku iecelt Yves MERSCH kungu.

2.

ECB Padome atzīst, ka piedāvātais kandidāts ir persona ar nevainojamu reputāciju un profesionālu pieredzi monetāros vai banku jautājumos, kā tas prasīts Līguma 283. panta 2. punktā.

3.

ECB Padome neiebilst pret Padomes ieteikumu ECB Valdes locekļa amatā iecelt Yves MERSCH kungu.

Frankfurtē pie Mainas, 2012. gada 18. jūlijā

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.