21.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 180/12


Atzinums, ko sniegusi Padomdevēja komiteja aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa jautājumos sanāksmē 2010. gada 7. maijā par pagaidu lēmuma projektu lietā COMP/38.511 – DRAMs

Ziņotājs: Čehija

2011/C 180/07

1.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai, ka lēmuma projekta adresāti ir piedalījušies nolīgumā un/vai saskaņotā darbībā LESD 101. panta un EEZ līguma 53. panta nozīmē.

2.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijas novērtējumam par lēmuma projektā iekļauto nolīguma un/vai saskaņotās darbības produktu un ģeogrāfisko mērogu.

3.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai, ka lēmuma projekta adresāti ir piedalījušies vienotā un ilgstošā LESD 101. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpumā.

4.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai, ka nolīguma un/vai saskaņotās darbības mērķis bija ierobežot konkurenci LESD 101. panta un EEZ līguma 53. panta nozīmē.

5.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai, ka šis nolīgums un/vai saskaņotā darbība varēja būtiski ietekmēt tirdzniecību starp ES dalībvalstīm.

6.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijas veiktajam novērtējumam par pārkāpuma ilgumu.

7.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai, ka šajā lietā nepastāv atbildību pastiprinoši apstākļi.

8.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijas veiktajam novērtējumam par vainu mīkstinošiem apstākļiem.

9.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai par 2002. gada Paziņojuma par iecietību piemērošanu.

10.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai par sodanaudas pamatsummu.

11.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai par sodanaudas pamatsummas īpašo palielinājumu trim šā lēmuma adresātiem, lai nodrošinātu pietiekamu preventīvo ietekmi.

12.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai par sodanaudas pamatsummas samazinājumu trim šā lēmuma adresātiem, pamatojoties uz vainu mīkstinošiem apstākļiem.

13.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai par sodanaudas samazinājuma apmēriem, pamatojoties uz Komisijas 2002. gada paziņojumu par atbrīvojumu no naudassoda un sodanaudas samazināšanu karteļu gadījumos.

14.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijas viedoklim par sodanaudas galīgajām summām.

15.

Padomdevēja komiteja iesaka publicēt tās atzinumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.